ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ А. Щодо призначення нотифікованих органів по роботі з директивою стосовно будівельних виробівНАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИСистема стандартизації та нормування в будівництвіНАСТАНОВА

Керівний документ А
ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ НОТИФІКОВАНИХ ОРГАНІВ
ПО РОБОТІ З ДИРЕКТИВОЮ
СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВGuidance paper A
(concerning the Construction Products Directive 89/106/EC)
THE DESIGNATION OF NOTIFIED BODIES IN THE FIELD OF THE
CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE

ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008
Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 )Київ
Мінрегіонбуд України
2008

ПЕРЕДМОВА
1 ВНЕСЕНО:
Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК)
ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:
М. Гакен; Л. Жарко, канд. техн. наук; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; Т. Мірошник; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук (керівник розробки); Г. Шарапов, канд. техн. наук.
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.08.2008 р. № 382, чинний з 2009-01-01
3 Національний стандарт відповідає GUIDANCE PAPER A (concerning the Construction Products Directive 89/106/EC) THE DESIGNATION OF NOTIFIED BODIES IN THE FIELD OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE (Revision Dec 2005) (Керівний документ А (стосовно Директиви будівельних виробів -
89/1 Об/ЕС) ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ НОТИФІКОВАНИХ ОРГАНІВ ПО РОБОТІ З ДИРЕКТИВОЮ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ (редакція - грудень 2005)
Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)
Переклад з англійської(еп)
ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей Керівний документ ідентичний GUIDANCE PAPER A (concerning the Construction Products Directive 89/106/EC) THE DESIGNATION OF NOTIFIED BODIES IN THE FIELD OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE (Revision Dec 2005) (Керівний документ А (стосовно Директиви будівельних виробів - 89/106/ЕС) ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ НОТИФІКОВАНИХ ОРГАНІВ ПО РОБОТІ З ДИРЕКТИВОЮ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ (редакція - грудень 2005)
Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд.
Організація, відповідальна за цей Керівний документ, - Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК)
При розробленні цього стандарту в українськомовний текст редакційних змін порівняно з оригіналом не внесено.
ЗМІСТ

1 Мета й завдання
Objectives and scope 1
2 Юридична основа
The Legal Basis 2
3 Відповідність критеріям при виборі нотифікованих органів
Implementation of the criteria for the designation of notified bodies 2
3.1 Основні обов'язки держав-членів
Main responsibilities of Member States 2
3.2 Коротке роз'яснення додатка IV Директиви
Interpretation of Annex IV of the Directive 3
3.3 База для оцінки нотифікованих органів
Basis for assessments of notified bodies 3
3.4 Укладання субконтракту з нотифікованими органами
Sub-contracting by notified bodies 4
3.5 Нотифіковані органи, що співпрацюють з виробником
Notified bodies linked to a manufacturer 5
3.6 Страхування цивільної відповідальності
Civil liability insurance 6
4 Процедура нотифікації
The process of notification 6
Додаток А
Трактування додатка IV "Вимоги до органів, що виконують сертифікацію продукції" Interpretation of annex IV reouirements for bodies carrying out product conformity certification .9
Додаток В
Трактування вимог додатка IV для органів, що виконують сертифікацію FPC
Interpretation of annex IV reouirements for bodies carrying out certification FPC ..............11
Додаток С
Трактування вимог додатка IV для органів інспекції
Interpretation of annex IV reouirements for inspection bodies 13
Додаток D
Трактування вимог додатка IV для випробувальних лабораторій
Interpretation of annex IV reouirements for testing laboratories 16
Додаток Е
Настанова для держав-членів з оформлення документів на призначення
нотифікованих органів
Guidance for member states on letters of designation of notified bodies 20
Додаток F
Нотифікація органу відповідно до статті 18 Директиви стосовно будівельної
продукції 89/106/ЕЕС
Notification of body pursuant to article 18 jf the Construction ProductsD
irective 89/106/EC 23

ВСТУП
Стаття 20 Директиви стосовно будівельних виробів (89/106/ЄС) стверджує, що Постійний Комітет може, "на вимогу голови або держави-члена вивчати будь-яке питання, пов'язане із впровадженням та практичним застосуванням цієї Директиви".
Для гарантування, наскільки можливо, взаємного розуміння між Комісією та державами-членами, як і між самими державами-членами, відносно того, як держава буде працювати, компетентні служби Комісії, голова і секретаріат Постійного комітету можуть видати низку Керівних документів, що стосуються окремих питань, пов'язаних з виконанням, практичним впровадженням та використанням цієї Директиви.
Ці документи не є автентичними тлумаченнями Директиви.
Вони не є юридичне обмежувальними, і вони не змінюють чи вносять будь-які виправлення в Директиву. Що стосується процедур, в принципі це не виключає інші процедури, які можуть в рівній мірі відповідати Директиві.
Насамперед вони становитимуть інтерес і вигоду для тих, хто зацікавлений в ефективній дії Директиви із законодавчої, технічної та адміністративної точок зору.
Цей Керівний документ спочатку було видано після консультації Постійного комітету з будівництва (SCC) на 52-ому зібранні 22-23 травня 2001, як документ CONSTRUCT 00/435 Ред. 1.
Оновлений після консультації SCC у вересні 2002.
Оновлений після консультації SCC у листопаді 2005, як документ CONSTRUCT 05/724.

PREFACE
Article 20 of the Construction Products Directive (89/106/EC) states tha
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИКерівний документ А
щодо призначення1 нотифікованих2 органів
по роботі з директивою стосовно будівельних виробів
Руководящий документ А
относительно назначения нотифицированных органов
по работе с директивой относительно строительных изделий
Guidance paper A
the designation1 of notified2 bodies in the field
of the construction products directive
___________________________________________________________________________________________
Чиний від 2009-01-01

СКОРОЧЕННЯ
CPD Директива щодо будівельних виробів
GP Керівний документ
FPC Контроль виробництва на підприємстві
ETAG Настанова щодо Європейського технічного ухвалення
АоС Засвідчення відповідності
ЕТА Європейське технічне ухвалення СЕ Знак маркування
GNB Група нотифікованих органів
1 МЕТА Й ЗАВДАННЯ
1.1 Цей документ має намір забезпечити керівництво державами-членами при відборі й призначенні органів і витримати процедуру відбору, вимоги якої визначені статтею 18 Директиви щодо будівельних виробів (CPD). Даний Керівний документ (GP) не має відношення до здійснення спеціальних процедур (Директива, стаття 16) або до вивчення змін умов ринку.
1.2 Основні завдання: забезпечити повне виконання CPD , беручи до уваги особливі аспекти CPD І вимоги Розпорядження ради про глобальний підхід до оцінки відповідності3 й Інші рівноцінні значущі документи:
визначити критерії, які дозволять державам-членам дати необхідну оцінку органам-кандидатам;
забезпечити держави-члени Інформацією про матеріали, які повинні бути передані Комісії, й інші держави-члени про своїх кандидатів (призначуваних органах);
_________________
1 У цьому документі "призначення" має на увазі внутрішню оцінку й процес затвердження державою-членом кандидата в нотифікований орган.
2 Щоб уникнути плутанини з термінологією, застосовною для організацій, призначених державою-членом відповідно до статті 10 Директиви щодо будівельних виробів (органи ухвалення), Комісія пропонує використати термін "нотифікований орган" для органів, нотифікованих відповідно до статті 18 CPD, у такий спосіб уникаючи терміну "призначений орган".

ABBREVIATIONS
CPD Construction Products Directive
GP Guidance Paper
FPC Factory Production Control
ETAG European Technical Approval Guideine

AoC Attestation of Conformity
ETA European Technical Approval Cгарантувати доступність повної Інформації всім зацікавленим сторонам про сферу діяльності й компетентності нотифікованихорганів І відповідних служб.
1.3 Цей документ не застосовується безпосередньо.Але його положення повинні бути використані державами-членами при висуванні кандидатур і призначенні.
2 ЮРИДИЧНА ОСНОВА
2.1 Юридична основа4, що застосовується до вибору нотифікованих органів відносно CPD, викладена у статті 18 і додатку IV Директиви. Даний GP посилається на розпорядження ради від 21.12.89 щодо глобального підходу до оцінки відповідності й "Настанову до виконання директив, заснованих на новому й глобальному підходах" (більш пізня версія, 1999 у посиланні на "Настанову"), загальні положення яких також застосовні для процесу нотифікації.
3 ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ ПРИ ВИБОРІ НОТИФІКОВАНИХ ОРГАНІВ
3.1 Основні обов'язки держав-членів
(а) Обов'язок кожної держави-члена-забезпечити повну відповідність нотифікованих органів критеріям, викладеним у додатку IV CPD.
Держави-члени можуть подати на затвердження Комісії тільки ті органи, які як мінімум відповідають цим критеріям.
(b) Для вибору й призначення держави-члени можуть розглядати тільки ті органи сертифікації продукції, органи сертифікації контролю якості продукції підприємства, органи контролю й випробувальні лабораторії, які перебувають під їхньою юрисдикцією й, отже, перебувають на їхній території (Настанова, розділ 6.1, 3-й підрозділ у маркерному списку).
(c) Як тільки держава-член довідається, що орган, який він призначив, припиняє виконувати умови нотифікації, держава-член повинна проінформувати відповідний орган, Комісію й інші держави-члени. Держава-член повинна призупинити процес нотифікації, якщо орган продовжує не відповідати цим умовам. Припинення повноважень нотифікованого органу не впливає на попередню роботу з атестації, виконану даним органом, поки не буде оголошено, що робота вже більше не дійсна (Настанова, розділ 6.2.2 параграф 2 і 3).
(d) У випадку, якщо держава-член припиняє нотифікацію органу, вона повинна вжити відповідних заходів, щоб гарантувати, що інший нотифікований орган розгляне справу попереднього органу, щоб
_________________
3 OJ C10, 16.10.1990
4 http //europa eu int/comm /enterpnse/newapproach/ legislation htm
Також були взяті до уваги загальні процедури, установлені на рівні Співтовариства й описані в документі Комісії "Методи узгодження процедур що контролюють нотифікацію й керівництво нотифікованими органами5".
5 CERTIF 93/1 Rev З.

to ensure that full information is available to all interested parties, on the scope anзабезпечити безперервність процесу (Настанова,
Розділ 6.2.2 параграф 4).
(e) Додаток Е надає інформацію й умови, які держави-члени повинні перевірити й включати в документ призначення для органу-кандидата. Додаток F надає типовий лист нотифікації в Комісію (та інші держави-члени) після присвоєння ідентифікаційного номера органу-кандидатові службами Комісії.

3.2 Коротке роз'яснення додатка IV Директиви
(а) Згода, надана представленим органом з нотифікації, пов'язана з вимогами відповідних стандартів серії EN 45000 (виділяючи вимоги даного завдання й/або продукції) разом із підтвердженням страхування громадянської відповідальності, розглядається як задовільна демонстрація відповідності критеріям, описаним у додатку IV CPD.

(b) Держави-члени зобов'язуються періодично контролювати відповідність мінімальним умовам, які визначені в додатку IV Директиви, а не тільки умовам 1 i 2.
(c) Коли Комісія й держави-члени мають які-не-будь сумніви в компетентності нотифікованих органів, до їхнього обов'язку входить вжиття заходів з даної проблеми (Настанова, розділ 6.2.2, параграф 1) У таких випадках Комісія може зажадати від відповідної держави-члена відповідного документально підтвердженого свідчення про відповідність умовам нотифікації.
3.3 База для оцінки нотифікованих органів
(а) Стандарти, які повинні бути використані як база для підтвердження відповідності в рамках необхідних вимог, визначених додатком IV:

Для органів, що виконують сертифікацію продукції, - EN 45011 "Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції";
Для органів, що виконують FPC сертифікацію, -EN 45012 "Загальні вимоги до органів, що здійснюють оцінювання та сертифікацію/реєстрацію системи якості" і/або EN 45011;
Для органів, що виконують перевірки FPC, -EN 45012 і/або EN ISO/EC 17020 "Загальні критерії щодо діяльності органів різного типу, що здійснюють Інспектування";
Для випробувальної лабораторії, - EN ISO/ ІЕС 170252000 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій".
Примітка.
(і) Серед держав-членів не було єдиної угоди щодо використання EN 45012 держави-члени можуть використати відповідні пункти EN 45011 і/або EN ISO/IEC 17020:2004 як основу для демонстрації відповідності вимогам викладеним у додатку IV CPD так як і альтернативу.
іі) У деяких державах-членах поняття органи контролю не застосовуються згідно з FPC тому що всі завдання що ставляться до сертифікації FPC виконані одним органом сертифікації FPC В Інших державах-членах контрольні органи FPC укладають субконтракт Із органом сертифікації FPC для виконання частини роботи за яку відповідальним в остаточному підсумку є орган сертифікації FPC. 
6.2.2 para 4).

(e) Annex E gives the information and conditions that Member States should check and include in the letters of designation to і) There being no unanimous agreement among Member States on the use of EN 45012 Member States may use the relevant clauses of EN 45011 and/or EN ISO/IEC 170202004 as the basis for demonstrating satisfaction of the requirements of CPD Annex IV as an alternative.

іі) In some member states the concept of inspection bodies does not apply under the CPD since all tasks related to FPC certification are carried out by a single FPC certification body In other member states, FPC inspection bodies are subcontracted by an FPC certification body to carry out parts of the work for which the FPC certification body is itself ultimately responsible.

ііі) Для маркування СЕ згідно з CPD сертифікація системи якості не є обов'язковою.
(b) He всі частини стандартів, зазначених вище, повинні відповідати додатку IV. Вимоги директиви, описані в додатку IV, можуть бути продемонстровані відповідно до критеріїв, наведених в:
Додатку А-для органів сертифікації продукції;
Додатку В - для органів сертифікації FPC;
Додатку С - для органів контролю;
Додатку D-для випробувальних лабораторій.
Ті пункти відповідних стандартів EN 45000 (або EN ISO/ІEC 17025:2000 і EN ISO/IEC 17020:2004), які не згадуються в зазначених додатках, не є обов'язковими вимогами CPD.
(с) Завдання органам, пов'язаним з контролем і/або сертифікацією FPC, ставляться тільки до тих аспектів системи FPC , які потрібні для задоволення вимог CPD, і як це визначено в Керівному документі В "Щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби".
(d) Подаючи на розгляд орган у Комісію, держава-член повинна гарантувати, що орган має необхідні знання в області спеціальної продукції, можливість сертифікації й/або контролю і/або випробувань (Настанова, розділ 6.1, 3-й пункт маркерного списку й параграф 3).
Для органів сертифікації й контролю треба мати посилання на назви й сфери функціонування гармонізованих Європейських технічних умов і/або настанов щодо Європейських технічних ухвалень (ETAGs).
Випробувальні лабораторії легше показати, посилаючись на Європейські стандарти з випробувань, або окремі частини випробувань, або посилаючись на методику випробувань, необхідну для ETAGs.
(e) Варіанти посилань використовуваних стандартів - EN 45012:1998, EN 45011:1998, EN ISO/IEC 17020:2004, EN ISO/IEC 17025:2000.
3.4 Укладання субконтракту з нотифікованими органами
(а) Наступне узагальнює умови, за яких нотифікований орган CPD може укласти субконтракт (див. пункт 4.11). Для більш повної оцінки див. Настанову, розділ 6.5.
Нотифікований орган може брати участь у роботі, що виконується іншим органом, на основі прийнятої й регулярно контрольованої компетентності.
Орган, що уклав контракт із нотифікованим органом, повинен бути технічно компетентним і демонструвати незалежність і об'єктивність згідно з тими ж критеріями і умовами, що й нотифікований орган. Проте нотифікація субпідрядників не обов'язкова. Держава-член, що нотифікувала орган, який виконав частину їхньої роботи із субпідряду, повинен гарантувати ефективний контроль компетентності як нотифікованого, так і не нотифікованого органів.
Нотифікований орган повинен реєструвати всю їхню діяльність за субконтрактом і систематично її коригувати. Нотифікований орган повинен гарантувати, що його субпідрядники мають необхідне вміння, і що вони залишаються компетентними.

ііі) For CE marking under the CPD quality systems certification is not mandatory.
(b) Not all parts of the above standards are essential to demonstrate compliance with Annex IV. The requirements of Annex IV of the CPD can be demonstrated by compliance with those criteria listed in:
Annex A for product certification bodies;
Annex В for FPC certification bodies;
Annex С for inspection bodies;
Annex D for testing laboratories.
Those clauses of the relevant EN 45000 standards (or EN ISO/IEC 1702В "The definition of factory production control in technical specifications for construction products".
(d) ln notifying a body to the Commission, a Member State must ensure that the body has the necessary specific product knowledge and certification/inspethat its subcontractors have the necessary competence and that they maintain this competence. This information shall be available to the
Ця інформація повинна бути доступна нотифікованим організаціям.
Наступною умовою для виконання робіт з субконтракту є те, що процедура оцінки відповідності може бути поділена на технічні елементи й елементи оцінки, і те, що методологія, використана для виконання технічної частини, досить точна. Орган, що підписав субконтракт із нотифікованим органом, повинен виконати суттєву й логічно зв'язану частину технічної сторони.
Виконання робіт із субконтракту повинно бути засноване на контракті, що гарантує прозорість і довіру до дій нотифікованого органу.
Субконтрактні нотифіковані органи несуть відповідальність за всі заходи, які перебувають під їхнім керівництвом. Виконання робіт не повинне вести за собою передачу повноважень або обов'язків.
Нотифіковані органи відповідальні за всі документи (сертифікати), які повинні бути видані завжди від їхнього імені. Нотифіковані органи не можуть за жодних умов укладати субконтракт по всіх видах діяльності, тому що це зробить нотифікацію, яка не має сенсу.
Нотифіковані органи можуть, приміром, укласти субконтракт на проведення випробувань, продовжуючи оцінювати їх результати й, зокрема, затвердити звіт про випробування, щоб оцінити виконання умов директиви.
Подібно до цього можливе виконання робіт в області сертифікації систем FPC, з використанням зовнішніх аудиторів за умови, якщо нотифікований орган дав оцінку результатам перевірки.
Частина робіт із субконтракту (виконання робіт субпідрядником) заборонена, для того щоб уникнути порушення цілісності системи й конфіденційності.
Умови виконання робіт прийнятні для будь-яких субпідрядників, так чи інакше прийнятих у Співтовариство.
Слід відмітити, що хоча й не потрібно нотифікувати субпідрядників (див. вище пункт 2 маркерного списку), Комісія підтримує їхню нотифікацію згідно з CPD. Це має ряд переваг, наприклад, збільшення прозорості, прояв кон-курентності, можливість подібним органам бути на вебсайті Комісії й брати участь у роботі групи нотифікованих органів.

3.5 Нотифіковані органи, що співпрацюють з виробником
(a) Настанова (розділ 6.3) містить у собі наступні положення:
"Нотифіковані органи є й повинні залишатися третіми особами, незалежними від їхніх клієнтів і інших зацікавлених осіб (сторін)".
"Структура органу повинна гарантувати об'єктивність, особливо якщо орган займається іншою діяльністю, крім виконання зобов'язань нотифікованого органу. Більше того, орган повинен мати політику й методику щодо визначення особливостей між завданнями, виконаними ним у якості нотифікованого органу, й іншою діяльністю, якою він займається, роблячи ці розходження чіткими для замовників".

notifying authority.

A further condition for subcontracting is th
"Для забезпечення об'єктивності, неупередженості й працездатності орган і його персонал (який працює постійно або за контрактом) відповідальний за діяльність, виконану як нотифікований орган, не може, наприклад, бути виробником, його уповноваженим представником, постачальником або комерційним конкурентом..."
(b) Цей основний принцип у міру можливості повинен бути застосований до всіх нотифікованих органів. Проте в деяких випадках неможливо уникнути нотифікації органу, що до певної міри пов'язаний з виробником.
У таких випадках орган повинен гарантувати, що лабораторія працює виключно об'єктивно. Організація повинна задовольняти критеріям додатка IV CPD. Нотифікуюча держава-член повинна звертати особливу увагу на критерії об'єктивності. Чим тісніше відносини між лабораторією й виробником, тим жорсткіше повинні бути вимоги до об'єктивності й обґрунтованості при перевірці й контролі.

Ця умова описана в EN ISO/ЕЮ 17025:2000, пункт 4.1.4, де говориться "Якщо продукція випробувана (перевірена) органами (наприклад, виробниками), які мають відношення до її проектування, виготовлення або продажу, повинні бути прийняті певні постанови для чіткого поділу обов'язків і відповідних положень". Проте нотифікований орган повинен мати право на здійснення атестації процесів для всіх клієнтів, включаючи вищі органи.
3.6 Страхування цивільної відповідальності
(a) Додаток IV Директиви вимагає від нотифікованих органів наявності страховок цивільної відповідальності, незважаючи на те, що відповідальність захищена державою відповідно до державного закону (з огляду на принципи Угоди). Вважається, що посилання на "страхування цивільної відповідальності" повинно бути прийнято як страхування професійних збитків.
(b) Стандарт EN 45000 не містить вимог страхування, і CPD не є посібником щодо розміру страхової відповідальності. Держави-члени повинні вимагати у нотифікованих органів надання щорічних доказів обсягу відповідної професійної страхової відповідальності, беручи до уваги продуктивність і тип ризику, якому можливо був підданий відповідний орган.
4 ПРОЦЕДУРА НОТИФІКАЦІЇ
4.1 "Держави-члени повідомляють Комісію й інші держави-члени про органи сертифікації, контролю та випробувальні лабораторії, які вони призначили для завдань, що мають бути виконані для потреб технічного ухвалення, засвідчення відповідності, перевірок та випробувань відповідно до цієї Директиви, разом з їхніми назвами, адресами та ідентифікаційними номерами, заздалегідь присвоєними Комісією. Держави-члени зазначають вироби, які знаходяться в межах компетенції органів І лабораторій та природу завдань, які покладено на них"(СРD, стаття 18)
Комісія відповідає за видання й відновлення списків органів i їхню компетентність.
"To safeguard objectivity, impartiality and operational integrity the body and its staff (whether directlyКомпетентна атестація відповідності є базою для визначення області дії нотифікації. Державам-членам наполегливо рекомендовано точно дотримуватися формулювань, які використані у висновку АоС, при виборі номенклатури продукції нотифікації. Рід завдань може бути 4-х варіантів сертифікація продукції, сертифікація системи контролю виробництва на підприємстві, нагляд над системою контролю виробництва на підприємстві, випробування.
4.3 Держави-члени мають право надавати Інформацію в будь-який час У більшості випадків, проте, недоречно повідомляти про висновки по схемах підтвердження відповідності для продукції або окремого виду продукції до їх прийняття. Держави-члени повинні якомога точніше визначити області дії нотифікації для можливості здійснення компетентного підтвердження й висновків відповідності, що супроводжується гармонізованими стандартами або Керівними принципами ЕТА Настановами/ ETAs, або відповідними методами випробувань.
4.4 Перед тим, як визнати придатність остаточних гармонізованих технічних умов або стандартів на проведення випробувань, деякі держави-члени бажають тимчасово реєструвати органи з підтвердження Так само, як і постійно нотифіковані органи, тимчасово нотифіковані органи повинні брати участь у координованій роботі на європейському рівні через групу нотифікованих органів.
4.5 В обов'язки держав-членів входить повідомляти Комісію про будь-які зміни, включаючи припинення нотифікації.
4.6 Держави-члени, в доповнення до будь-якого тривалого обстеження, яке вони можуть розпочати, повинні регулярно домагатися підтвердження виконання постанов і умов договору органами, яких вони призначили. Це повинно виконуватися, щонайменше кожні чотири роки але може бути й частіше.
4.7 Немає ніяких обмежень на кількість органів, які можуть бути нотифіковані для виконання поставлених завдань або для сертифікації FPC, або відповідності продукції. Немає також ніяких обмежень у кількості видів випробувань і/або атестації продукції, для проведення яких кожен з органів може бути нотифікованим. Орган може звернутися із проханням про призначення для виконання будь-яких завдань, описаних у додатку III, розділ 2 CPD, або будь-яких їх комбінацій за умови, що це задовольнить вимоги з компетентності виконання кожного завдання.
4.8 начення органів Комісії не значить, що виконані ними завдання автоматично можуть привести до маркування СЕ. Таке маркування СЕ може мати місце тільки у випадку, якщо всі необхідні умови виконані, тобто наявні гармонізовані технічні умови разом з усіма необхідними методами випробувань і/або оцінки.

4.9 Повноправні і тимчасово нотифіковані органи повинні брати зобов'язання щодо розробки методики практичного засвідчення на європейському рівні. Це може привести до регулярного співробітництва з іншими нотифікованими органами на технічному рівні й до обміну важливою інформацією в області роботи нотифікованих органів з метою створення довіри внаслідок збору практичного досвіду й гарантування відтворюваності результатів засвідчення.
4.10 Форумом для цього співробітництва є група нотифікованих органів (GNB) для CPD. Всі нотифіковані органи автоматично є членами цієї групи й зокрема членами однієї або багатьох груп їхнього сектора. Нотифіковані органи будуть ураховувати у своїй роботі результати роботи GNB.
4.11 Нотифіковані органи повинні бути здатні демонструвати, що вони активно залучені в діяльність GNB . Якщо цієї участі не досить, це може привести до зняття нотифікації нотифікуючими органами.
4.12 У тих випадках, коли орган, що домагається нотифікації, пропонує укласти субдоговір про виконання частини їхньої роботи, список субпідрядників, яким він має право скористатися, повинен бути збережений і систематично доопрацьовуватися органом. Будь-яка зміна в цьому списку повинна бути розглянута як зміна умов нотифікації, і, отже, повинна бути проінформована держава-член. При запиті списку субпідрядників Комісією або іншою державою-членом він повинен бути наданий невідкладно, але без обов'язкової вимоги для субпідрядників себе нотифікувати.
4.13 Орган, що фігурує в списку субпідрядників, може сам бути нотифікованим органом для завдання, що він повинен виконати, або для інших завдань.
4.14 Область дії нотифікації нотифікованих органів буде привселюдно доступна на NANDO-CPD6. У базу даних NANDO будуть включені тільки офіційно нотифіковані органи відповідно до опублікованих назв із посиланням на відповідні гармонізовані EN або ETAG в OJEU (без попередньої нотифікації).

___________________
6 httpV/europa eu int/comm /enterpise/nando

4.9 Fully and provisionally Notified Bodies must accept the commitment to the devДОДАТОК А
ТРАКТУВАННЯ ДОДАТКА IV
"ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ, ЩО ВИКОНУЮТЬ
СЕРТИФІКАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ"

А.1 Вимоги, викладені в додатку IV CPD, прийняті відповідними до наступних пунктів стандарту EN 45011:1998. Застосування цього стандарту повинне враховувати величину й комплексність розглянутої організації й завдання, які вона хоче виконати, і не повинне привести до зайвої бюрократії.

ANNEX A
INTERPRETATION OF ANNEX IV
REQUIREMENTS FOR BODIES CARRYING
OUT PRODUCT CONFORMITY
CERTIFICATION
A.1 The requirements set ou
Критерії, представлені в додатку IV
Annex IV Criteria
EN 45011
Пункти, які необхідно розглянути: Relevant Clauses of:

IV.1 Наявність:
Availability of:
персоналу personnel
4.2 Організація:
Organisation: (j)
5 Персонал органу сертифікації
Certification body personnel
9


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 530


Похожие документы

Генерация: 0.237 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.002 сек.