N 215 від 24.10.2007. "Про порядок проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - другої категорій"


Про порядок проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву
на посади державних службовців першої – другої категорій

Наказ від 24 жовтня 2007 р. № 215 «ОС»

З метою формування кадрового резерву на посади державних службовців першої – третьої категорій, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року № 272 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої – другої категорій, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України” наказую:
Затвердити персональний склад комісії для проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців Мінрегіонбуду першої – другої категорій, призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України (додаток 1).
Затвердити Порядок проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців Мінрегіонбуду першої – другої категорій, призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України
(додаток 2).
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
В. Яцуба

* * *
Додаток 1
до наказу Мінрегіонбуду
від 24.10.07 № 215 «ОС»


СКЛАД
комісії для проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців Міністерства регіонального розвитку та будівництва України першої – другої категорій, призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України


Голова комісії:


Сорока М.П.
перший заступник Міністра
Члени комісії:


Бортницький В.А.
директор Департаменту розвитку регіонів

Барзилович Д.В.

начальник Управління технічного регулювання в будівництві

Осяєва Н.В.
начальник Відділу кадрів

Ляшенко О.І.
начальник Юридичного відділу


представник Головдержслужби (за згодою)

Секретар комісії:


Велієва Л.Ю.
головний спеціаліст Відділу кадрів


Начальник Відділу кадрів
Н. Осяєва
Додаток 2
до наказу Мінрегіонбуду
від 24.10.07 № 215 «ОС»

ПОРЯДОК
проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців Міністерства регіонального розвитку та будівництва України першої – другої категорій, призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України

Конкурс проводиться щороку у грудні. Рішення про дату проведення конкурсу приймається Міністром.
Для проведення конкурсу утворюється комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.
Головою конкурсної комісії є перший заступник Міністра. До складу комісії входять керівники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату Міністерства, представник Головдержслужби (за згодою).
До участі у конкурсі допускаються особи, які:
є громадянами України;
вільно володіють державною мовою;
мають повну вищу освіту;
мають стаж державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування не менш як п'ять років та займають (займали) посади в державних органах чи органах місцевого самоврядування не нижче четвертої категорії.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
досягли встановленого законом граничного віку перебування на державній службі;
визнані в установленому порядку недієздатними;
мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;
позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений строк;
в інших випадках, установлених законами.
Особи, які подали до державного органу визначені документи для участі у конкурсі, є претендентами для зарахування до кадрового резерву (далі – претенденти).
Народні депутати України, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які займали посади першої, другої категорії не менш як два роки, зараховуються до кадрового резерву без конкурсного відбору за умови подання документів у визначений строк.
Оголошення про проведення конкурсу опубліковується в Інформаційному бюлетені Мінрегіонбуду, а також розміщується у визначеному місці в приміщенні Міністерства та на офіційному веб-сайті.
В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються такі відомості:
повне найменування Міністерства із зазначенням його адреси та номерів контактних телефонів;
перелік посад, на які формується кадровий резерв;
основні вимоги до претендентів;
строк прийняття документів – протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення;
дата, місце і час проведення співбесіди.
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.
Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі;
копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;
заповнену особову картку форми П-2 ДС з відповідними додатками;
фотокартку розміром 4 х 6 сантиметрів.
Може подаватися також додаткова інформація стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
Подані претендентами документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у Відділі кадрів.
Відбір претендентів здійснюється у формі співбесіди, яка проводиться конкурсною комісією з метою об’єктивної оцінки їх знань, управлінських, організаційних і аналітичних здібностей, комунікативності.
Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу.
Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові державного органу не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свої окремі пропозиції.
Конкурсна комісія на підставі протоколу засідання готує список осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву, та подає його Міністру на погодження.
До Головдержслужби надаються наступні матеріали:
списки осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву, у трьох примірниках;
біографічні довідки у трьох примірниках;
інформацію щодо якісного складу кадрового резерву;
інформацію щодо дієвості кадрового резерву за минулий рік.
Конкурсна комісія повідомляє претендентам про результати конкурсу протягом трьох днів після його проведення та розміщує відповідну інформацію у визначеному місці в приміщенні Міністерства і на офіційному веб-сайті.
Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено Міністру протягом трьох днів після ознайомлення з ним.
Рішення Міністра може бути оскаржено у порядку, визначеному законодавством.

Начальник Відділу кадрів
Н. Осяєва


Заяви на участь у конкурсі подаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою:

01025, м. Київ-25, вул. Велика Житомирська, 9, к. 320.
Довідки за телефоном: 284-06-31 з 16.00 до 17.30.Надруковано:
“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №12, грудень, 2007 р., К.: “Укрархбудінформ”
HYPER13PAGE HYPER15Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 4 Заголовок 6HYPER15Основной шрифт абзаца


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 398

Категория: Другие


Похожие документы

Генерация: 0.14 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.009 сек.