ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008. ССНБ. Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами директиви ради 89/106/ЄЕСНАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
НАСТАНОВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНІВ
ОСНОВНИХ ВИМОГ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
ЗГІДНО З ТЛУМАЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
ДИРЕКТИВИ РАДИ 89/106/ЄЕС


ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008
Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ
Мінрегіонбуд України
2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК);
Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України
(М. Гакен; М. Гринберг, канд. техн. наук; Л. Жарко, канд. техн. наук; П. Кривошеєв, канд. техн. наук;
Т. Мірошник; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн. наук; Н. Пісаревич;
В. Поклонський, канд. техн. наук; С. Полонська, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук
(науковий керівник); Г. Фаренюк, канд. техн. наук; І. Харченко, канд. техн. наук; Г. Шарапов,
канд. техн. наук.
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 26 січня 2008 р. № 35, чинний з 2008-10-01
3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

HYPER13 HYPERLINK \l "_Toc216077833" HYPER141 Сфера застосування HYPER13 PAGEREF _Toc216077833 \h HYPER141HYPER15
2 Загальні пояснення HYPER13 PAGEREF _Toc216077834 \h HYPER141HYPER15
3 Терміни та визначення понять HYPER13 PAGEREF _Toc216077835 \h HYPER141HYPER15
3.1 Загальні терміни, що стосуються Основних вимог до будівельних виробів та будівельних HYPER13 PAGEREF _Toc216077836 \h HYPER141HYPER15
об'єктів HYPER13 PAGEREF _Toc216077837 \h HYPER141HYPER15
3.2 Терміни, що стосуються основної вимоги "механічна міцність та стійкість" HYPER13 PAGEREF _Toc216077838 \h HYPER142HYPER15
3.3 Терміни, що стосуються основної вимоги “пожежна безпека” HYPER13 PAGEREF _Toc216077839 \h HYPER143HYPER15
3.4 Терміни, що стосуються основної вимоги "експлуатаційна безпека" HYPER13 PAGEREF _Toc216077840 \h HYPER148HYPER15
3.5 Терміни, що стосуються основної вимоги "економія енергії" HYPER13 PAGEREF _Toc216077841 \h HYPER1410HYPER15
HYPER15
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Система стандартизації та нормування в будівництві
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд
згідно з тлумачними документами Директиви Ради 89/106/ЄЕС
Система стандартизации и нормирования в строительстве
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ
Руководство по применению терминов основных требований к зданиям и сооружениям
согласно интерпретирующим документам Директивы Совета 89/106/ЕЕС
The system of standardisation and setting of norms is in building
BASIC REQUIREMENTS FOR BUILDINGS AND STRUCTURES
Guideline for application of the basic requirement terms for building and structures according
to guidance papers of the Council's Directives 89/106/CEC

Чинний від 2008-10-01
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 У цій настанові наведені переклади термінів та визначень понять стосовно Основних вимог до будівельних виробів, будівель і споруд, що застосовуються у Тлумачних документах Директиви Ради 89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988 року щодо зближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів.
2 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ
Подані визначення термінів можна, за потреби, змінювати, вводити для них похідні ознаки, що розкривають значення вживаних термінів. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визначених у настанові.
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
3.1 Загальні терміни, що стосуються Основних вимог до будівельних виробів та будівельних
об'єктів

3.1.1 будівельні вироби
1) Цей термін стосується виробів, які виготовляються для постійного використання в складі об'єкта, а саме як такі поставляються на ринок. Терміни "будівельні вироби" або "вироби", які використовуються в Тлумачних документах, охоплюють матеріали, елементи і компоненти (окремо чи в наборі) збірних систем або установок, які забезпечують відповідність об'єкта Основним вимогам
2) Постійне використання виробу в складі об'єкта означає:
- що його вилучення знижує експлуатаційні можливості об'єкта;
- що демонтаж чи заміна виробу включає виконання будівельних робіт

3.1.2 дії (впливи)
Дії, що можуть негативно вплинути на відповідність об'єкта основним вимогам, спричиняються чинниками, які діють на об'єкт або на його частини. До таких чинників належать механічні, хімічні, біологічні, термічні та електромагнітні чинники

en construction products
1) This term refers tексплуатаційна характеристика
Експлуатаційна характеристика – це кількісний вираз (величина, ступінь, клас або рівень) поведінки об'єкта, його частини або виробу під дією зовнішніх факторів або факторів, які виникають в умовах експлуатації за призначенням (для об'єкта або його частин) або в умовах використання за призначенням (для виробів)

3.1.4 нормальне технічне обслуговування
1) Технічне обслуговування є комплексом запобіжних та інших заходів, які застосовуються до об'єкта з метою забезпечення виконання ним всіх його функцій протягом терміну експлуатації. Ці заходи включають чистку, обслуговування, перефарбування, ремонт, у разі необхідності, заміну частин об'єкта тощо.
2) Нормальне технічне обслуговування зазвичай включає обстеження і проводиться тоді, коли витрати на необхідні роботи не занадто великі порівняно з вартістю тієї частини об'єкта, якої вони стосуються. При цьому беруться до уваги майбутні витрати

3.1.5 призначене використання (призначення)
Призначення виробу стосується тієї (тих) функції (функцій), яку (які) виріб повинен виконувати згідно з основними вимогами

3.1.6 економічно обґрунтований термін
експлуатації
1) Термін експлуатації – це проміжок часу, протягом якого експлуатаційна характеристика об'єкта зберігається на рівні, що відповідає основним вимогам.
2) Економічно обґрунтований термін експлуатації встановлюється з урахуванням всіх суттєвих факторів, таких як:
- витрати на проектування, будівництво і використання;
- витрати через перешкоди, які виникають під час експлуатації;
- ризики та наслідки виходу з ладу об'єкта протягом терміну його експлуатації і вартість страхування від цих ризиків;
- планове часткове оновлення;
- витрати на обстеження, технічне обслуговування, утримання та ремонт;
- витрати на експлуатацію та адміністрування;
- розміщення;
- екологічні аспекти

en performance
Performance is a quantitative expression (value, grade, class or level) of the behaviour of a works, part of the works or product, for an action to which it is subject or which it generates under the i
3.2 Терміни, що стосуються основної вимоги "механічна міцність та стійкість"
3.2.1 навантаження
Діяння зазначених раніше факторів та інші впливи, що можуть спричинити механічну напругу, деформації або деструкцію в будівлях та спорудах протягом їх будівництва та експлуатації

en loading
Actions and other influences which may cause stress, deformations or degradation in the works during their construction and use

3.2.2 недопустима деформація
Деформації або утворення тріщин у будівлях та спорудах або їх частинах, що зводять нанівець припущення, зроблені при визначенні стійкості, механічної міцності або експлуатаційної надійності будівель та споруд чи їх частин, або спричиняють істотне зменшення їх довговічності

3.2.3 непропорційне за обсягами порівняно з першопричиною пошкодження будівельного об'єкта в результаті будь-якого діяння
Пошкодження будівель та споруд в результаті таких подій, як вибухи, ударні навантаження, перевантаження чи внаслідок людських помилок, яких можна було б уникнути чи обмежити без недопустимих труднощів або витрат

3.2.4 несуча конструкція (основна конструкція)
Виготовлена згідно з проектними рішеннями збірна конструкція, яка складається із сполучених між собою елементів, розрахованих на забезпечення механічної міцності і стійкості будівель та споруд

3.2.5 руйнування
Різні форми пошкодження конструкцій
en inadmissible deformation
Deformation or cracking of the works or part of the works which invalidates the assumptions made for the determination of the stability, the mechanical rchanical resistance and stability to the worksen collapse
Various forms of failure of the structure
3.3 Терміни, що стосуються основної вимоги “пожежна безпека”

3.3.1 аварійне джерело живлення
Система, встановлена з метою забезпечення швидкого автоматичного включення та підтримання протягом необхідного проміжку часу електроживлення протипожежного обладнання в разі виходу з ладу штатного джерела живлення або аварії елементів системи, призначеної подавати, розподіляти або контролювати живлення цього обладнання (обладнання аварійного освітлення і сигналізації, виявлення пожежі, попередження про пожежу, ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, насосів, систем зв'язку тощо) (NFPA 70, 700-1)

3.3.2 аварійне освітлення
Забезпечення освітлення під час евакуації в разі виходу з ладу штатного освітлення (ISO 8421-6, 6.29)

3.3.3 аварійна ситуація
Нависла небезпека або суттєва загроза для людей чи майна (ISO 8201, 1987)

3.3.4 аналіз небезпеки
Аналіз, який проводиться для оцінки потенційної можливості втрати життя або травмування людей та/або пошкодження майна

3.3.5 системи димо- і тепловидалення
Система димо- і тепловидалення, яка вмонтована в будівлю для покращання видалення газоподібних продуктів згоряння і тепла, що виділяються під час

en emergency
пожежі. Система димо- і тепловидалення може базуватись на примусовому видаленні, а також на природній конвекції

3.3.6 виділення диму
Виділення диму та/або газу, що виділяють матеріали під час нагрівання матеріалу вогнем та/або джерелом запалювання

3.3.7 вимоги до експлуатаційної характеристики
Вимоги користувача, подані через експлуатаційні характеристики виробу

3.3.8 вміст будівлі
Повний вміст будівлі за винятком усіх будівельних виробів, таких як облицювання стін, перегородок, підлог і стель

3.3.9 вогнезахисна речовина
Речовина, призначена для додавання до матеріалу або його оброблення з метою придушити, значно зменшити або затримати горіння матеріалу

3.3.10 вогневе випробування
Процедура, призначена для вимірювання або оцінки реакції матеріалу, виробу, конструкції чи системи на один або більше видів вогневого впливу (BS 6336:1982)

3.3.11 вогнестійкий кабель
Електричний кабель, призначений для передавання електричної енергії або сигналів під час пожежі, який здатний виконувати свою функцію за призначенням протягом заданого проміжку часу під час стандартного випробування на вогнестійкість

3.3.12 вплив вогню
Термічна дія, що впливає на виріб

3.3.13 дверні пристрої
Обладнання, що застосовується для полотен дверей та/або дверних рам для того, щоб надати їм можливості функціонувати як двері: наприклад, засувки, замки, пристрої зачинення, завіси тощо

3.3.14 джерело запалювання
Джерело тепла, що застосовується для запалювання горючих матеріалів або виробів. Іскра, полум'я або гарячий предмет, що спричиняють запалювання

3.3.15 димові вентиляційні отвори, дахові вентиляційні отвори
Отвори в огороджувальних стінах або на даху покрівлі будівлі, призначені для видалення тепла і диму в разі пожежі, які відкриваються автоматично та/або вручну (ISO 8421-5/1988 (E/Fually opened (ISO 8421-5, 1988 (E/F))

3.3.16 евакуація
Упорядкований рух людей до безпечного місця (в разі пожежі або іншої аварійної ситуації)
(ISO 8421-6, 6.6)

3.3.17 засоби активного протипожежного захисту
Системи і обладнання, призначені для зменшення небезпеки для людей і майна шляхом виявлення пожежі, гасіння пожежі, видалення диму і гарячих газів або будь-яким поєднанням цих дій

3.3.18 знаки виходу
Знаки, що чітко вказують на виходи
(ISO 8421-6, 6.23)

3.3.19 інтенсивність пожежі
Рівень термічного впливу (теплового потоку), спричиненого пожежею на будівельні конструкції

3.3.20 класи вогнестійкості
Умовно визначені класи, що використовуються для класифікації будівельних конструкцій на основі їх межі вогнестійкості, підтвердженої випробуваннями

3.3.21 критичні умови для людей, які перебувають на об'єкті
Граничні значення підвищення температури, зменшення вмісту кисню і концентрації токсичних газоподібних продуктів згоряння, які суттєво загрожують безпеці життя протягом певного проміжку часу

3.3.22 менеджмент пожежної безпеки
Усі заходи, що вживаються протягом терміну експлуатації об'єкта з метою мінімізації ризику пожежі і пожежної небезпеки через належне технічне обслуговування і вдосконалення об'єкта

3.3.23 нагнітання
Встановлення позитивного або негативного перепаду тиску обабіч протипожежної перешкоди для захисту сходів, коридору, шляху евакуації або приміщення будівлі від проникнення диму
(ISO 8421-5/1988 (EF))

3.3.24 обличкування фасаду / зовнішнє
обличкування
Матеріал – покриття зовнішньої поверхні, що використовується на фасадах. Облицювання фасадів може включати ізоляційний матеріал між зовнішнім і внутрішнім покриттям фасаду

3.3.25 обмеження поширення диму
Заходи обмеження поширення або переміщення диму і газів газоподібних продуктів згоряння в межах будівлі під час пожежі (ISO 8421-5/1988 (E/F))

en evacuation, escape
Orderly movement of persons to a place of safety (in case of fire or other emergency) (ISO 8421-6, 6.6)


en active fire protection measures
Systems and equipment insогороджувальна функція
Здатність елемента конструкції запобігати поширенню вогню та/або диму, яке спричинене проходженням полум'я чи гарячих газів (порівняти з цілісністю) або загорянням по той бік експонованої поверхні (порівняти з теплоізолювальною здатністю) під час відповідного вогневого впливу

3.3.27 прилеглі об'єкти
Будівельні об'єкти, що мають спільні або з'єднані будівельні конструкції (протилежне поняття: відокремлені об'єкти)

3.3.28 поверхня, що зазнає впливу
Поверхня виробу, що зазнає впливу вогню

3.3.29 пожежна тривога, сигнал пожежної тривоги
Попередження про пожежу, що надходить від людини або від автоматичного пристрою
(ISO 8421-3:1989)

3.3.30 пожежно-рятувальний підрозділ
Громадська чи приватна організація, що призначена для захисту життя і боротьби з пожежами
(ISO 8421-8:1990)

3.3.31 пожежне обладнання
Обладнання, що стосується інженерних комунікацій, виявлення пожежі і оповіщення про пожежу, обладнання для евакуації, пожежогасіння тощо

3.3.32 протипожежна стіна
Стіна, що розділяє два суміжних протипожежних відсіки

3.3.33 пожежна небезпека
Потенційна можливість втрати життя (або травмування) та/або пошкодження майна вогнем

3.3.34 пожежна магістраль сухотрубна
(з подаванням знизу/зверху)
Закріплена жорстка труба, вмонтована стаціонарно в будівлі і призначена для підключення рукавів пожежними підрозділами для заповнення під час використання (ISO 8421-4, 3.3.5)

3.3.35 пожежна магістраль водонаповнена
(з подаванням знизу/зверху)
Закріплена жорстка труба, вмонтована стаціонарно в будівлі і яка постійно заповнена через підключення до джерела водопостачання і оснащена у вказаних точках вентилями/випускними патрубками

3.3.36 повне охоплення приміщення полум'ям, загальний спалах
Швидкий перехід до стану охоплення вогнем всієї поверхні горючих матеріалів у межах замкнутого простору

en separating function
The ability of a member to prevent the spread of fire and/or smoke by passage of flames or hot gases (cf. integrity) or ignition beyond the exposed surface (cf. thermal insulation) during tcerned with services, alarm and detection, installations for means of escape, suppression and fire-fighting equipment, etc.

en fire separating wall
A wall which separates two adjoining fire compartments


en fire hazard
The potential for loss of life (or injury) and/or damage to property by fire

en fire mains dry (rising/falling)

Fixed and rigid pipe installed permanently in a building and intended for connection of fire brigade hoses, in order to be charged at the moment of use
(ISO/DIS 8421-4, 3.3.5)

en fire mains wet (rising/falling)

Fixed and rigid pipe installed permanently in a building and which is permanently charged by its connection to a water supply and fitted with valves/outlets at specific points

en flashover

The rapid transition to a state of total surface involvement in a fire of combustible materials within an enclosure
3.3.37 повністю розвинута пожежа
Стан, за якого горючі матеріали повністю охоплені вогнем

3.3.38 показники пожежної безпеки
Вимоги, виражені якісно або кількісно через показники пожежного ризику та/або пожежної небезпеки

3.3.39 полум'язахисна речовина (речовина для захисту від полум'я)
Речовина, призначена для додавання до матеріалу або його оброблення з метою придушити, значно зменшити або затримати поширення полум'я

3.3.40 покрівельні (дахові) матеріали
Матеріали, що використовуються для покриття даху з метою запобігання впливу погодних факторів і включають ізоляційні шари і пароізоляцію, але не включають дахового настилу

3.3.41 протидимна штора, даховий/стельовий екран
Вертикальна перегородка, прилаштована зсередини до даху (або стелі) для створення перешкоди горизонтальному переміщенню диму і газоподібних продуктів згоряння (ISO 8421-5/1988 (E/F))

3.3.42 реакція на вогонь
Реакція матеріалу за встановлених умов випробування, що полягає в сприянні своїм власним розкладом процесу поширення вогню, впливу якого він зазнає

3.3.43 реальна пожежа
Пожежа, що не визначається стандартним температурним режимом

3.3.44 режим реальної пожежі
Залежність температури від часу протягом вогневого випробування (а) без контролю вентиляції;
(б) передбачена розрахункова модель з урахуванням пожежного навантаження, вентиляції тощо

3.3.45 ризик пожежі
імовірність виникнення пожежі, яка може призвести до втрати життя (або травмування) та/або пошкодження майна

3.3.46 розділені об'єкти
Будівельні об'єкти, що розділені вільним простором (протилежне поняття: прилеглі об'єкти)

3.3.47 поширення вогню
Поширення вогню, як у межах приміщення, де виникла пожежа, так і з одного приміщення до іншого

en fully developed fire
The state of full involvement of combustible materials in a fire

en fire safety objectives
Qualitatively or quantitatively expressed objectives in terms of fire risk and/or fire hazard

en flame retardant

A substance added, or a treatment applied to a material in order to suppress, significantly reduce or delay the propagation of flame

en roof coverings
Materials used for covering a roof to exclude weather, including insulation layers and vapour barriers but not the roof deck


en smoke curtains, roof (or ceiling) screens

Vertical subdivision fitted internally to the roof (or ceiling) to create an obstacle to lateral flow of smoke and combustion gases (ISO 8421-5,1988 (E/F)


en reaction-to-fire
The response of a material under specified test conditions in contributing by its own decomposition to a fire to which it is exposed


en natural fire
Fire not governed by standardized temperature/ time curves

en natural fire curve
The time related variation of temperature (а)of a test fire without control of ventilation;
(b) predicted by a calculation model, taking into acount fire load, ventilation, etc.

en fire risk
Probability of a fire causing a loss of life (or injury) and/or damage to property


en separated works
Construction works separated by a clear space beween them (Opposite: adjoining works)

en fire spread
Extension of a fire, both within the room of origin and from room to room

3.3.48 поширення полум'я
Просування фронту полум'я

3.3.49 стельова мембрана
Стельова мембрана, що підвішена або підтримується іншим способом, але якій притаманна власна вогнестійкість, яка не залежить від будь-яких елементів, що розташовані зверху (на відміну від підвісних стель)

3.3.50 температурний режим
Залежність температури від часу протягом пожежі

3.3.51 тепловиділення
Кількість тепла, що виділяється з матеріалу, який горить

3.3.52 термічна дія
Тепловий вплив на виріб під час пожежі (реальної або експериментальної)

3.3.53 типи місць із перебуванням людей
Класифікація місць із перебуванням людей залежно від їх віку, поінформованості і здатності пересуватись, виду вогневого навантаження в місці перебування людей

3.3.54 тривалість евакуації
Проміжок часу, необхідний для того, щоб після подання сигналу про евакуацію люди, що перебувають у будівлі або її частині, дісталися кінцевого виходу (ISO 8421-6, 6.18)

3.3.55 тривалість стандартної пожежі
Тривалість пожежі у протипожежному відсіку згідно зі стандартним температурним режимом за відсутності втручання пожежно-рятувального підрозділу. Ця тривалість визначається пожежним навантаженням

3.3.56 фасад / з


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 706


Похожие документы

Генерация: 0.199 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.004 сек.