17.06.2009. Про затвердження Порядку укладення договорів обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт


Про затвердження Порядку укладення договорів обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт

Постанова Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2009 р. № 629

Відповідно до статті 9 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок укладення договорів обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт, що додається.
2. Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг розробити та подати в тримісячний строк Кабінетові Міністрів України порядок та правила проведення обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт.

Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко


ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2009 р. № 629

1. Цей Порядок визначає механізм укладення договорів обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт (далі – договір страхування).
2. Договір страхування укладається забудовником або його підрядником (далі – страхувальник) на користь управителя як довірчого власника за його попередньою письмовою згодою із страховиком, який отримав ліцензію на здійснення обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт та є членом Будівельного страхового пулу (далі – страховик), на підставі письмової заяви страхувальника, яка містить необхідну інформацію про предмет договору обов'язкового страхування та всі обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня страхового ризику, за формою, встановленою страховиком.

3. Предметом договору страхування є будівельно-монтажні роботи, що страхуються на весь час будівництва об'єкта.
4. До письмової заяви додаються копії:
- договорів підряду на виконання будівельно-монтажних робіт з додатками до них, у тому числі кошторисом робіт та графіком їх виконання, а також копії інших договорів страхування, укладених щодо предмета договору страхування з іншими страховиками;
- проектної документації на будівництво об'єкта, що погоджена та затверджена в порядку, визначеному законодавством;
- дозволу на виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва.

5. Страхувальник зобов'язаний подати страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику і визначення розміру можливих збитків у разі настання страхового випадку.
У разі коли після укладення договору страхування встановлено, що страхувальник зазначив у письмовій заяві свідомо неправдиву інформацію про обставини, що мають істотне значення для визначення імовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків у разі його настання, страховик має право порушити питання про визнання договору страхування недійсним та відмовити у виплаті страхового відшкодування.
6. Під час укладання договору страхування страховик має право запросити у страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, що підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки страхового ризику.
7. Страхувальник несе відповідальність за достовірність і повноту поданої інформації.
8. Страховик зобов'язаний подати страхувальникові підтвердні документи про його членство в Будівельному страховому пулі.
9. Страховик визначає розмір страхової суми та страхових платежів на підставі поданої інформації з урахуванням розмірів страхових сум та максимальних розмірів страхових тарифів (методики актуальних розрахунків), затверджених в установленому законодавством порядку, та погоджує його із страхувальником під час укладання договору страхування або внесення до нього змін.
10. Договір страхування набирає чинності з моменту надходження першого страхового платежу або відповідно до визначених у ньому умов.
11. Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим сертифікатом (свідоцтвом, полісом), що є формою договору страхування.
12. У разі втрати договору страхування страховик видає страхувальникові його дублікат. Оригінальний примірник договору страхування вважається недійсним.
13. У разі зміни страхового ризику до договору страхування вносяться за взаємною згодою страхувальника і страховика зміни та доповнення на підставі заяви однієї із сторін за погодженням з управителем як довірчим власником протягом п'яти днів з моменту надходження такої заяви і оформляються шляхом укладення додаткової угоди, яка стає невід'ємною частиною такого договору.
14. У разі виникнення потреби у продовженні строку дії договору страхування страхувальник повідомляє про це страховика не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення строку дії такого договору та за згодою сторін укладається додаткова угода або новий договір страхування.
15. У разі заміни страхувальника укладається протягом 15 календарних днів з моменту такої заміни новий договір страхування.
16. У разі коли з причин, що не залежать від страхувальника або управителя як довірчого власника, будівельно-монтажні роботи тимчасово припиняються, страхувальник зобов'язаний не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту тимчасового припинення, якщо інше не встановлено договором страхування, повідомити про це страховика. При цьому страховик має право переглянути умови договору страхування.


Заголовок 2 Заголовок 3HYPER15Основной шрифт абзаца


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 1549


Похожие документы

    Генерация: 0.082 сек. и 6 запросов к базе данных за 0.001 сек.