25.03.93. Про затвердження положення про державний архітектурно-будівельний контроль (Див. додатково Пост. КМУ від 14.01.09 N3.)


HYPER13PRIVATEHYPER15КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 25 березня 1993 р. N 225
Київ

Про затвердження Положення про державний
архітектурно-будівельний контроль

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 253 від 07.04.95
N 1510 від 11.10.2002
N 609 від 12.05.2004
N 1434 від 18.10.2006 }Відповідно до Закону України "Про основи містобудування"
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :

1. Затвердити Положення про державний
архітектурно-будівельний контроль, що додається.

2. Міністерству у справах будівництва і архітектури до 1
липня 1993 р. розробити і затвердити:
Порядок атестації інспекторів органів державного
архітектурно-будівельного контролю;
Положення про порядок надання дозволів на виконання робіт з
будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту;
Типове положення про госпрозрахункові підрозділи при
інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю та
рекомендації щодо розцінок (тарифів) на роботи (послуги), що
виконуються цими підрозділами.

3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Ради Міністрів УРСР від 27 квітня 1961 р. N 569
"Про посилення державного архітектурно-будівельного контролю за
будівництвом в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1961 р., N 4, ст. 63);
пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 січня 1969 р. N 7
"Про визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду УРСР у
зв'язку з постановою Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1968 р. N
181 "Про Положення про Державний комітет Ради Міністрів УРСР у
справах будівництва (Держбуд УРСР), а також структуру його
центрального апарату" (ЗП УРСР, 1969 р., N 1, ст. 6).


Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Заступник Міністра
Кабінету Міністрів України І. ЄМЕЦЬ

Інд.24ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 1993 р. N 225
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 квітня 1995 р. N 253


ПОЛОЖЕННЯ
про державний архітектурно-будівельний
контроль1. Державний архітектурно-будівельний контроль - це
сукупність організаційно-технічних і правових заходів, спрямованих
на забезпечення дотримання законодавства, державних стандартів,
норм і правил, архітектурних вимог і технічних умов, а також
положень затвердженої містобудівної документації та проектів
конкретних об'єктів (далі - затверджені проектні рішення),
місцевих правил забудови населених пунктів усіма суб'єктами
містобудівної діяльності незалежно від форм власності під час
забудови територій і населених пунктів, розміщення, будівництва,
реконструкції, капітального ремонту об'єктів житлово-цивільного,
виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних
пам'яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури,
виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

2. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюють:
Державна архітектурно-будівельна інспекція
(Держархбудінспекція) - урядовий орган державного управління у
складі Мінбуду; { Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ
N 1434 від 18.10.2006 }
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у
складі органів містобудування і архітектури в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах
обласного підпорядкування, районах.

3. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
виконують такі основні функції:
1) видача забудовникам дозволів на виконання робіт з
будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту
(далі - будівельні роботи), реєстрація об'єктів, на яких
виконуються ці роботи, у порядку, встановленому
Мінбудом; { Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1434 від 18.10.2006 }
2) реєстрація відповідальних інженерно-технічних працівників
будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних, проектних
організацій та організацій-замовників, які здійснюють
безпосередньо керівництво будівельними роботами, технічний і
авторський нагляд;
3) участь у встановленому порядку в роботі комісій з
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, а також
у розслідуванні причин аварій на будівництві;
4) здійснення вибіркової перевірки:
відповідності розміщення об'єктів, виконання будівельних
робіт, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій
законодавству, державним стандартам, нормам і правилам,
архітектурним вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним
рішенням, а також місцевим правилам забудови населених пунктів;
своєчасності та якості виконання учасниками будівництва
передбачених нормативно-технічною і проектною документацією
зйомок, замірів, випробувань, а також ведення необхідної
виконавчої документації;
наявності сертифікатів на будівельну продукцію;
5) розгляд справ про правопорушення у сфері містобудування і
прийняття відповідних рішень;
6) здійснення методичного забезпечення діяльності відомчих
служб контролю якості будівельних організацій і підприємств, що
виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції;
7) аналіз та узагальнення матеріалів контролю за якістю
забудови територій і населених пунктів, будівельних робіт,
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, підготовка
пропозицій відповідним органам про вдосконалення державних
стандартів, норм і правил;
8) контроль за дотриманням сторонами договору підряду про
виконання робіт на будівництві об'єктів договірних зобов'язань та
вимог, передбачених Законом України "Про майнову відповідальність
за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт
на будівництві об'єктів", аналіз, узагальнення
результатів контролю та інформування Мінбуд про результати
контролю. { Пункт 3 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ
N 609 від 12.05.2004; із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1434 від 18.10.2006 }

4. Інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю
надається право:
безперешкодного доступу посадових осіб на будівництво
об'єктів і підприємства, що виготовляють будівельні матеріали,
вироби і конструкції, незалежно від форм власності;
давати у межах своїх повноважень замовникам, проектним і
будівельним організаціям, підприємствам, що виготовляють
будівельні матеріали, вироби і конструкції, обов'язкові для
виконання приписи щодо усунення порушень законодавства, державних
стандартів, норм і правил, архітектурних вимог, технічних умов,
затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених
пунктів, вносити замовникам пропозиції про припинення фінансування
об'єктів до усунення виявлених недоліків;
залучати на договірних умовах незалежних експертів,
спеціалізовані організації для проведення перевірок і підготовки
висновків з питань, що входять до їх компетенції;
вимагати в необхідних випадках від замовників, підрядників,
виготівників будівельних матеріалів, виробів і конструкцій
вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і
споруд, проведення зйомок і замірів, додаткових лабораторних та
інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
одержувати від замовників, проектних і будівельних
організацій, підприємств, що виготовляють будівельні матеріали,
вироби і конструкції, нормативно-технічну, проектну та іншу
документацію, необхідну для виконання покладених на них функцій;
зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам
законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурним
вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням,
місцевим правилам забудови населених пунктів або здійснюються без
дозволу на їх виконання, а також виробництво і застосування в
будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій,
виготовлених з порушенням державних стандартів;
вносити подання відповідним органам про анулювання або
призупинення дії ліцензій на право здійснення спеціальних видів
робіт у проектуванні та будівництві суб'єктами, які допускають
грубі порушення законодавства, державних стандартів, норм і
правил, архітектурних вимог, технічних умов, затверджених
проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів;
безплатно одержувати від замовників, будівельних
організацій, підприємств, що виробляють будівельні матеріали,
вироби і конструкції, а також органів державної статистики звітні
дані про введення в дію основних фондів, реалізацію готової
продукції;
повідомляти органи державної статистики про факти порушень
встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів для виключення їх із числа введених у дію, а
також про реалізацію будівельних матеріалів, виробів і
конструкцій, що не відповідають вимогам державних стандартів, для
виключення їх із звітності;
складати протоколи про правопорушення у сфері містобудування
та накладати штрафи відповідно до чинного законодавства.


5. Дії і рішення посадових осіб інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю можуть бути оскаржені в органи,
яким ці інспекції підпорядковані, або до суду. ( Пункт 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1510 від 11.10.2002 )

6. Повноваження Держархбудінспекції визначаються Положенням
про неї, яке затверджує Кабінет Міністрів України.
{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1434 від 18.10.2006 }

7. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у
своїй діяльності взаємодіють з іншими спеціально уповноваженими
державними органами, що здійснюють контроль за дотриманням
природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог,
охорони праці та інших вимог у сфері містобудування.

8. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
укомплектовуються фахівцями, які мають досвід практичної роботи у
сфері містобудування.

9. Для узагальнення та аналізу якості будівельних робіт,
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій місцеві інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю подають до
Держархбудінспекції інформацію згідно з установленими нею формою
та строками.
{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1434
від 18.10.2006 }

10. При інспекціях державного архітектурно-будівельного
контролю можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи для
здійснення на договірних умовах комплексу робіт, пов'язаних з
контролем за якістю спорудження об'єктів, а також групи
позаштатних інспекторів.

11. Відносини інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю з юридичними особами та громадянами іноземних держав, що
здійснюють будівництво на території України, регламентуються
чинним законодавством України та цим Положенням, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами, укладення яких відбулося у
формі Закону.

12. Держархбудінспекція, місцеві інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю мають печатки із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.

( Положення в редакції Постанови КМ N 253 від 07.04.95 )
Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 284


Похожие документы

Генерация: 0.105 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.002 сек.