04.08.97. Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду


Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду

Затверджено наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству
від 4 серпня 1997 р. № 59

Загальна частина

1. Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу призначені для розрахунку норм часу і чисельності та раціонального завантаження працівників, які зайняті технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду, виконанням робіт по санітарному утриманню домоволодінь.

2. В основу розробки вищезгаданих норм увійшли:
дані фотохронометражних спостережень, технічні розрахунки;
вивчення організаційно-технічних умов виконання робіт та організації праці працівників:
"Нормы обслуживания для рабочих и производственного персонала, занятых технической эксплуатацией и текущим ремонтом жилищного фонда", які затверджені наказом Міністерства житлово-комунального господарства УРСР від 25.10.85 р. № 316.

3. Назва професій і перелік робіт у цьому збірнику вказані згідно з Державним класифікатором професій ДК-003-95 і Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), випуск 01 "Професій працівників, які є загальними для всіх галузей народного господарства", випуск 64 "Будівництво" і випуск 87 "Житлово-комунальне господарство".
При внесенні змін і доповнень в ДК 003-95 назва професій (укрупнення професій, зміна їх назв, поява нових тощо), які вказані у збірнику, повинні відповідно змінюватись.

4. Норми часу щодо санітарного утримання домоволодінь і прибирання сходових кліток (далі - норми часу) в житлових будинках встановлені у людино-годинах на одиницю обсягу роботи, вказаних у таблицях збірника.

5. Норми обслуговування для робітників, зайнятих технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду (далі - норми обслуговування), розраховані на одного робітника в прийнятих одиницях виміру при 8-годинній робочій зміні і 40-годинному робочому тижні.

6. Норми часу і норми обслуговування встановлені з урахуванням необхідних витрат часу на підготовчо-заключну роботу, відпочинок та особисті потреби, на переходи для забезпечення нормальної експлуатації житлового фонду в закріпленій зоні обслуговування.

7. Для впровадження в організації (підприємстві) більш прогресивних організаційно-технічних умов, ніж це передбачено даними нормами, треба розробити та ввести в установленому порядку місцеві норми, які відповідають більш високій продуктивності праці.

8. Норми часу щодо санітарного утримання домоволодінь і прибирання місць загального користування в житлових будинках встановлені з урахуванням таких умов:

8.1 Норми часу та ручне прибирання територій домоволодінь встановлені диференційовано для територій з удосконаленими покриттями (заасфальтовані, брусчаті), неудосконаленими (щебневі, булижні) і територій без покриття в залежності від класу цих територій.
Території класифіковано по інтенсивності пішохідного руху:
I клас - до 50 люд.-год.
II клас - від 50 до 100 люд.-год.
III клас - вище 100 люд.-год.
Інтенсивність пішохідного руху визначається на смузі тротуару шириною 0,75 м по піковому навантаженню вранці та ввечері разом з урахуванням руху пішоходів в обидва боки.

8.2. Норми часу на обслуговування сміттєпроводів встановлені диференційовано в залежності від розташування сміттєприймальних камер, типів сміттєзбиральних ємкостей і засобів їх прибирання. Норми розроблені на роботи найбільш поширених типів сміттєпроводів (холодні, ізольовані та ті, які обслуговують одну вертикальну групу квартир і мають завантажувальні клапани з отворами розміром від 150 х 200 до 200 х 200 мм), а також на сміттєприймальники (переносні металеві місткістю 40 - 100 л; контейнери місткістю 300 - 800 л; бункери місткістю 400 - 600 л).

8.3. Норми часу встановлені з урахуванням одноразового прибирання протягом зміни. Повторюваність прибиральник робіт наведено в додатках А і Б. В залежності від місцевих природно-кліматичних умов повторюваність може бути змінена і встановлена органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади.

9. Норми обслуговування встановлені диференційовано за видами робіт і групами будівель з урахуванням терміну їх експлуатації.

9.1. Залежно від матеріалу стін та перекриття прийнято чотири групи будівель:
I - кам'яні, особливо капітальні; фундаменти кам'яні, стіни кам'яні (цегляні) і крупноблочні;
II - кам'яні, звичайні; фундаменти кам'яні, стіни кам'яні (цегляні, крупноблочні, крупнопанельні), перекриття - залізобетонні або змішані (дерев'яні або залізобетонні), а також кам'яні склепіння по металевих балках;
III - кам'яні, полегшені; фундаменти - кам'яні і бетонні, стіни - полегшеної кладки з цегли, шлакоблоків та черепашнику; перекриття - дерев'яні, залізобетонні або кам'яні склепіння по металевих балках;
IV - дерев'яні, рублені, брусчаті, змішані, з сирцю; фундаменти - стрічкові бутові; стіни - рублені, брусчаті і змішані (цегляні та дерев'яні), з сирцю; перекриття - дерев'яні.

9.2. Розподіл витрат робочого часу на профілактичні огляди, планові поточні ремонти, непередбачені огляди і поточні ремонти подані в додатку В.
Максимальні строки усунення несправностей при виконанні непередбаченого поточного ремонту окремих частин будівель та обладнання подані у додатку Г.

9.3. Нормами враховано виконання аварійних робіт, які виконуються за рахунок витрат часу на непередбачені огляди і поточні ремонти. Ці роботи можуть виконуватися спеціалізованою службою, витрати на утримання якої визначаються окремими розрахунками.

9.4. Дані, що характеризують стан житлового фонду, який обслуговується, необхідні для розрахунку потреби в робочій силі (кількість квартир, площа покрівель, площа нежитлових приміщень, вентиляційні канали, інженерне обладнання та інше) приймаються за технічними паспортами. Дані, які відсутні у технічному паспорті, можна одержати в результаті спеціальних обмірів і розрахунків за участю бюро технічної інвентаризації, оформлених актом.

9.5. Житлово-експлуатаційні організації (підприємства) мають право розробляти та затверджувати місцеві норми на окремі види робіт, які відсутні у цьому збірнику або у міжгалузевих та інших галузевих нормативних матеріалах, а також при створенні в організації (підприємстві) прогресивніших організаційно-технічних умов порівняно з врахованими при розробленні діючих норм на ці роботи.

10. Ці норми часу і норми обслуговування є основою для планування чисельності робітників і виробничого персоналу житлово-експлуатаційних організацій (підприємств), закріплення за ними конкретних об'єктів (дільниць) обслуговування.

10.1. На основі норм часу, які приведені у цьому збірнику, розрахунок явочної чисельності (Чя) двірників і прибиральників з кожної професії розраховується за формулою:
Чя = Тнк : tф,
де
Тнк - норма часу на весь комплекс робіт даної професії;
tф - змінний, місячний або річний фонд робочого часу.
Норма часу на комплекс робіт розраховується за формулою:
Тнк = EТні х Nі, де
Тні - норма часу на окремі види робіт;
Nі - обсяги, які виконуються по кожному виду робіт.

10.2. Нормами обслуговування для робітників, зайнятих технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду, передбачена їх явочна чисельність у зміну з урахуванням найбільш повного і раціонального використання робочого часу при забезпеченні робітників необхідними матеріалами, інструментом, пристосуванням стосовно характеру роботи, що виконується, та нормальними умовами праці.
Нормативна явочна чисельність працівників певної професії визначається за формулою:
, де

Nі - обсяг по кожному виду робіт у прийнятих одиницях виміру (кв. м, кількість квартир, одиниць ремонтної складності та ін.)
Ноі - норма обслуговування на одного працівника по кожному виду робіт у прийнятих одиницях виміру.
Загальна чисельність працівників житлово-експлуатаційних організацій (підприємств) визначається підсумовуванням результатів перерахунку по кожній професії з додаванням до підсумку 5% додаткової кількості працівників та виробничого персоналу на професії видів робіт, які не охоплені цими нормами.
У випадку виконання частини робіт з поточного ремонту житлового фонду підрядним способом, нормативна чисельність ремонтних працівників повинна бути змінена на величину трудових витрат того обсягу робіт, який виконується підрядником.
Приклад розрахунку явочної чисельності ремонтно-експлуатаційних працівників, які обслуговують житловий фонд, наведені у додатку Д.

10.3. Списочна чисельність працівників визначається за формулою:

, де

Чя - нормативна явочна чисельність працівників,
Кн - коефіцієнт, який враховує заплановані невиходи працівників відповідних професій (відпустки, хвороби тощо).
К = 1 + (% запланованих невиходів : 100)

РОЗДІЛ I

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

Організація праці двірників і прибиральників

1. Виробничі завдання робочим щодо санітарного утримання домоволодінь містять виконання таких видів робіт:

1.1. Обслуговування територій домоволодінь:
прибирання і поливання закріплених територій і зелених насаджень у літній час;
прибирання територій у зимовий час;
очищення і санітарна обробка контейнерів і переносних сміттєзбірників та урн;
очищення приямків від сміття, а в зимовий час від льоду і снігу;
очищення відмосток і підходів до трансформаторних підстанцій від снігу;
посипання піском пішохідних доріжок під час ожеледиці;
догляд за домовим устаткуванням.

1.2. Обслуговування під'їздів і сходових площадок:
вологе підмітання сходових площадок і маршів, місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводів, приміщень загального користування (коридори, кухні, туалети) в будинках коридорного типу;
вологе протирання підвіконь, віконних решіток, сходів на горище, радіаторів опалення, поштових скриньок, електричних щитків, плафонів;
миття сходів (парадних і запасних), площадок, вестибюлів, вікон, дверей, місць загального призначення;
обмітання пилу, павутиння, бруду із стін, стель, сітчатих огорож ліфтів;
прибирання площадок, очищення приямків з металевою решіткою перед входом у під'їзд.

1.3. Обслуговування сміттєпроводів:
видалення сміття, миття і дезинфекція сміттєприймальних пристроїв;
профілактичний огляд та усунення засмічень.

1.4. Зберігання будинкового обладнання і майна в належному стані на закріпленій території: воріт, парканів, огорож, парадних дверей, сходів, карнизів і звисів, водостічних труб, сміттєзбірників і урн, слухових вікон, електроарматури у під'їздах та прибудинковій території.

1.5. Нагляд за наявністю і станом огорож для забезпечення техніки безпеки при скиданні снігу і сміття з дахів, збивання льоду і бурульок з карнизів і звисів на фасаді.

2. Прибирання території житлово-експлуатаційних організацій, об'єднань власників житлових будинків виконується двірниками.
Кількість двірників, які обслуговують домоволодіння, залежить від розмірів площі, яка прибирається, кордони якої затверджуються органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади.
Прибирання території домоволодіння виконується в таких кордонах:
внутрішньоквартальні та дворові території - повністю;
тротуари - по всій дільниці домоволодіння;
проїжджа частина вулиць з неудосконаленими покриттями, де відсутні спеціальні служби з прибирання автомобільних доріг при русі транспорту менше 50 одиниць за годину.
Органи місцевого самоврядування або місцеві органи виконавчої влади можуть встановлювати інший порядок визначення кордонів території, яка прибирається, виходячи з місцевих умов.

3. Залежно від місцевих умов застосовуються такі форми організації праці двірників та прибиральниць:
індивідуальна, коли за кожним працівником закріплюється територія (об'єкти прибирання);
бригадна, коли за бригадою закріплюється певна територія домоволодінь з розбивкою на дільниці та закріпленням їх за кожним працівником.
Для двірників, які виконують роботи з прибирання сходових маршів, місць загального користування, службових та культурно-побутових приміщень та ін., 1 кв. м площі, яка прибирається, дорівнює 2 кв. м площі, яку прибирає двірник на прибудинковій території.

РОЗДІЛ II

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ ТЕХНІЧНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ І ПОТОЧНИМ РЕМОНТОМ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

1. На житлово-експлуатаційні організації (підприємства), які здійснюють технічне обслуговування житлового фонду, покладаються обов'язки щодо проведення планово-попереджувальних ремонтів цього фонду. Система планово-попереджувальних ремонтів (ППР) жилих та громадських будівель - це сукупність організаційних і технічних заходів по нагляду, догляду та ремонту, які проводяться періодично по заздалегідь складеному плану з метою попередження передчасного знесення, запобігання аварій, а також для підтримки будівель та їх інженерного обладнання у постійній експлуатаційній готовності.

2. Основним завданням ППР є тривале вберігання житлового фонду у нормальному, експлуатаційному стані і створення необхідних житлово-побутових і культурних умов для населення. При цьому треба забезпечити подовження терміну служби будівель між періодами ремонтів, а також зниження вартості, трудомісткості та підвищення якості ремонтних робіт.
Житлові будинки в процесі експлуатації знаходяться під систематичним наглядом інженерно-технічних робітників, які відповідають за їх технічний стан. Крім систематичного нагляду за експлуатацією будівель техніками-доглядачами (майстрами) та іншими уповноваженими особами всі житлові та громадські будівлі підлягають періодичним оглядам.

3. Існує три види оглядів:
Загальний - оглядається весь будинок, включаючи всі його будівельні конструкції та елементи зовнішнього благоустрою (будинкові знаки, прапоротримачі, полігонометричні знаки, пам'ятні дошки, господарські, дитячі ігрові і спортивні майданчики та ін.).
Частковий - оглядаються лише окремі частини або устрій будинку (наприклад, дах, перекриття, центральне опалення, водопровід і каналізація, сміттєпроводи, ліфти та ін.).
Позачерговий - проводиться після злив, ураганних вітрів та сильних снігопадів, повені та інших явищ стихійного характеру, які наносять пошкодження окремим частинам будинку.
Періодичність і строки проведення оглядів і ремонтів будинків і споруд домоволодінь встановлюються планом заходів щодо виконання ППР, які затверджуються керівником житлово-експлуатаційної організації.
Рекомендований розподіл витрат праці на профілактичні огляди, планові поточні ремонти, непередбачені огляди та поточні ремонти наведені у додатку В.

4. Роботи щодо утримання і поточного ремонту житлового фонду виконуються постійним штатом робочих та виробничого персоналу, нормативна чисельність яких розраховується згідно з цими типовими нормами або спеціалізованими організаціями (підприємствами) на договірній основі.

5. В залежності від характеру, обсягу, складності робіт і чисельності робочих застосовується бригадно-ланкова або індивідуальна форми організації праці.

6. Організація праці щодо технічної експлуатації та поточного ремонту житлового фонду передбачає максимальне скорочення невиробничих втрат робочого часу.

7. Робочі повинні бути забезпечені засобами, передбаченими для охорони праці і техніки безпеки. Інструмент та пристосування, які застосовуються, повинні відповідати вимогам і умовам технічної експлуатації.

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ I

РУЧНЕ ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЙ ДОМОВОЛОДІНЬ

Склад і технологія робіт, які виконує двірник

1. Прибирання тротуарів та дворових територій виконується вручну або тротуароприбиральними, підмітально-прибиральними машинами. Місця, недоступні для машин, прибираються вручну до початку роботи цих машин.
Прибирання туалетів і дворових територій розділяється на літнє і зимове.

2. Літнє прибирання включає: підмітання, миття та поливання придомових територій.
Прибирання виконується, як правило, у пізні вечірні або ранні ранкові часи, коли кількість пішоходів незначна. Час прибирання встановлюється органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади.

3. Зимове прибирання включає: підмітання і зсування снігу, посипання наледі піском, прибирання снігу і сніжно-льодових утворень.
Неущільнений, свіжий сніг, товщиною до 2-х см підмітається мітлою, а вище 2-х см зсувається за допомогою движка.
Якщо прибирання виконується вручну, сніг з удосконалених покрить прибирається повністю - "під скребок", з невдосконалених покрить та з територій без покриття сніг прибирається не повністю "під движок", при цьому залишається шар снігу.
При механізованому прибиранні машинами сніг висотою до 2-х см прибирається щіткою, при більшій висоті снігу - плугом та щіткою.
Зібраний сніг зсовується з тротуарів на проїжджу частину, а на подвір'ях - до місць складування. Зсунутий сніг укладається у купи і вали, які розміщуються паралельно тротуару. Для забезпечення нормального руху міського транспорту та ефективної роботи снігозбиральних машин вал снігу укладається з таким рахунком, щоб у основі він був не ширше 1,5 м.
Сніг, зібраний з територій домоволодінь, перекидається на газони вручну або за допомогою роторних снігоочищувачів і вивозиться автотранспортом.
Навантаження снігу на автотранспорт виконується за допомогою снігонавантажувача або вручну.
При ожеледиці виконується посипання територій піском за допомогою машин (з піскорозбризкуючим пристроєм) або вручну. Для посипання застосовується крупнозернистий та середньозернистий річний пісок, який не має каміння і глинистих порід. Пісок перед цим просіюється через сито з отвором діаметром 5 мм.

4. Робота по обслуговуванню сміттєпроводів включає: профілактичний огляд, витягування сміття з сміттєприймальних камер, прибирання завантажувальних клапанів і бункерів, миття сміттєзбиральних ємкостей та дезінфекція сміттєпроводів і сміттєзбиральних ємкостей.
Профілактичний огляд сміттєпроводів виконується періодично 1 раз у місяць (12 раз на рік), а виявлені за час огляду ушкодження усуваються негайно.
Вилучення сміття з сміттєприймальних камер виконується у строки, встановлені санітарними вимогами.
Сміттєзбірники транспортуються з камер у двір і встановлюються до їх вивозу на вільні місця осторонь від руху пішоходів, а також дитячих майданчиків і вікон. Після кожного вилучення сміття підлога камер підмітається. Стіни і підлога камер, завантажувальні клапани сміттєпроводів, а також сміттєзбірники періодично очищаються від бруду і миються. Засмічення стволів сміттєпроводів усувається негайно, при появі паразитів і гризунів у сміттєпроводі виконуються дезінфекційні роботи дезвідділеннями за участю двірників.

5. Для виконання робіт двірник забезпечується необхідним інвентарем (додаток № Е). Для збереження реманенту і матеріалів двірнику надається відповідне приміщення (сарай, комора, ящик та ін.).

6. Під час роботи двірник повинен бути у спецодязі. Приблизний перелік безкоштовного спецодягу, який видається двірнику, наведений у додатку Ж.
Параграф 1. Підмітання снігу, який щойно випав
Склад роботи. Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною шару 2 см. Згрібання снігу до купи або валів.
Професія - двірник.

Таблиця 1

№ п/п
Види територій
Класи територій
Номер нормативуI норми часу на 100 кв. м (годин)
II норми часу на 100 кв. м (годин)
III норми часу на 100 кв. м (годин)


1
3 удосконаленим покриттям
0,174
0,214
0,254
1/1-3

2
3 неудосконаленим покриттям
0,222
0,266
0,309
2/1-3

3
Без покриття
0,270
0,317
0,365
3/1-3


Параграф 2. Посипання територій
Склад роботи. Посипання територій піском.
Професія - двірник.

Таблиця 2

№ п/п
Класи територій
Норми часу на 100 кв. м (годин)
Номер нормативу

1
I
0,204
4

2
II
0,240
5

3
III
0,275
6


Параграф 3. Зсування снігу, який щойно випав
Склад роботи. Зсування снігу, який щойно випав, товщиною шару понад 2 см движком до валу або купи.
Професія - двірник.
Таблиця 3

№ п/п
Види територій
Класи територій
Номер нормативуI норми часу на 100 кв. м (годин)
II норми часу на 100 кв. м (годин)
III норми часу на 100 кв. м (годин)


1
3 удосконаленим покриттям
0,987
1,149
1,311
7/1-3

2
3 неудосконаленим покриттям
1,179
1,374
1,569
8/1-3

3
Без покриття
1,456
1,699
1,942
9/1-3


Параграф 4. Очищення території удосконаленим покриттям від ущільненого снігу
Склад роботи. Очищення територій від ущільненого снігу скрібачком. Згрібання снігу до валу або купи.
Професія - двірник.
Таблиця 4

№ п/п
Класи територій
Норми часу на 10 кв. м (годин)
Номер нормативу

1
I
0,289
10

2
II
0,355
11

3
III
0,419
12


Параграф 5. Очищення території від полою
Склад роботи. Складання полою товщиною шару до 2-х см. Згрібання сколу у вали або купи.
Професія - двірник
Таблиця 5

№ п/п
Класи територій
Норми часу на 10 кв. м (годин)
Номер нормативу

1
I
0,687
13

2
II
0,759
14

3
III
0,832
15


Параграф 6. Перекидання снігу і сколу
Склад роботи. Перекидання снігу і сколу на газони та вільні дільниці територій з послідовним рівномірним розкиданням.
Професія - двірник.
Норма часу на 10 куб. м - 3,722 годин.
Номер нормативу - 16.

Параграф 7. Навантаження снігу і сколу
Склад роботи. Навантаження снігу і сколу лопатою на транспорт.
Професія - двірник.
Норма часу на 10 куб. м - 2,20 годин.
Номер нормативу - 17.

Параграф 8. Очищення ділянок території при виконанні зимових механізованих прибиральних робіт
Склад роботи. Очищення вручну ділянок, які неможливо прибрати машиною. Зсування снігу і сколу на смугу механізованого прибирання.
Професія - двірник.

Таблиця 6

№ п/п
Класи територій
Норми часу на 100 кв. м (годин)
Номер нормативу

1
I
0,113
18

2
II
0,152
19

3
III
0,191
20


Параграф 9. Складання снігу у вали або купи після механізованого прибирання
Склад роботи. Складання снігу у вали або купи.
Професія - двірник.
Норма часу на 16 куб. м - 2,40 годин.
Номер нормативу - 21.

Параграф 10. Підмітання території
Склад роботи. Підмітання території, прибирання та транспортування сміття в установлене місце.
Професія - двірник.

Таблиця 7

№ /п п
Види територій
Класи територій
Номер
нормативуI норми часу на 100 кв. м (годин)
II норми часу на 100 кв. м (годин)
III норми часу на 100 кв. м (годин)

1
3 удосконаленим покриттям
0,129
0,162
0,194
22/1-3

2
3 неудосконаленим покриттям
0,178
0,212
0,243
23/1-3

3
Без покриття
0,211
0,243
0,275
24/1-3


Параграф 11. Прибирання газонів
Склад роботи. Прибирання сміття з газонів, транспортування сміття в установлене місце.
Професія - двірник.

Таблиця 8

Норми часу на 100 кв. м
Номер нормативу

0,129
25


Параграф 12. Миття території з удосконаленими та неудосконаленими покриттями
Склад роботи. Миття території шлангом.
Професія - двірник.

Таблиця 9

№ п/п
Класи територій
Норми часу на 100 кв. м (годин)
Номер нормативу

1
I
0,150
26

2
II
0,200
27

3.
III
0,250
28


Параграф 13. Поливання території з покриттям та без покриття із шланга
Склад роботи. Поливання території із шланга.
Професія - двірник.

Таблиця 10

№ п/п
Класи територій
Норми часу на 100 кв. м (годин)
Номер нормативу

1
I
0,066
29

2
II
0,148
30

3
III
0,250
31


Параграф 14. Очищення ділянки територій при літніх механізованих прибиральних роботах
Склад роботи. Підмітання ділянок, які неможливо прибрати машиною. Змітання сміття на смугу механізованого прибирання.
Професія - двірник.

Таблиця 11

№ п/п
Класи територій
Норми часу на 100 кв. м (годин)
Номер нормативу

1
I
0,083
32

2
II
0,113
33

3
III
0,150
34


Параграф 15. Очищення урн від сміття
Склад роботи. Очищення урн від сміття. Транспортування сміття в установлене місце.
Професія - двірник.

Таблиця 12

№ п/п
Типи урн
Норми часу на 100 кв. м (годин)
Номер нормативу

1
Чавунні литі (діаметр 200 - 300 мм, висота 650)
0,774
35

2
Залізобетонні з металевими вкладишами (розмір основи 320 х 320 мм, висота 510)
0,371
36

3
Кулясті (діаметр кулі 260 мм, висота підставки - 670)
0,638
37


Параграф 16. Промивання номерних ліхтарів
Склад роботи Промивання номерних ліхтарів миючими засобами. Сухе витирання.
Професія - двірник.
Норма часу на 10 ліхтарів - 0,957 год.
Номер нормативу - 38.

Параграф 17. Промивання урн
Склад роботи. Транспортування урн у встановлене для промивання місце. Промивання урн водою з застосуванням миючих засобів. Транспортування чистих урн на місце.
Професія - двірник.

Таблиця 13
№ п/п
Спосіб миття
Типи урн
Номер нормативуЧавунні литі
Залізобетонні з металевими вкладишами
Кулясті
норми часу на 10 урн (годин)
норми часу на 10 урн (годин)
норми часу на 10 урн (годин)


1
Вручну
1,125
0,750
1,372
39/1-3

2
Шлангом
0,625
0,472
0,742
40/1-3


Параграф 18. Протирання покажчиків
Склад роботи. Вологе протирання покажчиків.
Професія - двірник.
Норми часу - 0,358 год.
Номер нормативу - 41.

Параграф 19. Вивішування та зняття прапорів
Склад роботи. Вивішування і зняття прапорів.
Професія - двірник.
Норма часу на вивішування або зняття 10 прапорів - 0,937 год.
Номер нормативу - 42.

Параграф 20. Прибирання дворового туалету на 2 - 3 очка
Склад роботи. Підмітання туалету та миття його із шлангу або відра, дезінфекція, прибирання вигрібної ями, транспортування сміття в установлене місце.
Професія - двірник.
Норма часу на 10 туалетів - 1,128 год.
Номер нормативу - 43.

Параграф 21. Чищення каналізаційного колодязя
Склад роботи. Зняття кришки, провітрювання колодязя, очищення грат та стін від сміття, закриття кришки.
Професія - двірник.
Норма часу на 10 колодязів - 1,128 год.
Номер нормативу - 44.

Параграф 22. Перевезення сміттєзбірника на відстань до 50 метрів
Склад роботи. Завантаження сміттєзбірника з візка.
Норма часу на 10 сміттєзбірників - 0,843 год.
Номер нормативу - 45,

Параграф 23. Прибирання горищ, підвалів, бойлерних
Склад роботи. Підмітання горищ, підвалів, бойлерних, прибирання та транспортування сміття в установлене місце.
Професія - двірник.
Норма часу на 100 кв. м - 0,19 год.
Номер нормативу - 46.

Параграф 24. Профілактичний огляд сміттєзбірника
Склад роботи. Огляд усіх елементів сміттєзбірника, усунення дрібних несправностей.
Професія - двірник.
Норма часу на 100 пог. м. сміттєзбірника - 4,267 год.
Номер нормативу - 47.

Параграф 25. Вилучення сміття із сміттєприймальних камер
Склад роботи. Закриття шибера або клапана сміттєпроводу, заповнення місткостей сміттям (у випадку збору сміття у бункері, переміщення місткостей до місця схову, до вивозу). Встановлення порожніх місткостей у камери. Підмітання та прибирання сміття, яке залишилось у камері.
Професія - двірник.

Таблиця 14

№ п/п
Типи сміттєзбірників
Місце знаходження камер
Номер нормативуНа I поверсі
На II поверсі
У підвалі
норми часу на 1 куб. м/год.
норми часу на 1 куб. м/год.
норми часу на 1 куб. м/год.


1
Переносний збірник
1,253
1,628
1,919
48/1-3

2
Бункер
0,821
1,109
1,432
49/1-3

3
Контейнер
0,598
0,710
0,945
50/1-3


Параграф 26. Прибирання бункерів
Склад роботи. Закриття шибера або клапана сміттєпроводу. Очищення бункера від бруду за допомогою щіток, зволожених миючим розчином та промивання водою.
Професія - двірник.

Таблиця 15

№ п/п
Спосіб промивання
Норми часу на 10 бункерів (год.)
Номер нормативу

1
За допомогою шланга
1,962
51

2
Без шланга
4,095
52


Параграф 27. Прибирання завантажувальних клапанів сміттєпроводу
Склад роботи. Очищення клапанів від бруду за допомогою щіток та миючих засобів. Промивання водою та витирання насухо.
Професія - двірник.
Норма часу на 10 клапанів - 0,938 год.
Номер нормативу - 53.

Параграф 28. Прибирання сміттєприймальних камер
Склад роботи. Миття стін та підлоги камер водою.
Професія - двірник.

Таблиця 16

№ п/п
Спосіб миття
Норми часу на 10 кв. м/год.
Номер нормативу

1
За допомогою шланга
0,350
54

2
Без шланга
0,852
55


Параграф 29. Миття змінних сміттєзбірників
Склад роботи. Транспортування сміттєзбірників до місця миття. Миття сміттєзбірників та транспортування їх в установлене місце.
Професія - двірник.

Таблиця 17

№ п/п
Спосіб миття
Типи сміттєзбірників
Номер нормативуКонтейнерні
Переносні сміттєзбірники
норми часу на 10 сміттєзбірників (годин)
норми часу на 10 сміттєзбірників (годин)


1
За допомогою шланга
0,644
0,438
56/1,2

2
Без шланга
1,380
0,887
57/1,2


Параграф 30. Дезінфекція усіх елементів стволів сміттєпроводу
Склад роботи. Очищення усіх елементів стволів сміттєпроводу від бруду та обробка їх дезінфікуючим розчином.
Професія - двірник.

Таблиця 18

№ п/п
Спосіб виконання робіт
Норми часу на 10 м сміттєпроводу (год.)
Номер нормативу

1
Вручну
0,343
58

2
За допомогою йоржів з ручними лебідками
0,180
59


Параграф 31. Дезінфекція сміттєзбірників
Склад роботи. Очищення сміттєзбірників від бруду та обробка їх дезінфікуючим розчином.
Професія - двірник.

Таблиця 19

№ п/п
Типи сміттєзбірників
Норми часу на 10 сміттєзбірників (год.)
Номер нормативу

1
Бункери
1,683
60

2
Контейнери
0,968
61

3
Переносні сміттєзбірники
0,582
62


Параграф 32. Прибирання листя в осінній період
Склад роботи. Прибирання території від опалого листя та віднесення його на відстань до 10 м та підмітання майданчика.
Професія - двірник.

Таблиця 20

№ п/п
Спосіб виконання робіт
Норми часу на 1 куб. м (год.)
Номер нормативу

1
Вручну
3,8
63


Орієнтовне визначення явочної чисельності двірників здійснюється за такими нормативами.
Орієнтовні нормативи обсягів завантаження двірників.
На 1 двірника

Таблиця 21

№ п/п
Найменування робіт
Об'єкт обслуговування
Нормативи, кв. м. наведеної площі*

1
Прибирання вулиць, провулків, садиб
в Києві і в містах обласного підпорядкування
для жилих будинків до 5-ти поверхів 3800 - 5000
для жилих будинків з сміттєпроводомв інших містах
3600 - 4600
4000 - 5000

____________
* В нормах обслуговування враховуються умови робіт за п. 8 Загальної частини.

Параграф 33. Таблиця еквівалентної площі для розрахунків завантаження двірників

Таблиця 22

№ п/п
Об'єкт обслуговування
Еквівалент, кв. м

1
Площа, яка належить прибиранню, кв. м:вулиць, 100
100


дворів (асфальт), 100
60


газонів вулиць, 100
60


газонів дворів, 100
30


підвалів, горищ, 100
50

2
Зелені насадження (одне дерево)*
10

3
Очищення каналізаційного колодязя (1 колодязь)
40

4
Прибирання дворового туалету на 2 - 3 очка
40

5
Очищення і прибирання одного сміттєпроводу в будинках:- до 12 поверхів
60


- 12 - 20 поверхів
75

____________
* При розрахунку завантаження двірників до уваги беруть дерева, що потребують догляду (поливання, підв'язування, обкопування) у віці до 10 років.
При розрахунку чисельності двірників за нормами часу наведено у додатку 3.

РОЗДІЛ II

ПРИБИРАННЯ СХОДОВИХ ПЛОЩАДОК І МАРШІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ

Параграф 1. Вологе підмітання площадок і маршів
Склад роботи. Підмітання попередньо зволожених сходових площадок і маршів.
Професія - прибиральник.

Таблиця 23

№ п/п
Об'єкти прибирання*
Види устаткування на сходових площадках
Номер нормативуоблад-нання немає
сміттє-провід
ліфт
ліфт і сміттє-провід
норми часу на 100 кв. м (годин)
норми часу на 100 кв. м (годин)
норми часу на 100 кв. м (годин)
норми часу на 100 кв. м (годин)


1
Сходові площадки і марші 3-х поверхів
0,737
1,105
1,105
1,105
1/1-4

2
Сходові площадки і марші вище 3-го поверху
0,553
0,847
0,442
0,847
2/1-4

3
Місця перед завантажувальними камерами сміттєпроводів
-
1,658
-
1,658
3/1-4

____________
* Середня площа разового прибирання місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводу дорівнює 0,65 кв. м.

Параграф 2. Миття сходових площадок і маршів
Склад робіт. Миття сходових площадок і маршів з періодичною зміною води або миючого розчину.
Професія - прибиральник.

Таблиця 24

№ п/п
Об'єкти прибирання
Види утримання
Номер норма-тивуобладнання немає
сміттє-провід
ліфт
ліфт і сміттєпровід
норми часу на 100 кв. м (годин)
норми часу на 100 кв. м (годин)
норми часу на 100 кв. м (годин)
норми часу на 100 кв. м (годин)


1
Сходові площадки і марші перших 3-х поверхів
2,21
1,842
1,289
1,842


2
Сходові площадки і марші вище 3-го поверху
1,749
1,658
1,105
1,105Параграф 3. Вологе протирання
Склад роботи. Вологе протирання об'єктів прибирання з періодичною заміною води або миючого розчину.
Професія - прибиральник.

Таблиця 25

№ п/п
Об'єкти прибирання
Норми часу на 100 кв. м (годин)
Номер нормативу

1
2
3
4

1
Стіни
1,473
7

2
Двері
2,25
8

3
Підвіконня
2,00
9

4
Віконні огороження
2,026
10

5
Поручні
1,658
11

6
Сходи на горище
1,289
12

7
Опалювальні прилади (радіатори)
2,763
13

8
Поштові скриньки
1,105
14

9
Шафи для електрощитків та слабострумних пристроїв
1,105
15


Параграф 4. Вологе протирання плафонів
Склад роботи. Вологе протирання плафонів з періодичною заміною води або миючого розчину.
Професія - прибиральник.
Норма часу на 10 шт. - 0,074.
Номер нормативу - 16.

Параграф 5. Норми часу на інші роботи
Професія - прибиральник.

Таблиця 26

№ п/п
Найменування робіт
Склад робіт
Одиниця виміру
Норма часу (годин)
Номер норма-тиву

1
2
3
4
5
6

.
Миття вікон
Відкриття рами. Вимити рами, переплетіння, відкоси. Нанести на скло миючий розчин, протерти скло сухою ганчіркою або іншою тканиною
10 кв. м площі вікна з одного боку
0,516
17

2
Обмітання пилу зі стелі
За допомогою волосяної ганчірки зробити сухе обмітання пилу зі стель
100 кв. м
0,921


3
Очищення приямків з металевою решіткою біля входу на сходи
Очищення решітки від бруду. Підняти решітку. Очистити приямок від бруду. Зібрати бруд і сміття у встановлене місце. Вимити решітку і приямок. Поставити решітку на місце
10 шт.
0,958


4
Прибирання майданчика перед входом у під'їзд: підмітання і миття майданчика
Підмести майданчик перед входом у під'їзд.
100 кв. м
1,289
Вимити майданчик перед входом у під'їзд, періодично міняючи воду або миючий розчин
100 кв. м
3,315


----------------
Примітка. Середня площа разового прибирання майданчика перед входом у під'їзд дорівнює 1,5 кв. м.

Параграф 6. Орієнтовний розрахунок явочної чисельності прибиральників здійснюється за такими нормами обслуговування

Таблиця 27

На одного прибиральника

№ п/п
Назва приміщень, які прибираються
Площа, кв. м, яку треба прибирати

1.
Сходи, площадки і під'їзди
840

2.
Кухні, коридори, туалети в будинках коридорного типу
950

3.
Приміщення клубів, контор, дитячих кімнат та ін.
440

-------------
Примітки.
1. Якщо прибиранню підлягають дерев'яні сходи, норму на 1 прибиральника застосувати з коефіцієнтом 0,9.
2. Площа, яка підлягає прибиранню, є горизонтальна поверхня сходів, площадок і маршів.

Параграф 7. Приклад розрахунку чисельності робочих для прибирання сходових площадок і маршів в житлових будинках за нормами часу наведено у додатку 1.

РОЗДІЛ III

НОРМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ РОБІТНИКІВ І ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ, ЗАЙНЯТИХ ТЕХНІЧНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ТА ПОТОЧНИМ РЕМОНТОМ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Параграф 1. Норми обслуговування на покрівельні роботи

Склад роботи

Чергові технічні огляди покрівель під керівництвом інженера (ст. майстра) або техніка-доглядача (майстра) - 2 рази на рік (навесні та восени), а по м'яким покрівлям ще у літній період не менш 1 разу на 2 місяці. Позачергові огляди дахів - після злив, великих снігопадів, сильних вітрів та інше. Очищення дахів від сміття і бруду - 2 рази на рік навесні та восени. Збиття, в міру необхідності, бурульок, очищення покрівель від полою і снігу. Забезпечення вентиляції горищ, встановлення жалюзійних решіток.
Прорізання в обриштуванні даху отворів з виготовленням патрубків, флюгера та ін. Фарбування всіх поверхонь металевих покрівель - 1 раз у 5 років, фарбування металевих кріплень даху антикорозійними, захисними фарбами і сумішами; підфарбування окремих місць даху - щорічно; промазування швів м'якої покрівлі, покривання дахів толлю, живицею і посипання піском. Встановлення флюгера на витяжних димарях. Ремонт, перенавішування та утримання в належному стані водостічних труб, лотків, воронок, колін, жолобів, обрамлення, карнизів, парапетної решітки.
Виготовлення та навішування окремих елементів водостічних труб, воронок, колін, позначок, заміна настінного жолоба, звисів на виступаючих частинах фасаду. Ремонт і заміна навісів над входами у підвальні приміщення; оббиття дверей листовою покрівельною сталлю по повсті, змоченій у глині. Встановлення обрамлювальних куточків на цегляних стінках арки воріт.
Розбирання старої сталевої покрівлі з відбиранням та виправленням сталі, ще придатної для роботи (у межах обсягу робіт з поточного ремонту), підняття фланців та гребнів з промазкою суриковою замазкою або бітумною мастикою. Нагляд за збереженням покрівлі при роботах на даху (ремонт і очищення воронок, внутрішніх водостоків, встановлення антен та ін.). Встановлення латок з листової покрівельної сталі та м'яких матеріалів. Заміна пошкоджених плиток в азбестоцементних та черепичних покрівлях. Ремонт металевої покрівлі вибірково (з заміною до 25% покрівель від загальної площі покриття, але не більше ніж 200 кв. м в одному місці) з додаванням нової покрівельної сталі та використанням старої після її обрізання, виправлення, очищення та промазки оліфою.
Суцільне покриття старих сталевих покрівель толем в один шар з укріпленням брусками, осмолкою з попереднім зачином стоячих фальців.
Ремонт м'якої покрівлі на мастиці у два шари місцями до 10 кв. м. Укріплення і заміна ковпаків на димових та вентиляційних трубах, покриття на парапетних стінах і стовпах, а також інші роботи щодо утримання дахів і покрівель у належному стані.

Таблиця 28
На одного покрівельника

№ п/п
Матеріал покрівель
Одиниця виміру
Площа покрівель будинків у квадратних метрах
до 200
від 200 до 500
вище 500

1.
Чорна покрівельна сталь
кв. м покрівель
10200
10500
10800

2.
Оцинкована покрівельна сталь
- " -
10700
11300
12100

3.
Рубероїд, толь та інші покрівельні матеріали
- " -
8500
9400
9700

4.
Азбоцементні хвилясті листи
- " -
14100
15100
16800

5.
Інші (черепиця, шифер, ентерніт, чавунна плитка та ін.)
- " -
11300
12700
12900
а
б
в


Параграф 2. Норми обслуговування на теслярські роботи

Склад роботи

Періодично (2 рази на рік) технічні огляди дерев'яних конструкцій будівель та огляди після стихійних лих та аварій. Укріплення та ремонт крокв, підкрокв'яних брусів та обрешітки. Посилення і ремонт міжповерхових та горищаних дерев'яних перекрить. Ремонт і заміна місцями дощатої підлоги. Ремонт і укріплення дерев'яних стін та перегородок. Зміна частин вінців в рублених стінах. Ремонт сухої штукатурки стін і стелі. Конопатка і ремонт віконних і дерев'яних коробок та підвіконних дощок. Збирання та розбирання опалубки для забивання щілин між панелями площадок. Антисептичний і протипожежний захист дерев'яних конструкцій. Ремонт і укріплення дерев'яних поручнів та ін.

Таблиця 29

На 1 тесляра

№ п/п
Термін експлуатації будівель
Норми обслуговування (кв. м загальної площі)група будівельперша
друга
третя
четверта

1.
До 10 років
54500
61200
32400
40600

2.
Вище 10 років
41700
51600
23400
27700а
б
в
г


Параграф 3. Норми обслуговування на столярні роботи

Склад роботи

Періодичні огляди заповнень віконних і дверних отворів (2 рази на рік) та огляди після стихійних лих і аварій. Ремонт і заміна заповнень віконних і дверних отворів, які не працюють в окремих квартирах, на сходових площадках до 5% їх кількості. Ремонт і заміна підвіконних дошок, окремих віконних створів переплетінь і коробок до 5% від загальної кількості двірних та віконних заповнень у будинку. Укріплення або заміна відливів-слізників із зовнішнього боку рам і фрамуг. Ремонт або заміна кватирок у літніх і зимових рамах. Ремонт та утеплення вхідних дверей з прибудовою, нашиванням планок або установленням рейок у фільонки, а також перенавішуванням з улаштуванням нових і забиванням старих чвертей у коробках. Заміна і ремонт віконних та дверних наличників. Ремонт слухових вікон. Ремонт і заміна дверей і люків на горищі, ущільнення їх, встановлення і ремонт запорів і т. ін.
Заміна замазки, що розтріскалась, і розбитих стекол у віконних рамах на сходових клітках і світлових ліхтарях на дахах, а також у всіх громадських приміщеннях будинків.
Знімання зимових глухих рам (крім жилих приміщень). Заміна несправних двірних та віконних приладів, а також їх установлення в разі відсутності та інші роботи.

Таблиця 30
На 1 столяра

№ п/п
Термін експлуатації будинку
Норма обслуговування (кв. м загальної площі)група будинківперша
друга
третя
четверта

1.
До 10 років
68510
74710
49755
49755

2.
Вище 10 років
50840
62930
33945
33945а
б
в
г


Параграф 4. Норми обслуговування та штукатурні роботи

Склад роботи

Періодичні огляди внутрішніх і зовнішніх оштукатурених поверхонь (2 рази на рік і огляди після стихійних лих і аварій). Ремонт штукатурки стін і стель окремими місцями у зв'язку з протіканням та іншими явищами аварійного порядку, закладання розколин у штукатурці. Закладання розколин в перегородках з гіпсових плит та ін.
Ремонт сухої штукатурки. Частковий ремонт штукатурки віконних і дверних укосів. Ремонт гідроізоляції стін і підлог у підвалах.
Ремонт штукатурки фасадів, балконів, еркерів, димових і вентиляційних стояків. Укріплення відсталих порізок в карнизах.
Ремонт штукатурки стін, стель, віконних і дверних відкосів.
Закладання вибоїн в цементних підлогах. Укріплення розчином цеглин, облицювальних плиток та ліпних архітектурних деталей.

Таблиця 31
На 1 штукатура

№ п/п
Термін експлуатації будинку
Норма обслуговування (кв. м загальної площі)група будівельперша
друга
третя
четверта

1.
До 10 років
85700
98400
78900
78900

2.
Вище 10 років
72000
93300
67700
67700а
б
в
г


Параграф 5. Норми обслуговування на малярні роботи

Склад роботи

Періодичні огляди пофарбованих поверхонь стін, фасадів, підвалів житлових будинків після стихійних лих аварій (2 рази на рік). Клейове та вапняне фарбування фасадів, стін, стель. Заміна шпалер після ремонту штукатурки. Масляне фарбування радіаторів, труб опалення, каналізації і водопроводу, решіток, огорож балконів, сходів і поручнів сходових маршів та ін.
Фарбування зовнішніх огорож (воріт, хвірток, стовпів), а також обладнання дитячих ігрових і спортивних майданчиків, садових лавочок, надвірних службових будівель, газових труб, сміттєзбірників та ін.

Таблиця 32

На 1 маляра

№ п/п
Термін експлуатації будинку
Норма обслуговування (кв. м загальної площі)група будівельперша
друга
третя
четверта

1.
До 10 років
57000
65600
52400
52400

2.
Вище 10 років
47900
62000
44900
44900а
б
в
г


Параграф 6. Норми обслуговування на роботи щодо ремонту кам'яних, бетонних та залізобетонних конструкцій

Склад роботи

Періодичні огляди кам'яних, бетонних і залізобетонних конструкцій (2 рази на рік) та огляди після стихійних лих і аварій цоколю, стін, фасадів, підвальних приміщень житлових будинків. Закладання розколин у фундаментах та цегляних стінах (не пізніше 1 - 2 днів після стихійного лиха).
Ремонт цегляних стін, стовпів, цоколю і фундаментів. Закладання розколин у фундаментах і цегляних стінах. Закладання цеглою отворів борозен, отворів та гнізд. Ремонт бетонних і залізобетонних фундаментів, стін, сходів і площадок. Закладання та герметизація швів і стиків панелей і блоків.
Нагляд за станом герметизації конструкцій інженерних вводів в житлові будинки і усунення виявлених несправностей.
Антикорозійний захист місць знаходження металевих закладних деталей в крупнопанельних будинках. Ставлення на розчин окремого каміння, яке випало або відстало від старого розчину, в фундаментних стінах з внутрішнього боку підвальних приміщень. Ремонт облицювання фундаментних стін з боку підвальних приміщень, заміна облицювання.
Закладання та розчищення неповних стиків в збірних і монолітних фундаментних стінах з боку підвалів у випадку проникнення крізь них грунтової або поверхневої води.
Відновлення окремими місцями відмостки тротуарів, що просіли, біля будівлі. Пробивання і закладання отворів у цегляних стінах і фундаментах у зв'язку з ремонтом трубопроводів.
Утеплення кутків будинку, які промерзають. Закладання вибоїн у бетонних маршах сходів, на майданчиках і пандусах. Заміна окремих кам'яних або бетонних сходів та ін.

Таблиця 33
На 1 муляра

№ п/п
Термін експлуатації будинку
Норми обслуговування (кв. м загальної площі)група будинківперша
друга

1.
До 10 років
48800
54900

2.
Вище 10 років
32500
36600а
б


Параграф 7. Норми обслуговування на пічні роботи

Склад роботи

Проведення чергових технічних оглядів печей, димоходів і вентиляційних каналів - 2 рази на рік (восени та навесні).
Димоходи від газових приладів та вентиляційний канали підлягають періодичним перевіркам і прочищенню в такий термін:

Таблиця 34

№ п/п
Види димоходів і вентканали
Періодичність прочищення

1.
Цегляні від проточних газових водонагрівачів і ресторанних плит
1 раз у квартал

2.
Гончарні із спеціальних блоків жаростійкого бетону
1 раз на рік

3.
Димоходи від поточних водонагрівачів, які обладнані автоматикою з тяги
1 раз на рік

4.
Димоходи від опалювачів і опалювально-варочних печей, ємкосних водонагрівачів, опалювальних квартирних котлів
1 раз на рік

5.
Вентиляційні канали
1 раз на рік


Для печей, які працюють на твердому паливі, очищення від сажі димоходів і димових труб, а також огляд їх з метою своєчасного виявлення і закладання шпарин роблять перед початком опалювального сезону і через кожні три місяці протягом всього опалювального сезону. Для печей, домашніх вогнищ безперервної дії термін очищення димоходів установлюється 1 раз в два місяці. Випалювати сажу забороняється.
Ремонт і перекладання печей, домашніх вогнищ, димових труб оздоблення поверхонь ділянок кладки, що ремонтуються. Розбирання та відновлення розібраної кладки з додаванням нової цегли. Розбирання і відновлення лицьового боку печі, димообертів і топливників, які прогоріли.
Заміна підготовлюваних листів. Заміна і укріплення пічних приладів. Прочищення димоходів і боровів з пробиванням і закладанням отворів. Усунення завалів у печах і домашніх вогнищах. Виправлення оголовків димових труб. Перекладання димових труб. Виправлення горизонтальної обробки труб. Ремонт патрубків у кімнатних печах. Заміна пічних приладів. Улаштування каналів у цегляних стінках. Встановлення вентиляційних решіток у стінах при готових отворах. Прочищення труб з покрівельної сталі від сажі. Прочищення вертикальних вентиляційних каналів від засмічень. Усунення завалів у димоходах. Улаштування "карманів" в димоходах від газових колонок. Улаштування відливів навкруги димових труб т. ін.

Таблиця 35
На одного пічника

№ п/п
Найменування елементів будинку
Одиниця виміру
Норма

1.
Опалювальні печі і домашні вогнища (включаючи димові канали)
шт.
1100

2.
Вентиляційні канали і канали для відведення продуктів згоряння газу в нагрівальних приладах і газифікованих печах
шт.
5000

------------------
Примітка. При очищенні печей і димоходів від сажі спеціалізованими організаціями ці норми не застосовуються.

Параграф 8. Норми обслуговування на санітарно-технічні роботи щодо експлуатації та ремонту внутрішньобудинкових мереж та обладнання

Склад роботи

Періодичні огляди систем водопроводу, каналізації, центрального опалення та гарячого водопостачання - 2 рази на рік при черговому загальному огляді будинку, а санітарно-технічного обладнання у квартирах - 1 раз у квартал.
а) Загальні роботи
Усунення течі у трубопроводах, приладах та арматурі. Розбирання, ремонт та збирання окремих внутрішніх ділянок трубопроводів з заміною фасонних частин і труб, включаючи земельні роботи.
Ремонт, протирання і заміна запірної та регулювальної арматури засувок, кранів, змішувачів, зворотних клапанів тощо. Укріплення трубопроводів, арматури і санітарно-технічних приладів. Обладнання і ремонт теплоізоляції трубопроводів, укріплення розширювальних і водонапірних баків.
Дрібний ремонт і очищення від бруду ручних і відцентрових насосів. Заміна сальникової набивки у різноманітних приладах, змазування тертьових поверхонь. Аварійне відкачування води з підвалів. Виготовлення, встановлення та ремонт сталевих огорож верстатів і механізмів, пробивання отворів у стінах і перекриттях для прокладання трубопроводів та інше.
Виконання різноманітних робіт, пов'язаних з експлуатацією житлового фонду.
б) Водопровід, каналізація та гаряче водопостачання
Заміна ванн, умивальників, унітазів та змивних бачків. Ремонт та регулювання змивних бачків з прочищенням окремих деталей.
Укріплення унітазів, умивальників та ущільнення у місцях приєднання до них розтрубу. Заміна гумових манжет і унітазів. Заміна сифонів, виготовлення та встановлення кришок у ревізій. Усунення засмічень в будинкових каналізаційних трубах та санітарно-технічних приладах. Дрібний ремонт водопідкачок, очищення та промивання водонапірних баків. Прокладання і розбирання тимчасових трубопроводів, утримання в належному стані поливальних пристроїв.
Відігрів замерзлого водопроводу. Настроювання, огляд та ремонт систем гарячого водопостачання, включаючи бойлерні установки. Ремонт і утеплення водорозбірних колонок та інше.
в) Центральне опалення
Випробування та регулювання систем центрального опалення в стояках та окремих нагрівальних приладах. Промивання систем центрального опалення. Встановлення додаткових приладів опалення, перебирання секцій радіаторів з заміною і додаванням нових. Обслуговування обладнання теплових пунктів (елеваторних вузлів тощо).
г) Водопідкачування
Систематичний нагляд за справним станом та дією водопідкачок. Пуск та зупинка електродвигунів водопідкачок у встановлені строки, а також переключення установок на дублюючі агрегати. Регулярне змазування підшипників насосів. Заміна масла та набивання сальників насосів. Перетягування та перешивання ременів, дрібний ремонт всієї установки. Утримання водонапірних баків у чистоті. Утримання у належному стані регулювальної апаратури і контролюючих пристроїв.

Таблиця 36

На 1 слюсаря-сантехніка

№ п/п
Сантехнічне обладнання житлового будинку
Одиниця виміру
Норми при етажності будинку
1 - 2
3 - 4
5 і вище

1
2
3
4
5
6


Водопровід і каналізація

1.
Квартири, які не обладнані ваннами (унітаз, раковина)
1 квартира
330
380
440

2.
Квартири, які обладнані ваннами (унітаз, раковина, умивальник і ванна)
1 квартира
265
285
310
а
б
в


Центральне опалення і гаряче водопостачання від будинкової котельні (з примусовою циркуляцією)

3.
Центральне опалення
1 кв. м загальної площі
23200
27900
29400

4.
Гаряче водопостачання
- " -
37200
43400
48000
а
б
в


Від ТЕЦ, районної або квартальної котельні, а також від будинкової котельні (з природною циркуляцією)

5.
Центральне опалення
1 кв. м загальної площі
27900
31000
35600

6.
Гаряче водопостачання
- " -
54300
58900
65100

7.
Водопідкачування
шт.

16

а
б
в

---------------
Примітки.
1. При одночасному обслуговуванні систем центрального опалення і гарячого водопостачання одним сантехніком до норм пунктів 3 і 5 табл. 36 застосовується коефіцієнт 0,7.
2. При одночасному обслуговуванні автоматичних пристроїв (автоматичні повітровідвідники, регулятори тиску та ін.) одним сантехніком до норм обслуговування пунктів 1, 2, 3 табл. 36 застосовується коефіцієнт 1,2.

Параграф 9. Норми обслуговування на роботи щодо експлуатації і ремонту електромереж та електрообладнання
Склад роботи

Проведення чергових технічних оглядів ліній електромереж, силових установок, пускових та вимірювальних приладів, автоматичних вимикачів електроосвітлення, заземлень, групових розподілювальних та запобіжних пунктів, перехідних коробок і установчої арматури - 2 рази на рік при загальному огляді будинку.
Ремонт зовнішньої та внутрішньої електропроводки (окрім квартирної). Ліквідація аварій з пошуками місць пошкоджень у мережах електроосвітлення. Обладнання електропроводки для освітлення підвалів, горищ та інших місць загального користування. Дрібний ремонт силових електроустановок, перевірка і ремонт ізоляції, обмотки та інше.
Дрібний ремонт і заміна групових розподілювальних та запобіжних щитків та перехідних коробок з частковою заміною.
Встановлення та заміна вимикачів, патронів, запобіжників, штепсельних розеток та розеток на стелі. Заміна перегорілих електроламп у місцях загального користування (сходові марші, коридори та ін.). Встановлення та підключення до електромережі будинкового номерного ліхтаря. Дрібний ремонт пускової апаратури.

Таблиця 37
На 1 електромонтера

№ п/п
Електротехнічне обладнання житлових приміщень
Одиниця виміру
Норма

1.
Прихована проводка
1 квартира
1450

2.
Відкрита проводка
1 квартира
950

3.
Силові електроустановки (електродвигуни)
шт.
40


Параграф 10. Норми обслуговування на транспортні роботи

Склад роботи

Керування машинами, які перевозять людей, інструмент, малогабаритні вантажі Обслуговування і профілактичний ремонт моторолерів, навантажувачів згідно з правилами та інструкції з їх експлуатації. За допомогою автомашини перевезення людей та інструменту, малогабаритних будівельних матеріалів


Таблиця 38
На 1 водія транспортних машин

№ п/п
Назва роботи
Одиниця виміру
Норма

1.
Перевезення людей, інструменту, навантаження, розвантаження, переміщення і укладання вантажу у щабель
кв. м загальної площі
93000


Параграф 11. Норми обслуговування на садівницькі роботи

Склад роботи

Організація та проведення робіт з посадки зелених насаджень і догляду за ними протягом року разом з двірниками та широким залученням населення за місцем проживання. Розбивання снігу в кінці зими. Очищення газонів від листя та сміття. Внесення органічних та мінеральних добрив. Поливання газонів із шланга. Прополювання газонів, збирання бур'янів. Косіння газонів газонокосилкою. Прибирання скошеної трави. Збирання випадкового сміття. Навантаження листя, трави і сміття на автомашину. Виконання робіт весняного періоду (березень - травень); зняття утеплень з багатолітніх насаджень і дерев; підв'язка, підстригання, обрізання і прочищення живих огорож чагарників і дерев; ремонт доріжок і майданчиків. Прочісування газонів граблями і підсівання газонних трав; насадження дерев і чагарників; удобрювання грунту під деревами, чагарниками і на газонах; насадження весняних квітів.
Виконання робіт літнього періоду (липень - серпень); поливання квіткових клумб, газонів, молодих дерев і чагарників; прополювання квіткових клумб, газонів, молодих дерев і чагарників; поверхневе внесення мінеральних добрив в газони, квіти, дерева і чагарники; насадження літніх квітів.
Виконання робіт осіннього періоду (вересень - жовтень); садіння дерев, чагарників і ліан; косіння газонів з прибиранням трави, листя і зав'ялих квітів, закладання компостних куп; садіння в грунт багаторічників; підстригання, обрізання і прочищення дерев, чагарників живих огорож; поточний ремонт доріжок, огорож, лавочок та іншого садового реманенту, утеплення перегноєм або листям багаторічників та кореневої системи насаджень поточного року; поверхневе удобрення газонів гноєм.
Виконання у зимовий час робіт щодо збереження і розширення зелених насаджень, а також інших робіт.

Таблиця 39
На 1 садівника

№ п/п
Найменування
Одиниця виміру
Норма

1.
Дерева і чагарники
1 корінь
15450

------------------
Примітка. При обслуговуванні садиб з чисельністю коріння до 50 одиниць до норми застосовується коефіцієнт 0,7.

Параграф 12. Норми обслуговування на електрогазозварювальні роботи

Склад роботи
Ручне електрод


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 1020


Похожие документы

Генерация: 0.385 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.009 сек.