ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ Н. Щодо узгодження підходів відносно небезпечних речовин за Директивою стосовно будівельних виробівНАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Система стандартизації та нормування в будівництві


НАСТАНОВА
Керівний документ Н
ЩОДО УЗГОДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ВІДНОСНО
НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН ЗА ДИРЕКТИВОЮ
СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВGuidance paper H
(concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC, IDT)


ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008
Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 )
Київ
Мінрегіонбуд України
2008

ПЕРЕДМОВА
1 ВНЕСЕНО:
Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ"
ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:
Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" (Червяков Ю.М., канд. техн. наук (керівник розробки), Шляковська О.М.)
2 НАДАНО ЧИННОСТІ:
наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 серпня 2008 р. № 384,
чинний від 2009-01-01
3 Національний стандарт відповідає Guidance paper H (concerning the Construction Products Diective - 89/106/EEC) (Керівний документ Н (стосовно Директиви будівельних виробів - 89/1 Об/EEC) (переглянуто у вересні 2002 року)
Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)
Переклад з англійської мови (en)
УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний (Guidance paper H (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) (Керівний документ Н (стосовно Директиви будівельних виробів - 89/106/ЕЕС) (переглянуто у вересні 2002 року)
Керівний документ прийнято Європейською комісією.
Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій із забезпечення впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд.
При розробленні цього стандарту не внесено редакційних змін в українськомовний варіант відносно оригіналу.


ЗМІСТ

1 Сфера застосування............................................................................................................................................1
2 Головні принципи.................................................................................................................................................3
3 Вказівки для авторів технічних умов – кроки, які слід зробити.........................................................................6
Додаток 1................................................................................................................................................................14
Додаток 2................................................................................................................................................................17...........................
ВСТУП
Стаття 20 Директиви стосовно будівельних виробів (89/106/ЕЕС) стверджує, що Постійний комітет може "на вимогу голови чи держави-члена вивчати будь-яке питання, пов'язане із впровадженням та практичним застосуванням цієї Директиви".
Для гарантування, наскільки можливо, взаємного розуміння між Комісією та державами-членами, як і між самими державами-членами відносно того, як Директива буде працювати, компетентні служби Комісії, голова і секретаріат Постійного комітету можуть видати низку керівних документів, що стосуються окремих питань, пов'язаних із виконанням, практичним впровадженням та використанням цієї Директиви.
Ці документи не є автентичним тлумаченнями Директиви.
Вони не є юридичне обмежувальними і вони не змінюють чи вносять будь-які виправлення в Директиву. Що стосується процедур, у принципі це не виключає інших процедур, які можуть у рівній мірі відповідати Директиві.
Насамперед вони становитимуть інтерес і вигоду для тих, хто зацікавлений в ефективній дії Директиви з законодавчої, технічної та адміністративної точок зору.
Вони можуть у подальшому удосконалюватися, виправлятися або анулюватися за тією самою процедурою, що використана при їх виданні.

PREFACE
Article 20 of the Construction Products Directi\3 (89/1 Об/EEC) states tnical and administrative standpoint.

They may be further elaborated, amended or withdrawn by the same procedure leading to their issue.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Керівний документ Н
щодо узгодження підходів відносно небезпечних речовин
за Директивою стосовно будівельних виробів

Руководящий документ Н
по согласованию подходов к опасным веществам
согласно Директиве относительно строительных изделий

Guidance paper H
A harmonised approach relating to dangerous substances unte
the Construction Products Directive
___________________________________________________________________________________________
Чинний від 2009-01-01
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей Керівний Документ призначений описати узгодження підходів відносно небезпечних речовин1 і препаратів2, у тому числі радіоактивних, стосовно виробів, які підпадають під дію Директиви ради 89/106/ЕЕС3 (далі -Директива стосовно будівельних виробів або CPD), зі змінами й доповненнями, внесеними Директивою ради 93/68/ЕС4. Цей документ пояснює межі, в яких Директива стосується небезпечних5 речовин, а також надає вказівки, яким чином авторам технічних умов (CEN/CENELEC та ЕОТА) слід брати їх до уваги задля досягнення потрібної узгодженості. Технічні умови повинні містити всі необхідні деталі щодо даного будівельного виробу та, зокрема, необхідну інформацію, потрібну для виробників, щоб правильно виконати маркування СЕ.
1.2 Цей Керівний документ призначено для осіб, задіяних у написанні технічних умов6 (гармонізованих стандартів та європейських технічних ухвалень), які підлягають урахуванню разом із відповідними технічними завданнями та положеннями, що містяться в них, а також для виробників, регуляторних установ і виконавчих органів у Європейській економічній зоні (ЕЕА).

________________________
1 Речовини - хімічні елементи та їх сполуки у природному стані або отримані у будь-якому виробничому процесі.
2 Препарати - суміші або розчини, які складаються з двох чи більше речовин.
3 OJ No. L40, 11.2.1989
4 OJ No. L 220, 30.8.1993 Навіть якщо цей Керівний документ лише посилається на оригінали директив/рішень (як у більшості випадків), слід враховувати їх останній варіант/зміну.
5 У цьому Керівному документі термін "небезпечні речовини" вживатиметься як означення речовин, препаратів і радіоактивних речовин, які можуть становити небезпеку для людей та довкілля при звичайному використанні будівельних виробів, коли їх встановлено в споруду.

1 SCOPE
1.1 This Guidance Paper is intended to describe a harmonised approach on addressing the problem of dangerous suces that may present a danger for man and the environment during normal use of construction products when installed in works.

1.3 Цей Керівний документ обмежується тими аспектами основної вимоги CPD № 3 "Гігієна, здоров'я та довкілля", які пов'язані з наявністю потенційно небезпечних речовин у будівельних виробах. Вони не розглядають ті аспекти охорони здоров'я, гігієни та довкілля, що пов'язані з виготовленням виробів або їх використанням (напр., неправильне поводження зі стічними водами). Цей Керівний документ не стосується будівельних виробів, які контактують з водою, призначеною для людського споживання.
1.4 Жодне положення цього Керівного документа з належним урахуванням договору не обмежує держав-членів у сфері дотримання законів, нормативів та адміністративних правил7 щодо використання виробів за межами сфери застосування CPD. За умови дотримання ними положень договору, напр., добровільні заходи із захисту довкілля, які здатні забезпечити дієві засоби поводження з небезпечними речовинами, вони не виключаються цим Керівним документом, навіть якщо вони і виходять за межі сфери застосування CPD.
На практиці може бути складно розділити речовини, що становлять більшу екологічну небезпеку, від речовин, які впливають безпосередньо на споруди, а тому чітке визначення критеріїв небезпеки, що знаходяться у сфері застосування CPD або ж виходять за її межі, можуть бути в певній мірі суто теоретичними (див. також розділ 2.2).


__________________
6 Цей Керівний документ також призначений для осіб, які складають рекомендації для Європейських технічних ухвалень.
7 У цьому Керівному документі термін "національні нормативи" використано як національні закони, нормативи та адміністративні правила.

1.3 This Guidance Paper is limited to those asp national law, regulation or administrative provision.
2 ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ
2.1 Сфера застосування CPD та зв'язок між CPD та положеннями щодо небезпечних речовин можна характеризувати так:
а) гармонізація, що запроваджується CPD стосовно небезпечних речовин, підпадає під обов'язкову вимогу № 3 документа під назвою "Гігієна, здоров'я та довкілля". Цю вимогу відносно споруди визначено у додатку 1 Директиви наступним чином:
"Конструкція споруди має бути запроектована та зведена так, щоб вона не загрожувала гігієні чи здоров'ю мешканців або сусідів, зокрема, внаслідок будь-якої з наступних подій:
- викид токсичного газу,
- наявність небезпечних часток або газів у повітрі,

- виділення небезпечного радіовипромінювання,
- забруднення або отруєння води чи ґрунту,
- (...)
b) Вимогу надалі визначено і розвинуто відповідно п'ятьом конкретним аспектам у Повідомленні Комісії стосовно тлумачних документів8 до Директиви 89/106/ЕЕС, а саме:
внутрішнє середовище;
водопостачання;
відведення стічних вод;
видалення твердих відходів;
зовнішнє середовище.
"Решту директив стосовно гігієни, здоров'я та довкілля, наприклад, щодо захисту працівників, також слід брати до уваги при розробленні технічних умов ();
c) з огляду на вимоги щодо будівельних виробів безпечне поводження з відходами не ставить будь-яких проблем відносно небезпечних речовин у відповідності з цим Керівним документом. Тлумачний документ № 3 розглядає інші важливі аспекти, згадані вище, наступним чином:
Внутрішнє середовище: "(...) Характеристики, необхідні для задоволення експлуатаційних якостей (...), перелічено нижче. Гармонізовані технічні умови призначені для визначення цих характеристик або для обчислення експлуатаційних якостей, коли дозволяють технічні засоби. (...)
Виробами є предмети, для яких можливо виділення забруднюючих речовин у внутрішнє повітря (...)
Характеристики виробів розповсюджуються на всі групи виробів і систем:
- виділення легких органічних сполук і викиди інших забруднювачів, за потреби, з урахуванням концентрації забруднювачів упевному виробі;
- (...)
- радіоактивні випромінювання."

__________________
8 OJ No С 62, 28.2.1994, с. 1
2 GENERAL PRINCIPLES
2.1 The scope of the CPD, and the link betwec-n the CPD and provisions on dangerous substances, can be characterised as follows:
a) HarС 62, 28.2 1994, p. 1
Водопостачання: "Гармонізовані технічні умови призначені для визначення наступних характеристик будівельних виробів:
а) Матеріал, який знаходиться в контакті з
водою 9
- міграція забруднюючих речовин (...)"
Зовнішнє середовище: "(...) Відповідно до сфери застосування Директиви цей документ обмежується спорудами, які експлуатуються.
Для інших періодів життєвого циклу, поки немає ніяких законодавчих актів Європейського співтовариства, держави-члени з належним дотриманням договору самостійно враховують сферу застосування Директиви та, коли вони вважають за потрібне, встановлюють вимоги до будівельних виробів, щоб належним чином обмежувати погіршення стану довкілля.
(...)
Ця вимога призначена для захисту людей та запобігання будь-якому впливу на навколишнє середовище, який може статися через забруднення повітря, ґрунту і води.
(...)
Технічні умови повинні визначити наступне:
(...)

-викид забруднюючих речовин у зовнішній повітряний простір, ґрунт і воду, за потреби з урахуванням концентрації забруднюючих речовин у певному виробі (...)"
2.2 3 наведеного вище можна вивести три головних принципи, а саме:
(і) крім захисту людей (мешканців і сусідів), до сфери застосування CPD належить лише безпосереднє навколишнє середовище. Ширші екологічні аспекти, як руйнування озонового шару, в зазначеному документі не розглядаються. Хоча термін "безпосереднє" не визначено у тлумачних документах, проте його можна вживати для позначення тих частин довкілля, які зазнають прямого впливу виробів або споруд, що розглядаються;
(іі) щоб відповідати сфері застосування CPD, гармонізований підхід щодо небезпечних речовин обмежується "спорудами в експлуатації". Інші стадії життєвого циклу виробу, тобто його видобуток або етапи виробництва, будівельні роботи, знос, утилізація відходів, спалювання або повторне використання відходів (за винятком повторного використання в якості будівельного виробу у розумінні CPD) не вважаються такими, що потребують гармонізації з CPD.


__________________
9 Для затвердження переліку будівельних виробів, які контактують із водою, призначеною для людського споживання, буде розроблено спеціальний європейський норматив Цей Керівний документ такі вироби не охоплює. Інші вироби, які застосовуються для водопостачання, тобто вироби, які не контактують із водою, призначеною для людського споживання, охоплено.

Water supply: "Harmonised technical specifications are required to specify the following characteristics of construction products:
a) Material in contact with water9

- migration of polts. Other products used for water supply, i.e. products not in contact with water intended for human consumption, are covered.
Окрім того, такі операції, як технічне обслуговування, заміна або інші будівельні роботи, виконувані протягом звичайного життєвого циклу будь-якої будівлі, не повинні призводити до викидів небезпечних речовин із виробів, уже змонтованих у споруді. Ці роботи розглядаються за межами сфери застосування CPD. Держави-члени відповідають за впровадження відповідних процедурних положень у тих випадках, коли, на підставі знання залученого до справи процесу чи виробу такі роботи можуть призвести до.потенційно шкідливих обставин. Звичайно, будь-які будівельні вироби, що застосовуються, напр., для заміни, залишаються в межах сфери застосування CPD;
(ііі) вимога щодо виробів виражена у викиді чи міграції небезпечних речовин або радіації впродовж звичайної (передбачуваної) експлуатації. Саме тому викид речовин є тією характеристикою, яку слід контролювати по мірі можливості. Проте, навіть якщо вміст небезпечних речовин у виробі не є безпосередньо тим показником, який слід контролювати, це може бути лише можливим рішенням (див. також розділ 3.13).

In addition, activities such as maintenance, replacement or other construction activities carried out
Визначення небезпечних речовин, використання яких у будівельних виробах підлягає регулюванню
3.1 Для маркування СЕ автори технічних умов повинні визначити всі регульовані небезпечні речовини, зазначені в технічному завданні та/або внесені до бази даних, пов'язаної з цим Керівним документом (див. додаток 2), які при звичайному використанні обов'язково присутні у виробах або у групі виробів, на які поширюються технічні умови. Речовини, які можна знайти в будівельному виробі, містяться у використовуваних первинних складниках або ж створюються в ході виробництва. Можна припустити, що автори технічних умов якнайкраще обізнані з цим, і тому здатні визначити такі речовини. Найбільш поширеними речовинами, що вказуються в технічних завданнях, є азбест, формальдегід, кадмій, пентахлорофенол, радіоактивні речовини та важкі метали (напр., такі, що є шкідливими через розчинення).
3.2 База даних щодо цього Керівного документа містить якомога повний перелік небезпечних речовин, які стосуються будівельних виробів, і використання яких у поточний час регулюється на рівні співтовариства та/або на рівні держав-членів. Окрім того, в майбутньому до цієї бази даних вноситимуться лише нові або виправлені національні положення, про які повідомлятимуть держави-члени на виконання Директиви 98/34/ЕС10. Служби Комісії створили цю базу даних у співпраці з державами-членами та постійно оновлюватимуть її, вносячи відомості про зміни у чинних положеннях і запровадженні нових положень. Щоб інформація стала дієвою, створення бази даних є найбільш доцільним засобом для перелічення речовин і пов'язаного з ними законодавства, а отже її можна знайти на сайті11 Комісії.

3.3 База даних містить інформацію про надання допомоги авторам технічних умов, але її не можна розглядати як вичерпне джерело інформації і вона не відтворює повних текстів директив або інших нормативно-правових актів Співтовариства чи національних законодавчих актів, на які в ній є посилання. Для забезпечення актуальності інформації від держав-членів вимагається повідомляти Комісію про будь-які зміни у своїх національних положеннях. Держави-члени також повинні, за можливості, надавати інформацію про наявні у них методи визначення, а також граничні значення речовин, які ними регламентуються.


________________________
10 OJ No. L 204OJ Nо L 204, 21.7.1998, p. 37
11 http://europa.eu.int/comm./enterprise/ construction/ internal/dangsub/dangmain.htm

3.4 Передбачається, що перелічені в базі даних речовини стосуються будівельних виробів, зазначених у технічних завданнях, оформлених у відповідності з CPD, проте не всі речовини і процитовані нормативно-правові акти стосуються кожного виробу. Той факт, що речовина вважається небезпечною, не є автоматичним визначенням, що і сам виріб, у якому вона міститься, також є небезпечним. Якщо є ризик випуску або вмісту речовини у виробі, цю обставину слід враховувати на надійній науковій основі (див. також розділ 3.13). База даних містить близько 115 речовин або груп речовин, які викликають помітне занепокоєння для EU і держав-членів.
3.5 Автори технічних умов повинні уважно перевіряти точність інформації у базі даних і відповідність для конкретних будівельних виробів, оскільки положення часто є доволі загальними, а обмеження чи заборони стосуються всіх виробів, представлених на ринку. Додаток не слід розглядати як "чорний список" речовин, які взагалі не можна вживати. Додаток лише надає інформацію про відповідне законодавство, без жодних оцінок ризику від конкретних речовин.
Перевірка, чи речовина, яка підпадає під сферу застосування CPD, стосується конкретних виробів
3.6 Розділ 2 цього Керівного документа описує, що саме має бути під сферою застосування CPD, а отже формуватиме частину маркування СЕ (за винятком того, що регулювання поводження з речовиною вже узгоджено на рівні Співтовариства). Поводження з небезпечними речовинами регулюється трьома різними способами забезпечення адекватного рівня захисту для людини та довкілля. Ця різниця потребує визначення з боку авторів технічних умов, оскільки виробники несуть відповідальність за обізнаність із відповідними положеннями щодо виробів, яких стосуються технічні умови.
Регулювання на рівні співтовариства.Виробники завжди повинні відповідати гармонізованим вимогам і дотримуватися певних граничних показників (від обмеження до повної заборони) на рівні Співтовариства, незалежно від типу будівельного виробу, який вони виготовляють. З цієї причини буде необхідно надавати цю інформацію у маркуванні СЕ, навіть якщо питання належить до сфери впливу CPD. Загальні положення про речовини та нормативні акти щодо певних виробів є складовими елементами один одного, тому перші слід виконувати незалежно від других. Наприклад, вміст усіх типів азбесту12, який може бути повністю заборонений на всій території Співтовариства (проте матиме місце перехідний період тривалістю п'ять років).


__________________
12 Директива Комісії 1999/77/EC, OJ No L 207, 68 1999,
c. 18

3.4 The listed substances in the database are supposed to be relevant for construction products covered by mandates issued under the CPD, but of course not aand complying with all relevant provisions for the products covered by the technical specification.

Regulated аt community level. Producers always need to satisfy harmonised requirements and meet certain limit values (ranging from retriction to total baitional period of five years).

____________________
12 Commission Directive 1999/77/EC, OJ No L 207, 6.8.1999, p. 18

Регулювання на рівні Співтовариства при обмеженні на національному рівні. Якщо небезпечні речовини є предметом узгодження законодавства на рівні Співтовариства і національних положень, дозволяється дещо відхилятися від них, тоді є потреба в наданні інформації у маркуванні СЕ, оскільки існують різні рівні вимог. Наприклад, вміст кадмію13, щодо якого окремі держави-члени мають жорсткіші положення, тоді як інші дотримуються вимог, чинних на рівні Співтовариства.
Національні положення. Якщо небезпечні речовини не є предметом узгодження на рівні Співтовариства, але підпадають під сферу застосування CPD разом із різними рівнями вимог та/або різними методами визначення серед держав-членів, тоді подібні відмінності рівнів слід брати до уваги, а методи підлягають гармонізації. Наприклад, викид формальдегіду, про що слід повідомляти у маркуванні СЕ та з яким слід поводитися, як описано в розділі 3.10.
3.7 Законодавство стосовно небезпечних речовин може існувати поза межами сфери застосування CPD на рівні Співтовариства та/або на національному рівні (як описано в розділі 3.6). При цьому, якщо мова йде про законодавство поза межами сфери застосування CPD і не є частиною маркування СЕ, автори технічних умов повинні, по мірі доцільності, враховувати дане законодавство, оскільки в цій галузі прийнятним буде саме узагальнений підхід. Інформація щодо такого законодавства, наприклад, стосовно гармонізованих стандартів, може бути включена до інформаційного додатка. У технічних умовах немає потреби повторювати тексти закону, але в них повинні міститися посилання на такі закони. Ця інформація не вимагає супроводжувати маркування СЕ, якщо відповідна директива Європейської Комісії сама по собі не передбачає застосування такого маркування.
Визначення "рівня технічного розвитку"
3.8 Автори технічних умов повинні визначати "рівень технічного розвитку"14 для небезпечних речовин, які було виявлено відповідно до заходів, описаних вище, стосовно методів перевірки або інших методів визначення, зважаючи на описові рішення, які можна обґрунтувати.
3.9 Найкращими існуючими в поточний час і загальновизнаними експертами з оцінки "рівня технічного розвитку" для виробів є самі автори технічних умов. Авторам технічних умов слід переглянути наявні


________________
13 Директива Комісії 1999/51 /EC, OJ No. L 142, 5.6.1999,
c. 22
14 У цьому контексті термін "рівень технічного розвитку" стосується сучасного рівня знань, який є загальновизнаним як технічно правильний і обґрунтований. Це визначення не стосується найбільш досконалих і новітніх технологій.
Regulated at Community level with national derogation. If the dangerous substances are the subject of harmonised legislationметоди випробувань15, як національні, так і загальноєвропейські або міжнародні, та можливості використання чи пристосування методів, розроблених іншими технічними комітетами або робочими групами. За нестачі чи за відсутності наявних знань або належних методів визначення, наприклад, вимірювання викидів певної речовини, слід вдатися до прагматичного способу подібного використання визначення вмісту, аніж розпочинати розробку нових методів випробування. У тій чи іншій мірі всі речовини можна розглядати з точки зору викидів речовин або вмісту речовин у тому чи іншому матеріалі.
Вибір гармонізованого методу визначення для кожної небезпечної речовини
3.10 Авторам технічних умов слід брати до уваги експлуатаційні характеристики виробу стосовно небезпечних речовин. У принципі, цю характеристику слід розглядати в той самий спосіб, як і будь-яку іншу експлуатаційну вимогу, перелічену в технічному завданні. Вона повинна бути об'єктом застосування гармонізованого методу визначення, мати належну форму декларування для супроводу маркування СЕ та забезпечувати застосування варіанта "характеристика не визначена". Разом із тим визнається, що повна гармонізація в цій галузі не завжди буде можливою в короткий термін, і в такому випадку автори технічних умов мають застосовувати принцип "рівень технічного розвитку", згаданий вище.
3.11 По мірі можливості слід застосовувати наявні прямі методи випробування. За необхідності, прямі методи випробування слід доповнювати гармонізованими стандартами на вироби, включивши до них положення щодо відбору проб і підготовки зразків.
3.12 Характеристику виробу відносно небезпечних речовин бажано виражати через викид речовини або радіоактивне випромінювання.Це залежить від способу оцінки речовини, прямо чи опосередковано щодо граничних робочих характеристик та заявленого результату у маркуванні СЕ. Проте, як сказано вище, це залежить від "рівня технічного розвитку".

3.13 Описові рішення, зокрема обмеження вмісту небезпечної речовини, коли існує чітка залежність між вмістом і викидами в умовах кінцев


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 546


Похожие документы

Генерация: 0.649 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.002 сек.