ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ L. Щодо застосування і використання єврокодівНАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Система стандартизації та нормування в будівництвіНАСТАНОВАКерівний документ L
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ
ЄВРОКОДІВ

Guidance paper L
(concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC) APPLICATION AND USE OF EUROCODES

ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007
Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )
Київ
Мінрегіонбуд України
2008
ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО:
Державне підприємство Технічний комітет з стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій "
ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Болабко В.В., Климов Ю.А.. (керівник розробки, д-р. техн. наук), Піскун Р.А.

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:
наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 12 грудня 2007 № 357

3 Національний стандарт відповідає Guidance paper L (concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC) APPLICATION AND USE OF EUROCODES (Version 27 November 2003) (Керівний документ L (стосовно Директиви щодо будівельних виробів – 89/106/ЕЕС) ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОКОДІВ (редакція від 27 листопада 2003) Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)
Переклад з англійської (en)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕПраво власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

© Мінрегіонбуд України, 2008

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"
ІІ

ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний Guidance paper L (concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC) APPLICATION AND USE OF EUROCODES (Version 27 November 2003) (Керівний документ L (стосовно Директиви щодо будівельних виробів – 89/106/ЕЕС) щодо застосування і використання Єврокодів (редакція від 27 листопада 2003)

Організація, відповідальна за цей стандарт – Державне підприємство Технічний комітет зі стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій "

При виданні стандарту не внесено редакційних змін в украінськомовний варіант відносно оригіналу.
III
ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007
ЗМІСТ
С.
Скорочення 1
Визначення 2
Посилання 4
Частина 1: Загальні положення 4
1.1 Цілі і позитивні результати програми Єврокодів (Eurocode) 4
1.2 Історія програми Єврокодів (Eurocode) 6
1.3 Цілі Керівного документа 7
Частина 2: Використання Єврокодів (EN Eurocodes) для проектування будівель і споруд 9
2.1. Національні положення з проектування будівель і споруд 9
2.2. Вказівки для авторів Єврокодів (EN Eurocodes) 12
2.3. Національні додатки до частин Єврокодів (EN Eurocodes) 14
2.4. Пакети частин Єврокодів (EN Eurocodes) 16
2.5. Заходи з імплементації Єврокодів (EN Eurocodes) і період співіснування з національними правилами проектування будівель і споруд 17
Частина 3: Використання Єврокодів (EN Eurocodes) у технічних умовах для конструктивних виробів 19
3.1. Рвзниця між умовами для матеріалу з характеристиками, які мають визначатися шляхом випробування, і умовами для компонентів з характеристиками, які мають визначатися шляхом розрахунку 19
3.2. Вказівки для авторів hEN та ЕТА для конструкційного матеріалу і складових виробів з характеристиками, які мають визначатися шляхом випробування 20
3.3. Вказівки для авторів hEN і ЕТА для конструкційних компонентів комплектів з характеристиками, які мають визначатися згідно з EN Eurocodes 22
Частина 4: Наступні дії, пов'язані з програмою Єврокодів (Eurocode) 30
4.1. Освіта 30
4.2. Дослідження щодо Єврокодів (EN Eurocodes) 32
4.3. Супровід Єврокодів (EN Eurocodes) 33
Додаток А.
Заходи з імплементації Єврокодів (EN Eurocodes) 35
Додаток В.
Питання, що мають бути висвітлені для укладання звіту про пробне використання Єврокодів (EN Eurocodes) 39
Додаток С.
Організація пакетів частин Єврокодів (EN Eurocode) 40
IV
ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

Вступ

Єврокоди (EN Eurocodes) можуть використовуватися для визначення характеристик конструктивних компонентів і комплектів, що є будівельними виробами. У цьому контексті Єврокоди (EN Eurocodes) стосуються Директиви щодо будівельних виробів (89/106/ЄEC)

Більше того, Комісія вважає, що використання Єврокодів (EN Eurocodes) як методу проектування споруд та будівель цивільного будівництва є рекомендованим засобом надання презумпції відповідності основним вимогами №1 та аспектам №2 у сенсі статті 2.1 Директиви щодо будівельних виробів

Держави-члени, представлені в Постійному комітеті з будівництва, висловили свої думки та підтримку, схваливши цей Керівний документ, що є частиною серії керівних документів, що стосуються конкретних питань, пов'язаних із імплементацією цієї Директиви.

Ці документи не є юридичним тлумаченням Директиви.

Вони не є юридично обов'язковими і жодним чином не змінюють та не доповнюють Директиву. У разі розгляду процедур це в принципі не виключає інших процедур, які можуть так само відповідати вимогам Директиви.

Перш за все вони будуть цікавими і корисними для тих, хто бере участь у впровадженні Директиви, з юридичної, технічної та адміністративної точок зору.

В подальшому вони можуть бути детальніше розроблені, змінені або скасовані за допомогою тієї ж процедури, що призвела до їхнього видання.

Цей Керівний документ був спершу виданий після консультації в рамках Постійного комітету з будівництва на 53-у засіданні, що відбулося 19 грудня 2001 року, та завершення письмової процедури, що тривала до 25 січня 2002 року, під назвою CONSTRUCT 01/483 Rev.1.

Цей документ зазнав змін (лише відредагована редакція, що змінила формат, але не зміст) 11 квітня 2003 року.

До цього документа було внесено зміни (пункти 2.3.2, 2.3.8, 3.3.3.2.b) і 3.3.4) після консультації в рамках Постійного комітету з будівництва на 58-у засіданні, що відбулося 11 листопада 2003 року, під назвою CONSTRUCT 03/629 Rev.1 (27 листопада 2003 року).
Preface

EN Eurocodes can be used to determine the performance of structural components and kits, which are constr 1 and aspects of №2, in the sense of article 2.1 of the Construction Products Directive

The Member States represented in the Standing Committee on Construction have expressed their opinion and their support by endorsement of this Guidance Paper, which be 2.3.8, 3.3.3.2.b) and 3.3.4) after consultation of the Standing Committee on Construction at the 58th meeting on 11 November 2003, as document CONSTRUCT 03/629 Rev.1 (27 November 2003).V
ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Керівний документ L
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОКОДІВ

Руководящий документ L
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕВРОКОДОВ

(Guidance paper L (concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC)
APPLICATION AND USE OF EUROCODES)

Чинний від 2008-07-01

1 СКОРОЧЕННЯ
1 ABBREVIATIONS

CPD
Директива щодо будівельних виробів (див. посилання)
CPD
Construction Products Directive (see references)

PPD
Директиви про державні закупівлі (див. посилання)
PPD
Public Procurement Directives (see references)

SCC
Постійний комітет з будівництва (статті 19 і 20 CPD)
SCC
Standing Committee on Construction (articles 19 and 20 of the CPD)

ID
Тлумачні документи (стаття 11 CPD)
ID
Interpretative Documents (article 11 of the CPD)

ENV
Попередній європейський стандарт
ENV
European pre-standard

ENV Eurocode
Редакція Єврокоду (Eurocode), опублікована СЕN як попередній стандарт ENV (для подальшого перетворення у EN)
ENV Eurocode
Version of Eurocode published by CEN as a pre-standard ENV (for subsequent conversion into EN)

NAD
Документ про національне застосування для використання Єврокодів (ENV Eurocodes) на національному рівні
NAD
National Application Document for the use of ENV Eurocodes at the National level

EN
Європейський стандарт
EN
European standard

EN Eurocode
Редакція Єврокоду (Eurocode), затверджена СЕN як Європейський стандарт
EN Eurocode
Version of Eurocode approved by CEN as a European standard

hEN
Гармонізований європейський стандарт на будівельний виріб (що дозволяє нанесення маркування СЕ)
hEN
Harmonised European standard for a construction product (to enable CE Marking)

NDP
Параметр, визначений на національному рівні
NDP
Nationally Determined Parameter

DAV
Дата, коли стандарт EN стає доступним
DAV
Date of availability of the EN standard

DoW
Дата скасування невідповідного національного стандарту
DoW
Date of withdrawal of a conflicting national standards

CEN
Європейський комітет із стандартизації (Comite Europeen de Normalisation)
CEN
Comite Europeen de Normalisation (European Standardisation Organisation)

CEN/MC
Центр управління CEN
CEN/MC
CEN Management Centre

NSB
Національний орган із стандартизації (член CEN)
NSB
National Standards Body (CEN Member)

EOTA
Європейська організація з технічного ухвалення (стаття 9.2 CPD)
EOTA
European Organisation for Technical Approval (article 9.2 of the CPD)

ETA
Європейське технічне ухвалення
ETA
European Technical Approval

ETAG
Настанова щодо Європейського технічного ухвалення
ETAG
European Technical Approval Guideline

EEA
Європейський економічний простір
EEA
European Economic Area

EC
Служби Європейської комісії
EC
European Commission services
1
ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

ВИЗНАЧЕННЯ
DEFINITIONS

Орган ухвалення
Орган, який має повноваження видавати європейські технічні ухвалення (стаття 10 CPD), член ЕОТА
Approval Body
Body authorised to issue European Technical Approvals (Article 10 of the CPD), Member of EOTA)

Рамкове значення
Рамкове значення, яке використовувалося на стадії ЕNV разом з документом для національного застосування, пропонуючи національний вибір для значення. Воно має бути включеним в EN Eurocode
Boxed Value
The Boxed Value, used at the ENV stage together with the National Application Documents, offered a National choice for a value. It has to disappear in the EN Eurocodes

Будівлі та споруди
Споруди та будівлі цивільного будівництва
Construction Works
Building and Civil Engineering Works

Європейське технічне ухвалення (ЕТА)
Схвальна технічна оцінка придатності виробу для використання з призначеною метою, що грунтується на відповідності основним вимогам для будівель і споруд, в яких використовується виріб (статті 8, 9 і 4.2 CPD). ЕТА може бути видано на підставі Настанови (стаття 9.1 CPD) або без Настанови (стаття 9.2 CPD)
European Technical Approval (ETA)
Favourable technical assessment of the fitness for use of a product for an intended use, based on the fulfilment of the Essential Requirements for building works for which the product is used (article 8, 9 and 4.2 of the CPD). An ETA can be issued on the basis of a Guideline (article 9.1 of the CPD) or without guideline (article 9.2 of the CPD)

Настанова з Європейського технічного ухвалення (ETAG)
Документ, що використовується як основа для підготовки ЕТА і містить певні вимоги до виробів відповідно до основних вимог, процедури випробувань, методи оцінки результатів випробувань, процедур контролю і відповідності, складений ЕОТА на підставі мандату Комісії (статті 9.1 і 11 CPD)
European TechНаціональний додаток (до частини EN Eurocodes)
Додаток до частини EN Eurocodes, який містить параметри, визначені на національному рівні (NDP), що мають використовуватися для проектування споруд і будівель цивільного будівництва у державі-члені
National Annex (to an EN Eurocode Part)
Annex to an EN Eurocode Part containing the Nationally Determined Parameters (NDPs) to be used for the structural design of buildings and civil engineering works in a Member State

Документ для національного застосування (NAD)
NAD, які використовувалися на стадії ENV, висловлювали національні вибори, зокрема у випадках, коли в ENV Eurocodes наводилися "Рамкові значення" (див. вище)
National Application Document (NAD)
The NADs, which were used at the ENV stage, expressed national choices, in particular wherever "Boxed Values" (see above) were given in the ENV Eurocodes

Національні положення
Національні закони, підзаконні акти та адміністративні положення, введені усіма рівнями органів державної влади або приватними організаціями, що діють як державні підприємства або як державні органи на підставі їхнього монопольного положення
National Provisions
National laws, regulations and administrative provisions, imposed by all levels of public authorities, or private bodies acting as a public undertaking or as a public body on the basis of a monopoly position

Параметр, визначений на національному рівні (NDP)
Національний вибір, залишений відкритим у EN Eurocode щодо значень (якщо у EN Eurocode наведені символи) класів або альтернативних процедур, дозволених у EN Eurocode
Nationally Determined Parameter (NDP)
r A National choice left open in a EN Eurocode about values (where symbols are given in the EN Eurocodes), classes or alternative procedures permitted within the EN Eurocodes

2
ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

Технічні умови
Гармонізовані європейські стандарти (hEN) і Європейські технічні ухвалення (ЕТА) на будівельні вироби (стаття 4.1 CPD)
Technical Specifications
Harmonised European Standards (hENs) and European Technical Approval (ETAs) for construction products (article 4.1 of the CPD)

Конструкція
Несуча конструкція – це змонтована конструкція зі з'єднаних частин, що спроектована для забезпечення механічного опору і стійкості будівлям і спорудам (ID 1, пункт 2.1.1)
Structure
Load-bearing construction, i.е. organised assembly of connected parts designed to provide mechanical resistance and stability to the works (ID 1, clause 2.1.1)

Конструктивний
Такий, що відноситься до конструкції
Structural
Relating to a structure

Конструктивний матеріал
Матеріал або складовий виріб з характеристиками, які входять до конструктивних розрахунків або іншим чином пов'язані з механічним опором і стійкістю будівель і споруд та їхніх частин та/або з їхньою вогнестійкістю, включаючи аспекти довговічності та експлуатаційної придатності
Structural material
Material or constituent product with properties which enter into structural calculations or otherwise relate to the mechanical resistance and stability of works and parts thereof, and/or to their fire resistance, including aspects of durability and serviceability

Конструктивний компонент
Компоненти, які мають використовуватися як несучі частини будівель і споруд, розраховані забезпечувати механічний опір і стійкість будівлям і спорудам та/або вогнестійкість, включаючи аспекти довговічності та експлуатаційної придатності (ID 1, пункт 2.1.1)
Structural component
Components to be used as load-bearing part of works designed to provide mechanical resistance and stability to the works and/or fire resistance, including aspects of durability and serviceability, (ID 1, clause 2.1.1)

Конструктивний комплект
Комплект, що складається з конструктивних компонентів, які мають бути зібрані й установлені на місці будівництва. Зібрана система, яка зроблена із конструктивного комплекту, є "конструкцією"
Structural kit
Kit consisting of structural components to be assembled and installed on site. The assembled system made from the structural kit is a "structure"

hEN або ETA на матеріал
hEN або ЕТА на матеріал або складовий виріб із характеристиками, які входять до конструктивних розрахунків будівель і споруд або іншим чином пов'язані з їх механічним опором і стійкістю та/або вогнестійкістю, включаючи аспекти довговічності та експлуатаційної придатності, такі, як бетон, сталева арматура для бетону, певні сталеві конструктивні вироби, вогнезахисні матеріали
Material hEN or ETA
The hEN or ETA for a material or constituent product, with properties which enter into structural calculations of workабо ЕТА на компонент
hEN або ЕТА на готовий конструктивний компонент або комплект конструктивних компонентів, наприклад, виготовлені на заводі залізобетонні компоненти, сходи або дерев'яні каркасні будівельні комплекти, з характеристиками, що визначаються шляхом розрахунків із застосуванням методів, які також використовуються для проектування будівель і споруд
Component hEN or ETA
hEN or ETA for a prefabricated structural component or a kit consisting of structural components, such as prefabricated concrete components, prefabricated stairs or timber frame building kits, with properties determined by calculation applying methods which are used also for structural design of works


3
ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

ПОСИЛАННЯ
REFERENCES

CPD
Директива щодо будівельних виробів 89/106/ЄЕС зі змінами, внесеними Директивою про маркування СЕ 93/68/ЄЕС
CPD
Construction Products Directive 89/106/EEC, as amended by CE Marking Directive 93/68/EEC

PPD
Директиви про державні закупівлі. Цей керівний документ має відношення до Директиви Ради 93/37/ЄЕС від 14 червня 1993 стосовно координації процедур укладення державних контрактів на будівельні роботи
PPD
Public Procurement Directives. This Guidance Paper refers to the Council Directive 93/37/EEC of 14 June 1993 concerning the coordination of procedures for the award of public works contract

Керівний документ C
Підхід до комплектів і систем згідно з Директивою щодо будівельних виробів (CONSTRUCT 96/175 Rev. 2, 3 Feb. 1997 – Rev. Aug. 2002)
Guidance Paper C
The treatment of kits and systems under the Construction Products Directive (CONSTRUCT 96/175 Rev. 2, 3 Feb. 1997 – Rev. Aug 2002)

Керівний документ D
Маркування СЕ згідно з CPD (CONSTRUCT 97/220 Rev. 5, 10 Dec. 1998 – Rev. Aug 2002)
Guidance Paper D
CE Marking under the CPD (CONSTRUCT 97/220 Rev. 5, 10 Dec. 1998 – Rev. Aug 2002)

Керівний документ Е
Рівні і класи згідно з CPD (CONSTRUCT 99/337 Rev. 1, 1 Jul 1999 – Rev. Aug 2002)
Guidance Paper E
Levels and classes under the CPD (CONSTRUCT 99/337 Rev. 1, 1 Jul 1999 – Rev Aug 2002)

Керівний документ F
Аспекти довговічності згідно з CPD (CONSTRUCT 99/367, 1 Jul 1999 – Rev. Aug 2002)
Guidance Paper F
Durability aspects under the CPD (CONSTRUCT 99/367, 1 Jul 1999 – Rev. Aug 2002)

Керівний документ J
Перехідні домовленості згідно з CPD (CONSTRUCT 01/477, 22 May 2001 – Rev. Aug 2002)
Guidance Paper J
Transitional Arrangements under the CPD (CONSTRUCT 01/477, 22 May 2001 – Rev. Aug 2002)

Керівний документ К
Атестація систем відповідності та роль і завдання уповноважених органів у сфері Директиви щодо будівельних виробів (CONSTRUCT 00/421, 5 July 2000 – Rev. Aug 2002)
Guidance Paper K
The attestation of conformity systems and the role and tasks of the notified bodies in the field of the Construction Product Directive (CONSTRUCT 00/421, 5 July 2000 – Rev. Aug 2002)


ЧАСТИНА 1: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цілі і позитивні результати програми Єврокодів (Eurocode)

1.1.1 Eurocodes надають загальні методи проектування, викладені у комплекті Європейських стандартів, які призначені для використання як довідкові документи для Держав-членів, щоб:

довести відповідність будівель і споруд або їх частин основній вимозі №1 "Механічний опір і стійкість" (включаючи такі аспекти основної вимоги № 4 "Безпека використання", які стосуються механічного опору і стійкості) і частині основної вимоги № 2 "Пожежна безпека", включаючи довговічність, як це визначено у додатку 1 до CPD;

висловити у технічних термінах ці основні вимоги, що застосовуються до будівель і споруд та їх частин;

визначити характеристики конструктивних компонентів і комплектів стосовно механічного

PART 1: GENERAL

1.1 Aims and benefits of the Eurocode programme

1.1.1 The Eurocodes provide common design methods, expressed in a set of European standards, which are intended to be used as reference documents for Member States to:

prove the compliance of building and civil engineering works or parts thereof with Essential Requirement № 1 Mechanical resistance and stability (including such aspects of Essential Requirement № 4 Safety in use, which relate to mechanical resistance and stability) and a part of Essential Requirement № 2 Safety in case of fire including durability as defined in Annex 1 of the CPD;

express in technical terms, these Essential Requirements applicable to the works and parts thereof;

determine the performance of structural components and kits with regard to mechanical
4
ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

і стійкості та вогнестійкості, остільки це є частиною інформації, що супроводжує маркування СЕ (наприклад, заявлені значення).

1.1.2. EN Eurocodes призначені службами Європейської комісії та Державами-членами для того, щоб стати рекомендованим європейським засобом для проектування будівель і споруд та їхніх частин, сприяти обміну будівельними послугами (будівельними роботами та пов'язаними з ними інженерними послугами) і покращити функціонування внутрішнього ринку.
Схвалюючи мандати CEN на підготовку EN Eurocodes, Держави-члени визнали Eurocodes як прийнятний засіб для досягнення цих цілей і доведення відповідності будівель і споруд відповідним основним вимогам на своїй території. Однак, у дусі нового підходу Держави-члени також можуть визнати інші засоби як прийнятні для таких цілей (див. 2.1.7).

Комісія очікує, що CEN опублікує усі стандарти1, що є різними частинами EN Eurocodes, і очікує від Держав-членів втілення цих стандартів як прийнятних засобів для проектування будівель і споруд на їхній території.

1.1.3 Заплановані позитивні результати і можливості, які мають надати Eurocodes, є такими:
надати загальні проектні критерії і методи для виконання встановлених вимог механічного опору і стійкості та вогнестійкості, включаючи аспекти довговічності й економіки,
забезпечити загальне розуміння щодо проектування будівель і споруд між власниками, операторами та користувачами, проектувальниками, підрядчиками і виробниками будівельних виробів,
Сприяти обміну будівельними послугами між Державами-членами,
сприяти торгівлі і використанню конструктивних компонентів і комплекті в у Державах-членах,
сприяти торгівлі і використанню матеріалів і складових виробів, властивості яких входять до проектувальних розрахунків, у Державах-членах,
бути загальною основою для досліджень і розвитку у будівельному секторі,
дозволити підготовку загальних допоміжних засобів і програмного забезпечення для проектування,
збільшити конкурентноздатність європейських цивільних інженерних фірм, підрядчиків, проектувальників і виробників у їхній діяльності у світовому масштабі.
resistance and stability and resistance to fire, i product manufacturers in their world-wide activities.


_________________
1 На цей час програма містить 58 частин
______________
1 At present the program contains 58 Parts

5
ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

1.2 Історія програми Єврокодів (Eurocode)

У 1975 році Комісія європейської спільноти вирішила розпочати програму дій у сфері будівництва на підставі статті 95 Договору. Метою програми було усунення технічних перешкод для торгівлі і узгодження технічних умов.


В рамках цієї програми дій Комісія взяла на себе ініціативу встановити систему узгоджених технічних правил для проектування будівель і споруд, які на першій стадії мали слугувати альтернативою чинним національним правилам Держав-членів, а зрештою мали замінити їх.

Упродовж п'ятнадцяти років Комісія за допомогою Робочого комітету, до складу якого входили представники Держав-членів, вела розробку програми Eurocodes, яка призвела до публікації комплекту першого покоління європейських кодів у 80-х роках.

У 1989 році Комісія і Держави-члени вирішили на підставі угоди з СЕN2, схваленої SCC, передати підготовку і публікацію Eurocodes до СЕN за допомогою мандата, щоб у майбутньому вони набули статусу європейських стандартів.
Примітка. Це пов'язує Eurocodes з положеннями директив ради і рішень Комісії щодо європейських стандартів (наприклад, CPD і Директиви про державні закупівлі, започатковані, щоб допомогти заснуванню внутрішнього ринку).

1.2.5. Спочатку Eurocodes були розроблені СЕN як 62 попередніх стандарти (ENV). Більшість з них були опубліковані з 1992 по 1998 роки, але через труднощі з узгодженням усіх аспектів методів розрахунків ENV Eurocodes містили "рамкові значення", які дозволяли Державам-членам обирати інші значення для використання на своїй території. Документи для національного застосування, які містили інформацію щодо застосування EHV Eurocodes у Державах-членах, загалом видавалися разом з ENV для країни.
Перетворення ENV на Європейські стандарти почалося у 1998 році. Публікація частин ЕN Eurocodes очікується з 2002 по 2006 роки.
1.2 Bac_____
2 Угода між Комісією європейських спільнот і Європейським комітетом стандартизації (CEN) щодо роботи над Eurocodes для проектування будівель і споруд (CONSTRUCT 89/019).

6______________
2 Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Standardisation (CEN) concerning the work on EUROCODES for the design of building and civil engineering works (CONSTRUCT 89/019).

ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

1.2.6 Eurocodes, оскільки вони стосуються будівель і споруд, мають пряме відношення до Тлумачних документів3, згаданих у статті 12 CPD4. Таким чином, технічні аспекти, що випливають з Eurocodes, мають бути взяті до уваги технічними комітетами CEN, робочими групами ЕОАТ і органами ЕОАТ, які працюють над технічними вимогами до виробів, з метою досягнення повної сумісності між технічними вимогами до виробів і EN Eurocodes

1.2.7 Європейська Комісія з самого початку підтримувала розробку Eurocode і брала участь у фінансуванні їхнього складання. Вона продовжує підтримувати завдання, доручене CEN, досягти публікації EN Eurocodes. Вона буде стежити за втіленням і використанням EN Eurocodes у Державах-членах.

1.3 Цілі Керівного документа

1.3.1 Цей Керівний документ з метою досягнення цілей і позитивних результатів програми Eurocodes, згаданих в 1.1, виражає спільне розуміння Комісії і Держав-членів щодо:

застосування EN Eurocodes для проектування будівель і споруд (глава 2).
використання EN Eurocodes в гармонізованих стандартах і Європейських технічних ухваленнях для конструктивних будівельних виробів (глава 3). Розмежування зроблено між:
- виробами з характеристиками, які входять до конструктивних розрахунків будівель і споруд або іншим чином стосуються їх механічного опору і стійкості, включаючи аспекти довговічності й експлуатаційної придатності, і які у цьому сенсі мають бути узгодженими з при
1.2.6 The Eurocodes, insofar as they concern construction works, have a direct relationship with Interpretative Documents3, referred to in Article 12 of the CPD4. Therefore, technicВідповідно до Ст. 3.3 CPD основні вимоги (ER) отримають конкретну форму у Тлумачних документах для створення необхідних зв'язків між основними вимогами та мандатами на hEN і ETA.

4 Відповідно до Ст. 12 CPD Тлумачні документи мають:
надати конкретної форми основним вимогам узгодивши термінологію і технічні засади, і вказавши класи або рівні для кожної вимоги, де це необхідно;
вказати методи встановлення співвідношення між цими класами або рівнями вимог з технічними вимогами, наприклад, методи розрахунку і перевірки, технічні правила проектування і т. ін.;
слугувати як рекомендація для встановлення узгоджених стандартів і настанов для європейського технічного ухвалення.
Eurocodes de facto грають подібну роль у сфері ER 1 і частині ER 2.
________________
3 Ac ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

пущеннями і положеннями, зробленими в EN Eurocodes (найбільш це стосується "конструктивних матеріалів" – див. главу 3.2)
- виробами з характеристиками, які можуть бути прямо визначені методами, що використовуються для проектування будівель і споруд і тому мають бути визначені відповідно до методів EN Eurocodes (найбільше це стосується готових "конструктивних компонентів і комплектів" – див. главу 3.3).

1.3.2. Цілями цього документа є:
надати настанови з розробки, імплементації і використання EN Eurocodes,

надати авторам EN Eurocodes рамки для розробки або завершення EN Eurocodes на основі існуючих ENV Eurocodes,


надати авторам технічних умов на вироби рамки, в яких вони будуть посилатися, включати або брати до уваги частини EN Eurocodes в гармонізованих стандартах та європейських технічних ухваленнях для конструктивних виробів, як пояснюється в 1.3.1,

дозволити включення в EN Eurocodes та в технічні умови на будівельні вироби необхідних параметрів або класів, або нормативів для рівнів, щоб дозволити Державам-членам обирати рівні безпеки, довговічності й економії, які застосовуються до будівельних робіт на їхній території,

надати Державам-членам та зацікавленим органам влади необхідні елементи для підготовки державних контрактів, що стосується Директиви про державні закупівлі.

1.3.3. Цей Керівний документ розглядає усі питання та умови, що стосуються задовільної імплементації EN Eurocodes, а також їхній зв'язок із імплементацією CPD.

Цей Керівний документ призначений для регулюючих органів, органів нагляду, національних органів стандартизації, авторів технічних умов, компетентних органів та промисловості.

В контексті цього Керівного документа посилання на Держави-члени також застосовуються до Держав-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), членів Європейського економічного простору (ЕЕА). Посилання на авторів технічних умов застосовуються до CEN та CENELEC, а також до ЕОТА та органів ЕОТА, які видають ЕТА.
made in the EN Eurocodes ("structural materials" are the mos ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

ЧАСТИНА 2: ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОКОДІВ (EN EUROCODES) ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

2.1 Національні положення з проектування будівель і споруд

2.1.1. Визначення рівнів безпеки5 споруд та будівель цивільного будівництва та їх частин, включаючи аспекти довговічності й економії 6, є і залишається в компетенції Держав-членів.


2.1.2. Можливі відмінності в географічних або кліматичних умовах (наприклад, вітер або сніг), або в способі життя, а також різні рівні захисту, які можуть існувати на національному, регіональному або місцевому рівнях в як розумінні статті 3.2 CPD7, будуть взяті до уваги відповідно до Керівного документа Е, надаючи вибір в EN Eurocodes для визначених значень8, класів9 або альтернативних методів10, які мають бути визначені на національному рівні (вони нази-
PART 2: USE OF EN EUROCODES FOR STRUCTURAL DESIGN OF WORKS


2.1 National Provisions for the structural design of works

2.1.1. The determination of the levels of safety5 of buildings and civil engineering woes9, or alternative methods10, to be determined at the national level (named Nationally Determined Parameters). Thus
__________________
5 Слово "безпека" міститься в Eurocodes у слові "надійність".
6 У вступних положеннях додатка і до CPD встановлено "Вироби мають бути придатні для будівельних споруд, які (у цілому і в окремих частинах) придатні до використання за призначенням, враховуючи економічні аспекти, і у цьому зв'язку відповідають основним вимогам у тих випадках, коли такі споруди підпадають під дію регламентів, що містять такі вимоги. За умов нормального технічного обслуговування такі вимоги мають бути дотримані протягом економічно доцільного строку служби. Такі вимоги головним чином стосуються дій, які є передбачувані". Аспекти економії включають аспекти експлуатаційної придатності.
7 У статті 3.2 CPD говориться, що для кожної основної вимоги у Тлумачних документах і технічних умовах (hEN і ETA) можуть бути встановлені класи, "щоб врахувати можливі відмінності географічних або кліматичних умов або способів життя, а також у рівнях захисту, що переважають на національному, регіональному або місцевому рівнях". Це стосується Eurocodes остільки, оскільки вони надають конкретної форми ER 1 і частині ER 2.
8 "Вибори значень" мають бути зроблені там, де у EN Eurocodes наведені символи, які позначають значення, що мають бути визначені на національному рівні.
9 В основному класи, які мають бути розглянуті, повинні мати статус "технічних класів" у розумінні керівного документа Е (див. статті 4.2, 4.3 і 4.4 Керівного документа). "Регулювальні класи" повинні розглядатися лише у випадках, коли це необхідно для забезпечення повної реалізації в Державах-членах.
10 "Вибори методів" мають бути зроблені там, де у EN Eurocodes включені альтернативні методи розрахунку про які вказано, що вони мають бути обрані на національному рівні.
_______________
5 The word "safety" is encompassed in the Eurocodes in the word "reliability".
6 The introductory provisions of Annex I of the CPD lay down: "The products must be suitable EN Eurocodes which are identified to be chosen nationally.

9
ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

ваються параметрами, що визначаються на національному рівні), таким чином дозволяючи Державам-членам обирати рівень безпеки, включаючи аспекти довговічності й економіки, який має застосовуватися до будівель і споруд на їхній території.

2.1.3. Коли Держави-члени встановлюють свої параметри, які визначаються на національному рівні, вони мають:
обирати з класів, які включені до EN Eurocodes, або
використовувати рекомендоване значення або обирати значення з рекомендованого діапазону значень для символу, де EN Eurocodes рекомендують11, або
якщо наведені альтернативні методи, використовувати рекомендований метод, якщо це рекомендовано EN Eurocodes,
брати до уваги необхідність в узгодженості параметрів, що визначаються на національному рівні, встановлених для різних EN Eurocodes і різних їх частин.
Держави-члени заохочуються до співробітництва, щоб звести до мінімуму кількість випадків, коли рекомендації щодо значення або методу не приймаються для параметрів, що визначаються на їх національному рівні. Обираючи однакові значення і методи, Держави-члени покращать позитивні результати, наведені в 1.1.З.

2.1.4. Про параметри, які встановлені у Державі-члені на національному рівні, має бути повідомлено користувачів EN Eurocodes та інші зацікавлені сторони, включаючи виробників.

2.1.5 Коли EN Eurocodes використовуються для проектування будівель і споруд або їх частин, мають застосовуватися параметри, що визначаються на національному рівні Держави-члена, на чиїй території розташовані ці будівлі і споруди.
Примітка. Будь-яке посилання на EN Eurocodes з проектування має містити інформацію щодо набору параметрів, що визначаються на національному рівні, який був використаний, і чи відповідають параметри, що визначаються на національному рівні, які були використані рекомендаціям наведеним в EN Eurocodes (див. 2.1.3).

2.1.6 Національні положення не повинні заміняти будь-які положення EN Eurocodes, наприклад правила застосування, національними правилами (кодами, стандартами, регуляторним положеннями тощо).
allowing the Member States to choose the level of safety, including aspects of durability and economy, applicable to works in their territory.
2.1.3. When Member States lay down theEurocode provisions, e. g. Application Rules, by national rules (codes standards, regulatory provisions, etc.).

____________
11 Див. EN 1991-1.1 – передмова – національні стандарти що впроваджують EN Eurocodes.
___________
11 See EN 1991-1.1 – foreword – National standards implementing EN Eurocodes.

10
ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

Якщо, однак, національні положення вказують, що проектувальник може навіть після закінчення періоду співіснування відхилятися або не застосовувати EN Eurocodes або певні їхні положення (наприклад, правила застосування), тоді проект не може називатися "проектом, що відповідає EN Eurocodes".

2.1.7. Якщо частини Eurocodes публікуються як європейські стандарти, вони стають частиною застосування Директиви про державні закупівлі.
У всіх випадках технічні умови мають бути сформульовані у запитах цінових пропозицій під час процедур держзакупівель та державних контрактах шляхом посилання на EN Eurocodes разом з параметрами, що визначаються на національному рівні, які можуть застосовуватися до цих будівель і споруд, крім винятків, викладених у статті 10.3 (Директива 93/37, стаття 10.2).
Однак у застосуванні PPD і у дусі нового підходу, посилання на EN Eurocodes є необов'язково єдиним можливим посиланням, що дозволено державним контрактом PPD передбачає можливість для державного замовника приймати інші пропозиції, якщо підрядник може продемонструвати їхню еквівалентність EN Eurocodes.
Отже, проект будівель і споруд, запропонований у відповідь на державне замовлення на підряд, може бути підготований відповідно до:
EN Eurocodes (включаючи NDP), що надає презумпцію відповідності до усіх Європейських законодавчих вимог щодо механічного опору і стійкості, вогнестійкості і довговічності відповідно до технічних умов, які вимагаються в контракті для цих будівель і споруд;

інших положень, які містять технічні умови щодо характеристик, що вимагаються. У цьому випадку технічні умови мають бути достатньо детальними, щоб дозволити учасникам знати умови, на яких може бути зроблена пропозиція, а власнику – обрати пропозицію, якій він віддає перевагу. Це стосується, зокрема, використання національних кодів, якщо Держави-члени продовжують використовувати їх паралельно з EN Eurocodes (наприклад, норми проектування, в яких надаються національні положення), якщо вони також вказані як прийнятна альтернатива EN Eurocodes в державному замовленні.
When, however, National Provisions do provide that the designer may –


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 527


Похожие документы

Генерация: 0.287 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.007 сек.