09.09.2009. Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових буд.../Зміни- постанова КМУ від 27.01.10 N160/




КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А від 9 вересня 2009 р. N 1035 Київ
Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, що додається.
2. Міністерству регіонального розвитку та будівництва визначити розмір плати за видачу сертифіката і затвердити порядок її внесення за погодженням з Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад.
3. Установити, що підставою для оформлення права власності на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки з господарськими спорудами і будівлями, споруджені до 5 серпня 1992 р., є висновок про технічний стан будинку (будівлі), складений бюро технічної інвентаризації за формою, встановленою Міністерством з питань житлово-комунального господарства за погодженням з Міністерством регіонального розвитку та будівництва, і документ, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розташовані зазначені об'єкти будівництва.
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити і затвердити у місячний строк порядок погодження прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.
5. Ця постанова набирає чинності з 15 жовтня 2009 року.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1035
ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт
1. Цей Тимчасовий порядок встановлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених забудовниками - фізичними особами (далі - забудовник) у період з 5 серпня 1992 р. до 1 січня 2008 р. без дозволу на виконання будівельних робіт (далі - приватні будівлі), на підставі заяви про прийняття в експлуатацію, яку подано до 31 грудня 2010 року.
2. Приватні будівлі приймає в експлуатацію інспекція державного архітектурно-будівельного контролю за місцем їх розташування відповідно до цього Тимчасового порядку, яка видає забудовникам на платній основі сертифікат відповідності таких будівель державним будівельним нормам, стандартам та правилам (далі - сертифікат) згідно з додатком 1.
3. Для одержання сертифіката забудовник разом із заявою за формою згідно з додатком 2 подає інспекції державного архітектурно-будівельного контролю:
1) на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею до 200 кв. метрів включно, кількість надземних поверхів яких не перевищує двох, з господарськими спорудами і будівлями загальною площею до 100 кв. метрів включно:
довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за формою згідно з додатком 3;
технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;
2) на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею до 350 кв. метрів включно з господарськими спорудами і будівлями загальною площею до 150 кв. метрів включно:
документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована приватна будівля;
довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за формою згідно з додатком 3;
технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;
звіт про проведення технічного огляду на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою;
3) на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею більш як 350 кв. метрів з господарськими спорудами і будівлями:
документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована приватна будівля;
довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за формою згідно з додатком 3;
технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;
звіт про проведення технічного обстеження на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою.
4. Заява разом з документами, що додаються до неї, реєструється в журналі реєстрації виданих сертифікатів та відмови у їх видачі, який ведеться за формою згідно з додатком 4.
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подані забудовником документи і протягом десяти робочих днів приймає рішення щодо видачі сертифіката.
5. У разі подання документів не в повному обсязі заява не розглядається і протягом десяти робочих днів після її реєстрації повертається забудовнику разом з доданими до неї документами і вмотивованим обґрунтуванням відмови у видачі сертифіката.
Відмова у видачі сертифіката з інших причин не допускається.
Забудовник може звернутися повторно до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю лише після подання документів у повному обсязі.
6. На підставі поданих документів інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення забудовника до адміністративної відповідальності за спорудження приватної будівлі без дозволу на виконання будівельних робіт та про накладення штрафу в порядку, установленому відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ).
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю оформляє та видає сертифікат в день пред'явлення документів про внесення плати за видачу сертифіката та сплату штрафу.
7. Датою прийняття приватної будівлі в експлуатацію вважається дата видачі сертифіката.
8. Забудовник несе відповідальність за достовірність поданих документів відповідно до законодавства.
Додаток 1 до Порядку
СЕРТИФІКАТ відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам
реєстраційний номер xxxxxxxxxx
Цим сертифікатом ____________________________________________ (найменування органу державного
__________________________________________________________________ архітектурно-будівельного контролю)
засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта _________
__________________________________________________________________ (найменування об'єкта)
__________________________________________________________________ (місцезнаходження, основні показники об'єкта)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
державним стандартам, будівельним нормам і правилам.
Забудовник об'єкта __________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові
__________________________________________________________________ фізичної особи або фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________
Дата видачі сертифіката " " 20__ р.
_______________________________ __________ ______________________ (начальник інспекції державного (підпис) (ініціали та прізвище) архітектурно-будівельного контролю або його заступник)
М.П.
Додаток 2 до Порядку
Начальнику ___________________________________ (найменування інспекції
______________________________________________ державного архітектурно-будівельного контролю)
______________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові забудовника)
______________________________________________
ЗАЯВА
Прошу видати сертифікат відповідності державним стандартам, будівельним нормам і правилам ____________________________________
__________________________________________________________________ (найменування об'єкта)
__________________________________________________________________ (місцезнаходження об'єкта)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
побудованого без дозволу на виконання будівельних робіт у
___________ році.
Відповідальність за стійкість, міцність, експлуатаційну надійність, якість використаних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій беру на себе.
------------------------------------------------
|______________________________________________|
|(код об'єкта згідно з Державним класифікатором|
| будівель та споруд 018-2000) |
------------------------------------------------
До заяви додаються: _________________________________________ (назви документів та кількість аркушів)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________ _________________________ (дата) (підпис)
Підпис гр. ___________________ посвідчую ________________________ (ініціали, прізвище та підпис посадової особи)
М.П.

Додаток 3 до Порядку
ДОВІДКА про погодження прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію
Видана ______________________________________________________ (найменування виконавчого органу сільської,
__________________________________________________________________ селищної, міської ради)
громадянину ______________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта)
_________________________________________________________________,
який зареєстрований за адресою ___________________________________
та постійно проживає за адресою _________________________________,
і є забудовником _________________________________________________ (найменування та місцезнаходження об'єкта)
_________________________________________________________________.
Об'єкт розташований на земельній ділянці загально площею
______ кв. метрів та в межах, визначених _________________________ (у разі наявності
__________________________________________________________________ найменування документа, який підтверджує
__________________________________________________________________ право власності чи користування земельною ділянкою,
_________________________________________________________________. на якій розташований об'єкт)
Орган _______________________________________________________ (найменування відповідного виконавчого органу
__________________________________________________________________ сільської, селищної, міської ради)
__________________________________________________________________
погоджує прийняття в експлуатацію ________________________________ (найменування
_________________________________________________________________. та місцезнаходження об'єкта)
Довідка видана для інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у ________________ області для видачі сертифіката відповідності.
________________ _______________________________ (дата) (ініціали, прізвище та підпис посадової особи)
М.П.
Додаток 4 до Порядку
ЖУРНАЛ реєстрації відповідності та відмови у їх видачі
------------------------------------------------------------------------------
|Порядковий|Дата подання| Прізвище, |Реєстраційний|Дата видачі| Номери |
| номер |забудовником| ім'я, | номер |сертифіката|квитанцій про|
| запису | заяви |по батькові |сертифіката |(відмови у | внесення |
| | | та адреса | | видачі) | плати за |
| | |забудовника | | | видачу |
| | | | | | сертифіката |
| | | | | |відповідності|
| | | | | | та сплату |
| | | | | | штрафу |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HYPER15Основной шрифт абзаца


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 1480


Похожие документы

Генерация: 0.169 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.009 сек.