08.04.2004 Про затвердження Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України


Про затвердження Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
від 8 квітня 2004 р. № 76

Відповідно до Положення про Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства, затвердженого Указом Президента України від 19.08.2002 № 723/2002, та з метою поліпшення нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення робіт з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України (далі – Методичні рекомендації) (додаються).

2. Управлінню експлуатації житлового фонду (В. М. Кірюшин):
- забезпечити доведення зазначеного наказу для керівництва в роботі Республіканському комітету житлово-комунального господарства АР Крим, управлінь житлово-комунального господарства облдержадміністрацій, Севастопольського міськжитлоуправління, Головного управління житлового господарства м. Києва;
- разом з Українською асоціацією бюро технічної інвентаризації "Укртехінвентаризація" (Л. Х. Черненко) провести навчання працівників бюро технічної інвентаризації України з застосування Методичних рекомендацій.

3. Українській асоціації "Укртехінвентаризація" (Л. Х. Черненко – за згодою) забезпечити видання Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету О. Б. Лотоцького.


Голова Комітету
Г. М. Семчук

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЧАСУ НА РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Затверджено Наказом Держжитлокомунгоспу України
від 8 квітня 2004 р. № 76

1. Загальні положення

1.1 Методичні рекомендації є посібником до Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України (далі – Збірник), затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 21.11.2003 № 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за № 188/8787.

1.2 Методичні рекомендації носять роз'яснювальний, інформаційний характер, деталізують порядок та методику застосування норм часу у процесі формування цін на послуги, що надаються населенню України.

1.3 Норми часу, викладені в Збірнику (додаток 1), діють на території України і розповсюджуються на послуги, що надаються комунальними підприємствами бюро технічної інвентаризації.

1.4 Норми часу враховують всі витрати, які необхідні для виконання робіт в повному обсязі із збереженням технологічного процесу.

1.5 Норми часу розроблені з урахуванням групи (бригади), що складається з 7 виробничників.

1.6 Робота вважається завершеною, якщо вона підтверджена польовими та камеральними документами (записами в журналах, ескізами, абрисами, відповідними формами, проставлянням штампів, актами перевірки, сплатою замовлення тощо).

1.7 Незакінчена робота сплачується за фактично виконані обсяги або за відсоток її виконання, який визначається керівником групи з наступним затвердженням його головним інженером чи начальником бюро технічної інвентаризації (додаток 2). Повний розрахунок оплати проводиться після завершення робіт та за наявності оплати рахунка замовником.

1.8 Передбачений пунктом 10 Загальних положень Збірника термін виконання робіт вважається таким як 3 та 10 робочі дні.

1.9 Розрахунок за роботи, не передбачені нормами часу проводиться за одноразовими калькуляціями, складеними бюро технічної інвентаризації.

1.10 Обов'язки працівників бюро технічної інвентаризації визначаються посадовими інструкціями, затвердженими адміністрацією підприємства.

1.11 Виробничі приміщення повинні відповідати вимогам щодо забезпечення технологічного процесу виконання робіт.

1.12 Кожне бюро технічної інвентаризації самостійно розраховує вартість 1 норми часу для встановлення рівня тарифу (додатки 3, 4).

1.13 Порядок визначення вартості на окремі роботи, що виконуються бюро технічної інвентаризації, наведені в додатках 5 – 10.


Додаток 1
до Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації


1. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

§
Зміст роботи
Одиниця виміру
Норма часу
(год.)
Характеристика робіт

1
2
3
4
5

1.1
Ознайомлення з поданими документами, правовстановлювальними документами для реєстрації прав власності, виявлення порядку переходу їх від одних власників до інших, складання письмового висновку за документом або складання письмового висновку про відмову в реєстрації в разі виявлення умов, що перешкоджають проведенню реєстрації
Документ, висновок
0,536
Ознайомлення з поданими документами для реєстрації прав власності, виявлення порядку переходу від одних власників до інших. Складання письмового висновку за документом (документами). В разі виявлення умов, що перешкоджають реєстрації – складання письмового висновку про відмову в реєстрації.
При відсутності письмового висновку з норм часу § 1.1 вираховується норма часу § 1.26

1.2
Ознайомлення з інвентаризаційно-реєстраційними документами постійного зберігання з метою реєстрації прав власності
Справа
0,110
Ознайомлення з документами постійного зберігання з метою проведення реєстрації прав власності

1.3
Проведення запису щодо реєстрації прав власності в книзі державної реєстрації нерухомого майна;
Запис (один власник)
0,166
Проведення запису щодо реєстрації прав власності в книзі державної реєстрації нерухомого майна


- додатково за кожного співвласника
Співвласник
0,080


1.4
Заповнення реєстраційного штампа або напису на правовстановлювальному документі
Напис, штамп
0,071
Проставлення штампа (відмітки) на правовстановлювальних документах про реєстрацію або заповнення реєстраційного посвідчення

1.5
Запис щодо реєстрації в алфавітну книгу
Запис
0,071
Запис в алфавітній книзі щодо проведення реєстрації

1.6
Складання картки про належність об'єкта нерухомого майна
Картка
0,071
Складання картки про належність об'єкта нерухомого майна

1.7
Заповнення довідки про належність в інвентаризаційній справі
Довідка
0,110
Запис щодо проведення реєстрації в довідці про належність об'єкта нерухомого майна в інвентаризаційно-реєстраційній справі

1.8
Скасування запису про реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна в книзі державної реєстрації, алфавітній книзі, картці про наявність та електронному реєстрі прав власності
Об'єкт
0,167
В книзі державної реєстрації при відчуженні об'єкта нерухомого майна в графі "ідеальна частка" попередня цифра перекреслюється однією лінією і проставляється цифра "0". Наступний перехід права власності записується в іншому квадраті

1.9
Готування проекту рішення місцевого органу виконавчої влади про оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна та погодження його у відповідних службах місцевих органів виконавчої влади
Проект рішення
1,062
Складання проекту рішення місцевого органу виконавчої влади про можливість оформлення документа про право власності на об'єкт нерухомого майна та погодження його у відповідних службах

1.10
Оформлення свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомого майна
Свідоцтво
0,219
Оформлення свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомого майна на паперових носіях

1.11
Виправлення старих записів в інвентаризаційно-реєстраційних справах власників
Власник
0,113
Унесення записів щодо переходу права власності та погашення старих записів в інвентаризаційно-реєстраційних справах власників

1.12
Внесення запису щодо накладеної на об'єкт нерухомого майна (або його частини) заборони відчуження
Об'єкт або його частина
0,140
Унесення запису щодо накладеної на об'єкт нерухомого майна (або його частини) заборони відчуження

1.13
Ознайомлення з документами і виявлення прав землекористування або землеволодіння. Запис у книзі реєстрації
Документ
0,220
Ознайомлення з документами і виявлення прав землекористування або землеволодіння згідно з чинним законодавством. Запис у книзі державної реєстрації про проведення реєстрації

1.14
Оформлення дубліката свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомого майна
Документ
0,120
Оформлення дубліката свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомого майна

1.15
Пошук інформації в електронному реєстрі прав власності
Об'єкт
0,159
Пошук інформації проводиться перед: реєстрацією права власності; реєстрацією об'єкта; виконанням операції виправлення (редагування); операцією внесення змін до запису про технічні характеристики об'єкта; формуванням відповідних витягів з реєстру прав або інформаційної довідки

1.16
Унесення до електронного реєстру прав власності даних щодо:


Унесення інформації: про місцезнаходження нерухомого майна, загальну та житлову площу, площу земельної ділянки, вартість нерухомого майна, площу та вартість самовільної забудови, відсоток зносу, технічний опис, відомості про складові частини об'єкта нерухомого майна та інформація про кожного власника: підстава виникнення права власності, дані документа, що посвідчують особу, адреса реєстрації, розмір частки, дата рішення про реєстрацію, прізвище, ім'я, по батькові реєстратора, тип документа, дата видачі документа, номер та назва органу, який видав документ, тип та призначення нерухомого майна


- об'єкта нерухомого майна;
Об'єкт
0,225- будинків, будівель, споруд;
Будинок,
будівля,
споруда


0,025- власників;
Власник
0,117- правовстановлювальних документів
Документ
0,117


1.17
Формування та друкування витягу про реєстрацію прав власності на об'єкт нерухомого майна
Документ
(2 примірники)
0,083
Уноситься серія та номер спеціального бланка, на якому друкуються два примірники Витягу про реєстрацію

1.18
Реєстрація переходу права власності на об'єкт нерухомого майна в електронному реєстрі прав власності
Власник, документ
0,117
Уносяться відомості про об'єкт або частку об'єкта, яка залишилась у попереднього власника та вносяться відомості про частку об'єкта, якою володіє новий власник після переходу права власності

1.19
Підготовчі роботи для оформлення витягу з реєстру прав власності на об'єкт нерухомого майна з ознайомленням з реєстровою справою на предмет складання витягу
Об'єкт
0,401
Ознайомлення з реєстраційно-інвентаризаційною справою на предмет складання витягу з реєстру прав власності з унесенням даних про правове становище власника(ків), землекористування, технічний стан будівель та споруд, їх вартість, конструктивні елементи, загальну та житлову площу, відсоток зносу, площу та вартість самовільної забудови

1.20
Формування та друкування витягу з реєстру прав власності на об'єкт нерухомого майна
Документ
0,083
Уносяться такі відомості: прізвище, ім'я та по батькові заявника(ків), дата рішення про надання витягу, прізвище реєстратора, серія та номер спеціального бланка

1.21
Формування та друкування витягу з реєстру прав власності на об'єкт нерухомого майна з примітками
Документ
0,200
Те саме, що у § 1.20, з унесенням додаткових даних у примітку: про вартість об'єкта на день смерті власника, зміну адреси, про встановлений порядок користування об'єктом, розмір відчужуваної частини тощо

1.22
Редагування запису про реєстрацію прав власності та даних про будинки, будівлі, споруди
Будинок,
будівля,
споруда;


0,025
Редагується запис щодо реєстрації прав та даних про будинки, будівлі, споруди. Вносяться відомості про зміни прав власності на об'єкти нерухомого майнадокумент,
власник

0,117


1.23
Формування, друкування та видання інформаційної довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на об'єкт нерухомого майна на одного власника
Довідка
0,167
Формування інформаційних довідок згідно з даними реєстрації та прізвищем, ім'ям, по батькові фізичної особи, назвою юридичної особи або відповідно до адреси об'єкта нерухомого майна

1.24
Складання запиту про відсутність або наявність арештів та податкових застав на об'єкти нерухомого майна
Запит
0,200
Складання запиту про наявність арешту або податкової застави на об'єкт нерухомого майна

1.25
Закриття розділу реєстру прав власності на об'єкт нерухомого майна. Внесення інформації щодо прийняття рішення про закриття реєстру
Об'єкт
0,100
Уноситься інформація: дата щодо прийняття рішення про закриття розділу, прізвище реєстратора, додаткові відомості щодо закриття розділу

1.26
Складання письмового висновку про відмову в реєстрації в разі виявлення умов, що перешкоджають проведенню реєстрації
Висновок
0,430
Складання письмового рішення про відмову в реєстрації в разі, якщо заявлене право не підлягає реєстрації, з зазначенням причин відмови. Норма є складовою частиною § 1.1

1.27
Формування інвентаризаційно-реєстраційної справи, зшивання матеріалів і копій документів і внесення їх в опис (первинна інвентаризація)
Справа
0,112
Формування реєстраційної справи, зшивання матеріалів і копій документів і внесення їх до опису при первинній реєстрації. (У разі ведення реєстраційної справи окремо від інвентаризаційної)

1.28
Формування та друкування свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомого майна (електронна версія)
Документ (2 примірники)
0,093
Формування та друкування свідоцтва проводиться після внесення серії номерів спеціального бланка, на якому друкується два примірники свідоцтв


2. Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів нерухомого майна, оцінка і переоцінка будинків, будівель і споруд

Характеристика категорій складності земельних ділянок
I категорія. Ділянка простої конфігурації з густотою забудови або зайнятістю її зеленими насадженнями до 20% площі.
II категорія. Ділянка складної конфігурації (більше чотирьох кутів) з насиченістю забудови або зайнятістю її зеленими насадженнями більше 20% площі.
Характеристика категорій складності будинків
I категорія. Будинки прямокутної форми в плані з однотипним плануванням поверхів.
II категорія. Будинки, що складаються в плані із двох – трьох прямокутників з різним плануванням поверхів.
III категорія. Будинки, що складаються в плані більш ніж із трьох прямокутників, косокутників або криволінійні (театри, церкви тощо).
Примітки:
1. Під час складання поверхових планів адміністративних або інших будівель із середньою площею приміщень (кімнат) більше 50 кв. м до норм часу § 2.18 – 2.24 застосовується коефіцієнт 0,9.
2. Під час складання поверхових планів з особливо складними зовнішніми і внутрішніми окресленнями і архітектурним оформленням (тераси, церкви, костьоли та інші унікальні будівлі) до норм часу § 2.18; 2.19; 2.22; 2.23, що належать до першої категорії складності, застосовується коефіцієнт 1,75; а під час викреслювання та копіювання до норм часу § 2.20; 2.21; 2.24; 2.27, що належать до першої категорії складності, застосовується коефіцієнт 1,25.

§
Зміст роботи
Одиниця виміру
Виконавці
Норма часу
(год.)
Характеристика робіт

1
2
3
4
5
6

А. Земельні ділянки

2.1
Нова зйомка забудованих земельних ділянок площею до 700 кв. м, викреслювання плану земельної ділянки, проведення підрахунків площ із складанням експлікації до плану земельної ділянки:Складання абрису земельної ділянки з нанесенням усіх будинків, будівель та споруд. Визначення зовнішніх меж і внутрішніх меж угідь з узгодженням у необхідних випадках зі суміжними землекористувачами. Обмір по периметру ділянки і окремих угідь у складі ділянки (двору, саду, городу). Ув'язка меж ділянки і угідь. Обмір по цоколю і прив'язка всіх розташованих на ділянці будівель і споруд. Визначення матеріалу стін, поверховості та призначення. Викреслювання олівцем в прийнятих умовних позначеннях в масштабі 1:500 з проставленням розмірів по зовнішніх і внутрішніх межах ділянки, по зовнішньому обміру будівель і споруд з відображенням зовнішніх висот, суміжних землекористувачів. Підрахунок загальної площі та інших показників (забудови, двору, саду, городу) при розбивці на прості геометричні фігури з заповненням журналу зовнішніх обмірів та експлікації


а) I категорія складності
Земельна ділянка
Виконавець
Вимірювач
Контролер
1,354
0,381
0,210б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Вимірювач
Контролер
1,598
0,485
0,269


2.2
Те саме, при площі понад 700 м2 додатково:Те саме


а) I категорія складності
За кожні 100 м2
більше 700 м2
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,060
0,018
0,009б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,076
0,024
0,013


2.3
Те саме, у разі розташування земельної ділянки на перерізаній місцевості при площі до 700 м2:Те саме


а) I категорія складності
Земельна ділянка
Виконавець
Вимірювач
Контролер
1,760
0,495
0,274б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Вимірювач
Контролер
2,080
0,630
0,349


2.4
Те саме, при площі понад 700 м2 додатково:Те саме


а) I категорія складності
За кожні 100 м2
більше 700 м2
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,078
0,023
0,012б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,099
0,031
0,017


2.5
Те саме, незабудованої земельної ділянки при площі до 700 м2:Те саме


а) I категорія складності
Земельна ділянка
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,812
0,229
0,126б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,959
0,291
0,161


2.6
Те саме, при площі понад 700 м2 додатково:Те саме


а) I категорія складності
За кожні 100 м2
більше 700 м2
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,036
0,011
0,006б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,056
0,014
0,008


2.7
Обведення плану земельної ділянки тушшю з нанесенням промірів або зняття копії з плану, виготовленого тушшю, при площі ділянки до 700 м2:Обведення тушшю плану земельної ділянки або зняття копії з проставленням усіх розмірів, написів


а) I категорія складності
План
Виконавець
Контролер
0,372
0,055б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Контролер
0,558
0,082


2.8
Те саме, при площі понад 700 м2 додатково:Те саме


а) I категорія складності
За кожні 100 м2
більше 700 м2
Виконавець
Контролер
0,008
0,002б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Контролер
0,019
0,003


2.9
Те саме, незабудованої земельної ділянки при площі до 700 м2:Те саме


а) I категорія складності
План
Виконавець
Контролер
0,223
0,033б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Контролер
0,335
0,048


2.10
Те саме, при площі понад 700 м2 додатково:Те саме


а) I категорія складності
За кожні 100 м2
більше 700 м2
Виконавець
Контролер
0,005
0,001б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Контролер
0,011
0,002


2.11
Зняття копії з плану земельної ділянки площею до 700 м2:Зняття копії з плану земельної ділянки


а) I категорія складності
План
Виконавець
Контролер
0,485
0,071б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Контролер
0,725
0,110


2.12
Те саме, при площі понад 700 м2 додатково:Те саме


а) I категорія складності
За кожні 100 м2
більше 700 м2
Виконавець
Контролер
0,010
0,003б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Контролер
0,025
0,004


2.13
Те саме, незабудованої земельної ділянки при площі до 700 м2:Те саме


а) I категорія складності
План
Виконавець
Контролер
0,293
0,043б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Контролер
0,438
0,063


2.14
Те саме, при площі понад 700 м2 додатково:Те саме


а) I категорія складності
За кожні 100 м2
більше 700 м2
Виконавець
Контролер
0,005
0,001б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Контролер
0,011
0,002


2.15
Обстеження та зіставлення інвентаризаційних планів і форм земельної ділянки
Земельна ділянка
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,941
0,740
0,142
Обстеження земельної ділянки зі співставленням з наявними в інвентаризаційній справі схематичними планами зовнішніх меж та внутрішніх угідь

2.16
Унесення зміни зовнішніх меж або внутрішнього складу земельної ділянки в разі зміни площі ділянки, угідь до 300 м2
Ділянка
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,753
0,184
0,117
Вимірювання меж ділянки або угідь, перевірка попередніх розмірів та зняття додаткових. Нанесення обмірів на схематичний план або складання нового плану. Врахування площ у журналі зовнішніх обмірів з нанесенням до експлікації

2.17
Те саме, більше 300 м2 додатково
За кожні 100 м2
більше 300 м2
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,145
0,035
0,023
Те саме

Примітка. Одночасні зміни у земельній ділянці декількох видів угідь враховуються як одна зміна.

Б. Будинки, будівлі, споруди

2.18
Складання ескізу поверхового плану на основний будинок (квартиру), проведення замірів усіх приміщень, викреслювання поверхового плану олівцем з проставленням розмірів, номерів приміщень і кімнат, складання журналу внутрішніх обмірів (експлікація) з підрахунком площ у масштабі плану 1:100 при загальній поверховій площі житлового будинку з прибудовами по зовнішньому обміру до 100 м2:Складання ескізу, обмір будинку з прибудовами (квартири) по зовнішніх та внутрішніх стінах з прив'язкою віконних та дверних прорізів, обміром виступів, внутрішніх висот, у разі необхідності зняття діагоналі. Викреслювання олівцем плану будинку (квартири). Підрахунок внутрішніх площ в журналі внутрішніх обмірів


а) I категорія складності
Будинок з прибудовами, квартира
Виконавець
Вимірювач
Контролер
1,433
0,588
0,242б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Вимірювач
Контролер
1,562
0,639
0,264в) III категорія складності
- " –
Виконавець
Вимірювач
Контролер
1,692
0,690
0,286


2.19
а) Те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 для всіх категорій складності додатково
10 м2
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,194
0,053
0,033
Те саме


б) Те саме, за кожні 10 м2 понад 500 м2 для всіх категорій складності додатково
- " –
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,162
0,044
0,027


2.20
Обведення тушшю плану будинку з прибудовами (квартири) з проставленням усіх розмірів, площ, номерів приміщень і кімнат, складених у масштабі 1:100:Обведення тушшю плану будинку з прибудовами (квартири) з проставленням усіх розмірів, площ, номерів приміщень і кімнат


а) при поверховій площі до 100 м2 для всіх категорій складності
Будинок з прибудовами, квартира
Виконавець
Контролер
0,698
0,102б) те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 додатково
10 м2
Виконавець
Контролер
0,065
0,010


2.21
Зняття копії з плану будинку (квартири) у масштабі 1:100:Зняття копії з плану будинку (квартири)


а) при поверховій площі до 100 м2 для всіх категорій складності
Будинок з прибудовами, квартира
Виконавець
Контролер
0,910
0,134б) те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 для всіх категорій складності
10 м2
Виконавець
Контролер
0,083
0,013


2.22
Зняття та складання поверхового плану на будинок з прибудовами (квартиру) площею до 100 м2 у масштабі 1:200:Складання ескізу та обмірювання будинку з прибудовами (квартири) по зовнішніх і внутрішніх стінах з прив'язкою віконних і дверних прорізів, обміром виступів, внутрішніх висот і за необхідності зняття діагоналей. Викреслювання олівцем плану будинку з прибудовами у масштабі 1:100. Підрахунок площ в журналах внутрішніх обмірів


а) I категорія складності
Будинок з прибудовами, квартира
Виконавець
Вимірювач
Контролер
1,310
0,588
0,221б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Вимірювач
Контролер
1,374
0,639
0,232в) III категорія складності
- " –
Виконавець
Вимірювач
Контролер
1,505
0,690
0,254


2.23
а) Те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 до 500 м2 для всіх категорій складності додатково
10 м2
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,162
0,053
0,027
Те саме


б) Те саме, за кожні 10 м2 понад 500 м2 для всіх категорій складності додатково
- " –
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,143
0,044
0,025


2.24
Обведення тушшю плану будинку з прибудовами (квартири) з проставленням усіх розмірів, площ, номерів приміщень і кімнат, складених у масштабі 1:200:Обведення тушшю плану будинку з прибудовами (квартири) з проставленням усіх розмірів, площ, номерів приміщень і кімнат


а) при поверховій площі до 100 м2 додатково
Будинок з прибудовами, квартира
Виконавець
Контролер
0,512
0,075б) те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 додатково
10 м2
Виконавець
Контролер
0,047
0,007


2.25
Складання порівняльної відомості площ квартир у багатоповерхових житлових будинках:
Квартира
Виконавець
Контролер
0,296
0,044
Складання порівняльної відомості площ квартир у багатоповерхових житлових будинках


а) написання номерів квартир на планах
10 цифр
Виконавець
Контролер
0,043
0,006б) складання схеми розташування квартир у багатоповерхових будинках
10 цифр
Виконавець
Контролер
0,043
0,006


2.26
Викреслювання форми експлікації на поверхових планах багатоповерхових будинків
Форма
Виконавець
0,469
Викреслювання форми експлікації на поверхових планах багатоповерхових будинків

2.27
Зняття копії з плану будинку (квартири), складеного в масштабі 1:200:Зняття копії з плану будинку (квартири)


а) при поверховій площі до 100 м2
Будинок з прибудовами, квартира
Виконавець
Контролер
0,666
0,010б) те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 додатково
10 м2
Виконавець
Контролер
0,063
0,008


2.28
Зняття та складання поверхових планів типових будинків з однаковим плануванням поверхів олівцем:Одержання, вивчення і перевірка камерально і у натурі проектних матеріалів з метою їх використання. Обмір будинку зовні з прив'язкою віконних і дверних прорізів, ніш, виступів тощо, а також усіх внутрішніх приміщень з прив'язкою всіх необхідних елементів. Викреслювання олівцем планів нетипових і типових поверхів з написом всіх розмірів і нумерації приміщень. Складання експлікації з виготовленням довідки про техніко-економічні показники будинку, підрахунок площ у журналах внутрішніх обмірів і написання на плані площ приміщень


а) у масштабі 1:100
10 м2
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,113
0,016
0,017б) те саме, у масштабі 1:200
- " –
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,098
0,016
0,017


2.29
Обстеження наступних типових поверхів
10 м2
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,033
0,006
0,005
Контрольні обстеження всіх приміщень наступних типових поверхів, при необхідності – зняття контрольних вимірів для встановлення відсутності відмінностей порівняно з типовим проектом. Проставлення поверховості і нумерації квартир на копіях поверхових планів і в експлікаціях

2.30
Складання ескізу на незакінчений будівництвом об'єкт нерухомого майна
Об'єкт
Виконавець
Контролер
0,662
0,060
Складання ескізу (абрису) на незакінчений будівництвом об'єкт зі вказанням наявності та стану конструктивних елементів. Підрахунок обсягів будівництва провадиться в процентних показниках

Примітка. При складанні поверхових планів вбудованих приміщень, а також нетипових поверхів норма часу визначається за § 2.18, 2.19, 2.22, 2.23.

2.31
Інвентаризація господарських будівель (хлівів, гаражів, погребів, літніх кухонь тощо), прибудов
Будівля, прибудова
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,398
0,132
0,060
Складання абрису і обмірювання господарських будівель та прибудов. Викреслювання схематичного плану земельної ділянки. Складання технічного опису і визначення процента зношеності

2.32
Інвентаризація споруд (колодязів, вигрібних ям, тротуарів, огорож тощо)
Споруда, 100 м2
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,289
0,048
0,044
Складання абрису і обмірювання господарських споруд. Викреслювання схематичного плану земельної ділянки. Складання технічного опису та визначення процента зношеності

В. Оцінка будинків, будівель, споруд

2.33
Оцінка:Складання технічного опису та визначення процента зношеності конструктивних елементів. Обчислення площі й об'єму будівель та споруд. Визначення загального процента зношеності, визначення будівельної та інвентаризаційної вартості. Внесення отриманих даних в оцінювальні акти


- основного будинку
Основний будинок
Виконавець
Контролер
1,454
0,219- підвалу, житлової прибудови, надбудови
Прибудова, надбудова, підвал
Виконавець
Контролер
0,907
0,153


2.34
Оцінка господарських будівель і прибудов
Будівля, прибудова
Виконавець
Контролер
0,309
0,053
Те саме, господарських будівель і прибудов

2.35
Оцінка споруд
Споруда, 100 м2
Виконавець
Контролер
0,273
0,048
Те саме, споруд

2.36
Підрахунок об'ємів, заповнення оцінювального акта з проставленням балансової вартості будинків, визначенням фізичного зносу
Будинок
Виконавець
Контролер
0,776
0,131
Підрахунок площ та об'ємів, заповнення технічного опису, визначення фізичного зносу в оцінювальному акті з проставленням балансової вартості згідно з довідкою балансоутримувача

2.37
Складання технічного паспорта на об'єкт нерухомості без зняття копії з плану земельної ділянки і поверхового плану
Паспорт
Виконавець
Контролер
0,911
0,161
Заповнення всіх форм технічного паспорта за винятком копій планів, журналів тощо

2.38
Зняття копії, експлікації та інших форм
Форма, експлікація (сторінка)
Виконавець
0,186
Зняття копій, експлікації та інших форм

Г. Поточна технічна інвентаризація

2.39
Обстеження будинків, будівель і споруд під час поточної технічної інвентаризації із зіставленням планів і форм на місці для встановлення відповідності складу будинків, будівель та споруд:Обстеження будинків з прибудовами, будівель і споруд при поточній інвентаризації. Співставлення інвентаризаційних документів на місці з дійсним станом будинків, будівель і споруд тощо


а) основний будинок з прибудовами
Будинок з прибудовами
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,941
0,740
0,142б) те саме, за кожні 100 м2 понад 500 м2 додатково
100 м2
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,192
0,171
0,033в) господарські будівлі, споруди
Будівля, споруда
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,109
0,085
0,017г) квартири в багатоповерхових будинках до 100 м2
Квартира
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,267
0,210
0,057д) те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2
10 м2
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,020
0,017
0,003


2.40
Облік змін внутрішнього перепланування, що зумовлюють перекреслення поверхового плану
10 м2 поверхової площі з прибудовами
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,145
0,040
0,022
Унесення змін з відображенням їх в ескізі. Облік змін, викликаний переплануванням приміщень, після яких необхідно перенакреслити поверхові плани. Підрахунок площ з відображенням у відповідних журналах внутрішніх обмірів

2.41
Те саме, без перекреслення поверхового плану
Кімната
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,289
0,070
0,044
Облік змін, викликаний внутрішнім переплануванням приміщень, без перенакреслення поверхових планів. Внесення змін у поверхові плани і журнали внутрішніх обмірів

2.42
Унесення виправлень в експлікацію з виправленням підсумків
Кімната
Виконавець
Контролер
0,178
0,027
Перенесення площ з однієї графи журналу внутрішніх обмірів до іншої чи внесення виправлень при перерахунку площ із виправленням підсумків

2.43
Облік замуровування або прорізування віконних і дверних прорізів
Проріз
Виконавець
Контролер
0,060
0,004
Облік замуровування або прорізування віконних і дверних прорізів із внесенням змін до поверхових планів

2.44
Унесення виправлень в нумерацію квартир (приміщень) або приєднання санітарно-технічних пристроїв
Кімната, місце
Виконавець
Контролер
0,036
0,005
Унесення виправлень в нумерацію квартир (приміщень), нанесення або вилучення санітарно-технічних пристроїв в поверхових планах

2.45
Унесення змін щодо приєднання будівлі до водопровідних, каналізаційних, газових та інших мереж з перерахуванням вартості
Будинок
Виконавець
Контролер
0,435
0,066
Унесення змін щодо приєднання будівлі до водопровідних, каналізаційних, газових та інших мереж з перерахуванням вартості в оцінювальних актах

2.46
Унесення змін до адреси об'єкта нерухомого майна
Справа, технічний паспорт
Виконавець
Контролер
0,311
0,048
Погашення старого запису та внесення нових даних у всі матеріали інвентаризаційної справи

2.47
Реєстрація повного зносу будинку, будівель, споруд
Об'єкт
Виконавець
Контролер
0,217
0,033
Виявлення й реєстрація повного зносу будинку, будівель, споруд. Погашення оцінювальних актів і статкарток

2.48
Реєстрація часткового зносу будівель, споруд
Будівля, споруда
Виконавець
Контролер
0,109
0,018
Виявлення часткового зносу будівель, споруд. Унесення виправлень з перерахунком об'ємів і вартості в матеріали інвентаризації

2.49
Виявлення самовільного будівництва, переобладнання. Заповнення штампів на планах
Штамп
Виконавець
0,109
Виявлення самовільного будівництва, самовільного захвату землі, включення його у відповідні списки й повідомлення про це місцевих органів виконавчої влади

2.50
Унесення змін у технічний паспорт об'єкта
Сторінка
Виконавець
Контролер
0,077
0,014
Унесення змін у технічний паспорт об'єкта. Відображені зміни скріплюються підписом та печаткою

2.51
Заповнення штампів щодо наявності або відсутності поточних змін на певний час
Штамп

0,099
В кожній чинній формі проставляється штамп щодо наявності або відсутності поточних змін на певний час

2.52
Складання акта поточних змін
Документ
Виконавець
Контролер
0,170
0,012
Складання акта поточних змін

Ґ. Переоцінка будинків, будівель і споруд

2.53
Переоцінка будинку, житлової прибудови, підвалу, надбудови
Будинок, підвал, прибудова, надбудова
Виконавець
Контролер
1,415
0,168
Внесення виправлень в оцінювальні акти чи складання нових. Визначення вартості одиниці виміру будинку з поправками. Визначення його будівельної і інвентаризаційної вартості

2.54
Переоцінка господарських будівель, прибудов
Будівля, прибудова
Виконавець
Контролер
0,273
0,048
Те саме, господарських будівель, прибудов

2.55
Переоцінка господарських споруд
Споруда, 100 м2
Виконавець
Контролер
0,240
0,045
Те саме, споруд

2.56
Переоцінка будинків, будівель та споруд у зв'язку з індексацією
Будинок, будівля, споруда
Виконавець
Контролер
0,232
0,042
Переоцінка будинків, будівель та споруд у зв'язку з введенням індексації

Д. Паспортизація будинків та земельних ділянок

Характеристика категорій паспортизації
I категорія. Територія ділянки, замощена частково (до 50% площі), з незначним озелененням і простими елементами благоустрою.
II категорія. Територія ділянки, частково чи повністю (від 50% до 100%) замощена, є озеленення (2 – 4 масиви), малі архітектурні форми (3 – 4 одиниці), підпірні стінки (1 – 2 одиниці) і дитячі майданчики.
III категорія. Територія ділянки, частково чи повністю (від 60 до 100%) замощена, є озеленення (5 або більше масивів), малі архітектурні форми (5 і більше одиниць), підпірні стінки (3 і більше одиниць), дитячі майданчики.

2.57
Складання технічного паспорта на будинок з обстеженням квартир, конструктивних елементів, визначенням необхідних ремонтів, підрахунком об'ємів конструктивних елементів і ремонтів. Складання висновку про технічний стан будинку:Обхід квартир з обстеженням конструктивних елементів без вскриття. Обмір конструктивних елементів, які підлягають ремонту, і запис дефектів у відомість паспорта з указанням номерів квартир. Складання висновку про технічний стан будинку. Підрахунок об'ємів конструктивних елементів і ремонтів з заповненням паспорта


а) кам'яна будівля об'ємом до 2000 м3
Будинок
Виконавець
Вимірювач
Контролер
4,628
0,856
0,783б) те саме, за кожні 1000 м3 понад 2000 м3 до 5000 м3
1000 м3
Виконавець
Вимірювач
Контролер
1,542
0,285
0,262в) те саме, за кожні 1000 м3 понад 5000 м3 до 10000 м3
1000 м3
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,770
0,142
0,131г) те саме, за кожні 5000 м3 понад
10000 м3 до 20000 м3
5000 м3
Виконавець
Вимірювач
Контролер
1,529
0,283
0,258д) те саме, за кожні 5000 м3 понад
20000 м3
5000 м3
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,860
0,160
0,150


2.58
Те саме, на дерев'яний будинок:Те саме


а) об'ємом до 2000 м3
Будинок
Виконавець
Вимірювач
Контролер
6,935
1,281
1,172б) те саме, за кожні 1000 м3 більше
2000 м3
1000 м3
Виконавець
Вимірювач
Контролер
2,315
0,427
0,391


2.59
Обстеження дворових і внутрішніх мереж, колодязів, арматури і санітарних пристроїв. Визначення дефектів. Підрахунок об'ємів. Запис дефектів і об'ємів ремонтних робіт у паспортОбстеження дворових і внутрішніх мереж, колодязів, арматури і санітарних пристроїв. Визначення дефектів. Підрахунок об'ємів. Запис дефектів і об'ємів ремонтних робіт у паспорт


1) Мережі центрального опалення:


а) при об'ємі будинку до 2000 м3
Будинок
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,862
0,159
0,146б) те саме, за кожні 1000 м3 понад
2000 м3
1000 м3
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,122
0,024
0,022в) те саме, за кожні 5000 м3 понад
10000 м3
5000 м3
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,156
0,030
0,0262) Мережі водопроводу і каналізації:


а) при об'ємі будинку до 2000 м3
Будинок
Виконавець
Вимірювач
Контролер
1,082
0,200
0,184б) те саме, за кожні 1000 м3 понад
2000 м3 до 10000 м3
1000 м3
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,149
0,028
0,025в) те саме, за кожні 5000 м3 понад
10000 м3
5000 м3
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,156
0,030
0,026


2.60
3) Газообладнання:Те саме


а) при об'ємі будинку до 2000 м3
Будинок
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,649
0,120
0,110б) те саме, за кожні 1000 м3 понад
2000 м3 до 10000 м3
1000 м3
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,091
0,018
0,015в) те саме, за кожні 5000 м3 понад
10000 м3
5000 м3
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,091
0,018
0,015


2.61
Обстеження садиби, споруд і обладнань. Заміри і виявлення дефектів. Запис дефектів і об'ємів у паспорт, при площі ділянки до 0,5 га:Обстеження садиби, споруд і обладнань. Заміри і виявлення дефектів. Запис дефектів і об'ємів у паспорт з урахуванням заходів по підвищенню благоустрою садиби.


а) I категорія складності
Ділянка
Виконавець
Вимірювач
Контролер
2,156
0,400
0,364б) II категорія складності
Ділянка
Виконавець
Вимірювач
Контролер
3,294
0,608
0,556в) III категорія складності
Ділянка
Виконавець
Вимірювач
Контролер
4,371
0,809
0,740


2.62
Те саме, при площі понад 0,5 га додатково:Те саме


а) I категорія складності
За кожні 0,25 га
понад 0,5 га
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,311
0,057
0,063б) II категорія складності
- " –
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,428
0,079
0,073в) III категорія складності
- " –
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,615
0,114
0,104


Примітка. Для віднесення ділянки до II і III категорій складності потрібна наявність не менше 3-х ознак складності.


3. Складання довідок, розрахунок ідеальних часток, розподіл об'єкта

§
Зміст роботи
Одиниця виміру
Виконавці
Норма часу (год.)
Характеристика робіт

1
2
3
4
5
6

3.1
Складання і видання довідки про належність, вартість, технічний стан будинку, площу земельної ділянки, розмір житлової площі або заповнення штампа про це в будинковій книзі
Довідка, штамп
Виконавець
Контролер
0,307
0,065
Складання і видання довідки про належність чи відсутність об'єкта нерухомості або вартість, технічний стан будинку, площу земельної ділянки, розмір житлової (загальної) площі. Заповнення штампа в будинковій книзі

3.2
Складання і видача довідки про вартість належної частини об'єкта або площі земельної ділянки відповідно до ідеальної частки будинку, що належить декільком співвласникам. Розрахунок за розподілом вартості об'єкта або площі земельної ділянки, що відповідають ідеальним часткам, відповідно до правовстановлювальних документів. Підшивання документів у справу
Об'єкт
Виконавець
Контролер
0,500
0,106
Складання і видача довідки про вартість належної частини об'єкта або площі земельної ділянки відповідно до ідеальної частки будинку, що належить декільком співвласникам. Розрахунок за розподілом вартості об'єкта або площі земельної ділянки, що відповідають ідеальним часткам, відповідно до правовстановлювальних документів. Підшивання документів у справу

3.3
Формування, друкування та видання довідки про відсутність чи наявність зареєстрованого права власності на об'єкт нерухомості на одне прізвище
Довідка
Виконавець
Контролер
0,761
0,089
Формування, друкування довідок-характеристик із занесенням інформації щодо зареєстрованого правового стану, технічної характеристики, права землекористування


Те саме, за кожне прізвище
Прізвище
Виконавець
Контролер
0,099
0,015


3.4
Складання акта для висновку погодження про уточнення ідеальних часток або погодження про порядок користування житловим будинком
Акт
Виконавець
Контролер
0,363
0,089
Складання акта для висновку погодження про уточнення ідеальних часток або погодження про порядок користування житловим будинком

3.5
Складання висновку й письмової відмови на випадок виявлення обставин, що суперечать складанню і виданню витягу з реєстру прав власності
Висновок
Виконавець
Контролер
0,327
0,206
Складання висновку й письмової відмови на випадок виявлення обставин, що суперечать складанню і виданню витягу з реєстру прав власності або виданню довідок-характеристик

3.6
Складання технічного висновку про об'єкт нерухомого майна та проекту рішення органу місцевого самоврядування про оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна
Висновок
Виконавець
Контролер
1,353
0,277
Складання технічного висновку про об'єкт нерухомого майна та проекту рішення органу місцевого самоврядування про оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна

3.7
Складання довідки на об'єкт нерухомого майна незавершеного будівництва
Об'єкт
Виконавець
Контролер
0,500
0,085
Складання довідки на об'єкт нерухомого майна незавершеного будівництва

3.8
Розрахунок часток у спільній частковій власності на об'єкт нерухомого майна;
Розрахунок
Виконавець
Контролер
1,062
0,180
Розрахунок часток у спільній частковій власності на об'єкт нерухомого майна


- додатково за кожного понад двох співвласників
Співвласник
Виконавець
Контролер
0,223
0,037


3.9
Розподіл однієї садиби на дві і більше садиб:Розподіл однієї садиби на дві і більше садиб:


а) складання акта за участю співвласників про фактичний порядок користування будинками, будівлями та спорудами
Акт
Виконавець
Контролер
0,452
0,076
а) складання акта за участю співвласників про фактичний порядок користування будинками, будівлями та спорудами


б) обмір частин земельної ділянки, що перебувають у фактичному користуванні співвласників, з нанесенням їх до копії плану земельної ділянки
Земельна ділянка
Виконавець
Вимірювач
Контролер
0,960
0,883
0,161
б) обмір частин земельної ділянки, що перебувають у фактичному користуванні співвласників, з нанесенням їх до копії плану земельної ділянки


в) нанесення проекту розділу на копії планів земельної ділянки для інвентаризаційної справи і направлення в орган місцевого самоврядування, підрахунок площ за кожною новоствореною земельною ділянкою. Нанесення розмірів по межах цих ділянок
Новостворена ділянка
Виконавець
Контролер
0,691
0,010
в) нанесення проекту розділу на копії планів земельної ділянки для інвентаризаційної справи і направлення в орган місцевого самоврядування, підрахунок площ за кожною новоствореною земельною ділянкою. Нанесення розмірів по межах цих ділянок


г) підготовка проекту рішення місцевого органу влади
Висновок
Виконавець
Контролер
0,618
0,104
г) підготовка проекту рішення місцевого органу влади


д) унесення змін зовнішніх меж ділянок та внутрішньої ситуації
Ділянка
Виконавець
Контролер
0,111
0,019
д) унесення змін зовнішніх меж ділянок та внутрішньої ситуації


є) підшивання документів у справу
Справа
Виконавець
Контролер
0,055
0,010
є) підшивання документів у справу


ж) складання журналів внутрішніх та зовнішніх обмірів тощо
Форма
Виконавець
Контролер
0,321
0,054
ж) складання журналів внутрішніх та зовнішніх обмірів тощо

3.10
Складання висновку про неможливість розподілу садиби
Об'єкт
Виконавець
Контролер
0,871
0,125
Складання висновку про неможливість розподілу садиби


4. Інші роботи

§
Зміст роботи
Одиниця виміру
Норма часу (год.)
Характеристика робіт

1
2
3
4
5

4.1
Приймання та реєстрація замовлення
Замовлення
0,170
Приймання замовника. Визначення попередньої вартості виконання робіт. Внесення інформації щодо оплати. Визначення дати виходу для виконання робіт та дати видачі

4.2
Вихід для виконання робіт з основної або поточної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (у т. ч. квартир, гаражів, садових будинків тощо)
Вихід
2,697
Вихід для виконання робіт з основної або поточної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (у т. ч. квартир, гаражів, садових будинків тощо)

4.3
Розшукування інвентаризаційно-реєстраційної справи, унесення в книгу обліку видачі з архіву з позначкою про повернення
Справа
0,079
Розшукування інвентаризаційно-реєстраційної справи, унесення відповідної інформації в книгу обліку видачі з архіву з позначкою про повернення

4.4
Унесення інвентаризаційно-реєстраційної справи в книгу опису справ, що надходять в архів, і повернення справи на місце
Справа
0,060
Унесення інвентаризаційно-реєстраційної справи в книгу опису справ (надання порядкового номера), що надходять в архів, і встановлення справи на місце

4.5
Унесення інвентаризаційно-реєстраційної справи в алфавітний покажчик при первинній інвентаризації
Справа
0,041
Унесення інвентаризаційно-реєстраційної справи в алфавітний покажчик при первинній інвентаризації

4.6
Ведення розробленої статистичної звітності з підрахунком підсумків
Об'єкт
0,071
Ведення розробленої статистичної звітності з підрахунком підсумків

4.7
Брошурування інвентаризаційно-реєстраційних справ на об'єкт нерухомості про складання опису під час основної або поточної інвентаризації
Справа
0,164
Брошурування інвентаризаційно-реєстраційних справ на об'єкт нерухомості та складання опису під час основної інвентаризації та реєстрації

4.8
Підшивання в інвентаризаційно-реєстраційну справу матеріалів при поточній інвентаризації або брошурування копій, що видаються замовникам
Справа
0,101
Підшивання в інвентаризаційно-реєстраційну справу матеріалів при поточній інвентаризації та реєстрації, внесення до опису або брошурування копій, що видаються замовникам

4.9
Таксування виконаних робіт
Об'єкт
0,190
Таксування виконаних робіт

4.10
Зведення нарядів з визначенням суми заробітної плати кожного виконавця
Об'єкт
0,016
Зведення нарядів з визначенням суми заробітної плати кожного виконавця

4.11
Ілюмінування креслення
1 м2
0,071
Ілюмінування креслення

4.12
Складання відповідних списків і надсилання повідомлення місцевим органам влади для вжиття заходів щодо виявлення самовільного будівництва або самовільного захоплення землі
Об'єкт
0,213
Складання відповідних списків і надсилання повідомлення місцевим органам влади для вжиття заходів щодо виявлення самовільного будівництва або самовільного захоплення землі

4.13
Видача розписки
Документ
0,334
Видача розписки

4.14
Видача документа замовнику
Документ
0,079
Видача документа замовнику на його вимогу

4.15
Виписка рахунків
Рахунок
0,069
Виписка рахунків


5. Технічна інвентаризація зелених насаджень

Характеристика категорій складності зелених насаджень
I категорія. Місцевість, на якій розташовано інвентаризаційний об'єкт, рівнинна, облікові ділянки чітко позначені, простих геометричних абрисів.
II категорія. Місцевість горбиста, облікові ділянки частково неправильної форми; інвентаризаційний об'єкт насичено будівлями, спорудами, обладнанням і малими формами садової архітектури (скульптури, квітникові вази тощо).
III категорія. Складні об'єкти, розташовані на пересіченій місцевості, які мають велику кількість облікових ділянок неправильної форми.
Примітка. У разі, коли облік дерев проводиться із заміром відстані між ними, з нумерацією дерев в ескізі та на плані, визначення ціни проводиться за § 5.4 – 5.13, 5.26, 5.27 із застосуванням коефіцієнта 1,25.

§
Зміст роботи
Одиниця виміру
Норма часу (год.)
Характеристика робіт

1
2
3
4
5

А. Технічна інвентаризація

5.1
Первинна технічна інвентаризація, складання ескізів, заміри контурів ситуації, технічне описування зелених насаджень на площі до 1000 м2:


Знімання та складання планів у М 1:500. Відображення контурів та меж об'єкта, замірювання контурів ситуації з відображенням в абрисі. Складання технічного опису об'єкта


I категорія складності
1000 м2
3,478II категорія складності
- " –
3,833III категорія складності
- " –
4,152


5.2
Те саме, за кожні 100 м2 площі більше 1000 м2 до 5000 м2 включно:


Те саме


I категорія складності
100 м2
0,263II категорія складності
- " –
0,291III категорія складності
- " –
0,319


5.3
Те саме, за кожні 100 м2 площі більше 5000 м2 до 30000 м2 включно:


Те саме


I категорія складності
100 м2
0,206II категорія складності
- " –
0,227III категорія складності
- " –
0,248


5.4
Те саме, за кожні 100 м2 площі більше 30000 м2 включно:


Те саме


I категорія складності
100 м2
0,142II категорія складності
- " –
0,156III категорія складності
- " –
0,163


5.5
Складання інвентаризаційного плану зелених насаджень, підрахунок площ, заповнення оціночних форм бланків, обведення тушшю плану зелених насаджень на площі до 1000 м2:


Складання інвентаризаційного плану об'єкта. Підрахунок площ, заповнення оцінювальних актів. Обведення плану тушшю


I категорія складності
100 м2
0,764II категорія складності
- " –
0,840III категорія складності
- " –
0,924


5.6
Те саме, за кожні 100 м2 площі більше 1000 м2 до 5000 м2 включно:


Те саме


I категорія складності
100 м2
0,058II категорія складності
- " –
0,064III категорія складності
- " –
0,070


5.7
Те саме, за кожні 100 м2 площі більше 5000 м2 до 30000 м2 включно:


Те саме


I категорія складності
100 м2
0,045II категорія складності
- " –
0,050III категорія складності
- " –
0,054


5.8
Те саме, за кожні 100 м2 площі більше 30000 м2 включно:


Те саме


I категорія складності
100 м2
0,031II категорія складності
- " –
0,034III категорія складності
- " –
0,036


Б. Облік та обстеження дерев та чагарників

5.9
Перерахунок дерев з нанесенням їх на план, визначення породи, виду, діаметру, висоти, віку та стану. Опис пошкоджень та хвороб:
- окремо розташовані дерева, дерева в групах, алеях, парках, скверах і садах
10 одиниць
0,397
Перерахунок дерев з нанесенням їх на план. Визначення породи, виду, діаметру, висоти, віку та стану. Опис пошкоджень та хвороб. Заповнення відповідних форм з підрахунком підсумків. Нанесення на план даних щодо рослинності

5.10
- молоді дерева діаметром до 5 см
- " –
0,192
Те саме

5.11
- дерева в лісопарках, гаях, лісах, які враховуються усередненим способом на площі до 0,5 га
10 одиниць
0,099
Те саме

5.12
- те саме, на площі більше 0,5 га
- " –
0,035
Те саме

5.13
- рядова посадка та окремо розташовані дерева на вулицях і площах
- " –
0,440
Те саме

5.14
Перерахунок чагарників з нанесенням їх на план. Визначення породи, віку і стану
10 одиниць
0,213
Перерахунок чагарників з нанесенням їх на план. Визначення породи, віку і стану. Заповнення відповідних форм з підрахунком підсумків. Нанесення на план даних щодо чагарників

5.15
Те саме, усередненим способом на площі до 0,5 га
10 м2
0,149
Те саме

5.16
Те саме, на площі більш 0,5 га
- " –
0,057
Те саме

5.17
Перерахування кущів у живоплотах протяжністю до 500 м
10 м
0,234
Те саме

5.18
Те саме, за кожні 10 м більше 500 м
10 м
0,099
Те саме

5.19
Нумерація дерев на оригіналах і копіях планів
10 номерів
0,057
Провадиться нумерація дерев на планах та їх копіях

5.20
Облік і опис пам'ятників, скульптур, басейнів, фонтанів
1 одиниця
0,412
Проводиться облік і опис пам'ятників, скульптур, басейнів, фонтанів

5.21
Інвентаризація замощених канавок, які проходять уздовж ґрунтових доріжок до 30 м
1 одиниця
0,703
Проводиться облік замощених канавок, які проходять уздовж ґрунтових доріжок

5.22
Те саме, за 1 м більше 30 м
1 м
0,007
Те саме

5.23
Складання робочого обліку зелених насаджень
Сторінка
0,099
Складання обліку зелених насаджень з заповненням відповідних форм

5.24
Складання технічного паспорта на об'єкт зеленого господарства
Паспорт
1,500
Складання технічного паспорта на об'єкт зеленого господарства

5.25
Брошурування справи оригіналу при інвентаризації зелених насаджень
Справа
0,483
Брошурування справи оригіналу при інвентаризації зелених насаджень

5.26
Те саме, копія
Справа
0,241
Те саме

5.27
Визначення вартості при площі об'єкта до 0,5 га
Об'єкт
0,263
Заповнюється оцінювальний акт відповідно до довідки балансоутримувача

5.28
Те саме, до 3,0 га
- " –
0,341
Те саме

5.29
Те саме, більше 3,0 га
- " –
0,433
Те саме

В. Визначення вартості витрат з посадки фруктових дерев та ягідних кущів

5.30
Складання креслення на земельну ділянку, яка підлягає вилученню з вказаних зелених насаджень площею до 1000 м2
Ділянка
3,314
Ведення абрису з відображенням контурів ситуації і меж, належних до оцінки фруктових дерев, ягідних кущів, ягідників, їх нумерування на абрисі та на плані. Складання плану на земельну ділянку, яка підлягає вилученню, з позначенням зелених насаджень

5.31
Те саме, за кожні 100 м2 більше 1000 м2
100 м2
0,284
Те саме

5.32
Оцінка фруктових дерев
10 одиниць
0,440
Провадиться заповнення оцінювального акта з відображенням балансової вартості згідно з довідкою балансоутримувача

5.33
Те саме, ягідних кущів
- " –
0,234
Те саме

5.34
Те саме, ягідників
10 м2
0,156
Те саме

5.35
Обведення тушшю плану або зняття копії на кальку, якщо площа об'єкта до 1000 м2
Об'єкт
0,504
Обведення тушшю плану або зняття копії

5.36
Те саме, за кожні 100 м2 більше 1000 м2
100 м2
0,021
Те саме


6. Технічна інвентаризація інженерних мереж

1. Для визначення норм часу на роботи з технічної інвентаризації газових та теплових мереж приймаються норми часу на роботи з технічної інвентаризації водопровідних мереж.

2. До норм часу в разі обстеження окремих колодязів специфічних виробництв (цехи з виробництва небезпечних речовин, за наявності отруйних хімічних речовин, газів), а також колодязів глибиною більше 5 м застосовується коефіцієнт 1,45.

3. Нормами часу передбачено обмір та обстеження колодязів, очищених від завалів та води, які вільно відкриваються кришками. Якщо необхідно провести розкриття підлог, розбирання матеріалів, розчищення снігу тощо, то до норм часу застосовується коефіцієнт 1,75.

4. У нормах часу не враховано витрати часу для підбирання необхідних матеріалів у організаціях, на підприємствах. Такі витрати визначаються бюро технічної інвентаризації самостійно.

§
Зміст роботи
Одиниця виміру
Норма часу (год.)
Характеристика робіт

1
2
3
4
5

А. Технічна інвентаризація електричних мереж

6.1
Обстеження електричних повітряних ліній у натурі, знімання і прив'язка їх до місцевих орієнтирів. Визначення основних параметрів (робоча напруга, марка проводів, арматура тощо). Складання абрису, схем, технічного опису
Кілометр
7,232
Обстеження електричних повітряних ліній у натурі, знімання і прив'язка їх до місцевих орієнтирів. Визначення основних параметрів (робоча напруга, марка проводів, арматура тощо). Складання абрису, схем, технічного опису. Визначення процента зношеності

6.2
Обстеження кабельних електричних мереж у натурі, знімання і прив'язка їх до місцевих орієнтирів. Визначення основних параметрів (робоча напруга, арматура тощо). Складання абрису, схем, технічного опису
Кілометр
15,648
Обстеження кабельних електричних мереж у натурі, знімання і прив'язка їх до місцевих орієнтирів. Визначення основних параметрів (робоча напруга, арматура тощо). Складання абрису, схем, технічного опису. Виконання лінійних вимірів, визначення процента зношеності

6.3
Складання технічного опису і специфікацій, заповнення інвентаризаційних карток на обладнання трансформаторних підстанцій
Картка, позиція
0,333
Складання технічного опису і специфікацій, заповнення інвентаризаційних карток на обладнання трансформаторних підстанцій із указанням робочих параметрів і технічного стану

6.4
Обстеження, зняття та прив'язка електричних уводів
Одиниця
0,243
Обстеження, зняття та прив'язка електричних уводів

6.5
Складання, викреслювання тушшю плану в масштабі 1:500 без рельєфу вулиці, проїзду з електричними мережами
Гектар
2,350
Складання, викреслювання тушшю плану в масштабі 1:500 без рельєфу вулиці, проїзду з електричними мережами

6.6
Складання, викреслювання схематичної карти з нанесенням інженерних мереж
Форматка
0,428
Складання, викреслювання схематичної карти з нанесенням електричних мереж високої і низької напруги, вуличного освітлення та інших споруд електричної системи

6.7
Зняття копії з плану вулиці або проїзду в масштабі 1:500 для наступного нанесення на план інженерних мереж
Кілометр
1,008
Зняття копії з плану вулиці або проїзду в масштабі 1:500 для наступного нанесення на план інженерних мереж

6.8
Зняття копії плану інженерних мереж у масштабі 1:500
Кілометр
0,910
Зняття копії плану інженерних мереж у масштабі 1:500

6.9
Визначення оцінки інженерних мереж, окремих елементів
Елемент
0,226
Заповнюється оціночний акт з відображенням балансової вартості

6.10
Складання зведеного акта
Запис
0,063
Заповнюється форма зведеного акта

Б. Технічна інвентаризація водопровідно-каналізаційних мереж

6.11
Зняття та складання абрису, прив'язка до місцевості оглядових колодязів, пожежних гідрантів тощо. Обстеження, визначення матеріалу труб. Складання схем і технічного опису
Кілометр
16,012
Складання абрису. Зйомка та прив'язка до місцевості оглядових колодязів, пожежних гідрантів, засувок. Виконання лінійних вимірів між колодязями в прямому і зворотньому напрямах. Обстеження, визначення матеріалу, зовнішніх колодязів і труб. Складання схеми мережі і технічного опису

6.12
Зняття та складання абрису каналізаційної мережі. Прив'язка до місцевості оглядових колодязів. Обстеження, визначення матеріалів труб, складання технічного опису
Кілометр
10,320
Зйомка, складання абрису. Прив'язка до місцевості оглядових колодязів. Виконання лінійних промірів між колодязями в прямому та зворотньому напрямках. Обстеження мережі, визначення матеріалу, зовнішніх колодязів і труб, складання технічного опису

6.13
Обстеження, обмір, нанесення на план уводів і випусків:


Обстеження, обмір, нанесення на план уводів і випусків


- водопровідної мережі
Ввід
0,416- каналізаційної мережі
Випуск
0,375


6.14
Нанесення на план проїздів або кварталів мереж та їх елементів у масштабі 1:500:


Нанесення на план проїздів або кварталів мереж та їх елементів у масштабі 1:500. Надання нумерації колодязям і проставлення цифр та написів


- водопровідної мережі
Кілометр
0,728- каналізаційної мережі
- " –
0,703


6.15
Викреслювання вертикального або горизонтального розрізу колодязя, складання специфікації на його обладнання:


Викреслювання вертикального або горизонтального розрізу колодязя, складання специфікації на його обладнання


- водопровідний колодязь
Колодязь
0,388- каналізаційний колодязь
- " –
0,399


6.16
Викреслювання мережі тушшю:


Викреслювання мережі тушшю


- водопровідної мережі
Кілометр
0,828- каналізаційної мережі
- " –
0,789


6.17
Обмір та детальний опис колодязів, підземних споруд. Складання детальних польових ескізів у 2 – 3-х проекціях:


Обмір та детальний опис колодязів, підземних споруд. Складання детальних польових ескізів у 2 – 3 проекціях


- водопровідний колодязь
Колодязь
0,430- каналізаційний, кабельний колодязь
- " –
0,330- спецтрубопровідний колодязь
- " –
0,485


Примітка. Якщо колодязі типові, то застосовується коефіцієнт 0,9.

6.18
Обмір та детальний опис вузлів підземних споруд. Визначення призначення, напрямку тощо. Складання польових ескізів
Вузол, опора
0,389
Обмір та детальний опис вузлів підземних споруд. Визначення призначення, напрямку тощо. Складання польових ескізів

6.19
Формування технічного паспорта інженерних споруд
Паспорт
0,283
Формування технічного паспорта інженерних споруд
Додаток 2
до Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації

_________________________
/бюро технічної інвентаризації/

____________ ________________ _______________
/посада/ /підпис/ /прізвище/"___" ____________ 200 _ р.


АКТ
ПРОЦЕНТУВАННЯ НЕЗАВЕРШЕНИХ РОБІТ

Мною, ______________________________________________________________________________,
/посада, прізвище та ініціали складаючого акт/
встановлено, що ______________________________________________________________________
/посада, прізвище та ініціали виконавця/
за звітний _______________ місяць 200_ р. по технічній інвентаризації
_____________________________________________________________________________________
/найменування і адреса об'єкта/
загальною вартістю __________________________ грн. виконаний такий обсяг робіт
_______________________________________________________________що складає _________% від загального об'єму на суму
_________________________________________________________________________________ грн.,
/прописом/
яка підлягає врахуванню у виконання завдання ___________ місяця 200_ р.
Усього виконано робіт по об'єкту з початку робіт на суму __________ грн.
Залишкова вартість незавершених робіт по об'єкту ________________ грн.


"___" ____________200_ р.

Підписи, прізвища й ініціали складаючого акт і виконавця робітДодаток 3
до Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації

Зразок

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Начальник ________________ БТІ
_____________________________
/прізвище, ініціали/
"02" січня 2004 року


КАЛЬКУЛЯЦІЯ
ВАРТОСТІ 1-Ї НОРМИ ЧАСУ НА РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ
___________________________
/назва БТІ/
бюро технічної інвентаризації

1. Годинна тарифна ставка виконавця на 2004 рік:
253,5 х 12 : 2012 = 1,51, де
253,5 – мінімальна тарифна ставка
12 – кількість місяців у році
2012 – кількість годин робочого часу за 2004 рік.

2. Вартість 1 години роботи виробничого персоналу БТІ.

Статті калькуляції
Виконавець

1. Основна заробітна плата
1,51

2. Додаткова заробітна плата (40% – 75%)
0,60
-----
2,11

3. Нарахування на зарплату (32%)
0,68

4. Загальногосподарські витрати
5,36

5. Собівартість
8,15

6. Прибуток (29%)
2,36

7. Оптова ціна
10,51

8. Єдиний податок
1,05

9. Відпускна ціна
11,56


Головний бухгалтер _______________________________________
/підпис, ініціали, прізвище/


Додаток 4
до Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації

Зразок

Розрахунок загальногосподарських витрат
з "02" січня 2004 року


п/п
Види витрат
Сума витрат в місяць
Кількість місяців
Усього

1
Заробітна плата

начальник
878
12
10536


бухгалтер
790
12
9480


інженер
300
12
3600


програміст
300
12
3600


техніки (12 х 253,5)
3042
12
36504


техпрацівники
205
12
2460


сторожа (2 х 205)
410
12
4920


оператор
205
12
2460


РАЗОМ зарплата


73560

2
Бланки
416.67
12
5000

3
Оргтехніка
333.33
12
4000

4
Опалення
83.33
12
1000

5
Електрична енергія
150
12
1800

6
Послуги зв'язку
416.67
12
5000

7
Відрядження
250
12
3000

8
Підписка
150
12
1800

9
Перепідг. та інжен. забезпеч.
500
12
6000

10
Малоцінка
250
12
3000

11
Господарські витрати
125
12
1500

12
Охорона праці
100
12
1200

13
Послуги банку
158.33
12
1900

14
Страхування
241.67
12
2900

15
Амортизація
1500
12
18000


Усього


129660


129660 : 36504 = 3,55
1,51 х 3,55 = 5,36 – загальногосподарські витрати
Головний бухгалтер _____________________________________
/підпис, ініціали, прізвище/


Додаток 5
до Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації

Зразок

Замовлення № ВЛ/0458-1О Дата 05.04.2004
Замовник: Морозенко О. І.
Адреса: с. Морозівка

Рахунок на роботи по первинній інвентаризації домоволодіння 1 категорії до 100 кв. м


Вартість норми часу
11,56
Зарплата
1,51п/п
§
Види робіт
Кіль-
кість
Норма часу
Вар-
тість
Технік
Контролер
Архіваріуснорма часу
вар-
тість
зарп-
лата
норма часу
вар-
тість
зарп-
лата
норма часу
вар-
тість
зарп-
лата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
14
15
16
17
18

1
№ 4.1
Приймання замов
1
0,170
1,970,170
1,97
0,26
2
№ 4.2
Вихід на об'єкт
1
2,697
31,18
2,697
31,18
4,073
№ 2.18*
Складання ескізу
1
1,675
19,36
1,433
16,57
2,16
0,242
2,80
0,37
4
№ 2.20*
Обведення тушшю
1
0,800
9,25
0,698
8,07
1,05
0,102
1,18
0,15
5
№ 2.21*
Зняття копії
1
1,044
12,07
0,910
10,52
1,37
0,134
1,55
0,20
6
№ 2.34
Оцінка основ. буд.
1
1,673
19,34
1,454
16,81
2,20
0,219
2,53
0,33
7
№ 2.37
Технічний паспорт
1
1,072
12,39
0,911
10,53
1,38
0,161
1,86
0,24
8
№ 4.7
Брошур. справи
1
0,164
1,90
0,164
1,90
0,259
№ 4.4
Внес. в книгу
1
0,060
0,69


0,060
0,69
0,09

10
№ 4.9
Таксування робіт
1
0,190
2,200,190
2,20
0,29
11
№ 4.14
Видача документів
1
0,079
0,91


0,079
0,91
0,12

12
№ 4.10
Зведення нарядів
1
0,016
0,180,016
0,18
0,02
13
№ 4.15
Виписка рахунка
1
0,069
0,800,069
0,80
0,10
14
2.31, 2.34
Інв. та оцін. госп. буд.
5
0,820
47,40
0,707
40,86
5,34
0,113
6,53
0,85
15
№ 2.32
Інв. дв. спор. (шт., за 100 м кв.)
5
0,333
19,25
0,289
16,70
2,18
0,044
2,54
0,33
16
№ 2.35
Оцін. дв. спор. (шт., за 100 м кв.)
0
0,321
0,00
0,273
0,00
0,00
0,048
0,00
0,00
17
№ 2.1
Зйомка земельної ділянки
0
1,564
0,00
1,354
0,00
0,00
0,210
0,00
0,00
Всього

12,747
178,88
10,890
153,14
20,00
1,718
24,14
3,15
0,139
1,61
0,21


Види робітРеєстратор
Архіваріус
Контролер

№ 1.1, 1.3, 1.4, 1.7 1.15, 1.17, 1.16, 1.2
1
0,600
6,94
0,488
5,64
0,74
0,112
1,29
0,17
№ 1.16
Внесення прав. докум.
1
0,117
1,35
0,117
1,35
0,18№ 1.5, 1.6, 1.16 (Внесення власників)
1
0,259
2,99
0,117
1,35
0,18
0,142
1,64
0,21
№ 1.16 (Внесення будівель та споруд)
11
0,025
3,18
0,025
3,18
0,42№ 1.3
Внесення співвласників
0
0,080
0,00
0,080
0,00
0,00№ 1.19, 1.21
Витяг з реєстру
1
0,601
6,95
0,601
6,95
0,911.28, 1.9, 1.10
Оформлення прав. докум.
1
1,374
15,88
1,374
15,88
2,07Всього

3,056
37,29
2,802
34,36
4,49
0,254
2,94
0,38
0,000
0,00
0,00


Дата
05.04.2004
Акт виконаних робіт
Коефіцієнт
1

Зам. № 
ВЛ/0458-1О
Виконали:
Разом з к
178,88

Замовник
Морозенко О. І.
Технік
Реєстр.
Контролер
Архів.
Відмітки
Реєстрація
37,29

Адреса
с. Морозівка
ВЛ
ДО
ЖС
СЛ

Доплата


Вартість інвентаризації
153,14

24,14
1,61

За термін


Зарплата інвентаризації
20,00

3,15
0,21

Договір №


Вартість реєстрації

34,36
0,00
2,94Зарплата реєстрації

4,49
0,00
0,38Строки виконання


Виїзд техніка
Здати на реєстрацію
Видача документів


"___" _______ 2004 р. на _____ годин
"___" _______ 2004 р.
"___" _______ 2004 р.
Додаток 6
до Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації

Зразок

Замовлення № ВЛ/0718-2О Дата 05.04.2004
Замовник: Фареник А. П.
Адреса: с. Хмельовик

Рахунок на роботи по поточній інвентаризації домоволодіння з переоцінкою та внес. в єдин. реєстр


Вартість норми часу
11,56
Зарплата
1,51п/п
§
Види робіт
Кіль-
кість
Норма часу
Вар-
тість
Технік
Контролер
Архіваріуснорма часу
вар-
тість
зарп-
лата
норма часу
вар-
тість
зарп-
лата
норма часу
вар-
тість
зарп-
лата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
14
15
16
17
18

1
№ 4.1
Приймання замов.
1
0,170
1,970,170
1,97
0,26
2
№ 4.2
Вихід на об'єкт
1
2,697
31,18
2,697
31,18
4,073
№ 2.39а
Обстеження будівлі
1
1,083
12,52
0,941
10,88
1,42
0,142
1,64
0,21
4
№ 2.53
Переоцін. будівлі
1
1,583
18,30
1,415
16,36
2,14
0,168
1,94
0,25
5
№ 4.3
Розшукування справи
1
0,079
0,91


0,079
0,91
0,12

6
№ 4.7
Брошур. справи
1
0,164
1,90
0,164
1,90
0,257
№ 4.9
Таксування робіт
1
0,190
2,200,190
2,20
0,29
8
№ 1.4
Заповнення штампа
3
0,071
2,46
0,071
2,46
0,329
№ 4.14
Видача документів
1
0,079
0,91


0,079
0,91
0,12

10
№ 4.10
Зведення нарядів
1
0,016
0,180,016
0,18
0,02
11
№ 4.15
Виписка рахунка
1
0,069
0,800,069
0,80
0,10
12
№ 2.39в
Обст. госп. буд. споруд
6
0,126
8,74
0,109
7,56
0,99
0,017
1,18
0,15
13
№ 2.54
Переоцін. госп. буд.
3
0,321
11,13
0,273
9,47
1,24
0,048
1,66
0,22
14
№ 2.55
Переоцінка споруд
3
0,34


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 297


Похожие документы

Генерация: 0.543 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.001 сек.