21.06.96. Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННИХ
ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ СИРОВИНИ ТА МАТЕРІАЛІВ

Наказ Міністерства статистики України
від 21 червня 1996 р. N 193

На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики наказую:

1. Затвердити типові форми з обліку сировини та матеріалів і ввести їх в дію з липня 1996 року:
М-1 "Журнал обліку вантажів, що надійшли":
М-2а "Акт списання бланків довіреностей":
М-3 "Журнал реєстрації довіреностей";
М-4 "Прибутковий ордер";
М-7 "Акт про приймання матеріалів";
М-8 "Лімітно-забірна картка";
М-9 "Лімітно-забірна картка";
М-10 "Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів";
М-11 "Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів";
М-12 "Картка N складського обліку матеріалів";
М-13 "Реєстр N приймання-здачі документів";
М-14 "Відомість обліку залишків матеріалів на складі";
М-15 "Акт про приймання устаткування";
М-15а "Акт приймання-передачі устаткування до монтажу";
М-16 "Матеріальний ярлик";
М-17 "Акт N про виявлені дефекти устаткування";
М-18 "Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу";
М-19 "Матеріальний звіт";
М-21 "Інвентаризаційний опис N";
М-23 "Акт N про витрату давальницьких матеріалів";
М-26 "Картка обліку устаткування для установлення";
М-28 "Лімітно-забірна картка N";
М-28а "Лімітно-забірна картка N".

2. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та реєстрів (Чекменьов А.О.):

2.1. У місячний термін надіслати Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, підприємствам "Бланковидаву", міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям, концернам зразки затверджених форм первинної облікової документації;

2.2. Забезпечити організацію контролю за ходом впровадження типових форм первинного обліку, затверджених Мінстатом України, в облікову практику підприємств, організацій та установ України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра
О.Г. Осауленко


Затверджено Наказом Мінстату України
від 21 червня 1996 р. N 193


Журнал обліку вантажів, що надійшли
(форма N М-1)

Застосовується для обліку та контролю за надходженням та оприбуткуванням матеріальних цінностей.
Записи в журналі виконуються відділом постачання в міру надходження матеріальних цінностей на склад підприємства на основі товарно-транспортних документів, прибуткових ордерів, актів приймання матеріалів. У журналі також роблять відмітки про запитання, що пов'язані з розшуком вантажів, які не надійшли.
У графі "Примітка" записують дані про оплату рахунків, відмову від акцепту або суми часткового акцепту та інш.

Акт списання бланків довіреностей
(форма N М-2а)

Складається не рідше одного разу на квартал із зазначенням їх нумерації і кількості. Затверджується керівником підприємства (організації).

Журнал реєстрації довіреностей
(форма N М-3)

Застосовується для реєстрації виданих довіреностей та розписки про їх одержання.

Прибутковий ордер
(форма N М-4)

Застосовується для обліку матеріалів, які надходять на підприємство від постачальників чи з переробки. Прибутковий ордер в одному примірнику складається матеріально відповідальною особою у день надходження цінностей на склад.
Графа "Номер паспорта" заповнюється при оформленні господарських операцій щодо матеріальних цінностей, які містять дорогоцінні матеріали та каміння.
Реквізит "Синтетичний рахунок" для віднесення зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів заповнюється тільки по придбанні малоцінних та швидкозношуваних предметів за рахунок фондів економічного стимулювання, фондів спеціального призначення, коштів цільового фінансування та цільових надходжень.

Акт про приймання матеріалів
(форма N М-7)

Застосовується для оформлення приймання матеріальних цінностей, які мають кількісні та якісні розбіжності з даними супровідних документів постачальника; складається також при прийманні матеріалів, які прибули без документів. Після приймання цінностей акти з прикладанням документів (товарно-транспортних накладних) передаються: один до бухгалтерії підприємства для обліку переміщення (руху) матеріальних цінностей, а другий відділу постачання або юридичному відділу для направлення листа-претензії постачальнику.
Необхідні додаткові дані, які не відокремлені у формі окремими рядками, записуються у розділі "Інші дані".
Акт у 2-х примірниках складається приймальною комісією з обов'язковою участю матеріально відповідальної особи та представника відправника (постачальника) або представника незацікавленої організації.
Акт затверджується керівником підприємства (організації) чи особою, яка на те уповноважена.

Лімітно-забірна картка
(форми N М-8 та М-9, М-28 та М-28а)

Використовуються для оформлення відпуску матеріалів, що систематично витрачаються при виготовленні продукції, а також для поточного контролю за додержанням встановлених лімітів відпуску матеріалів на виробничі потреби та є виправдувальним документом для списання матеріальних цінностей зі складу.
Лімітно-забірні картки виписуються відділом постачання або плановим відділом на одне або декілька найменувань матеріалів (номенклатурних номерів) у двох примірниках. Один примірник до початку місяця передається цеху (дільниці) - споживачу матеріалів, другий - складу або кладовій цеху (дільниці). Відпуск матеріалів у виробництво здійснюється складом при пред'явленні представником цеху свого примірника лімітно-забірної картки. Комірник відмічає в обох примірниках дату та кількість відпущеного матеріалу, після чого визначає залишок ліміту за кожним номенклатурним номером матеріалів. В лімітно-забірній картці цеху (дільниці) розписується комірник, а в лімітно-забірній картці складу - представник цеху (дільниці).
Для скорочення кількості первинних документів, там, де це доцільно, рекомендується оформляти відпуск матеріалів безпосередньо в картках складського обліку. В цьому випадку видаткові документи на відпуск матеріалів не оформлюються, а сама операція здійснюється на основі лімітних карток, які виписуються в одному примірнику та не мають характеру бухгалтерських документів. Ліміт відпуску можна вказати і в самій картці. Представник цеху при одержанні матеріалів розписується безпосередньо в картках складського обліку, а в лімітно-забірній картці розписується комірник.
По лімітно-забірній картці ведеться також облік матеріалів, що не були використані у виробництві (повернення). При цьому інших додаткових документів не складається.
Понадлімітний відпуск матеріалів та заміна одних видів матеріалів іншими допускається тільки з дозволу керівника підприємства (організації), головного інженера або осіб, ними на те уповноважених.
При цьому виписується акт-вимога (форма N М-10).
Зміна ліміту здійснюється тими ж особами, яким надано право його встановлення.
Відпуск матеріальних цінностей здійснюється з тих складів, які позначені в лімітно-забірній картці. Комірник відмічає в лімітно-забірній картці дату та кількість відпущеного матеріалу, після чого визначає залишок ліміту з кожного номенклатурного номера матеріалів. Здача складом лімітно-забірних карток в бухгалтерію здійснюється після використання ліміту.
Бланк лімітно-забірної картки з частковим заповненням реквізитів може бути складено за допомогою засобів обчислювальної техніки.
Лімітно-забірна картка призначена:
Форма N М-8 - для багаторазового відпуску одного номенклатурного номера матеріалів на один місяць.
Форма N М-9 - для чотирьохразового відпуску лімітованих матеріалів, що відносяться на один вид витрат (замовлення на один місяць та на різноманітні види витрат (замовлень). В останньому випадку заповнюється графа "Кореспондуючий рахунок".
Форма N М-28 для відпуску матеріалів на будівельні об'єкти ведеться протягом усього періоду будівництва і знаходиться у виконавця робіт. Одночасно складається щомісячна лімітно-забірна картка за формою N М-28а, що знаходиться на складі. При відпуску матеріалів зі складу комірник розписується в лімітно-забірній картці форми N М-28, а одержувач - в лімітно-забірній картці форми N М-28а.
Наприкінці місяця виконавець робіт за результатами інвентаризації заповнює графу 14 форми N М-28. Фактична витрата матеріалів за місяць визначається шляхом підрахунку по кожному рядку (за відрахуванням повернення та залишку на об'єкті на кінець місяця).
Оформлені лімітно-забірні картки разом з первинними документами подаються до матеріального звіту та здаються комірником і виробником робіт в бухгалтерію. В бухгалтерії згідно зі звітом складу перевіряється правильність списання матеріалів на виробництво по кожному об'єкту та ділянці в цілому і одночасно визначаються дані про витрату матеріалів в лімітно-забірній картці форми N М-28 з початку будівництва кожного об'єкта. Лімітно-забірні картки з незакінчених (що переходять на наступний місяць) об'єктів повертаються виконавцю робіт.
Форма N М-28 - для обліку відпуску матеріалів будівельним об'єктам з центрального складу чи складу ділянки. Лімітно-забірна картка виписується на кожний об'єкт на один місяць.

Акт-вимога
на заміну (додатковий відпуск) матеріалів
(форма N М-10)

Використовується для обліку відпуску матеріалів понад встановленого ліміту або при заміні матеріалів і є основою для списання матеріалів зі складу.
Акт-вимога виписується на один вид матеріалів та його багаторазовий відпуск у межах ліміту у двох примірниках: один примірник для одержувача (цеху, дільниці та т. п.), другий - для складу.
Комірник відмічає в обох примірниках акта-вимоги дату та кількість відпущеного матеріалу, після чого визначає залишок.
В акті-вимозі одержувача (цеху, дільниці та т. п.) розписується завідуючий складом (комірник), в акті-вимозі складу - представник одержувача (цеху, дільниці).
Здача актів-вимог до бухгалтерії або на обробку засобами обчислювальної техніки здійснюється після видачі всієї кількості матеріалу, що вимагається.
Понадлімітний відпуск матеріалів та заміна одних видів матеріалу іншими допускається тільки з дозволу директора підприємства (організації), головного інженера або осіб, на те уповноважених, і після погодження з відповідними відділами підприємства.

Накладна-вимога
на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
(форма N М-11)

Використовується для обліку руху матеріальних цінностей в середині підприємства та їх відпуску господарствам свого підприємства, що розташовані за межами його території, а також стороннім організаціям.
Накладна-вимога виписується в двох примірниках і підписується головним бухгалтером або особою, на те уповноваженою.
У випадку відпуску матеріалів господарствам свого підприємства один примірник передається одержувачам (цеху, дільниці та т. п.), другий - складу, який потім передається до бухгалтерії.
У випадку внутрішнього переміщення матеріалів накладну-вимогу складає матеріально відповідальна особа складу (цеху), що здає цінності. Один примірник служить складу (цеху), що здає, основою для списання цінностей, а другий - складу (цеху), що приймає для оприбуткування цінності. Графа 9 "Інвентарний номер" заповнюється в тому випадку, якщо облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за інвентарними номерами.
У випадку відпуску матеріальних цінностей господарствам свого підприємства, що розташовані за межами його території, або стороннім організаціям накладну-вимогу виписують на основі договорів, нарядів і інших відповідних документів. Перший примірник передають складу як основу для відпуску матеріалів, другий - одержувачеві матеріалів. При відпуску матеріалів самовивозом накладну-вимогу, підписану одержувачем, комірник передає в бухгалтерію для виписки розрахунково-платіжних документів, якщо матеріали відпускалися із наступною оплатою.

Картка складського обліку матеріалів
(форма N М-12)

Застосовується для обліку руху матеріалів на складі за кожним сортом, видом та розміром, заповнюється на кожний номенклатурний номер матеріалу і ведеться матеріально відповідальною особою (комірником, зав. складом). Записи у картці виконують на підставі первинних прибутково-видаткових документів у день, коли відбувається операція.

Реєстр приймання-здачі документів
(форма N М-13)

Застосовується для реєстрації прибутково-видаткових документів, які здаються до бухгалтерії.
Реєстр складається в одному примірнику матеріально відповідальною особою та здається до бухгалтерії підприємства (організації) разом з первинними документами та необхідними додатками.

Відомість обліку
залишків матеріалів на складі
(форма N М-14)

Ведеться на підприємствах (в організаціях), які обліковують матеріали за оперативно-бухгалтерським методом. Відомість обліку залишків заповнюють за даними карток складського обліку, перевірених бухгалтерією. Вірогідність перенесення залишків до відомості підтверджується підписом особи, яка перевіряє.

Акт про приймання устаткування
(форма N М-15)

Форма N М-15 використовується для оформлення устаткування, що надійшло на склад для встановлення.
При здійсненні монтажних робіт підрядним способом до складу приймальної комісії входить також представник підрядної монтажної організації. В цьому випадку складається окремий акт на передачу устаткування на відповідальне збереження, уповноважений представник монтажної організації розписується безпосередньо в акті, і йому передається копія акта.
У випадку неможливості забезпечити якісне приймання устаткування при його надходженні на склад, "Акт про приймання устаткування" (форма N М-15) є попереднім, що складається за зовнішнім оглядом.

Акт приймання-передачі устаткування до монтажу
(форма N М-15а)

Якщо в момент надходження устаткування монтажу організація ще не намічена або не приступила до роботи, наступна передача їй обладнання оформляється "Актом приймання-передачі обладнання до монтажу" (форма N М-15а).

Матеріальний ярлик
(форма N М-16)

Матеріальний ярлик призначений для характеристики матеріалів кожного номенклатурного номера, що знаходиться в місцях зберігання.
Бланк ярлика заповнюється зав. складом на кожний номенклатурний номер матеріальних цінностей. Заповнений усіма необхідними даними ярлик прикріплюється до місця зберігання матеріальних цінностей та служить для них паспортом.

Акт про виявлені дефекти устаткування
(форма N М-17)

На дефекти, що виявляються в процесі ревізії, монтажу або випробування устаткування, складається "Акт про виявлені дефекти устаткування" (форма N М-17).

Сигнальна довідка
про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу
(форма N М-18)

Використовується для контролю за відхиленням фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу і для контролю залишків матеріалів, що знаходяться без руху.
Довідка складається в одному примірнику завідуючим складом (комірником), який повинен своєчасно повідомити відділу постачання про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановленої норми запасу та про залишки матеріалів, що знаходяться без руху.
Довідка заповнюється на підставі даних складського обліку матеріалів (типова форма N М-18).
Критерій для включення даних у довідку встановлює відділ матеріально-технічного постачання підприємства (організації).

Матеріальний звіт
(форма N М-19)

Застосовується в будівельних організаціях у тих випадках, коли матеріально відповідальною особою є начальник дільниці (виконавець робіт).
Матеріальні звіти складаються матеріально відповідальними особами тільки у кількісному виразі та в одному примірнику і подаються до бухгалтерії по закінченню місяця. Розцінка надходження та використання матеріалів проводиться бухгалтерією безпосередньо у матеріальному звіті.
До матеріальних звітів, як правило, повинні включатися усі матеріали, які були та є у наявності на складі (коморі), незалежно від того був чи не був рух цих матеріалів за звітний місяць.
Разом із матеріальним звітом до бухгалтерії подаються усі первинні документи на прибуток та видаток матеріалів з вказівками про кількість документів та їх номерів окремо за прибутком та видатком.

Інвентаризаційний опис
товарно-матеріальних цінностей
(форма N М-21)

Складається при знятті натуральних залишків в товарно-матеріальних цінностей по кожному окремому складу, дільниці, об'єкту, які знаходяться у матеріально відповідальних осіб.
В описі вказуються: найменування матеріалів, їх номенклатурні номери, тип, сорт, розмір та інші ознаки відмінності. В кінці інвентаризаційного опису підписуються усі члени комісії та матеріально відповідальні особи.

Акт про витрату давальницьких матеріалів
(форма N М-23)

Застосовується для оформлення витрат матеріалів відкритого зберігання, які належать замовнику, але витрачаються будівельною або монтажною організацією, яка виконує роботи.

Картка обліку устаткування для установлення
(форма N М-26)

Картку складають у відділі обладнання або бухгалтерії підприємства, яке будується (або у відділі капітального будівництва діючого підприємства).


Типова форма N М-1
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

Зразок обкладинки

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ ВАНТАЖІВ, ЩО НАДІЙШЛИ

за __________________ 199 _ р.

__________________________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

За даним зразком друкувати всі сторінки журналу

Реєстра-ційний номер
Дата
Постача-льник
Транспортний документ
Товарний документ
Розписка про одержання документа
Прибутковий ордер чи акт про прийняття вантажу
Запитання про розшук вантажу
При-мітка
дата
номер
дата
номер
рід вантажу
сума

дата
номер
дата
номер


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15Типова форма N М-2а
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД


Затверджую


Керівник підприємства


_____________________
(підпис)


_____________________
(дата)


АКТ
СПИСАННЯ БЛАНКІВ ДОВІРЕНОСТЕЙ

по_____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства)

_____________________________
дата
__________________________________________
місце складання


Комісія у складі _________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові членів комісії)

провели перевірку виданих бланків довіреностей за період
з _________________________ по ___________________________

Згідно з журналом реєстрації довіреностей встановлено:

N п/п
Усього видано
З них


Серія
З номера по номер
Кількість
використані (отримані цінності та подані звіти)
повернуті як невикористані
Серія
Номер
Кількість
Серія
Номер
Кількість


Наявність повернутих довіреностей і документів про використання довіреностей перевірено.

Бланки довіреностей у кількості _________________________________________________ штук підлягають списанню з підзвіту за вартістю:
а) придбання (виготовлення)
б) номінальною

Підписи членів комісії:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис особи, що відповідає за реєстрацію довіреностей

За даним зразком друкувати всі сторінки журналу

N довіреності
Дата видачі
Строк дії довіре-ності
Посада і прізвище особи, якій видано довіреність
Наймену-вання Постачаль-ника
N і дата контракту, наряду, рахунка, специфікації та іншого документа або повідомлення
Розписка особи, що одержала довіреність
Відмітка про вико-ристання довіреності (N і дата документа)

1
2
3
4
5
6
7
8


______________________________________________________________________________________

Типова форма N М-3
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193
Зразок обкладинки

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ДОВІРЕНОСТЕЙ
за 199 _ р.


Типова форма N М-4
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

ПРИБУТКОВИЙ ОРДЕР N ________

Номер документа
Дата складання
Код видуоперації
Склад
Постачальник
Кореспондуючий рахунок
Номер супровідного документа

найме-нування
код
Рахунок суб-рахунок
код аналі-тичного обліку
Матеріальні цінності
Одиниця виміру
Кількість
Ціна
Сума
Номер паспорта
Порядковий номер запису за складською картотекою

наймену-вання, сорт, розмір, марка
номенк-латурний N
код
наймену-вання
за доку-ментом
прийнято факт.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Синтетичний рахунок для віднесення зносу
по МШП ____________________
код

Прийняв
Здав


Друкувати із зворотом без заголовка. Підписи та текс під таблицею друкувати на звороті.


Типова форма N М-7
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД


Затверджую


Керівник підприємства


_________________________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові


"__"____________199_р.


АКТ N _____
ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Номер документа
Дата складання

Місце складання акта ____________________________________________________________________
Початок прийняття __________ год. __________ хв.
Закінчення прийняття _______ год. ___________ хв.
Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув за рахунком N ___________ "__"________________ 19___ р.
Посвідчення про якість (сертифікат) N ____________________________________ із станції (пристані)
_______________________________________________________________________________________
за супровідним транспортним документом N ______ у вагонах N ______ "__"_____________ 19___ р.
відправник _____________________________________________________________________________
найменування та адреса
одержувач _____________________________________________________________________________
найменування та адреса
Постачальник __________________________________________________________________________
найменування та адреса
Дата відправлення продукції зі станції (пристані, порту) чи складу відправника __________________
договір N _____________________ від "___"______________ 19__ р. на поставку продукції.
Дата та номер телефонограми чи телеграми про виклик відправника (заготівельника) _______________________________________________________________________________________

За супровідними транспортними документами значилося:

Знак, марка, пломба
Кількість місць
Вид упаковки
Найменування продукції, товару (вантажу) чи номери контейнерів
Маса вантажу
Особливі відмітки відправника за накладною
відправника
дороги, пристані


1
2
3
4
5
6
7

Дата та час (год., хв.)

Прибуття на станцію (пристань, порт) призначення
Видачі вантажу органом транспорту
Розкриття вагона та інших транспортних засобів
Доставлення на склад одержувача

1
2
3
4


Формат 2а4

2-а сторінка форми N М-7

Умови зберігання на складі одержувача _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Стан тари та упаковки на момент огляду продукції ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Кількість продукції, що не вистачає,
_______________________________________________________________________________________
визначено зважуванням, рахунком місць, обміром та ін.
_______________________________________________________________________________________
Інші дані _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3-я сторінка форми N М-7

Код виду операції
Склад
Код постачальника
Кореспондуючий рахунок
Номер супровідного документа

рахунок, субрахунок
код аналітичного обліку
Матеріальні цінності
Одиниця виміру
За документами
Фактично виявлено
Порядковий номер запису за складською картотекою
Брак та бій
Нестача
Надлишки
Номер паспорта

найменування, сорт, розмір, марка
номен-клатурний номер
код
наймену-вання
сорт
кількість
ціна
сума
сорт
кількість
ціна
сума

кількість
сума
кількість
сума
кількість
сума


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


і т. д. до кінця4-а сторінка форми N М-7

Висновок комісії ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Додаток.

Перелік документів, що додаються_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
З правилами прийняття матеріальних цінностей за кількістю, якістю та комплектністю всі члени комісії ознайомлені та попереджені про те, що вони несуть відповідальність за підписання акта, який містить дані, що не відповідають дійсності.

_______________
посада
___________
підпис
__________________________
прізвище, ім'я по батькові
____________________________
номер та дата видачі документа про повноваження та назва організації, яка видала документ

_______________
посада
___________
підпис
__________________________
прізвище, ім'я по батькові
____________________________
номер та дата видачі документа про повноваження та назва організації, яка видала документ

_______________
посада
___________
підпис
__________________________
прізвище, ім'я по батькові
____________________________
номер та дата видачі документа про повноваження та назва організації, яка видала документ


Матеріальні цінності прийняті та оприбутковані "____"______________ 19__ р.

Комерційний акт N _____________________ від "____" ______________ 19__ р.

Завідуючий складом ________________________________________________________________


Типова форма N М-8
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА

Номер документа
Місяць, рік
Код
Кореспондуючий рахуноквиду операції
відправника
одержувача
рахунок, субрахунок
код аналітичного обліку


і т.д.

Формат а5

Матеріальні цінності
Одиниця виміру

Найменування, сорт, розмір, марка
Номенклатурний номер
Код
Найменування
Ліміт
Порядковий номер запису за складською картотекою
Всього відпущено з урахуванням повернення
Ціна
Сума


Дата
Кількість
Залишок ліміту
Підпис завідуючого складом або одержувачаі т. д.


Формат а5
Зворотний бік форми N 8

Відпу-щено
Дата
Кількість
Залишок ліміту
Підпис завідуючого складом або одержувача

і т.д.
Повер-нуто
Дата
Кількість
Залишок ліміту
Підпис завідуючого складом або одержувача


Начальник відділу, який встановив ліміт
Начальник підрозділу, який одержав матеріальні цінності
Завідуючий складом


Типова форма N М-9
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД
ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА

Код виду операції
Місяць, рік
Код
Кореспондуючий рахуноквиду операції
відправника
одержувача
рахунок, субрахунок
код аналітичного обліку


N за порядком
Кореспонду-ючий рахунок
Матеріальні цінності
Одиниця виміру
Ліміт
Відпущено
Повернено кількість
Всього відпущено з ураху-ванням повер-нення
Ціна
Сума
Порядковий номер запису за склад-ською карто-текою


Рахунок, субраху-нок
код ана-літич-ного облі-ку
Най-менуван-ня, сорт, розмір, мар-ка
номен-клатурний N
код
Найме-ну-ван-ня

кількість
кількість
Дата
Підпис зав.
складом

дата
Пдпис зав.складом
Залишок ліміту
дата
Пдпис зав.
складом
Залишок ліміту1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20Всього записів за лімітно-забірною карткою
Начальник підрозділу, який одержав матеріальні цінності

Начальник відділу, який встановив ліміт
Завідуючий складом


Друкувати із зворотом без заголовочної частини.

Текст під таблицею та підписи друкувати на звороті.Типова форма N М-10
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД


Дозволяю


_______
посада
_______
підпис
___________________
прізвище, і., по б.


АКТ-ВИМОГА
НА ЗАМІНУ (ДОДАТКОВИЙ ВІДПУСК) МАТЕРІАЛІВ

Номер документа
Дата складання
Код
Кореспондуючий рахунок
Номенкла-турний номер
Код

виду операції
Віправ-ника
Одер-жувача
Раху-нок, субра-хунок
код аналі-тичного обліку

виробу
причини
винуватця


Через кого_________________ Затребував__________________ Дозволив________________________

Матеріальні цінності (найменування, сорт, розмір, марка)
Одиниця виміру
Кількість
Ціна
Сума
Номер паспорта
Порядковий номер запису за складською картотекою


код
Наймену-вання
Затре-бувано
Відпу-щено

1
2
3
4
5
6
7
8
9


Причина зміни (додаткового відпуску)______________________________________________________
Зміна (додатковий відпуск) узгоджена______________________________________________________

_______________
посада
___________
підпис
__________________________
прізвище, ім'я по батькові

_______________
посада
___________
підпис
__________________________
прізвище, ім'я по батькові

_______________
посада
___________
підпис
__________________________
прізвище, ім'я по батькові


Формат а1/12

Зворотній бік форми N М-10

Дата
Кількість
Підпис завідуючого складом або одержувача


відпущено
залишок до видачі (одержання)
і т.д.Типова форма N М-11
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

НАКЛАДНА-ВИМОГА
НА ВІДПУСК (ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ) МАТЕРІАЛІВ

Номер документа
Дата складання
Кодвиду операції
відправника
одержувача
Підстава________________________________________________________________________________
Кому________________________________________Через кого_________________________________

Кореспондуючий рахунок
Матеріальні цінності
Одиниця виміру
Кількість
Ціна
Сума
Інвен-тарний номер
Номер паспорта
Порядковий номер запису за складською картотекою

Рахунок, субра-хунок
Код аналі-тич-ного обліку
Найме-нування, сорт, розмір, марка
Номен-кла-тур-ний номер
код
Най-мену-вання
Відправ-лено (нале-жить відпус-тити, затре-бувано)
Прийнято (відпу-щено)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


Всього відпущено_______________________
прописом
найменувань, на суму крб.________________________
прописом


Відпуск дозволив_________________________________________________Головний бухгалтер
Здав (відпустив)___________________________________________________Прийняв (одержав)

Друкувати із зворотом без заголовочної частини.

Підписи друкувати на звороті.
Формат а1/12


Типова форма N М-12
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

КАРТКА N ________
СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛІВ


Склад
Місце зберігання
Мар-ка
Сорт
Про-філь
Роз-мір
Но-менкла-турний но-мер
Одиниця виміру
Ці-на
Нор-ма запису
Найменуван-ня матеріа-лу
Дорогоцінний метал
Номер рядка у ф. 2-ДМ, дод. до ф.ф
N 2-ДМ і
N4-ДМ
Дата запису
Но-мер до-ку-мента
N п/п
Від кого одер-жано чи кому відпущено
Прибу-ток
Видаток
Залишок
Під-пис, дата


Сте-лаж
Ко-мір-ка

код
Найме-ну-ван-няНай-менуван-ня
вид
Ма-са, г
Но-мер пас-пор-та


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


Формат А 1/2

Зворотний бік форми N М-12

Дата запису
Номер документа
Номер за порядком
Від кого одежано чи кому відпущено
Прибуток
Видаток
Залишок
Контроль (підпис, дата)

18
19
20
21
22
23
24
25


і т.д.


Типова форма N М-13
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

РЕЄСТР N __
ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

________________________
прибуток або видаток
від ___________ 19__р.


Номер групи матеріалу або номенклатурний номер
Кількість документів
Номери первинних документів


і т.д. до кінця

Разом прийнято документів _______________________________________________________________
прописом

"__" ___________ 19__ р.
Здав
___________
підпис
______________________
прізвище, і., по б.

"__" ___________ 19__ р.
Прийняв
___________
підпис
______________________
прізвище, і., по б.


Друкувати із зворотом без заголовка.

Підписи друкувати на звороті.

Формат а4


Зразок 1-ої сторінки форми

Типова форма N М-14
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Склад (кладова)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

ВІДОМІСТЬ
ОБЛІКУ ЗАЛИШКІВ МАТЕРІАЛІВ НА СКЛАДІ
ЗА 19____ Р.

Матеріально відповідальна особа_______________________
посада, п., і., по б.

2-а сторінка форми N М-14

Номер за порядком
Матеріали
Одиниця виміру
Ціна
Норма запасу
Залишок на________
Залишок на________
Залишок на________


Най-мену-вання
Номенк-латурний номер
Най-мену-вання
код


кіль-кість
сума
кіль-кість
сума
кіль-кість
сума

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


і т.д. до кінця

Підпис матеріально відповідальної особи
Перевірив бухгалтер


За зразками 2-ої та 3-ої сторінок друкувати вкладні аркуші. Формат 2а4

3-я сторінка форми N М-14 (4-а сторінка чиста)

Залишок на________
Залишок на________
Залишок на________
Залишок на________
Залишок на________
Залишок на________

кіль-кість
сума
кіль-кість
сума
кіль-кість
сума
кіль-кість
сума
кіль-кість
сума
кіль-кість
сума

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
і т.д. до кінця

Вкладний аркуш до форми N М-14

Залишок на________
Залишок на________
Залишок на________
Залишок на________

кіль-кість
сума
кіль-кість
сума
кіль-кість
сума
кіль-кість
сума

14
15
16
17
18
19
20
21
і т.д. до кінця

Друкувати із зворотом


Типова форма N М-15
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Склад (кладова)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

АКТ
ПРО ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ

Номер доку-мента
Дата скла-дання
Код виду операції
Склад
Код
Кореспондуючий рахунок
Номер супровідного документа

Відп-равни-ка
Поста-чаль-ника
рахунок, субрахунок
код аналітич-ного облікуМісце складання акта_____________________________________________________________________
Початок приймання________год._______хв. Закінчення приймання________год._______хв.
Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув _____ ______________19____р. за рахунком
N____________________ від _____ ____________19__р.
зі станції (пристані)______________________________________________________________________
за судопровідним транспортним документом ________________________"______"_________19____р.
у вагонах N_____________________________________________________________________________
Відправник_____________________________________________________________________________
найменування та адреса
Постачальник___________________________________________________________________________
найменування та адреса
Дата відправлення устаткування зі станції (пристані, порту) або зі складу відправника _____________
_______________________________________________________________________________________

За супровідним транспортним документом значилося:

Знак, марка, пломба
Кількість місць
Вид упаковки
Найменування устаткування (вантажу)
Маса вантажу
Особливі відмітки відправника за накладною
відправника
дороги, пристані


1
2
3
4
5
6
7


При огляді устаткування (вантажу) встановлено:
не пошкоджена


1. Упаковка________________________
(вказати, як пошкоджена)____________________

пошкоджена


комплектно
(вказати, яка некомплектність) _______________

2. Устаткування доставлено__________________


некомплектно


_______________________________________________________________________________________


Формат а4

Зворотній бік форми N М-15

3. При зовнішньому огляді устаткування виявлено:

Найменування устаткування
Номенкла-турний номер
Тип, марка
Заводський номер або маркіровка
Кількість
Вартість
Виявлені дефекти

за доку-ментом
фактично
1
2
3
4
5
6
7
8


Примітка.
Дефекти, що виявлені при перевірці, монтажі та випробувальні устаткування, оформляються актом про виявлені дефекти устаткування (типова форма N М-17)

Висновок комісії________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Перелік документів, що додаються_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

З правилами приймання устаткування за кількістю, якістю та комплектністю всі члени комісії ознайомлені:

_______________
посада
___________
підпис
__________________________
прізвище, ім'я по батькові
____________________________
номер та дата видачі документа про повноваження та назва організації, яка видала документ

_______________
посада
___________
підпис
__________________________
прізвище, ім'я по батькові
____________________________
номер та дата видачі документа про повноваження та назва організації, яка видала документ

_______________
посада
___________
підпис
__________________________
прізвище, ім'я по батькові
____________________________
номер та дата видачі документа про повноваження та назва організації, яка видала документ


Устаткування прийнято та оприбутковано "____"___________19__ р.
Комерційний акт N ________________ від "____" __________ 19__ р.
Завідуючий складом ________________________________________________________________


Типова форма N М-15а
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

АКТ
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ УСТАТКУВАННЯ ДО МОНТАЖУ

Номер документа
Дата складання
Код виду операції
Склад

Місце складання акта ____________________________________________________________________
Замовник ______________________________________________________________________________
найменування
Передано ______________________________________________________________________________
найменування монтажної організації
Перелічене нижче устаткування для монтажу в _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
найменування будинку, споруди, цеху

Найменування облад-нання
Номен-клатур-ний номер
Тип, марка
Заводсь-кий номер або маркіровка
Завод-виго-товлю-вач
Номер позиції за техноло-гічною схемою
Надходження на склад замовника
Кіль-кість
Вар-тість

дата
N акта приймання1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Формат а4
При прийманні устаткування до монтажу встанволено:
відповідає
проектній спеціалізації або кресленню

Устаткування -------------------------------


не відповідає


_______________________________________________________________________________________
(якщо не відповідає, вказати в чому)

комплектно
(вказати склад комплекту та технічної документації,

Устаткування передано ---------------------------


не комплектно


за якою здійснено приймання та яка комплектність ____________________________________________
________________________________________________________________________________________не виявлені


Дефекти при зовнішньому огляді устаткування
------------------------виявлені


(якщо виявлені, докладно їх перелічити) ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________


Примітка.
Дефекти, що виявлені при перевірці, монтажі та випробувальні устаткування, оформляються актом про виявлені дефекти устаткування (типова форма N М-17)

Висновки про придатність до монтажу _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

М.П.
Здав представник замоника

_______________
посада
___________
підпис
______________________________
прізвище, ім'я по батькові

М.П.
Прийняв представник монтажної організації

_______________
посада
___________
підпис
__________________________
прізвище, ім'я по батькові


Вказане устаткування прийняте на зберігання
Матеріально відповідальна особа.


Типова форма N М-16
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУДноменклатурний номер


МАТЕРІАЛЬНИЙ ЯРЛИК

Назва матеріалуМарка (тип)
Розмір
Сорт

Одиниця виміру
Норма запасу
Типова форма N М-17
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

АКТ N __
про виявлені дефекти устаткування

"__" ___________ 19__ р.

Місцезнаходження устаткування __________________________________________________________
місто, селище і т.д.
Підприємство (замовник) ________________________________________________________________
Будівля (споруда), цех __________________________________________________________________
У процесі перевірки, монтажу, випробування (потрібне підкреслити) нижче переліченого устаткування, виготовленого _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
найменування заводу-виготовлювача
прийнято до монтажу згідно з актом N __________________ від _____ _____________ 19___р.

Виявлені такі дефекти:

Найменування устаткування
Тип, марка
Заводський номер або маркіровка
Проектна організація
Дата
Виявлені дефекти
N креслення
Найме-нування
Виготов-лення устатку-вання
Надходжен-ня устатку-вання на склад1
2
3
4
5
6
7
8


Формат а4

Зворотний бік форми N М-17

Найменування устаткування
Тип, марка
Заводський номер або маркіровка
Проектна організація
Дата
Виявлені дефекти
N креслення
Найме-нування
Виготов-лення устатку-вання
Надходжен-ня устатку-вання на склад1
2
3
4
5
6
7
8


Для усунення виявлених дефектів необхідно:
_______________________________________________________________________________________
докладно вказуються заходи або роботи для усунення
_______________________________________________________________________________________
дефектів, виконавці і строки виконання
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

М.П.
Представник замовника
______________
посада
________
підпис
_______________________
прізвище, ім'я по батькові

М.П.
Представник підрядчика
______________
посада
________
підпис
_______________________
прізвище, ім'я по батькові

М.П.
Представник заводу - виготовлювача
______________
посада
________
підпис
_______________________
прізвище, ім'я по батьковіТипова форма N М-18
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


____________________________
структурний підрозділ


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

СИГНАЛЬНА ДОВІДКА
ПРО ВІДХИЛЕННЯ ФАКТИЧНОГО ЗАЛИШКУ МАТЕРІАЛІВ ВІД
УСТАНОВЛЕНИХ НОРМ ЗАПАСУ

"____"_________________ 19__ р.

Склад (кладова)_________________________________________________________________________
прізвище, і., по б., матеріально відповідальної особи

Номер картки складського обліку матеріалів
Матеріал
Одиниця виміру
Норма запасу
Є в наявності
Примітка

Номенклатурний номер
найменування

1
2
3
4
5
6
7


і.т.д. до кінця

Матеріально відповідальна особа.

Друкувати із зворотом без заголовочної частини.

Підпис друкувати на звороті.

Формат а5


Типова форма N М-19
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

МАТЕРІАЛЬНИЙ ЗВІТ
ЗА _______________ 199__ р.
місяць

По будівельній дільниці __________________________________________________________________
Матеріально підзвітна особа ______________________________________________________________

Перелік додатків до звіту

По прибутку
По видатку

номер групи матеріалу або номенклатурний номер
кількість документів
номери первинних документів
номер групи матеріалу або номенклатурний номер
кількість документів
номери первинних документів


і т.д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)

Всього прийнято документів
_________________
цифрами
______________________________
прописом

Документи здав
Документи прийняв

"__" ___________ 199_ р.2-а сторінка форми N М-19

Номенкла-турний номер
Найменування матеріалу
Одиниця виміру
Ціна за одиницю
Залишок на початок місяця
Надійшло
Витрачено на виробництво


кількість
сума
кількість
сума

1
2
3
4
5
6
7
8
9


і т.д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)

3-я сторінка форми N М-19 (4-та сторінка чиста)

і відпущено
Залишок на кінець місяця

у тому числі по об'єктах
на інші цілі
всього


кіль-кість
сума
кіль-кість
сума
кіль-кість
сума
кіль-кість
сума
кіль-кість
сума
кіль-кість
сума

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21


і т.д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)

За зразками 2-ї і 3-ї сторінок друкуються (із зворотом) вкладні аркуші з надписом: "Вкладний аркуш до форми N М-19".


Типова форма N М-21
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ____
НА ___________ 199 __ р.

товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться ____________________________________________
склад, комора
на відповідальному зберіганні ____________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
інвентаризація проведена на підставі наказу (розпорядження) від __________ 199 _ р. N ___________

NN п/п
Номенкла-турний номер
Найменування матеріалу
Розмір (тип)
Сорт або марка
Одиниця виміру
Фактична наявність
Ціна
Примітка
і т.д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)

Зворотний бік форми N М-21

NN п/п
Номенкла-турний номер
Найменування матеріалу
Розмір (тип)
Сорт або марка
Одиниця виміру
Фактична наявність
Ціна
Примітка
і т.д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)

Всього за описом порядкових номерів
____________________
прописом
з N _______
по N _________

Голова комісії
_____________
посада
_______________________
прізвище, ім'я по батькові
________
підпис

Члени комісії
_____________
посада
_______________________
прізвище, ім'я по батькові
________
підпис


_____________
посада
_______________________
прізвище, ім'я по батькові
________
підпис


_____________
посада
_______________________
прізвище, ім'я по батькові
________
підпис


Усі цінності, перелічені в інвентарному описі, комісією перевірені і в моїй присутності прийняті на відповідальне зберігання.

Підпис матеріально відповідальної особи
"__"_________________ 199 _ р.


Типова форма N М-23
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

АКТ N ____
від "__" ___________ 19 __ р.
про витрату давальницьких матеріалів


спеціалізованою


Протягом _____________ 19__ р.
-----------------------------------
організацією


монтажною_______________________________________________________________________________________
найменування організації

через __________________________________________________________________________________
посада, прізвище, і., по б. одержувача
були одержані від ____________________________________________________________ та витрачені
такі найменування організації матеріали:

Номенклатурний номер
Найменування матеріалів
Одиниця виміру
Кількість
Ціна
Сума
Відмітка в карточці складу


Формат а5

Зворотний бік форми N М-23

Номенклатурний номер
Найменування матеріалів
Одиниця виміру
Кількість
Ціна
Сума
Відмітка в карточці складу


Цей акт на суму _____________________________________________________________________крб.
прописом
служить документом для обліку матеріалів та для розрахунку за відпущені матеріали замість матеріальних вимог.


спеціалізованої

_____________________
посада
___________
підпис

Представник
--------------------------
організації
монтажної
Представник замовника
_____________________
посада
____________
підписТипова форма N М-26
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

КАРТКА ОБЛІКУ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕННЯ

_______________________________________________________________________________________
найменування машини, агрегата, тип, марка, заводський N
що належить ___________________________________________________________________________
найменування цеху, будинку (споруди)

Номен-клатур-ний номер
Найме-нування складових частин, прилад-дя, приладів і т.д
Оди-ниця вимі-ру
Прийнято на склад
Передано монтажній організації
Передано в монтаж
N складу (місце збері-гання)
акт прий-мання
кіль-кість
вар-тість
акт передачі
кіль-кість
вар-тість
N ви-моги
дата
кіль-кість
вар-тість

но-мер
дата


номер
дата
і т.д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)

Друкувати із зворотом без верхнього титульного тексту Формат а4


Типова форма N М-28
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД


Затверджую ліміт по об'єкту

Керівник підприємства

_____________
підпис
___________________
і.по б., прізвище

"_____" ________________ 199___ р.


ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА N
З _________ ДО ____________ 199 __ р.

Вид операції
Склад
Одержувач
Кореспондуючий рахунок
Будівельна ділянка
об'єкт
Рахунок субрахунок
код аналітичного обліку


_______________________________________________________________________________________
назва об'єкта

Начальник дільниці
__________________________________
прізвище, і., по б.

Виконавець робіт
__________________________________
прізвище, і., по б.

Ліміт витрати матеріалів по об'єкту перевірив
_____________________
посада
____________
підпис


Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Зразок підпису


Переліченим особам довіряю одержання матеріалів та зразок їх підписів підтверджую

Виконавець робіт
____________
підпис
_____________________________
прізвище, і., по б.


Місяць
Відпуск матеріалів підтверджую - начальник дільниці (виконавець робіт)
Витрати матеріалів на виробництво та залишок їх на об'єкті на кінець місяця підтверджую – виконавець робіт
Підрахунок підсумку витрати матеріалів на виробництво перевірив -бухгалтер


підпис
підпис
підпис


2а4

2-а сторінка форми N М-28

Порядковий номер запису
Матеріальні цінності
Одиниця виміру, код одиниці виміру
Залишок матеріалу на початок року
Відпущено по датахНаймену-вання, сорт, розмір, марка
Код (номенкла-турний номер)


кіль-кість
кіль-кість
кіль-кість
кіль-кість


підпис комір-ника
підпис комір-ника
підпис комір-ника
підпис комір-ника

1
2
3
4
5
6
7
8
9


і т.д. до кінця

За зразком 2-ої і 3-ої сторінок друкувати вкладні аркуші із зворотом без змін.
2а4

3-я сторінка форми N М-28 (4-а сторінка чиста)


Повер-нено
Залишок на об'єкті на кінець місяця
Всього витрат за місяць за відрахуванням повернення залишку на кінець місяця
Ліміт мате-ріалів на об'єкт
Всього витрат матеріалів з початку будівництва
Результат


Кіль-кість
Кіль-кістьЕко-номія
Пере-витрата

Кіль-кість
Кіль-кість
Кіль-кість
підпис комір-ника
підпис комір-ника
Кількість
Кіль-кість
Кількість
Кіль-кість
Кіль-кість

підпис комір-ника
підпис комір-ника
підпис комір-ника
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19


і т.д. до кінця

Друкувати текст: "Вкладний аркуш до ф. N М-28"

Вкладний аркуш до ф. N М-28

Відпущено по датах

Кількість
Кількість
Кількість
Кількість
Кількість
Кількість
Кількість

підпис комірника
підпис комірника
підпис комірника
підпис комірника
підпис комірника
підпис комірника
підпис комірника

6
7
8
9
10
11
12


і т.д. до кінця

Друкувати із зворотом без змін
2а4


Типова форма N М-28а
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за УКУД

ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА N ___
З _________ ДО ____________ 199 __ р.

Вид операції
Склад
Одержувач
Кореспондуючий рахунок
будівельна ділянка
об'єкт
рахунок, субрахунок
код аналітичного обліку


_______________________________________________________________________________________
назва об'єкта

Начальник дільниці
__________________________________
прізвище, і., по б.

Виконавець робіт
__________________________________
прізвище, і., по б.

Ліміт витрати матеріалів по об'єкту перевірив
_____________________
посада
____________
підпис


Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Зразок підпису


і т.д. до кінця (ліновка через 20 пунктів)

Переліченим особам доручаю одержання матеріалів та зразок їх підписів підтверджую.

Виконавець робіт
____________
підпис
_____________________________
прізвище, і., по б.


Всього записів за лімітно-забірною карткою _________________________________________________
Начальник _____________________________________________________________________________
найменування відділу, який встановив ліміт

Виконавець робіт
Завідуючий складом


2-а сторінка форми N М-28а

Порядковий номер запису
Матеріальні цінності
Одиниця виміру, код одиниці виміру
Ліміт
Відпущено


Наймену-вання, сорт, розмір, марка
Код (номенкла-турний номер)


кількість
кількість
кількість


підпис комір-ника
підпис комір-ника
підпис комір-ника

1
2
3
4
5
6
7
8


і т.д. до кінця

За зразками 2-ої і 3-ої сторінок друкувати вкладні аркуші із зворотом без зміни.
2а4

3-я сторінка форми N М-28 (4-а сторінка чиста)

по датах
Дата повернення
Всього відпущено із врахуванням повернення
Ціна
Сума
Порядковий номер запису за складською картотекою

Кіль-кість
Кіль-кість
Кіль-кість
Кіль-кість
Кіль-кість

підпис
підпис
підпис
підпис
підпис

9
10
11
12
13
14
15
16
17


і т.д. до кінця

Над таблицею друкувати текст: "Вкладний аркуш до ф. N М-28а"
Формат 2а4

М.П.
В книзі пронумеровано та
прошнуровано _________________________
сторінок та опечатано сургучною печаткою.

"__"____________ 199__ р.
Керівник підприємства __________________


Головний (старший бухгалтер) ___________

Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 1355


Похожие документы

Генерация: 0.52 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.004 сек.