24.06.2004 Про затвердження Інструкції щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З

24.06.2004 N 118

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2004 р.
за N 890/9489


Про затвердження Інструкції щодо застосування
ресурсних елементних кошторисних норм на роботи
з ремонту устатковання та обладнання,
які виконуються на об'єктах житлово-комунального
господарства


Відповідно до Положення про Державний комітет України
з питань житлово-комунального господарства, затвердженого Указом
Президента України від 19 серпня 2002 року N 723/2002(із змінами),
та з метою удосконалення кошторисно-нормативної бази на роботи з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються
на об'єктах житлово-комунального господарства, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію щодо застосування ресурсних
елементних кошторисних норм на роботи з ремонту устатковання
та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального
господарства (додається).

2. Управлінню комунальної теплоенергетики (Глущенко С.М.)
спільно з Юридичним відділом (Агапова М.Г.) забезпечити реєстрацію
цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню комунальної теплоенергетики (Глущенко С.М.)
довести цей наказ до відома підприємств житлово-комунального
господарства та заінтересованих організацій.

4. Видання та розповсюдження Інструкції щодо застосування
ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ремонту
устатковання та обладнання, які виконуються на об'єктах
житлово-комунального господарства (за заявками підприємств)
покласти на її розробника - Державний інститут праці
та соціально-економічних досліджень.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Держжитлокомунгоспу України Ю.Є.Хіврич.

Голова Комітету Г.М.Семчук

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство економіки та з питань
європейської Інтеграції України

Державний комітет України
з будівництва та архітектури

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держжитлокомунгоспу
України
24.06.2004 N 118

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2004 р.
за N 890/9489


ІНСТРУКЦІЯ
щодо застосування ресурсних елементних
кошторисних норм на роботи з ремонту
устатковання та обладнання, які виконуються
на об'єктах житлово-комунального господарства


1 Загальні положення

1.1 Ця Інструкція поширюється на всі ресурсні елементні
кошторисні норми на роботи з ремонту устатковання та обладнання,
які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства
(далі - ремонт устатковання), що включені до збірників ресурсних
елементних кошторисних норм (далі - РЕКН), перелік та номери яких
наведено у додатку 1 до цієї Інструкції.

1.2 Кожний збірник містить технічну частину, таблиці норм
з показниками ресурсів. Норми містять такі показники:
- витрати праці робітників, зайнятих на ремонтних роботах,
людино-години;
- середній розряд робіт, визначений для ланки робітників,
зайнятих на ремонтних роботах;
- витрати праці машиністів, людино-години;
- час експлуатації та перелік будівельних машин, механізмів,
механізованого виробничого знаряддя (механізованого інструменту),
машино-години;
- норми витрат матеріалів, виробів і конструкцій у фізичних
одиницях виміру.

1.3. РЕКН розроблені для застосування при проведенні ремонту
устатковання на всіх об'єктах житлово-комунального господарства.

1.4 РЕКН відображають середньогалузевий рівень витрат
ресурсів для прийнятої технології та організації ремонтних робіт,
застосовуються для визначення витрат ресурсів при виконанні робіт
з ремонту устатковання незалежно від способу їх проведення. РЕКН
призначені для визначення складу та потреб у ресурсах, необхідних
для виконання ремонтних робіт, для визначення прямих витрат
у інвесторському кошторисі, формування договірної ціни
при укладенні контрактів для усіх підрядних організацій незалежно
від форм власності, а також для розрахунків за виконані роботи.

1.5 Отримані на основі РЕКН дані про склад і кількість
ресурсів, необхідних для здійснення ремонту, використовуються
для визначення тривалості виконання робіт, складання звітної
та аналітичної документації, встановлення норм списання
матеріалів.

1.6 РЕКН передбачене виконання ремонтних робіт згідно
з правилами техніки безпеки та пожежної безпеки.

1.7 Шифри матеріалів, будівельних машин та механізмів,
що наведені у РЕКН, указані виходячи із номенклатури збірників
кошторисних цін на матеріали, вироби, конструкції видання
1997 року, збірника ресурсних кошторисних норм експлуатації
будівельних машин та механізмів ДБН Д.2.7-2000 та розшифровуються
у такий спосіб:
а) за матеріальними ресурсами (будівельні матеріали, вироби
та конструкції):
1XY-позиція,
де 1 - номер збірника;
Х - номер частини збірника;
Y - номер розділу збірника;
позиція - порядковий номер у розділі збірника;

б) за технічними ресурсами (будівельні машини та механізми):
2Х-позиція,
де 2 - номер збірника;
Х - номер розділу збірника;
позиція - порядковий номер у розділі збірника.

1.8 РЕКН в залежності від способу виконання робіт
не коригуються, за винятком випадків, передбачених цією
Інструкцією, а також збірниками РЕКН.

1.9 У назвах РЕКН наведені основні ознаки, які характеризують
устатковання, обладнання, види робіт. Межі числових значень (маса,
діаметр, довжина, товщина, потужність та ін.), що вказані з словом
"до", слід розуміти включно. Значення маси одиниці устатковання
передбачає масу нетто.

1.10 У РЕКН враховані витрати ресурсів, які необхідні
для виконання повного комплексу робіт з ремонту устатковання,
відповідно до діючих положень з організації, проведення
та приймання робіт, а також технічної документації на ремонт.
У РЕКН враховані (якщо інше не передбачене технічними
частинами, вступними вказівками до розділів та описами складу
робіт) витрати ресурсів на такі роботи:
- приймання устатковання до ремонту;
- горизонтальне і вертикальне переміщення виробів,
конструкцій і матеріалів у межах робочої зони;
- установлення та знімання заглушок при проведенні
випробувань;
- знімання устатковання з фундаментів та його встановлення
після ремонту;
- розбирання устатковання зі зніманням вузлів і деталей,
складання;
- очищення, промивання, протирання, пропарювання,
відбраковування вузлів і деталей, а також очищення внутрішньої
поверхні устатковання;
- заміна відпрацьованих вузлів і деталей з підгонкою, заміною
болтових з'єднань, свердлінням отворів, розвальцюванням
і завальцюванням;
- ремонт вузлів, деталей з їх розбиранням, складанням,
рихтуванням, притиранням, пришабруванням за винятком верстатних,
ковальських і ливарних робіт, які не оговорені у технічних
частинах, вступних вказівках і описах складу робіт;
- регулювання та центрування частин, що обертаються;
- перевірка якості ремонту, включаючи індивідуальні
випробування устатковання (вхолосту, а у разі потреби -
під навантаженням, гідравлічні, пневматичні та інші види
випробувань, які вказані у технічних частинах, вступних вказівках
збірників та описах складу робіт).

1.11 У РЕКН не враховані (якщо інше не передбачене технічними
частинами, вступними вказівками до розділів та описами складу
робіт) витрати ресурсів на:
- роботи з монтажу та демонтажу приладів і засобів
автоматизації;
- кольорове або розрізняльне фарбування устатковання, а також
нанесення пояснювальних і попереджувальних написів;
- знімання та установлення контрольно-вимірювальних приладів
при ремонті, демонтажі та монтажі трубопроводів, арматури,
металоконструкцій;
- від'єднання та приєднання мереж водо-, газо-, паро-,
електропостачання, повітроводів та інших комунікацій устатковання,
яке ремонтується, до діючих мереж;
- роботи з монтажу та демонтажу оснастки, пристроїв
і тимчасових конструкцій, що необхідні для виконання ремонтних
робіт;
- транспортування матеріалів, виробів, конструкцій,
устатковання, запасних частин до приоб'єктного складу (ремонтної
зони, якщо ці поняття збігаються);
- улаштування та розбирання риштувань і риштовань
для виконання робіт на висоті більше 4 м від підлоги
або перекриття;
- улаштування пристосувань для проведення ремонту вузловим
і агрегатним методами;
- виготовлення запасних частин та їх відновлення (ремонт
виконується із застосуванням готових деталей і виробів);
- паяльні, свинцеві роботи та лудіння;
- заправлення устатковання і систем змащування мастильними
матеріалами;
- пусконалагоджувальні роботи;
- випробування на механічну міцність;
- зрізання болтів, гвинтів, шпильок і гайок, що скородовані;
- прибирання технологічних відходів: бруду, мастила, шлаку
тощо;
- навантаження та відвезення брухту і сміття від розбирання
устатковання, трубопроводів, ізоляційних покриттів тощо;
- енергетичні та матеріально-технічні ресурси, які надає
замовник для випробування устатковання.

1.12 РЕКН не враховані, але мають враховуватися додатково
витрати ресурсів на улаштування спеціальних загород і пристосувань
при роботі в безпосередній близькості від вибухонебезпечних
апаратів і місткостей, електроустановок, які перебувають
під напругою, та витрати ресурсів, що пов'язані з проведенням
спеціальних заходів, необхідних для переміщення устатковання
під час ремонту (улаштування шпальних викладок, проїздів, естакад,
настилів тощо), планування території, улаштування спеціальних
майданчиків для ремонту устатковання, улаштування перекриттів
над прорізями та інші подібні роботи, а також витрати ресурсів,
які пов'язані зі здійсненням заходів, що проводяться згідно
з ремонтною документацією.

2 Порядок застосування РЕКН

2.1 РЕКН передбачають виконання ремонту устатковання
в нормальних умовах. Визначення витрат ресурсів у випадках, коли
роботи проводяться в умовах, які знижують продуктивність праці,
проводиться шляхом застосування до норм витрат праці
робітників-ремонтників та норм часу експлуатації машин
і механізмів коефіцієнтів, які наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| N | Умови виконання ремонтних робіт |Коефіцієнт|
| з/п | | |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 1 |На підприємствах (у цехах, корпусах, на | 1,15 |
| |виробничих майданчиках), які зупинені для | |
| |проведення ремонтних робіт, а також у будівлях | |
| |і спорудах усіх призначень за наявності у зоні | |
| |виконання робіт предметів, які захаращують | |
| |приміщення (верстатів, установок, апаратів, | |
| |експлуатаційного та лабораторного устатковання,| |
| |оргтехніки, меблів тощо) | |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 2 |На діючих підприємствах (у цехах, корпусах, на | 1,20 |
| |виробничих майданчиках) за наявності у зоні | |
| |проведення робіт діючого технологічного | |
| |устатковання (верстатів, установок, кранів, | |
| |конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі | |
| |інженерних комунікацій, або запиленості | |
| |повітря, або руху технологічного транспорту по | |
| |внутрішньоцехових і внутрішньозаводських коліях| |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 3 |При виконанні робіт в охоронній зоні повітряних| 1,20 |
| |ліній електропередачі, в місцях проходу | |
| |комунікацій електропостачання, в діючих | |
| |електроустановках, поблизу конструкцій і | |
| |предметів, що перебувають під напругою (у | |
| |випадках, коли повне зняття напруги через | |
| |виробничі умови неможливе), якщо це пов'язано з| |
| |обмеженням дії робітників спеціальними вимогами| |
| |техніки безпеки | |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 4 |При температурі повітря на робочому місці у | 1,25 |
| |приміщеннях понад +40 град. C | |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 5 |У закритих спорудах і приміщеннях (колектори, | 1,10 |
| |бункери, резервуари, камери тощо), верхня | |
| |відмітка яких розміщена нижче 3 м від поверхні | |
| |землі, а також у газоходах, повітропроводах | |
| |тощо з площею поперечного перерізу до 50 кв. м | |
| |або діаметром не більше 8 м | |
------------------------------------------------------------------

2.1.1 Застосування вказаних коефіцієнтів при складанні
кошторисної документації має обгрунтовуватися документами,
фіксуючими дійсні умови виконання робіт.
2.1.2 При виконанні робіт в умовах, наведених у таблиці 1,
може бути застосований тільки один з коефіцієнтів, за винятком
коефіцієнтів пунктів 3 та 5, які за наявності відповідних умов
можуть застосовуватись з будь-яким із коефіцієнтів, наведених
у таблиці 1.
2.1.3 Охоронною зоною вздовж повітряних ліній електропередачі
згідно з ГОСТ 12.1.013-78 є ділянка землі та простору між
вертикальними площинами, які проходять через паралельні прямі,
віддалені від крайніх проводів (при невідхиленому їх положенні)
на відстані, м:
для ліній напругою:
до 1кВ - 2;
від 1 до 20 кВ включно - 10;
35 кВ - 15;
110 кВ - 20;
150 кВ, 220 кВ, 330 кВ - 25;
400 кВ, 500 кВ - 30;
750 кВ - 40;
800 кВ (постійний струм) - 30.
2.1.4 Коефіцієнти таблиці 1 не застосовуються за наявності
в технічних частинах або вступних вказівках до розділів
коефіцієнтів, які враховують умови виконання робіт, аналогічні
умовам, наведеним у таблиці 1.

2.2 РЕКН передбачені витрати ресурсів на ремонт устатковання,
яке не має покриття. Витрати ресурсів на ремонт устатковання,
що має покриття, про яке не вказано у назвах РЕКН, назвах розділу,
підрозділу, вступних вказівках, визначаються шляхом застосування
до норм витрат праці робітників-ремонтників та норм часу
експлуатації машин і механізмів таких коефіцієнтів:
- для устатковання освинцьованого та оцинкованого, - 1,05;
- для устатковання, покритого бакелітом, пластикатом, емаллю
(емальованого), гумованого або торкретованого, - 1,25;
- для устатковання з тепловою ізоляцією або вогнетривким
муруванням, які нанесені до його ремонту або монтажу
(без врахування маси ізоляції або мурування, коли одиниця виміру
в РЕКН - тонна) - 1,25.

2.3 За наявності особливостей в умовах виконання ремонтних
робіт, які пов'язані з конструктивними особливостями, технологією
виконання робіт і експлуатації устатковання, визначення витрат
ресурсів проводиться шляхом застосування до норм витрат праці
робітників-ремонтників та норм часу експлуатації машин
і механізмів коефіцієнтів, які наведені у таблиці 2.

Таблиця 2
--------------------------------------------------------------
| N | Умови виконання ремонтних робіт |Коефіцієнт|
|з/п | | |
|----+--------------------------------------------+----------|
| 1 |На висоті більше 4 м з підмостей і драбин | 1,2 |
|----+--------------------------------------------+----------|
| 2 |Те саме, з колисок | 1,3 |
|----+--------------------------------------------+----------|
| 3 |Те саме, з пересувних вишок | 1,1 |
|----+--------------------------------------------+----------|
| 4 |Виконання робіт всередині закритих посудин | 2,0 |
|----+--------------------------------------------+----------|
| 5 |Виконання робіт у вибухонебезпечних | 1,3 |
| |і пожежонебезпечних зонах | |
--------------------------------------------------------------

2.3.1 Одночасно можна застосовувати не більш ніж два
коефіцієнти таблиці 2.

2.4 У разі заміни провідного вантажопідйомного засобу, який
використовується при виконанні основної технологічної операції,
витрати ресурсів визначаються шляхом застосування до норм витрат
праці робітників-ремонтників та норм часу експлуатації
вантажопідйомного засобу коефіцієнтів, які наведені у таблиці 3.

Таблиця 3
---------------------------------------------------------------------
| | Вантажопідйомні засоби, які фактично |
| | використовуються |
| |--------------------------------------------------|
|Вантажопідйомні |крани |електро-|щогли з |електро- |ручні |
|засоби, які | |тельфери|електро- |бідки з |лебідки, |
|передбачені РЕКН| | |лебідками |поліспастами|талі або |
| | | | |та блоками |виконання|
| | | | | |робіт |
| | | | | |вручну |
|----------------+-------+--------+----------+------------+---------|
|Крани | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
|----------------+-------+--------+----------+------------+---------|
|Електротельфери | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
|----------------+-------+--------+----------+------------+---------|
|Щогли з | 0,75 | 0,9 | 1,0 | 1,15 | 1,3 |
|електролебідками| | | | | |
|----------------+-------+--------+----------+------------+---------|
|Електролебідки з| 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
|поліспастами та | | | | | |
|блоками | | | | | |
|----------------+-------+--------+----------+------------+---------|
|Ручні лебідки, | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,9 | 1,0 |
|талі або | | | | | |
|виконання робіт | | | | | |
|вручну | | | | | |
---------------------------------------------------------------------

Примітка. Коефіцієнтами враховані витрати ресурсів
на встановлення та знімання такелажних пристосувань, пересування
лебідок і кранів у процесі виконання робіт.

2.5 РЕКН передбачені витрати ресурсів на ремонт устатковання,
яке перебуває в експлуатації до 10 років. Визначення витрат
ресурсів на ремонт устатковання, яке перебуває в експлуатації
більше 10 років, проводиться шляхом застосування до норм витрат
праці робітників-ремонтників та норм часу експлуатації машин
і механізмів таких коефіцієнтів:
- понад 10 до 15 років - 1,1;
- понад 15 до 20 років - 1,15;
- понад 20 до 40 років - 1,2;
- понад 40 років - 1,3.

2.6 Якщо за технологічними причинами виконання ремонтних
робіт проводиться з перервами, до норм витрат ресурсів,
передбачених РЕКН, застосовуються коефіцієнти, значення яких
узгоджуються із замовником згідно з графіком роботи.

2.7 Витрати ресурсів на ремонт імпортного устатковання (крім
устатковання виробництва країн колишнього СРСР), яке не охоплене
РЕКН, визначаються за РЕКН на ремонт устатковання з аналогічними
характеристиками шляхом застосування до норм витрат праці
робітників-ремонтників та норм часу експлуатації машин
і механізмів коефіцієнта 1,25.

2.8 При одночасному застосуванні коефіцієнти перемножуються.

3 Матеріальні ресурси

3.1 Норми витрат матеріалів, виробів та конструкцій, для яких
у РЕКН кількість наведено "За проектом" або "За відомістю
дефектів", визначаються згідно з ремонтною та проектною
документацією.

3.2 Додатковому урахуванню підлягають витрати ресурсів:
- на електроенергію, пару, стисле повітря, паливо та інші
ресурси, які надає замовник для випробувань. Витрати
електроенергії визначаються перемноженням установленої потужності
електродвигунів на кількість годин випробування (за технічними
умовами та будівельними нормами) із застосуванням коефіцієнта 0,7;
- на виготовлення запасних частин і нестандартизованого
устатковання.

4 Переміщення устаткування

4.1 У РЕКН враховані витрати ресурсів на горизонтальне
і вертикальне переміщення устатковання від приоб'єктного складу
до місця ремонту на відстані, які наведені у технічних частинах
або вступних вказівках до розділів збірників РЕКН.

4.2 Додатковому обліку підлягають витрати ресурсів на:
а) горизонтальне переміщення устатковання від приоб'єктного
складу до місця ремонту понад враховану у нормах відстань,
але в цілому не більше 1500 м, за винятком випадків, коли
у збірниках враховано переміщення "до місця установлення";
б) вертикальне переміщення устатковання до відміток вище
чи нижче, врахованих у збірниках, за винятком випадків, коли
у нормах враховано переміщення "до місця установлення".
За нормами, в яких переміщення устатковання враховане "у межах
поверху", додатково враховуються витрати ресурсів на піднімання
устатковання від рівня землі до підлоги відповідного поверху.

4.3 Витрати ресурсів на переміщення устатковання на відстані,
що перевищують враховані у збірниках, визначаються за нормами
додатка 2 до цієї Інструкції.

4.4 Норми, які наведені у пунктах 1-33 додатка 2 до цієї
Інструкції, треба додавати у відповідних ресурсних нормах
до рядків аналогічної назви. Зокрема, витрати праці
робітників-ремонтників у людино-годинах за однією з позицій
додатка 2 додаються до витрат праці робітників-ремонтників
у людино-годинах, зазначених у відповідних РЕКН. Такий самий
порядок застосовується до норм часу використання машин і
механізмів (машино-година).

5 Порядок визначення кошторисних норм
на роботи з ремонту устатковання, які не передбачені РЕКН

5.1 Витрати ресурсів на проведення ремонту устатковання, яке
відрізняється за масою від наведеного у РЕКН, але подібне
за технічною характеристикою та складністю ремонту, визначаються
таким чином:
5.1.1 При різниці у масі устатковання (із врахуванням маси
електродвигунів і приводів) не більше 10% маси устатковання,
наведеній у РЕКН, - за РЕКН для найближчого за масою аналогічного
устатковання, передбаченого збірником.
5.1.2 При різниці у масі устатковання (із врахуванням маси
електродвигунів і приводів) понад 10% - шляхом застосування
до усіх норм витрат ресурсів, передбачених РЕКН для найближчого
за масою устатковання, коефіцієнтів, наведених у таблиці 4 (якщо
одиницею виміру прийнято штуку, комплект тощо) або у таблиці 5
(якщо одиницею виміру прийнято тонну).

Таблиця 4

Коефіцієнти до норм витрат ресурсів при різниці в масі
устатковання
(одиниця виміру - штука, комплект)

------------------------------------------------------------------
| Коефіцієнти зміни маси | Коефіцієнти до норм |
| устатковання | |
|-------------------------------------+--------------------------|
| до 0.5 | 0,75 |
| 0,51 - 0,6 | 0,80 |
| 0,61 - 0,7 | 0,85 |
| 0,71 - 0,8 | Таблиця 5

Коефіцієнти до норм витрат ресурсів при різниці в масі
устатковання
(одиниця виміру - тонна)

------------------------------------------------------------------
|Коефіцієнти зміни маси | Коефіцієнти до норм |
|устаткування | |
|---------------------------------+------------------------------|
| до 0,5 | 1,

5.2 При проведенні робіт із частиною устатковання, для якого
у РЕКН вказано одиницю виміру штука, комплект тощо, витрати
ресурсів визначаються шляхом застосування до усіх норм витрат
ресурсів, передбачених РЕКН, коефіцієнтів, наведених у таблиці 6.


Таблиця 6

Коефіцієнти до норм витрат ресурсів при проведенні
робіт із частиною устатковання
(одиниця виміру - штука, комплект тощо)

------------------------------------------------------------------
|Відношення маси частини устатковання, |Коефіцієнти до норм |
|яка ремонтується, до його повної маси, %| |
|----------------------------------------+-----------------------|
| до 5 | 0,08 |
| понад 5 до 10 | 0,17 |
| понад 10 до 20 | 0,28 |
| понад 20 до 30 | 0,39 |
| понад 30 до 40 | 0,49 |
| понад 40 до 50 | 0,58 |
| понад 50 до 60 | 0,67 |
| понад 60 до 70 | 0,75 |
| понад 70 до 80 | 0,83 |
| понад 80 до 90 | 0,91 |
| понад 90 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------

Примітки:
1 Коефіцієнти до РЕКН, які наведені у таблицях 4-6,
застосовуються до всіх матеріальних ресурсів, у тому числі
і матеріалів, кількість яких наведено "За проектом", "За відомістю
дефектів".
2 Якщо маса устатковання наведена у РЕКН із словом "до",
коригування за масою припускається лише понад вказану масу, а якщо
"від" і "до" - лише понад крайні межі.

5.3 Визначення витрат ресурсів на роботи з ремонту
устатковання, які не охоплені збірниками РЕКН, може проводитися
одним із таких способів:
5.3.1 Складання індивідуальних ресурсних елементних
кошторисних норм.
5.3.2 Використання РЕКН на монтаж устатковання збірників
ДБН Д.2.3-99 Держбуду України; при цьому норми на ремонтні
операції утворюються з норм на монтаж устатковання шляхом
застосування до норм витрат усіх зазначених у них ресурсів таких
коефіцієнтів:
- монтаж - 1,0;
- ремонт - 1,2;
- ревізія - 0,6.
Використання зазначених у цьому пункті збірників проводиться
із застосуванням положень, які передбачені цією Інструкцією,
та положень технічних частин і вступних вказівок до розділів
відповідних збірників РЕКН.

5.4 У разі, коли у РЕКН збірників на ремонт устатковання
наведено норми витрат ресурсів на монтаж устатковання
та не наведено норми на його ремонт або ревізію, визначення витрат
ресурсів на ці роботи може проводитися одним із таких способів:
5.4.1 Складання індивідуальних ресурсних елементних
кошторисних норм;
5.4.2 Використання РЕКН на монтаж із застосуванням до норм
витрат всіх ресурсів, передбачених РЕКН, коефіцієнтів, наведених
у підпункті 5.3.2 цієї Інструкції.

5.5 Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми
розроблюються згідно з Методичними рекомендаціями по розробці
ресурсних елементних кошторисних норм, схваленими рішенням
Науково-технічної ради Держбуду України від 12.04.2002 N 21.
Індивідуальні норми узгоджуються у встановленому порядку.

6 Знімання та установлення устатковання

6.1 Витрати ресурсів на роботи з демонтажу устатковання
за відсутністю необхідних РЕКН та, якщо інше не викладене
у вступних вказівках до розділів та технічних частинах збірників,
можуть визначатися одним із таких способів:
6.1.1 Використання відповідних РЕКН на монтаж
із застосуванням до норм витрат ресурсів (з виключенням норм
витрат матеріалів, передбачених нормами) таких коефіцієнтів:
6.1.1.1 Для устатковання (крім кабелів), призначеного
для подальшого використання, з консервацією, укладанням деталей
у тару і складанням пакувальних специфікацій - 0,5;
6.1.1.2 Для устатковання, призначеного для подальшого
використання, без консервації та пакування - 0,4;
6.1.1.3 Для устатковання, призначеного в брухт, - 0,3;
6.1.1.4 Для кабелів, призначених для повторного використання,
- 1,0.
Середній розряд робіт з демонтажу приймається за відповідними
нормами на монтажні роботи.
6.1.2 Складання індивідуальних ресурсних елементних
кошторисних норм.

6.2 У разі, коли у збірниках наведені загальні норми
на знімання та установлення (заміну) устатковання і не наведені
норми на знімання (демонтаж) і установлення (монтаж) окремо,
а в технічних частинах збірників і вступних вказівках до розділів
не наведений порядок їх визначення, витрати ресурсів на ці роботи
можуть визначатися одним із таких способів:
6.2.1 Використання відповідних РЕКН на знімання
та установлення (заміну) устатковання із застосуванням до норм
витрат ресурсів таких коефіцієнтів:
6.2.1.1 Для установлення (монтажу) - шляхом застосування
до норм витрат усіх ресурсів, передбачених РЕКН, коефіцієнта 0,77;
6.2.1.2 Для знімання (демонтажу) - шляхом застосування
до норм витрат ресурсів (з виключенням норм витрат матеріалів,
передбачених нормами на заміну) таких коефіцієнтів:
а) для устатковання (крім кабелів), призначеного
для подальшого використання, з консервацією, укладанням деталей
у тару і складанням пакувальних специфікацій - 0,38;
б) для устатковання, призначеного для подальшого
використання, без консервації та пакування - 0,31;
в) для устатковання, призначеного в брухт, - 0,23.
6.2.2 Складання індивідуальних ресурсних елементних
кошторисних норм для знімання (демонтажу) і установлення (монтажу)
устатковання.

Заступник начальника управління
комунальної теплоенергетики
Держжитлокомунгоспу України В.І.Богдан


Додаток 1
до підпункту 1.1 Інструкції
щодо застосування ресурсних
елементних кошторисних норм
на роботи з ремонту
устатковання та обладнання,
які виконуються на об'єктах
житлово-комунального
господарства


ПЕРЕЛІК
збірників ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства

------------------------------------------------------------------
| N | Назва збірника | Ким затверджено, дата, |
| з/п | | номер |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 1 |Зварювальні роботи та газове |Наказ Державного |
| |різання |комітету України з |
| | |питань |
| | |житлово-комунального |
| | |господарства від |
| | |16.01.2004 N 5 |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 2 |Ремонт технологічних |Наказ Державного |
| |трубопроводів котельного |комітету України з |
| |устаткування та систем |питань |
| |теплопостачання |житлово-комунального |
| | |господарства від |
| | |16.01.2004 N 5 |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 3 |Ремонт трубопровідної арматури |Наказ Державного |
| |котельного устаткування та |комітету України з |
| |систем теплопостачання |питань |
| | |житлово-комунального |
| | |господарства від |
| | |16.01.2004 N 5 |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 4 |Слюсарні та слюсарно-складальні |Наказ Державного |
| |роботи |комітету України з |
| | |питань |
| | |житлово-комунального |
| | |господарства від |
| | |16.01.2004 N 5 |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 5 |Ремонт котельного устаткування |Наказ Державного |
| |та систем теплопостачання |комітету України з |
| | |питань |
| | |житлово-комунального |
| | |господарства від |
| | |16.01.2004 N 5 |
------------------------------------------------------------------


Заступник начальника управління
комунальної теплоенергетики
Держжитлокомунгоспу України В.І.Богдан

Додаток 2
до підпункту 4.3 Інструкції
щодо застосування ресурсних
елементних кошторисних норм
на роботи з ремонту
устатковання та обладнання,
які виконуються на об'єктах
житлово-комунального
господарства

Додаткове переміщення устатковання і матеріальних ресурсів понад передбачене у збірниках РЕКН (на 1 тонну)
(Переміщення на поверхні)
------------------------------------------------------------------
| N | Вид переміщення | Витрати праці | Витрати часу |
|з/п | |робітників- | експлуатації |
| | |ремонтників | машин та |
| | | (люд.-год) | механізмів |
| | | | (маш.-год) |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
|Горизонтальне переміщення устатковання і матеріальних ресурсів |
|понад передбачене збірником, м: |
|----------------------------------------------------------------|
| |100, на відстань до: | | |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| 1 | 200 |
| |150, на відстань до: | | |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| 4 | 200 | 0,60 | 0,03 |
|----+-------------------------+----------------+------| |200, на відстань до: | | |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| 7 | 300 | 0,60 | 0,09 |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| 8 | 400 | 1,64 | 0,12 |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| 9 |400 і більше додавати на | 0,60 | 0,06 |
| |кожні наступні 100 м | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Вертикальне переміщення устатковання і матеріальних ресурсів |
|понад передбачене збірником, м: |
|----------------------------------------------------------------|
| |1, на висоту до: |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 10 | 5 | 4,32 | 0,39 |
|----+------------- |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| |2, на висоту до: | | |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| 15 | 5 | 2,20 | | 16,40 | 0,42 |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| |5, на висоту до: | | |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| 20 | --------|
| |8, на висоту до: | | |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| 24 | 10 | 1,10 | 0,10 |
|----+-------------------------+-------------| |10, на висоту до: | | |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| 28 | 15 | 3,25 | 0,28 |
|----+-------------------------+----------------+------| |15, на висоту до: | | |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| 31 | 20 | 3,13 | 0,31 |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| 32 | 25 | 6,56 | 0,55 |
|----+-------------------------+----------------+----------------|
| 33 |Понад 25 м додавати на | 3,13 | 0,39 |
| |кожні наступні 5 м | | |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1 Тип вантажопідйомних машин, механізмів і транспортних
засобів, які використовуються для переміщення устатковання
до місця установлення, приймається за відповідною нормою збірника
РЕКН.
2 Норми витрат на додаткове переміщення устатковання наведені
на 1 тонну устатковання і потребують коригування відповідно
до маси устатковання, якщо одиницею виміру відповідних РЕКН
є 1 штука, комплект, секція тощо.

Заступник начальника управління
комунальної теплоенергетики
Держжитлокомунгоспу України В.І.Богдан
Додаток 1
до підпункту 3.1.1
Правил визначення вартості
робіт з ремонту устатковання
та обладнання, які
виконуються на об'єктах
житлово-комунального
господарства


Форма N 11

Організація ____________________ "Затверджую" _______________

Цех (підрозділ) ________________ "____" ________________ р.


ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

капітальний
на ----------- ремонт ______________________ Інвентарний N ______
поточний (найменування об'єкта)
(непотрібне викреслити)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | N | N |Мате-| Обсяг | Деталі | Матеріали |При- |
|з/п| агрегату, |крес-|пози-|ріал | робіт | | |мітка|
| | вузла, |лення| ції | |-----------+------------------------------------+------------------| |
| | основного | | | |оди- |кіль-| підлягають | підлягають |найме-|оди- |кіль-| |
| |конструктивного| | | |ниця |кість| заміні | виробленню |нуван-|ниця |кість| |
| |елемента, який | | | |вимі-| |-----------------+------------------| ня |вимі-| | |
| | потребує | | | | ру | |кіль-| маса, кг | вид |кіль-|маса | | ру | | |
| | ремонту; | | | | | |кість|-----------|оброб-|кість|усьо-| | | | |
| | перелік робіт,| | | | | | |1 шт.|усьо-|лення | | го, | | | | |
| | що підлягають | | | | | | | | го | | | кг | | | | |
| | виконанню; | | | | | | | | | | | | | | | |
| | найменування | | | | | | | | | | | | | | | |
| | деталей, які | | | | | | | | | | | | | | | |
| | потребують | | | | | | | | | | | | | | | |
| | заміни чи | | | | | | | | | | | | | | | |
| | реставрації; | | | | | | | | | | | | | | | |
| | найменування | | | | | | | | | | | | | | | |
| | матеріалів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |характеристики | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та (чи) витрати| | | | | | | | | | | | | | | |
| |яких підлягають| | | | | | | | | | | | | | | |
| | уточненню | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----+-----+---- Склав _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість дефектів погоджена:

Замовник _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Виконавець _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Заступник начальника управління
комунальної теплоенергетики
Держжитлокомунгоспу України В.І.Богдан
Додаток 2
до підпункту 3.2.1
Правил визначення вартості
робіт з ремонту устатковання
та обладнання, які
виконуються на об'єктах
житлово-комунального
господарства


Форма N 6

__________________________
(найменування організації)

Затверджую:
У сумі _________________ грн.
У тому числі
зворотні суми __________ грн.
Керівник
___________________________
"____" ______________ 20__ р.

КОШТОРИС N _______
інвентарний N____________

капітальний
на ----------- ремонт _________________________________________
поточний
__________________________________________________________________
(найменування устатковання, робіт)

Складений у поточних цінах за станом на "__" ________ 20__ р.

Підстава:

1 Відомість дефектів N ________ від "___" __________20_ р.

2 Креслення N _______________

3 Кошторисна документація ________________
Кошторисна вартість __________________________________ грн.
у тому числі: ремонтні роботи
(без вартості матеріалів) ________________ грн.
матеріали ________________________________ грн.
інші витрати _____________________________ грн.
устатковання, запасні частини ____________ грн.
податки, збори (обов'язкові платежі) _____ грн.
Зворотні суми ________________________________________ грн.
Сумарна кошторисна трудомісткість _______________ люд.-год.

Керівник розробника
кошторисів ______________________________________________________
(назва структурного підрозділу) [підпис (ініціали,
прізвище)]

------------------------------------------------------------------
| N |Шифр і номер| Найменування робіт, |Графи згідно з однією із |
|з/п| позиції |витрат, устатковання,| форм 2, 3, 4, 7, 8 |
| | нормативу | одиниця виміру | |
| | (номери | | |
| |кошторисів і| | |
| |кошторисних | | |
| |розрахунків)| | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------

Кошторисна вартість ремонту _____________________________________

Запасні частини, які поставляються у комплекті з устаткованням __

Запасні частини, які встановлюються при ремонті окремо __________
Тара та упаковка ________________________________________________
Транспортні витрати _____________________________________________
Заготівельно-складські витрати __________________________________
Комплектація устатковання _______________________________________

Усього заробітна плата __________________________________________
Разом ___________________________________________________________

Загальновиробничі витрати _______________________________________
трудомісткість у загальновиробничих витратах ____________________
заробітна плата у загальновиробничих витратах ___________________
Разом ___________________________________________________________
Кошторисна трудомісткість _______________________________________
Кошторисна заробітна плата ______________________________________
Тимчасові будівлі і споруди _____________________________________
(за наявності обґрунтування)
Разом ___________________________________________________________

Додаткові витрати при виконанні
ремонтних робіт у зимовий період ________________________________
Додаткові витрати при виконанні ремонтних робіт
у літній період просто неба при температурі
зовнішнього повітря більш ніж + 27 град. С ______________________
Інші роботи і витрати згідно з
главою 9 зведеного кошторисного розрахунку ______________________
(за наявності обґрунтування)

Разом кошторисна вартість _______________________________________
Кошторисний прибуток ____________________________________________
Кошти на покриття адміністративних витрат
підрядних організацій ___________________________________________
Кошти на покриття ризику всіх учасників ремонту _________________
Кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних
з інфляційними процесами ________________________________________
Разом ___________________________________________________________
Податки, збори (обов'язкові платежі), не враховані
складовими вартості ремонту (без ПДВ) ___________________________
Разом ___________________________________________________________
Податок на додану вартість ______________________________________
Разом за кошторисом _____________________________________________
У тому числі зворотні суми ______________________________________

Склав _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заступник начальника управління
комунальної теплоенергетики
Держжитлокомунгоспу України В.І.Богдан

Додаток 3
до підпунктів 3.2.5, 4.1
Правил визначення вартості
робіт з ремонту устатковання
та обладнання, які
виконуються на об'єктах
житлово-комунального
господарства

__________________________
(найменування організації)
Форма N 7


ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС N _____
на __________________________________________________________
(найменування робіт та витрат, найменування об'єкта)


Підстава: 1. Відомість дефектів N ____ від ________ 20__ р.
2. Креслення N __________________________
Складений у поточних цінах за станом на "__" _______ 20__ р.

Кошторисна вартість ____________________________________ грн.
Кошторисна трудомісткість _________________________ люд.-год.
Кошторисна заробітна плата _____________________________ грн.
Середній розряд робіт ________


----------------------------------------------------------------------
| N |Шифр і | Наймену-|Кіль-| Вартість | Загальна | Витрати |
|з/п| номер | вання і |кість|одиниці, грн. |вартість, грн.| праці, |
| |позиції| характе-| | | | люд.-год.|
| | норма-| ристика | |--------------+--------------+----------|
| | тиву |ремонтно-| |усього |у тому|усього |у тому| на |усьо-|
| | | буді- | |ремонт-|числі |ремонт |числі |оди-| го |
| | | вельних | |но-бу- |заро- |но-бу- |заро- |ницю| |
| | | робіт і | |дівель-|бітної|дівель-|бітної| | |
| | | витрат, | | них |плати | них |плати | | |
| | | одиниця | | робіт | | робіт | | | |
| | | виміру | | | | | | | |
|---+-------+---------+-----+-------+------+-------+------+----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+- Разом ___________________________________________________________
у тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій _________________
вартість експлуатації машин і механізмів ____________________
усього заробітна плата ______________________________________
Загальновиробничі витрати _______________________________________
трудомісткість у загальновиробничих витратах ________________
заробітна плата у загальновиробничих витратах _______________
Усього за кошторисом ____________________________________________

Кошторисна трудомісткість _______________________________________
Кошторисна заробітна плата ______________________________________

Склав _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заступник начальника управління
комунальної теплоенергетики
Держжитлокомунгоспу України В.І.Богдан


Додаток 4
до підпунктів 3.2.5,
4.1, 4.4
Правил визначення вартості
робіт з ремонту устатковання
та обладнання, які
виконуються на об'єктах
житлово-комунального
господарства

__________________________
(найменування організації)

Форма N 8


ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС N _____
на __________________________________________________________
(найменування робіт та витрат, найменування об'єкта)

Підстава: 1. Відомість дефектів N ____ від ______________ 20__ р.
2. Креслення N ____________________________
Складений у поточних цінах за станом на "__" ________ 20__ р.
Кошторисна вартість ________________________________________ грн.
у тому числі:
устатковання ___________________________________________ грн.
ремонтних робіт ________________________________________ грн.
нормативна трудомісткість _________________________ люд.-год.
кошторисна заробітна плата _____________________________ грн.
Середній розряд робіт ________


----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Шифр і | Наймену-|Кіль-| Вартість | Загальна | Витрати |
|з/п| номер | вання і |кість| одиниці, грн. | вартість, грн. | праці, |
| | позиції | характе-| | | | люд.-год.|
| |нормативу| ристика | |----------------------+----------------------+----------|
| | | робіт | | запас-|усього |у тому| запас-|усього |у тому| на |усьо-|
| | |з ремонту| | них |робіт з|числі | них |робіт з|числі |оди-| го |
| | | устатко-| |частин |ремонту|заро- |частин |ремонту|заро- |ницю| |
| | | вання, | |-------|устат- |бітної|-------|устат- |бітної| | |
| | | устатко-| | устат-|ковання|плати | устат-|ковання|плати | | |
| | | вання, | |ковання| | |ковання| | | | |
| | | одиниця | | | | | | | | | |
| | | виміру, | | | | | | | | | |
| | | маса | | | | | | | | | |
| | | одиниці | | | | | | | | | |
| | | устатко-| | | | | | | | | |
| | | вання | | | | | | | | | |
|---+---------+--------- Разом ___________________________________________________________
Запасні частини, які поставляються у комплекті з устаткованням __
Запасні частини, які встановлюються при ремонті окремо __________
Тара та упаковка ________________________________________________
Транспортні витрати _____________________________________________
Заготівельно-складські витрати __________________________________
Комплектація устатковання _______________________________________
Вартість матеріалів, виробів та конструкцій _________________
Вартість експлуатації машин і механізмів ____________________
Усього заробітна плата __________________________________________
Разом ___________________________________________________________
Загальновиробничі витрати _______________________________________
трудомісткість у загальновиробничих витратах ________________
заробітна плата у загальновиробничих витратах _______________
Усього за кошторисом ____________________________________________
Кошторисна трудомісткість _______________________________________
Кошторисна заробітна плата ______________________________________

Склав _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заступник начальника управління
комунальної теплоенергетики
Держжитлокомунгоспу України В.І.Богдан

Додаток 5
до підпункту 4.1
Правил визначення вартості
робіт з ремонту устатковання
та обладнання, які
виконуються на об'єктах
житлово-комунального
господарства

__________________________
(найменування організації)

Форма N 3


ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС
на __________________________________________________________
(найменування робіт та витрат, найменування об'єкта)

Підстава: 1. Відомість дефектів N __ від ____ 20__ р.
2. Креслення N ____________________________
Складений у поточних цінах за станом на "_"___ 20_ р.
Кошторисна вартість ____________ грн.
Кошторисна трудомісткість __ люд.-год
Кошторисна заробітна плата _____ грн.
Середній розряд робіт ______


--------------------------------------------------------------------------------------
| N |Шифр і | Наймену-|Кіль-| Вартість | Загальна | Витрати |
|з/п| номер | вання і |кість| одиниці, грн. | вартість, грн. | праці |
| |позиції| характе-| |----------------------+----------------------| робіт- |
| | норма-| ристика | |усьо-|матері-|експлуа-|усьо-|матері-|експлуа-| ників, |
| | тиву |ремонтно-| | го | алів | тації | го | алів | тації |люд.-год.,|
| | |будівель-| | |-------| машин | |-------| машин | |
| | |них робіт| | | заро- |--------| | заро- |--------| не |
| | |і витрат,| | |бітної | у тому | |бітної | у тому | зайнятих |
| | | одиниця | | | плати | числі | | плати | числі | обслуго- |
| | | виміру | | | | заро- | | | заро- | вуванням |
| | | | | | | бітної | | | бітної | машин |
| | | | | | | плати | | | плати |----------|
| | | | | | | | | | | тих, що |
| | | | | | | | | | | обслуго- |
| | | | | | | | | | | вують |
| | | | | | | | | | | машини |
| | | | | | | | | | |----------|
| | | | | | | | | | |на |усьо-|
| | | | | | | | | | |оди-|го |
| | | | | | | | | | |ницю| |
|---+-------+---------+---------+-----+-----+-------+--------+-----+-------+--------+----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------

Разом прямі витрати _____________________________________________
у тому числі усього заробітна плата _________________________

Загальновиробничі витрати _______________________________________
трудомісткість у загальновиробничих витратах ________________
заробітна плата у загальновиробничих витратах _______________

Усього за кошторисом ____________________________________________

Кошторисна трудомісткість _______________________________________

Кошторисна заробітна плата ______________________________________

Склав _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заступник начальника управління
комунальної теплоенергетики
Держжитлокомунгоспу України В.І.Богдан

Додаток 6
до підпунктів 4.1, 4.4
Правил визначення вартості
робіт з ремонту устатковання
та обладнання, які
виконуються на об'єктах
житлово-комунального
господарства

__________________________
(найменування організації)

Форма N 4


ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС N _________
на _________________________________________________________
(найменування робіт та витрат, найменування об'єкта)

Підстава: 1. Відомість дефектів N ______ від _______ 20__ р.
2. Креслення N ________________________________
Складений у поточних цінах за станом на "__" ________ 20__ р.
Кошторисна вартість ______________________________ грн.
у тому числі:
устатковання ______________________________ грн.
робіт з ремонту устатковання ______________ грн.
Кошторисна трудомісткість ________________________ люд.-год.
Кошторисна заробітна плата _______________________ грн.
Середній розряд робіт ________


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Шифр і |Наймену-|Кіль-| Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати |Загальна|
|з/п| номер |вання і |кість|----------------------------+----------------------------| праці | маса |
| |позиції|характе-| |запас-| ремонтних робіт |запас-| ремонтних робіт | робіт- |нетто, т|
| | норма-|ристика | | них |---------------------| них |---------------------| ників, | |
| | тиву |робіт з | |частин|усьо-|матері-|експлу-|частин|усьо-|матері-|експлу-|люд.-год.,|запасних|
| | |ремонту | |------| го | алів |атації |------| го | алів |атації | | частин |
| | |устатко-| |устат-| |-------| машин |устат-| |-------| машин | не |--------|
| | |вання і | |кован-| | заро- |-------|кован-| | заро- |-------| зайнятих |устатко-|
| | |витрат, | | ня | |бітної |у тому | ня | |бітної |у тому | обслуго- | вання |
| | |устатко-| | | | плати | числі | | | плати | числі | вуванням | |
| | | вання, | | | | | заро- | | | | заро- | машин | |
| | |одиниця | | | | |бітної | | | |бітної |----------| |
| | | виміру,| | | | | плати | | | | плати | тих, що | |
| | | маса | | | | | | | | | | обслуго- | |
| | |одиниці | | | | | | | | | | вують | |
| | |устатко-| | | | | | | | | | машини | |
| | | вання | | | | | | | | | |----------| |
| | | | | | | | | | | | |на |усьо-| |
| | | | | | | | | | | | |оди-| го | |
| | | | | | | | | | | | |ницю| | |
|---+-------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разом ___________________________________________________________

Запасні частини, які поставляються у комплекті з устаткованням __
Запасні частини, які встановлюються при ремонті окремо __________
Тара та упаковка ________________________________________________
Транспортні витрати _____________________________________________
Заготівельно-складські витрати __________________________________
Комплектація устатковання _______________________________________

Усього заробітна плата __________________________________________

Разом ___________________________________________________________

Загальновиробничі витрати _______________________________________
трудомісткість у загальновиробничих витратах ________________
заробітна плата у загальновиробничих витратах _______________

Усього за кошторисом ____________________________________________

Кошторисна трудомісткість _______________________________________
Кошторисна заробітна плата ______________________________________

Склав _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заступник начальника управління
комунальної теплоенергетики
Держжитлокомунгоспу України В.І.Богдан
Додаток 7
до підпунктів 4.1, 4.4
Правил визначення вартості
робіт з ремонту устатковання
та обладнання, які
виконуються на об'єктах
житлово-комунального
господарства

__________________________
(найменування організації)

Форма N 5


ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС N ____
на придбання устатковання ___________________________________
(вид устатковання, найменування об'єкта)


Підстава: креслення (специфікації) N ___
Кошторисна вартість ____ тис. грн.


Складений в поточних цінах за станом
на "___" _____________ 20__ р.


------------------------------------------------------------------
| N | Шифр і | Найменування і |Кількість|Вартість|Загальна |
|з/п| номер | характеристики | |одиниці,|вартість,|
| | позиції |устатковання, одиниця| | грн. | грн. |
| |нормативу|виміру і маса одиниці| | | |
| | | устатковання | | | |
|---+---------+---------------------+---------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+---------+----------------
Разом ___________________________________________________________

Запасні частини, які поставляються у комплекті з устаткованням __
Запасні частини, які встановлюються при ремонті окремо __________
Тара та упаковка ________________________________________________
Транспортні витрати _____________________________________________
Заготівельно-складські витрати __________________________________
Комплектація устатковання _______________________________________

Усього за кошторисом ____________________________________________

Склав _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заступник начальника управління
комунальної теплоенергетики
Держжитлокомунгоспу України В.І.Богдан

Додаток 8
до підпункту 4.2
Правил визначення вартості
робіт з ремонту устатковання
та обладнання, які
виконуються на об'єктах
житлово-комунального
господарства


__________________________ Форма N 9а
(найменування організації)


ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ


---------------------------------------------------------------------------------
| N |Шифр| Найменування | Одиниця |Кіль-|Поточна| У тому числі | Зага-|
|з/п|ре- | | виміру |кість|ціна за|--------------------| льна |
| |сур-| | | | оди- |від- |транс-|заготі-| вар- |
| |су | | | | ницю, |пуск-|портна|вельно-|тість,|
| | | | | | грн. | на | скла-|склад- | грн. |
| | | | | | |ціна,| дова,|ські | ** |
| | | | | | | грн.| грн. |витра- | |
| | | | | | | | |ти, | |
| | | | | | | | |грн. | |
|---+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------------------------------------------------+------|
| I. Витрати праці | |
|------------------------------------------------------------------------+------|
|1 | + |Витрати праці |люд.-год.| + | + | - | - | - | - |
| | |робітників, | | | | | | | |
| | |зайнятих на | | | | | | | |
| | |ремонтних роботах | | | | | | | |
|---+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|2 | - |Середній розряд |розряд | + | - | - | - | - | - |
| | |робіт, що | | | | | | | |
| | |виконуються | | | | | | | |
| | |робітниками, | | | | | | | |
| | |зайнятими на | | | | | | | |
| | |ремонтних роботах | | | | | | | |
|---+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|3 | + |Витрати праці |люд.-год.| + | + | - | - | - | - |
| | |робітників, | | | | | | | |
| | |зайнятих на | | | | | | | |
| | |роботах з | | | | | | | |
| | |нормальними | | | | | | | |
| | |умовами праці | | | | | | | |
|---+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|4 | - |Середній розряд |розряд | + | - | - | - | - | - |
| | |робіт, що | | | | | | | |
| | |виконуються | | | | | | | |
| | |робітниками, | | | | | | | |
| | |зайнятими на | | | | | | | |
| | |роботах з | | | | | | | |
| | |нормальними | | | | | | | |
| | |умовами праці | | | | | | | |
|---+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|5 | + |Витрати праці |люд.-год.| + | + | - | - | - | - |
| | |робітників, | | | | | | | |
| | |зайнятих на | | | | | | | |
| | |роботах з важкими | | | | | | | |
| | |та шкідливими | | | | | | | |
| | |умовами праці | | | | | | | |
|---+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|6 | - |Середній розряд |розряд | + | - | - | - | - | - |
| | |робіт, що | | | | | | | |
| | |виконуються | | | | | | | |
| | |робітниками, | | | | | | | |
| | |зайнятими на | | | | | | | |
| | |роботах з важкими | | | | | | | |
| | |та шкідливими | | | | | | | |
| | |умовами праці | | | | | | | |
|---+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|7 | + |Витрати праці |люд.-год.| + | + | - | - | - | - |
| | |робітників, | | | | | | | |
| | |зайнятих на | | | | | | | |
| | |керуванні та | | | | | | | |
| | |обслуговуванні | | | | | | | |
| | |машин | | | | | | | |
|---+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|8 | - |Середній розряд |розряд | + | - | - | - | - | - |
| | |ланки робітників, | | | | | | | |
| | |зайнятих на | | | | | | | |
| | |керуванні та | | | | | | | |
| | |обслуговуванні | | | | | | | |
| | |машин | | | | | | | |
|---+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|9 | + |Витрати праці |люд.-год | + | + | - | - | - | - |
| | |робітників, | | | | | | | |
| | |зайнятих на | | | | | | | |
| | |керуванні та | | | | | | | |
| | |обслуговуванні | | | | | | | |
| | |автотранспорту при| | | | | | | |
| | |перевезенні | | | | | | | |
| | |будівельного | | | | | | | |
| | |сміття | | | | | | | |
|---+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|10 | + |Витрати праці |люд.-год.| + | + | - | - | - | - |
| | |працівників, | | | | | | | |
| | |заробітна плата | | | | | | | |
| | |яких передбачена у| | | | | | | |
| | |загальновиробничих| | | | | | | |
| | |витратах | | | | | | | |
|---+-----------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
| |Разом кошторисна |люд.-год.| + | - | - | - | - | - |
| |трудомісткість | | | | | | | |
|---+-----------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
| |Середній розряд робіт |розряд | + | - | - | - | - | - |
| |за кошторисом | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------+------|
| II. Будівельні машини і механізми | |
|------------------------------------------------------------------------+------|
| + | + |Машини і механізми |маш.-год.| + | + | - | - | - | + |
|---+---+-------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
| + | + |Перевезення | т | + | + | - | - | - | + |
| | |будівельного | | | | | | | |
| | |сміття | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------+------|
| III. Будівельні матеріали, вироби і конструкції | |
|------------------------------------------------------------------------+------|
| + | + |Будівельні | + | + | +* | + | + | + | + |
| | |матеріали, вироби | | | | | | | |
| | |і конструкції | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Устатковання |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| + | + |Устатковання | + | + | +* | + | + | + | + |
---------------------------------------------------------------------------------

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийнято за станом на ________

Склав _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Умовні позначення:
"+" - заповнюється;
"-" - не заповнюється.


__________________________ Форма N 9б
(найменування організації)


ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЗВЕДЕНОГО КОШТОРИСНОГО
РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ РЕМОНТУ


----------------------------------------------------------------------------------
| N |Шифр| Найменування | Одиниця |Кіль-|Поточна| У тому числі | Зага-|
|з/п |ре- | | виміру |кість|ціна за|--------------------| льна |
| |сур-| | | | оди- |від- |транс-|заготі-| вар- |
| |су | | | | ницю, |пуск-|портна|вельно-|тість,|
| | | | | | грн. | на | скла-|склад- | грн. |
| | | | | | |ціна,| дова,| ські | ** |
| | | | | | | грн.| грн. |витра- | |
| | | | | | | | | ти, | |
| | | | | | | | | грн. | |
|----+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------------------------------------------------------+------|
| I. Витрати праці | |
|-------------------------------------------------------------------------+------|
|1 | + |Витрати праці |люд.-год.| + | + | - | - | - | - |
| | |робітників, | | | | | | | |
| | |зайнятих на | | | | | | | |
| | |ремонтних роботах | | | | | | | |
|----+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|2 | - |Середній розряд |розряд | + | - | - | - | - | - |
| | |робіт, що | | | | | | | |
| | |виконуються | | | | | | | |
| | |робітниками, | | | | | | | |
| | |зайнятими на | | | | | | | |
| | |ремонтних роботах | | | | | | | |
|----+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|3 | + |Витрати праці |люд.-год.| + | + | - | - | - | - |
| | |робітників, | | | | | | | |
| | |зайнятих на | | | | | | | |
| | |роботах з | | | | | | | |
| | |нормальними | | | | | | | |
| | |умовами праці | | | | | | | |
|----+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|4 | - |Середній розряд |розряд | + | - | - | - | - | - |
| | |робіт, що | | | | | | | |
| | |виконуються | | | | | | | |
| | |робітниками, | | | | | | | |
| | |зайнятими на | | | | | | | |
| | |роботах з | | | | | | | |
| | |нормальними | | | | | | | |
| | |умовами праці | | | | | | | |
|----+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|5 | + |Витрати праці |люд.-год.| + | + | - | - | - | - |
| | |робітників, | | | | | | | |
| | |зайнятих на | | | | | | | |
| | |роботах з важкими | | | | | | | |
| | |та шкідливими | | | | | | | |
| | |умовами праці | | | | | | | |
|----+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|6 | - |Середній розряд |розряд | + | - | - | - | - | - |
| | |робіт, що | | | | | | | |
| | |виконуються | | | | | | | |
| | |робітниками, | | | | | | | |
| | |зайнятими на | | | | | | | |
| | |роботах з важкими | | | | | | | |
| | |та шкідливими | | | | | | | |
| | |умовами праці | | | | | | | |
|----+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|7 | + |Витрати праці |люд.-год.| + | + | - | - | - | - |
| | |робітників, | | | | | | | |
| | |зайнятих | | | | | | | |
| | |керуванням та | | | | | | | |
| | |обслуговуванням | | | | | | | |
| | |машин | | | | | | | |
|----+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|8 | - |Середній розряд |розряд | + | - | - | - | - | - |
| | |ланки робітників, | | | | | | | |
| | |зайнятих | | | | | | | |
| | |керуванням та | | | | | | | |
| | |обслуговуванням | | | | | | | |
| | |машин | | | | | | | |
|----+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|9 | + |Витрати праці |люд.-год | + | + | - | - | - | - |
| | |робітників, | | | | | | | |
| | |зайнятих | | | | | | | |
| | |керуванням та | | | | | | | |
| | |обслуговуванням | | | | | | | |
| | |автотранспорту при| | | | | | | |
| | |перевезенні | | | | | | | |
| | |будівельного | | | | | | | |
| | |сміття | | | | | | | |
|----+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|10 | |Витрати праці |люд.-год.| | | | | | |
| | |робітників, | | | | | | | |
| | |заробітна плата | | | | | | | |
| | |яких враховується | | | | | | | |
| | |в складі: | | | | | | | |
|----+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|10.1| + |загальновиробничих|люд.-год.| + | + | - | - | - | - |
| | |витрат | | | | | | | |
|----+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|10.2| + |коштів на зведення|люд.-год.| + | - | - | - | - | - |
| | |та розбирання | | | | | | | |
| | |тимчасових | | | | | | | |
| | |будівель і споруд | | | | | | | |
|----+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
| | |додаткових витрат | | | | | | | |
| | |при виконанні | | | | | | | |
| | |ремонтних робіт: | | | | | | | |
|----+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|10.3| + |у зимовий період |люд.-год.| + | - | - | - | - | - |
|----+----+------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
|10.4| + |у літній період |люд.-год.| + | - | - | - | - | - |
|----+-----------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
| |Разом загальна |люд.-год.| + | - | - | - | - | - |
| |кошторисна | | | | | | | |
| |трудомісткість | | | | | | | |
|----+-----------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
| |Середній розряд робіт |розряд | + | - | - | - | - | - |
| |за кошторисом | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------+------|
| II. Будівельні машини і механізми | |
|-------------------------------------------------------------------------+------|
| + | + |Машини і механізми |маш.-год.| + | + | - | - | - | + |
|----+---+-------------------+---------+-----+-------+-----+------+-------+------|
| + | + |Перевезення | т | + | + | - | - | - | + |
| | |будівельного | | | | | | | |
| | |сміття | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------+------|
| III. Будівельні матеріали, вироби і конструкції | |
|-------------------------------------------------------------------------+------|
| + | + |Будівельні | + | + | +* | + | + | + | + |
| | |матеріали, вироби і| | | | | | | |
| | |конструкції | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Устатковання |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| + | + |Устатковання | + | + | +* | + | + | + | + |
----------------------------------------------------------------------------------

_______________
* Поточна ціна за одиницю зазначається франко-приоб'єктний
склад
** Значення графи 10 дорівнює значенню графи 5, помноженому
на значення графи 6

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийнято за станом на ________

Склав _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Умовні позначення:
"+" - заповнюється;
"-" - не заповнюється.

Заступник начальника управління
комунальної теплоенергетики
Держжитлокомунгоспу України В.І.Богдан
Додаток 9
до підпункту 4.3
Правил визначення вартості
робіт з ремонту устатковання
та обладнання, які
виконуються на об'єктах
житлово-комунального
господарства


__________________________ Форма N 10
(найменування організації)

Затверджую
___________________
"___" ______________ 20__ р.Індивідуальна ресурсна елементна
кошторисна норма (розцінка) N ______
на ремонт, ревізію, демонтаж, монтаж,
заміну устатковання, спеціальні ремонтно-будівельні
роботи (непотрібне викреслити)


1. Найменування _________________________________________________
(устатковання або виду робіт)

2. Технічне призначення _________________________________________

3. Загальна маса: брутто ________ т, нетто __________ т

4. Конструктивна характеристика _________________________________

5. Габарити устатковання ________________________________________

6. Місце і відмітка установлення устатковання ___________________

7. Склад робіт __________________________________________________

Вимірювач ______________________


-------------------------------------------------------------------------
| Шифр | Найменування | Одиниця |Роз-|Кіль-|Відміт-|Обґрун-| Ціна| Вар- |
|ресур-| ресурсу | виміру |ряд |кість|ка про |тування| за |тість,|
| су | | | | |умови | ціни | оди-| грн. |
| | | | | |прове- | | ницю| |
| | | | | |дення | |вимі-| |
| | | | | |робіт | | ру, | |
| | | | | | | | грн.| |
|------+--------------+---------+----+-----+-------+-------+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| I. Витрати праці |
|-----------------------------------------------------------------------|
| +(1) | + |люд.-год.| + | + | + | +(3) | | |
|------+--------------+---------+----+-----+-------+-------+-----+------|
| - |Разом |люд.-год.|+(2)| + | - | - | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| II. Експлуатація машин та механізмів |
|-----------------------------------------------------------------------|
| + | + |маш.-год.| - | + | - | +(3) | | |
|------+--------------+---------+----+-----+-------+-------+-----+------|
| |У тому числі | | | | | | | |
| |витрати праці:| | | | | | | |
| - |- машиністів |люд.-год.|+(2)| + | - | - | | |
| - |- інших |люд.-год.|+(2)| + | - | - | | |
| |робітників, | | | | | | | |
| |зайнятих на | | | | | | | |
| |обслуговуванні| | | | | | | |
| |машин та | | | | | | | |
| |механізмів | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| III. Матеріальні ресурси |
|-----------------------------------------------------------------------|
| + | + | + | - | + | - | +(3) | | |
-------------------------------------------------------------------------

Складено в поточних цінах за станом на "__" ______ 20__ р.(4)

_______________
(1) Заповнюється згідно з Класифікотором професій ДК 003-95.
(2) Заповнюється усередненим розрядом роботи.
(3) Заповнюється факультативно.
(4) Рядок може бути відсутнім, він додається та виключається
водночас із графами 7-9 таблиці.

Склав _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Знаком "+" позначені графи, які повинні бути заповнені;
знаком "-" - які не потребують заповнення. Графи 7-9 можуть бути
відсутні.

Заступник начальника управління
комунальної теплоенергетики
Держжитлокомунгоспу України В.І.Богдан

Додаток 10
до підпункту 5.1
Правил визначення вартості
робіт з ремонту устатковання
та обладнання, які
виконуються на об'єктах
житлово-комунального
господарства

__________________________ Форма N 2
(найменування організації)


ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС N ____

На ремонт _______________________________
(найменування об'єкта)

Кошторисна вартість ______________________ тис. грн.

Кошторисна трудомісткість_________________ тис. грн.

Кошторисна заробітна плата ________________ тис. грн.

Вимірювач одиничної вартості __________

Складений у поточних цінах за станом на "__" ________ 20__ р.

--------------------------------------------------------------------------------------
| N |Номери|Найме-| Кошторисна вартість, грн. |Кошто-|Кошто-|Показ-|Зво- |
|з/п|кошто-| нува-|---------------------------------------|рисна |рисна | ники |ротні|
| |рисів | ння | ремонт-|робіт | у |устат-|ін- |усьо-|трудо-|заро- | оди- |суми,|
| |і кош-|робіт |но-буді-| з |тому | кова-|ших | го | міст-|бітна |ничної|грн. |
| |торис-|і вит-|вельних |ремон-|числі| ння, |вит-| |кість,|плата,|варто-| |
| | них | рат | робіт | ту |мате-|запас-|рат | | люд.-| грн. | сті | |
| |розра-| | |устат-| ріа-| них | | | год.| | | |
| | хун- | | | кова-| лів |частин| | | | | | |
| | ків | | | ння | | та | | | | | | |
| | | | | | |інвен-| | | | | | |
| | | | | | | тарю | | | | | | |
|---+------+------+--+------+--------+------+-----+------+----+-----+------+------+------+-----|
| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------

Склав _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розробник _______________________________________________________
(керівник організації, [посада, підпис (ініціали,
структурного підрозділу) прізвище)]

Заступник начальника управління
комунальної теплоенергетики
Держжитлокомунгоспу України В.І.Богдан
Додаток 11
до підпункту 7.2
Правил визначення вартості
робіт з ремонту устатковання
та обладнання, які
виконуються на об'єктах
житлово-комунального
господарства


Форма N 1


Підприємство (організація) ______________________________________

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі ________________ тис. грн.

У тому числі зворотні суми ____________________________ тис. грн.

__________________________________________________________________
(посилання на документ про затвердження)

"___" _________________ 200__ р.


З


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 615


Похожие документы

    Генерация: 0.859 сек. и 6 запросов к базе данных за 0.001 сек.