ДСТУ-Н Б A.1.1-78:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно будівельних виробів


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві
НАСТАНОВА

Керівний документ F ДОВГОВІЧНІСТЬ ЗА ДИРЕКТИВОЮ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Guidance paper F
(concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC)
DURABILITY AND THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE
ДСТУ-Н Б A.1.1-78:2007
Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )
Київ Мінрегіонбуд України
2008
ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007
ПЕРЕДМОВА
1 ВНЕСЕНО
Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ"
ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:
Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ"; Червяков Ю.М., канд. техн. наук (керівник розробки), Шляковська О.М.
2 НАДАНО ЧИННОСТІ:
наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 12 грудня 2007 № 357
3 Національний стандарт відповідає Guidance paper F (concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC) (Керівний документ F (стосовно Директиви будівельних виробів – 89/106/ЕЕС) (перероблене та виправлене видання, грудень 2004 року)
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)
Переклад з англійської (en)
Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.
© МІнрегіонбуд України, 2008
Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України Державне підприємство "Укрархбудінформ"
ІІ
ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007
НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей стандарт ідентичний (Guidance paper F (concerning the Construction Products Directive –89/106/EEC) (Керівний документ F (стосовно Директиви будівельних виробів – 89/106/EEC) (перероблене та виправлене видання, грудень 2004 року)
Керівний документ прийнято Європейською комісією.
Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій із забезпечення впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд.
При розробленні цього стандарту не внесено редакційних змін в українськомовний варіант відносно оригіналу, за винятком вилучення посилання на Додаток ZA, Таблицю ZA.1 у п. 10.3.

ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007
ЗМІСТ
С.
Використані скорочення 1
Сфера застосування 2
Посилання щодо довговічності, наведені в CPD та IDs 2
Визначення 3
Фактори, що впливають на довговічність 5
Перевірка довговічності 5
Підхід до довговічності в технічних умовах 8
Сертифікат відповідності 9
Типовий контрольний перелік для авторів технічних умов 10
Методи оцінки 11
Посилання на довговічність в технічних умовах 13
Деякі зауваження щодо вибору методів випробування 14
Приклади 15

ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

Вступ

Стаття 20 Директиви стосовно будівельних виробів (89/106/ЕЕС) стверджує, що Постійний комітет може "на вимогу Голови чи Держави-члена вивчати будь-яке питання, пов'язане із впровадженням та практичним застосуванням цієї Директиви".

Для гарантування, наскільки можливо, взаємного розуміння між Комісією та Державами-членами, як і між самими Державами-членами, відносно того, як Директива буде працювати, компетентні служби Комісії, голова і секретаріат Постійного комітету можуть видати низку керівних документів, що стосуються окремих питань, пов'язаних з виконанням, практичним впровадженням та використанням цієї Директиви.

Ці документи не є автентичним тлумаченнями Директиви.

Вони не є юридично обмежувальними і вони не змінюють чи вносять будь-які виправлення в Директиву. Що стосується процедур, в принципі це не виключає інші процедури, які можуть в рівній мірі відповідати Директиві.

Насамперед вони становитимуть інтерес і вигоду для тих, хто зацікавлений в ефективній дії Директиви з законодавчої, технічної та адміністративної точок зору.

Вони можуть в подальшому удосконалюватися, виправлятися або анулюватися за тією самою процедурою, що використана при їх виданні.

Цей Керівний документ спочатку було видано службами Європейської Комісії після консультацій з Постійним комітетом з будівництва на 47-й зустрічі 1 липня 1999 року як документ CONSTRUCT 99/367.

Він зазнав низки видавничих змін у вересні 2002 року після консультацій з Постійним комітетом з будівництва.

Його було уточнено в грудні після консультацій з Постійним комітетом щодо документа CONSTRUCT 04/655. Переглянуте та виправлене видання 1.
Preface

Article 2 Committee on Construction.

It was updated in December, following a consultation of Standing Committee on the document CONSTRUCT 04/655 Rev. 1

V
ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Керівний документ F ДОВГОВІЧНІСТЬ ЗА ДИРЕКТИВОЮ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Руководящий документ F ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПО ДИРЕКТИВЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СТРОИТЕЛЬНЬІХ ИЗДЕЛИЙ

Guidance paper F DURABILITY AND THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE

Чинний від 2008-07-01
ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ

АВ: Узгоджувальні органи (органи, які уповноважені Державами-членами відповідно до статті 10 CPD видавати Європейські технічні ухвалення)
АоС: Сертифікат відповідності згідно з главою V разом з додатком III CPD.
CEN: Європейський комітет зі стандартизації (Європейський комітет з нормування)
CEN/TC: Технічний комітет CEN
CENELEC: Європейський комітет зі стандартизації електротехнічного обладнання (Європейський комітет з нормування в галузі електрики)
CPD: Директива Ради 89/106/ЕЕС (Директива стосовно будівельних виробів)
CUAP: Взаємна домовленість про оцінку процедури для Європейського технічного ухвалення без керівної вказівки (ст. 9.2 CPD)
ЕОТА: Європейська організація з технічних ухвалень
EOTA/WG: Робоча група ЕОТА
ЕТА: Європейське технічне ухвалення (CPD – Глава III тип "технічні умови")
ETAG: Керівні вказівки для Європейського технічного ухвалення
GP: Керівний документ, виданий будівельним підрозділом Європейської Комісії
hEN: гармонізований європейський стандарт (CPD – Глава II тип "технічні умови")
IDs: Дозвільні документи (№ 1 – № 6) відповідно до статті 3.3 CPD, як опубліковано в OJ C 62 від 28.2.1994, с. 1-163
NB: Інформаційний орган (також називається "Орган з оцінки відповідності" для інших нових щойно розроблених директив). Відповідно до CPD та Керівного документа А до інформаційних органів входять органи сертифікації, органи контролю і випробувальні лабораторії.
ACRONYMS USED

АВ: Approval Bodies (Bodies authorised by the Members States according to Article 10 of the CPD to issue European Technical Approvals)
AoC: ified Body (also called "Conformity Assessment Body" for others New Approach Directives). According to the CPD and Guidance Paper A. Notified Bodies includes certification bodies, inspection bodies and testing laboratories.

1
ДСТУ Н Б А.1.1-78:2007

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Довговічність – це властивість протягом встановленого або тривалого часу не руйнуватися або втрачати міцність.

1.2. В цьому документі йдеться про довговічність в межах дії Директиви Ради 89/106/ЕЕС1 (тут і далі – Директива стосовно будівельних виробів або CPD) зі змінами та доповненнями, як наводиться в Директиві Ради 93/68/ЕЕС2. Розглядаються тільки аспекти, безпосередньо пов'язані з розробкою технічних умов.

1.3. Керівний Документ призначено для розробників технічних умов (CEN/CENELEC і членів ЕОТА) для розгляду разом з відповідними уповноваженими за встановленими там умовами інспекторами та адміністрацією в межах Європейського економічного простору (ЕЕА). Він пояснює повідомлення Комісії стосовно тлумачення документів Директиви 89/106/ЕЕС3.


2 ПОСИЛАННЯ ЩОДО ДОВГОВІЧНОСТІ, НАВЕДЕНІ в CPD та lDs

2.1. Взято до уваги 2-у CPD – "Держави-члени мають свої положення, які містять вимоги не лише з техніки безпеки у будівництві, але й щодо здоров'я, довговічності, енергозбереження, захисту оточуючого середовища та інших важливих аспектів, що мають суспільний інтерес".

2.2. Стаття 3.1 і додаток 1 CPD – Основні вимоги (стосовно інженерно-технічних споруд) будуть виконуватися протягом економічно прийнятного строку експлуатації

2.3. IDs, параграф 1.3.5 – "Економічно прийнятний строк експлуатації:
Строк експлуатації – це період часу, протягом якого функціонування інженерно-технічних споруд буде підтримуватися на рівні, сумісному з виконанням основних вимог.
Економічно прийнятний строк експлуатації припускає, що всі суттєві аспекти враховані, а саме: витрати на проектування, будівництво і використання; витрати, що є результатом перешкод при використанні; ризики і наслідки ушкодження споруд протягом строку їх експлуатації і витрати на страхування, які покривають ці ризики; часткове оновлення, що заплановано; витрати на перевірки, обслуговування, догляд і ремонт; експлуатаційні та адміністративні витрати; контроль; аспекти оточуючого середовища".
1 SCOPE

1.1 Durability is the property of las, 30.8.1993
3OJ C 62, 28.2.1994
2
ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

2.4. IDs, параграф 5.1(2) – "Стосується Держав-членів, коли і де вони відчувають потребу вжити заходів стосовно строку експлуатації, який може вважатися прийнятним для кожного типу споруд, або для деяких з них, або для частини споруд, пов'язаних з виконанням основних вимог".

2.5. IDs, параграф 5.1(2) – "в тих випадках, коли забезпечення довговічності споруд стосовно основних вимог пов'язано з характеристиками виробів, вимоги щодо підготовки Європейських стандартів та керівні вказівки стосовно Європейських технічних ухвалень, пов'язаних з цими виробами, також будуть гарантувати аспекти довговічності".

IDs, параграф 5.2 (1) – "Категорія В технічних умов і керівних вказівок для Європейського технічного ухвалення повинна включати вказівки щодо строку експлуатації виробів відповідно до галузі використання і методів їх оцінки".

IDs, параграф 5.2 (2) – "Вказівки щодо строку експлуатації виробу не можуть тлумачитись як гарантія, видана виробником, але розглядаються тільки як засіб для вибору необхідних виробів для очікуваного економічно прийнятного строку експлуатації споруд".

ID 1, параграф 4.3.1(3)(iv) – "довговічність (з посиланням на значення характеристик) означає діапазон, в якому значення характеристик зберігаються протягом строку експлуатації при природному процесі зміни характеристик через виключення впливу агресивних зовнішніх дій".

ID 1, додаток – дається визначення аспектам довговічності для деяких виробів: "Довговічність (стосовно значень згаданих раніше характеристик і при подальших діях)".

3. ВИЗНАЧЕННЯIDs, para 5.1(2) – "It is up to the Member States, when and where they feel it necessary, to take measures concerning the working life which can be considered reasonable for each tyВ specifications and guidelines for European technical approval should include indications concerning the working life of the products in relation to the intended uses and the methods for its assessment".


IDs, para 5.2 (2) – "The indications given on thct of aggressive external actions".

ID 1, Appendix – identifies durability aspects for some products: "Durability (with respect to the values of the above characteristics and under the following actions)".

3. DEFINITIONS
3
ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

Строк експлуатації (споруди) – це період часу, протягом якого буде збережено функціонування споруди на рівні, сумісному з додержанням обов'язкових вимог.

Строк експлуатації (виробу) – це період часу, протягом якого будуть збережені експлуатаційні якості виробу на рівні, який дозволяє належним чином запроектованим і зведеним спорудам відповідати обов'язковим вимогам (тобто основні характеристики виробу відповідатимуть або перевищуватимуть мінімальні допустимі значення без значних витрат на ремонт або заміну). Строк експлуатації виробу залежить від притаманної йому довговічності і нормального обслуговування.
Слід чітко розрізняти припустимий економічно прийнятний строк експлуатації виробу (який також зветься як проектний строк експлуатації), на якому базуються оцінки довговічності в технічних умовах, і фактичний строк експлуатації виробу в спорудах. Останній залежить від багатьох факторів поза контролем виробника, таких як тип проекту, розташування при використанні (зовнішній вплив), встановлення, використання та обслуговування.
Прийнятний строк експлуатації не може, таким чином, тлумачитися як існування гарантії, наданої виробником.
Авторам технічних умов слід прогнозувати "нормальний" строк експлуатації виробів, з якими вони матимуть справу. Прийнятний строк експлуатації виробу потрібно встановлювати з урахуванням строку експлуатації споруд, легкості і вартості ремонту або заміни виробу, вимог до обслуговування, а також умов впливу зовнішнього оточуючого середовища.

3.3. Довговічність виробу – здатність виробу зберігати свої потрібні експлуатаційні якості протягом заданого або більш тривалого часу під впливом заздалегідь передбачуваних дій. При нормальному обслуговуванні виріб повинен дозволити, за умови належним чином виконаних проектних і будівельних робіт, додержуватись обов'язкових вимог протягом економічно обґрунтованого часу (строку експлуатації виробу).
Довговічність, таким чином, залежить від призначеного використання виробу та умов його експлуатації. Оцінка довговічності може стосуватися виробу в цілому або його технічних характеристик, оскільки вони відіграють суттєву роль у виконанні обов'язкових вимог. У будь-якому випадку основне допущення полягає в тому, що технічні характеристики виробу будуть зберігатися на прийнятному рівні відносно його початкових характеристик протягом усього строку його експлуатації.
3.1. Working life (works) – the period of time during which the performance of the works will be maintained at a level compatible with the fulfilment of the Essential Requirements.

3.2. Woct will be maintained at an acceptable level, in relation to its initial performance, throughout its working life.4 ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

3.4. Передбачувані дії – це потенційні фактори, які погіршують якість і можуть вплинути на відповідність споруд обов'язковим вимогам. До них належать, наприклад, температура, вологість, вода, ультрафіолетове випромінювання, стирання, хімічний вплив, біологічне руйнування, корозія, вивітрювання, мороз, цикли заморожування-відтавання і стомлюваність (тобто дії, пов'язані з "нормальними" факторами, які можуть в майбутньому діяти на споруди або на їх частини).

4. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ

4.1. Умови впливу оточуючого середовища – з огляду на те, що ступінь впливів, пов'язаних, наприклад, з кліматом і географічним положенням, дуже різниться в Європі, в технічних умовах повинні встановлюватися відповідні границі умов впливу оточуючого середовища і оцінки довговічності, пов'язані з цими границями. Визначення використання категорій виробів може бути зручним способом для досягнення цього.
Прикладами типів умов, які слід брати до уваги, є коливання температури (добова, місячна, річна, умови заморожування-відтавання тощо), вплив сонячного випромінювання, вологість, дощ, швидкість вітру тощо (тобто пов'язані з "нормальним" використанням виробу).

4.2. Інші фактори – хімічні і фізичні характеристики виробу впливають на його довговічність. Наприклад, кілька видів пластиків можуть піддаватися ультрафіолетовому руйнуванню, пористі матеріали при заморожуванні-відтаванні погіршують якість, композитні матеріали чутливі до коливань температури тощо. Автори розробок технічних умов повинні враховувати такі важливі специфічні фактори, особливо це стосується базових стандартів, які потенційно охоплюють велику групу різних матеріалів.

5. ПЕРЕВІРКА ДОВГОВІЧНОСТІ

5.1. Довговічність будівельних матеріалів може бути перевірена з використанням базових методів, розрахунків або поєднанням тих і інших.
Національна примітка. Термін "базові методи" визначає методи випробування/ розрахунку однієї характеристики виробу, які в стандарті на виріб зазначено як рекомендовані.

5.2. Європейські технічні ухвалення базуються на обстеженнях, випробуваннях та оцінці виробу (стаття 9.1), встановлюючи обсяги для обох видів вищезгаданого рішення. Знову ж таки, між виконаним випробуванням і розрахунками має бути досягнуто певної схожості, маючи на
3.4. Foreseeable actions – potential degradation factors that may affect the compliance of the works with the essential requirements. They include, for exampДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

увазі, що в розрахунках враховано не всю інформацію. Для інноваційних виробів розгляд практичного досвіду, досягнутого в Європі для аналогічних виробів, може забезпечити скоріше відповідне рішення ніж велика програма випробувань.
Виконання випробувань на довговічність

5.3. Основним шляхом оцінки довговічності є виконання випробування виробу з визначення коливання його характеристик при заданій дії або циклі дій. Найбільш загальними видами виконання випробувань є:
Пряме випробування – досягнення достовірного рівня виконання визнається як достатнє для того, щоби визнати прийнятну довговічність (наприклад, стираність, стомленість, ущільнення і випробування на удар).
Непряме випробування – вимірювання "опосередкованих" характеристик, які можна зіставити з дійсним визначенням і, відповідно, довговічністю (наприклад, пористість – за опором заморожуванню-відтаванню і твердість – за опором стиранню).
Випробування щодо природного атмосферного впливу/старіння – такі випробування дають безпосередні показники довговічності (наприклад, випробування на корозію) або полегшують стандартне виконання випробувань, проведених після обробки, припускаючи таким чином погіршення експлуатаційних якостей під час виконання визначення.
Випробування щодо посиленого вивітрювання/старіння, як зазначено вище, але в порівнянні зі стандартним процесом старіння скорочується тривалість випробування.
Випробування "тортурами" – виріб піддається умовам, які є більш жорсткими ніж ті, що будь-коли зустрічаються при експлуатації (наприклад, випробування кип'ятінням скла, армованого поліефіром, або виробів з шаруватих лісоматеріалів).
5.4. Хоча проведене випробування може давати корисні відомості щодо погіршення характеристик з часом, часто надаючи більше можливостей для інновації, воно може бути дорогим, а ще й предметом багатьох досліджень в усьому світі, особливо це стосується прогнозу щодо строку експлуатації. Щоб уникнути зайвих витрат, слід взяти до уваги, де це є можливим, альтернативні повномасштабні випробування.

5.5. Як вимагається для кожної узгодженої характеристики, hEN або ETAG-CUAP повинні мати лише один метод оцінки параметра з яким пов'язується довговічність. Але коли це неможливо, hEN або ETAG-CUAP можуть міс-
may be lacking on the acceptability of the latter.y6
ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

тити більше одного методу випробування за умови погодження з повноваженнями4, а результати різних випробувань вважаються таки ми, що є рівноцінними або кореляційними.


5.6. Довговічність слід оцінювати відповідно до сучасного стану галузі, тому використовується один метод оцінки, який існував раніше. Тим не менше, в деяких випадках він може бути необхідним для розробки нового методу випробування на довговічність, але напрацювання hEN/ETAG-CUAP не повинні в цілому стримуватися при розробці нового методу.


Наочні рішення щодо довговічності

5.7. Шлях без випробування щодо довговічності складається з заснованої на досвіді характеристики виробу або відповідних показників, які відомі для забезпечення достатньої довговічності заданого виробу за прийнятними умовами (наприклад, передбачуване використання, умови експлуатації, строк експлуатації,...). Наприклад:
технічні умови на захисне покриття/покриття,
склад/ товщина матеріалу,
рекомендації щодо умов монтажу в спорудах,

задані вимоги з обслуговування.

5.8. Ця модель рішення підходить лише для добре відомих будівельних виробів, досвід для яких було одержано протягом тривалого часу. Запропоновані рішення мають враховувати намічене(і) використання виробу і мають бути обгрунтовані для групи умов зовнішнього впливу, що зустрічаються в Європі (наприклад, наочне рішення, що забезпечує прийнятну довговічність у Південній Європі, може не відповідати умовам ближче до півночі).
contain more than one test method, provided that this can be 4 Глава II.9 стосовно всіх повноважень стверджує, що "Взагалі для визначення кожної характеристики для даного виробу або групи виробів слід посилатися лише на один метод. Проте, якщо з будь-яких важливих причин для виробу або групи виробів використовується більше одного методу для визначення тієї самої характеристики така обставина повинна бути обгрунтована. У цьому випадку всі рекомендовані методи мають бути з'єднані сполучником "або" із наданням указівки щодо використання. У будь-якому іншому випадку можуть бути прийняті два або більше методів випробування/ розрахунку для визначення однієї характеристики, якщо тільки між ними існує або може бути виявлена кореляція. Відповідний гармонізований стандарт на виріб повинен потім вибирати один з них як рекомендований метод".
____________
4 Chapter II 9 of all the mandates state that "In general, only one method should be referred to for the determination of each characteristic, for a given product or family of products. If, however, for a product or family of prod then select one of them as the method of reference".
7 ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

6. ПІДХІД ДО ДОВГОВІЧНОСТІ В ТЕХНІЧНИХ
УМОВАХ

Всі технічні умови, розроблені в контексті CPD, повинні включати забезпечення оцінки довговічності, з урахуванням потреб Держав-членів та використанням обгрунтованих методів, прийнятих рішень або поєднання обох. Вони повинні бути складені таким чином, щоби виріб відповідно до технічних умов можна було оцінювати як такий, що має "нормальний" строк експлуатації з урахуванням відповідного технічного обслуговування.

У той час як CPD передбачає в Європейських стандартах встановлювати, наскільки це можливо, технічні показники виробу (стаття 7.2), вимога "наскільки можливо" також придатна до методу, що використовується для перевірки довговічності. Тому довговічність не обов'язково повинна встановлюватися шляхом контролю технічних показників. Автори технічних умов мають прийняти прагматичний підхід при складанні балансу між вартістю випробування, додатковою інформацією, яка буде результатом таких випробувань, та очевидною простотою описових рішень. Останнє, проте, не може використовуватися як необгрунтовано обрані способи дискримінації між виробами і виробниками.

6.3. Сучасний загальноприйнятий "рівень технічного розвитку"5 повинен застосовуватися для розгляду довговічності в технічних умовах на будівельні вироби. Однак, розробка обгрунтованих методів визначення, бажаних з технічної точки зору, не повинна стримувати вихід Європейських стандартів та Європейських технічних ухвалень. Поки повноважні представники мають тенденцію висловлюватися термінами "довговічність характеристики X проти дії У" визнається те, що сучасний рівень знань не завжди достатній для слідування такому підходу. В таких випадках використання непрямих методів оцінки може дати відповідні рішення.

6.4. Найкращими суддями "рівня технічного розвитку" є самі автори технічних умов і, таким чином, довговічність повинна розглядатися як чисто технічне питання, що належить до їх компетенції6. Щодо "рівня технічного розвитку", то
6. THE TREATMENT OF DURABILITY IN TECHNICAL SPECIFICATIONS

6.1. All technical specifications elaborated in the context of the CPD must include provisions for the assessment of durability, taking into account the needs of the Member States and using perВ цьому контексті "рівень технічного розвитку" стосується сучасного рівня знань, який є загальноприйнятим як технічно надійний. Він не означає найбільш прогресивну технологію.
6 Проте візьміть до відома, що стаття 5.1 CPD встановлює "технічний" захист пункту в змісті Європейських технічних умов. Уповноважені також надають Державам-членам право брати участь в діяльності з авторами технічних умов через свої національні делегації/органи і висловлювати свою точки зору на всіх стадіях складання проекту.
_______iew at all stages of the drafting process.
8 ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

CPD та їх уповноважені просять CEN/TC –EOTA/WG розглядати тільки ті аспекти довговічності, які вже є обов'язковими принаймні в одній Державі-члені і для яких існують способи оцінки. Автори технічних умов hEN або ETAs не повинні вносити нові вимоги щодо довговічності в перше покоління технічних умов. Ті, хто бажають розробляти нові вимоги щодо довговічності, можуть робити це для другого покоління технічних умов з урахуванням часу, потрібного для розробки необхідних методів оцінки.

Там, де пропонуються винятково описові рішення, дотримання технічних умов безперечно вказує, що цей виріб відповідає необхідному критерію і немає потреби в додатковій інформації для супроводу маркуванням СЕ. Для визначення технічних показників слід дотримуватися загальних принципів, що містяться в Керівних документах D "маркування СЕ" та Е "класи і рівні".

З метою запобігання надмірним перешкодам у торгівлі слід обмежити використання директивних чи описових рішень щодо довговічності до мінімально необхідних. Коли гармонізовані технічні умови передбачають технічно обгрунтовані вимоги для обов'язкових характеристик, технічні умови повинні систематично містити обґрунтування для визнання виробів, що мають рівноцінні експлуатаційні якості, які поступаються директивним чи описовим рішенням, передбаченим технічними умовами.

6.7. Як встановлено в Керівному документі Е і Керівному документі D, до довговічності застосовуються ті ж самі принципи, як для інших характеристик рівнів, класів і можливості "He-визначена характеристика". Технічні умови не повинні виключати при встановленні "високих" вимог щодо довговічності існуючі вироби, які вже є на Європейському ринку7.
to consider only those aspects of durability which, are adurability, existing products that are already placed on the European market7.

7. СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

7.1. Оцінка довговічності, як зазначено в технічних умовах, є частиною сертифіката, за яким вироби відповідають вимогам цих технічних умов. Через це оцінка проводиться за тією ж системою сертифікації відповідності, як для самого виробу.
7. ATTESTATION OF CONFORMITY

7.1. The assessment of durability, as indicated in the technical specification, forms part of the attestation that products are in conformity with the requirements of that specification. The assessment is therefore carried out under the same system of attestation of conformity as for the product itself._____________
7 Дивись Керівний документ Е, стаття 3.11, другий і третій пункти, та стаття 4.11, другий і третій пункти.
_____________
7 See Guidance Paper E, clause 3.11 second and third bullet and clause 4.11 second and third bullet.

9 ДСТУ-Н Б A.1.1-78:2007

7.2. За встановленою системою АоС для виробу різні задачі можуть бути вирішені різними сторонами8. Оцінку довговічності має виконувати та сама сторона, яка оцінює характеристику, яка визначає довговічність, хоча це не завжди є можливим9.

8. ТИПОВИЙ КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ДЛЯ АВТОРІВ ТЕХНІЧНИХ УМОВ

8.1. Які дії (потенційні фактори погіршення якості) доречні для групи виробів? Уповноважений надає початковий перелік, в якому Держави-члени повинні зазначити, що вони регулюють, але цього недостатньо. Розгляд має стосуватися виробу, який планується до використання, передбачених умов експлуатації та потенційно можливих змін через суттєві дії в Європі. Визначення умов зовнішнього впливу та експлуатаційні характеристики розглядаються, де це прийнятно. Спеціальні аспекти щодо матеріалу також заслуговують на увагу, навіть якщо вони є в контексті цілком обгрунтованих вимог до робочих характеристик.

8.2. Які допущення слід зробити щодо "нормального" строку експлуатації виробу залежно від можливих запланованих областей використання? Ці допущення базуються на оцінці довговічності та важливості будь-яких запропонованих вимог випробувань. Там, де тільки можливо, слід дотримуватися сучасної комерційної практики. В тих випадках, коли можна зробити допущення щодо різного строку експлуатації для того ж самого виробу, технічні умови повинні передбачати способи розрізнення між різними оцінками довговічності (наприклад, категорії строку експлуатації).

Для технічних умов не потребується точного посилання на строк експлуатації, прийняти


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 532


Похожие документы

Генерация: 0.233 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.009 сек.