27.12.2008. Про реєстрацію цін на окремі види продукції (Див. постанову КМУ від 25.03.09 р. N 267)


Про реєстрацію цін на окремі види продукції

Постанова Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. № 1138

З метою моніторингу цінової ситуації на ринку гірничорудної, вугільної і металургійної продукції та врахування його результатів під час використання коштів державного бюджету та державних підприємств Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що ціни на гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію, яка виробляється вітчизняними підприємствами за кодами, зазначеними в затвердженій Державним комітетом статистики номенклатурі продукції промисловості, згідно з додатком і реалізується суб'єктами господарювання - резидентами суб'єктам, що використовують для розрахунків за таку продукцію кошти державного бюджету, та державним підприємствам, підлягають реєстрації.

2. Затвердити Порядок реєстрації цін на гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко


Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. № 1138

ПЕРЕЛІК
КОДІВ ГІРНИЧОРУДНОЇ, ВУГІЛЬНОЇ ТА МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЦІНИ НА ЯКУ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕЄСТРАЦІЇ

10.10.11.300
10.10.11.510
13.10.10.300 - 13.10.10.520
13.20.16.942D
14.12.10.510
14.12.20.710
14.12.20.720
14.21.11.500
14.22.1
23.10.10.310
27.10.13.200 - 27.31.20.700
27.31.30.300
27.31.30.500
27.32.10.100 - 27.32.10.380
27.32.20.100 - 27.32.20.280
27.33.10
27.33.11.300 - 27.33.11.700
27.33.12.000
27.34.11.300 - 27.34.11.750
27.34.12.300 - 27.34.12.590
27.45.30.430
35.20.40.300ПОРЯДОК
РЕЄСТРАЦІЇ ЦІН НА ГІРНИЧОРУДНУ, ВУГІЛЬНУ ТА МЕТАЛУРГІЙНУ ПРОДУКЦІЮ

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. № 1138

1. Цей Порядок визначає механізм реєстрації цін на гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію, яка виробляється вітчизняними підприємствами за кодами, зазначеними в затвердженій Держкомстатом номенклатурі продукції промисловості, згідно з додатком до цієї постанови (далі - продукція) і реалізується суб'єктами господарювання - резидентами суб'єктам, що використовують для розрахунків за таку продукцію кошти державного бюджету, та державним підприємствам.
2. Реєстрацію цін на продукцію проводить Мінекономіки з метою моніторингу ситуації на ринку продукції та створення бази відповідних даних.
3. Для реєстрації цін суб'єкти господарювання, що мають намір реалізовувати продукцію суб'єктам, що використовують для розрахунків за таку продукцію кошти державного бюджету, та державним підприємствам, інформують Мінекономіки про складову калькуляції (визначення ціни) на продукцію.
4. У заяві про реєстрацію цін на продукцію, яку подає суб'єкт господарювання до Мінекономіки, зазначається найменування та адреса суб'єкта, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування, сорт, марка, національний стандарт, за яким виготовляється продукція, а також її код відповідно до номенклатури продукції промисловості, затвердженої Держкомстатом.
До заяви додаються:
калькуляція (визначення ціни) за формою згідно з додатком;
довідка про фактичну та плановану рентабельність виробництва.
Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання та скріплюються печаткою.
5. Рішення про реєстрацію цін на продукцію або про відмову у реєстрації приймається Мінекономіки у дводенний строк з дати надходження заяви про реєстрацію цін.
Про рішення суб'єктові господарювання письмово повідомляється у одноденний строк після його прийняття.
6. Підставою для відмови Мінекономіки у реєстрації цін на продукцію є неподання суб'єктом господарювання документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, або неналежне їх оформлення.
Рішення про відмову у реєстрації цін на продукцію може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.
7. Дані реєстру цін на продукцію розміщуються на офіційному веб-сайті Мінекономіки.


Додаток
до Порядку
Підприємство ________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання - резидента)

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
(визначення ціни)
на __________________ 20__ рік
(період)

____________________________________________________________________
(повне найменування продукції)
Код продукції ________________________________________________________
(відповідно до номенклатури продукції промисловості, затвердженої Держкомстатом)
Діюча ціна ___________________ гривень _____________ копійок
Калькуляційна одиниця ___________________________________

Шифр рядка
Найменування статті калькуляції
Одиниця виміру
На одиницю продукції, гривень та копійок

01
Матеріальні витрати01.1
Сировина та матеріали01.2
Напівфабрикати та комплектувальні вироби, роботи і послуги виробничого характеру, що закуповуються01.3
Паливно-енергетичні матеріали на технологічні цілі01.4
Зворотні відходи02
Витрати з оплати праці03
Відрахування на соціальні заходи04
Витрати з утримання та експлуатації устатковання05
Загальновиробничі витрати06
Супутня продукція07
Виробнича собівартість
Сума рядків [(01.1 + 01.2 + 01.3 – 01.4) + +( 02 + 03 + 04 + 05)] – 0608
Адміністративні витрати09
Витрати із збуту10
Прибуток11
Ціна
Сума рядків (07 + 08 + 09 + 10)
_____________________
(найменування посади)
________
(підпис)
_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Заголовок 2 Заголовок 3HYPER15Основной шрифт абзаца


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 447


Похожие документы

Генерация: 0.131 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.009 сек.