30.11.95. Про затвердження Правил охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України


Normal; Термин; Список определений; Готовый; ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ВИДА ЛЕННЯ ДЕРЕВ І ПЕНЬКІВ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ [Держжитлокомунгосп] [993] ИМЦ ИМЦ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ОХОР ОНИ ПРАЦІ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ВИДАЛЕННЯ ДЕРЕВ
І ПЕНЬКІВ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ

Наказ Державного комітету України
по житлово-комунальному господарству
від 30 листопада 1995 р. N 51

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 1995 р. за N 457/993


Для підвищення рівня безпеки під час проведення робіт з
видалення дерев і пеньків у населених пунктах України та на
виконання Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити погоджені з Держнаглядохоронпраці Правила
охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків
у населених пунктах України, що додаються, на період до введення в
дію Правил охорони праці в міському зеленому господарстві.
2. Інститутові "Комунекономіка" (Короткий) організувати
розмноження затверджених Правил за замовленням підприємств,
установ та організацій України незалежно від відомчого
підпорядкування і форм власності.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління
благоустрою та зеленого господарства (Кирилюк).Голова Комітету Г.І.Онищук


Затверджено
наказом Держжитлокомунгоспу
від 30.11.95 N 51

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 1995 р. за N 457/993

ПРАВИЛА
ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ
З ВИДАЛЕННЯ ДЕРЕВ І ПЕНЬКІВ
У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ *)

Погоджено з Держнаглядохоронпраці______________________
*) Далі - Правила


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону праці", чинні для всіх організацій і підприємств України
незалежно від форм власності, діяльність яких пов'язана з
будівництвом, ремонтом та утриманням об'єктів зеленого
господарства і обов'язкові для виконання всіма посадовими особами,
спеціалістами і робітниками, зайнятими на роботах з видалення
дерев і пеньків у міських умовах.
1.2. Роботи з видалення дерев у міських умовах спрямовано на
поліпшення санітарного стану і дендрологічного складу зелених
насаджень, їх просторового розміщення та естетичного вигляду
міських територій.
1.3. Відповідальність за організацію безпечної праці під час
видалення дерев і пеньків у міських умовах несе головний інженер
або керівник організації, що виконує роботи.
1.4. Роботи з видалення дерев і пеньків слід виконувати
відповідно до технологічних карт, проектів проведення робіт,
технологічних інструкцій та цих Правил.
1.5. Під час виконання робіт з видалення дерев і пеньків
необхідно передбачити заходи захисту працюючих від можливого
впливу небезпечних та шкідливих факторів. Рівень цих факторів не
повинен перевищувати допустимих рівнів, передбачених ГОСТом
12.1.003-74.
Транспортні засоби, механізми та інструменти мають бути у
справному стані, не повинні допускати забруднення водойм, грунту
та повітря і відповідати ГОСТові 12.2.003-91. Перед початком робіт
з видалення дерев та пеньків слід одержати наряд-допуск на
проведення цих робіт.
1.6. Під час виконання робіт з видалення дерев і пеньків у
несприятливих умовах видається наряд-допуск на проведення цих
робіт.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ПІД ЧАС ВИДАЛЕННЯ ДЕРЕВ І ПЕНЬКІВ

2.1. Роботи з охорони праці під час видалення дерев, гілок,
кущів, корчування пеньків у населених пунктах України повинні бути
організовані відповідно до Закону України "Про охорону праці", цих
Правил та інших нормативно-технічних документів з питань безпеки
праці.
2.2. До роботи з видалення дерев, обрізання гілок, кущів,
корчування пеньків допускаються особи, що досягли 18-річного віку,
пройшли медичне обстеження, ознайомлені з вимогами індивідуальної
гігієни та виробничої санітарії, мають відповідну спеціальну
підготовку і атестовані на знання цих Правил.
2.3. Перед початком роботи з видалення дерев і пеньків кожний
робітник повинен пройти індивідуальний первинний інструктаж на
робочому місці з демонстрацією безпечних методів і прийомів
роботи.
2.4. У ході проведення первинного інструктажу на робочому
місці необхідно ознайомити робітників з організацією праці,
улаштування устаткування, що використовується, основними
небезпечними зонами, призначенням індивідуальних колективних
засобів захисту і правилами користування ними.
Робітники мають бути також проінструктовані з питань пожежної
безпеки та електробезпеки.
2.5. До роботи з механічними інструментами не допускаються
жінки, а також підлітки у віці до 18 років.
До роботи на висоті (спилювання дерев частинами) не
допускаються особи, що мають медичне протипоказання, не пройшли
спеціального навчання, інструктажу та перевірки знань правил
охорони праці, а також підлітки до 18 років і жінки.
2.6. До управління транспортними засобами, механізмами і
механізованими інструментами допускаються особи, що пройшли
спеціальне навчання і мають посвідчення на право працювати
обладнанням та інструментами даної конструкції.
2.7. Робітники, зайняті спилюванням дерев і корчуванням
пеньків, повинні бути забезпечені спецодягом та засобами
індивідуального захисту (рукавицями, поясами, касками тощо).
2.8. Роботи зі спилювання дерев і корчування пеньків
проводяться тільки у світлий час доби. Забороняється працювати під
час грози і дощу, сильного снігопаду, в ожеледь, у тумані та при
швидкості вітру понад 3 м/сек.
2.9. Група робітників, яка виконує роботи із спилювання дерев
та корчування пеньків, повинна складатися не менше як із трьох
чоловік. Очолює групу особа, що відповідає за проведення робіт.
2.10. Інструменти, що використовуються в процесі лікування
дерев, пломбування дупел (пензлі, ножі тощо) повинні мати
страхувальний трос і зберігатися в спеціальній сумці. Зберігання
інструментів в кишенях, на площадках та на щабелях драбин
забороняється.
2.11. Площадка для складування деревини та навантажування її
на транспортні засоби повинна розміщуватись на рівному сухому і
очищеному місці.
2.12. Під час спилювання дерев механічними або ручними
інструментами необхідно дотримуватись таких додаткових вимог:
1) форма підпилу виконується відповідно до додатку;
2) підпил (підруб) проводиться на глибину не менше 1/4, а у
дерев, нахилених у сторону звалювання, не менше 1/3 діаметра
дерева;
3) ширина недопилу повинна бути: при діаметрі при корені до
40 см - 2 см, при діаметрі 40-60 см - 3см, у разі наявності
напенної гнилі - збільшена на 2 см порівняно із здоровими деревами
відповідного діаметру;
4) у дерев, нахилених у сторону звалювання, або при боковому
вітрі недопил повинен мати форму клина відповідно до додатку;
5) без застосування механізованих засобів, які забезпечують
направлений повал, слід валити дерева діаметром до 60 см на висоті
грудей з нахилом в бік повалу, а також дерева діаметром до 35 см
із зворотним нахилом до 5 град.; дерева діаметром понад 60 см із
зворотнім нахилом понад 5 град. - за допомогою гідроклина;
6) необхідно, щоб площина спилювання була розміщена вище
нижньої площини підпилу або підрубу, але не вище його верхньої
площини;
7) під час рубки дерев, що мають тріщини від комля до
вершини, стовбур слід обв'язати 5-6 витками тросу діаметром не
менше 5 мм чи цепу, заздалегідь знявши пробковий шар кори, і між
накладеним "бандажем" та стовбуром дерева забити клин;
8) забороняється звалювання або підпил (підруб) з двох або
більше сторін чи по колу.
2.13. Завислі дерева необхідно знімати тросом довжиною не
менше 50 м за допомогою трактора або лебідки.
2.14. Звалювання дерев з корінням повинно проводитись за
допомогою лебідки, бульдозера та інших механізмів. Робоча довжина
троса має бути не менше 50 м.
2.15. Під час роботи механізмів і транспортних засобів
поблизу ліній електропередач слід керуватися вимогами ГОСТу
12.1.013-78, відключити їх від джерела живлення, а в разі
необхідності - зняти. Відключати або знімати електропроводи
повинна організація, у віданні якої перебуває електромережа.
2.16. Для запобігання можливому падінню дерева, що спилюється
на лінії електромережі, на ньому необхідно закріпити дві або
більше відтяжки довжиною не менше подвійної висоти дерева, на
висоті не менше ніж 2/3 висоти стовбура від землі.
2.17. У разі падіння дерева на діючу лінію електромережі до
прибуття експлуатаційного персоналу забороняється наближатися до
місця аварії на відстань ближче 10 м і знімати зависле дерево.
2.18. Якщо спиляне зависле дерево неможливо зняти за
допомогою лебідки або трактора, слід:
1) відтягти комель завислого дерева вагами в сторону і назад;
2) відтягнути комель завислого дерева в сторону трактором;
3) відтягнути комель завислого дерева в сторону або назад за
допомогою лебідки;
4) повертати зависле дерево навколо осі (в напрямку від
себе).
Для закріплення відтяжок залазити на зависле дерево
забороняється. Відтяжки слід закидати на дерево.
2.19. Знімати дерева, що зависли (вивернуті бурею), коріння
яких частково з'єднані з грунтом, слід за допомогою лебідки у
поперечному напрямку тросом (чокером), закріпленим якнайближче до
крони. Коріння вивернутого бурею дерева підрубується під наглядом
і керівництвом майстра (бригадира).
Порядок звалювання вивернутих бурею дерев такий: встановити
упори під кореневу систему і під стовбур для запобігання
перевертанню пенька після відділення його від стовбура, перерубати
зігнуте і пружинисте коріння і відділити стовбур від пенька.
У разі спилювання кількох завислих дерев кожне дерево
необхідно звалювати окремо.
2.20. Обрубувати сучки сокирою, сучкорізальними машинами та
інструментами слід на відстані не менше 50 м від місця звалювання.
Робітники повинні перебувати один від одного на відстані не менше
5 м.
2.21. Навантажувально-розвантажувальні роботи необхідно
проводити відповідно до вимог ГОСТу 12.3.009-76, ГОСТу 12.3.015-78
і Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних
кранів, затверджених наказом Держнагляду охорони праці України від
16.12.93 N 123.
2.22. У разі виникнення в процесі видалення дерев та пеньків
аварійних ситуацій (падіння частини дерева на діючі лінії
електропередач, обрив електричного дроту, пожежа тощо) роботи слід

негайно припинити до прибуття експлуатаційного персоналу
електромереж, місця обриву дроту огородити сигнальними знаками і
заборонити наближатися до місця аварії на відстань ближче 10 м.
Якщо виникнуть несправності в агрегатах машин або спалахне пожежа,
роботи слід негайно припинити і вжити заходів щодо ліквідації
несправностей та гасіння вогню. Коли загасити пожежу своїми силами
неможливо, необхідно викликати пожежну команду.
2.23. У разі опіків, отруєнь, поранень, переломів, уражень
електрострумом та інших нещасних випадків необхідно надати
потерпілому першу медичну допомогу, викликати швидку допомогу і
повідомити адміністрацію організації, що виконує роботи з
видалення дерев та пеньків.

3. ПІДГОТОВКА ЗОНИ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ
ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ДЕРЕВ І ПЕНЬКІВ

3.1. Роботи з підготовки майданчиків для організації
безпечного проведення робіт з видалення дерев і пеньків повинні
передбачати:
1) огородження небезпечних зон проведення робіт знаками
безпеки за ГОСТом 12.4.026-76;
2) розміщення робітників і машин у процесі виконання робіт на
відстані не менше висоти спилюваного дерева;
3) освітлення місця проведення робіт відповідно до БНіП
11-4-79;
4) звукову або іншу сигналізацію між працюючими.
3.2. Під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у
холодний період року місця проведення робіт повинні бути очищені
від льоду, снігу і притрушені піском. Забороняється проводити ці
роботи, якщо стовбури та гілля дерев покриті льодом чи снігом.
3.3. Рух транспортних засобів та механізмів у місцях
проведення робіт повинен бути організований за
транспортно-технічною схемою з установкою дорожніх знаків
відповідно до ГОСТу 23407-78.
3.4. Огородження зони проведення робіт, включаючи проїжджу
частину вулиці, здійснюється тільки після установки дорожніх
знаків.
3.5. Відповідно до правил дорожнього руху на магістральних
вулицях загальноміського та районного значення, на вулицях
житлових районів, на шляхах промислових і складських районів знак
"Інші небезпеки" встановлюється на відстані 50-100 м від початку
зони проведення робіт. На швидкісних шляхах шляхові знаки
необхідно встановлювати на відстані 150-300 м.
Місце звалювання дерев в радіусі 50 м повинно бути огороджено
знаками безпеки і позначено додатковими написами. На пішохідних
доріжках слід виставити дорожні знаки відповідно до ГОСТу
12.4.026-76 і Правил дорожнього руху, затверджених постановою
Кабінету міністрів України від 31.12.93 N 1094 із змінами від
10.10.94 N 697, від 06.12.94 N 816 та від 08.08.95 N 619, при
необхідності - шлагбауми.
3.6. Зону, небезпечну для пішоходів, під час проведення робіт
слід огородити, встановити попереджувальні знаки, у разі
необхідності передбачити подання попереджувальних звукових або
світлових сигналів.
Межа небезпечної зони визначається виходячи з горизонталі від
місця можливого падіння вантажу під час його переміщення, яка при
максимальній висоті спилювання відрізків стовбура до 20 м повинна
бути не менше 15 м.
3.7. У радіусі 50 м від місця проведення робіт повинні бути
видалені гнилі, сухостійні, завислі, вітровальні, буреломні і
зламані дерева, які можуть упасти від вітру або удару.
Не дозволяється проводити будь-які види основних і допоміжних
рубок на відстані 50 м від місця звалювання дерев.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИДАЛЕН НЯ ДЕРЕВ

4.1. Якщо в межах небезпечної зони розміщено житлові будинки,
установи та інші споруди, в яких перебувають люди, необхідно:
1) заборонити відкривати двері, вікна, виходити на балкони з
боку проведення робіт на поверхах, що розташовані нижче
горизонтальної проекції спилюваного дерева;
2) припинити вхід і вихід людей у вхідні двері, розташовані з
боку спилюваного дерева;
3) заборонити під час спилювання дерев збирати сучки та
обрізки стовбурів стороннім особам.
4.2. Якщо у зоні проведення робіт прокладено дорожні та інші
транспортні магістралі, рух по них у період проведення робіт
необхідно припинити за узгодженням з відповідними органами і
встановити дорожні та сигнальні знаки і огородження за ГОСТом
23407-78.
4.3. За умови розміщення у межах небезпечної зони споруд, що
можуть бути пошкоджені (оранжереї, кіоски, павільйони), на час
проведення робіт з них необхідно евакуювати людей.
4.4. У разі якщо стовбур дерева уражений гниллю більше ніж на
1/3 діаметра чи повністю зруйновано поверхневу кореневу частину,
спилювати дерево частинами забороняється. Такі дерева повалюють,
вживши попередньо необхідних заходів. Якщо умови не дозволяють
повалити ці дерева, необхідно закріпити стовбур дерева
спеціальними пристосуваннями (упорами, стояками), що забезпечать
його стійкість та безпечність робіт. Спилювання частинами слід
проводити до рівня, при якому можливе подальше повалення без
пошкодження навколишніх предметів.
4.5. Під час роботи транспортних засобів і механізмів поруч з
лініями електромереж слід керуватися вимогами ГОСТу 12.1.013-78.
4.6. Забороняється водночас спилювати два або більше дерев,
небезпечні зони яких перекривають одна одну. Звалювати такі дерева
необхідно по черзі.
4.7. Залишати зависле, підрубане або недопиляне дерево після
закінченн я роботи, в обідню перерву або у разі переходу до інших
дерев категорично забороняється.
4.8. Під час падіння спиляного дерева робітники повинні
негайно відійти на відстань 7-10 м у зворотній від падіння бік під
кутом 45 град. Валити сильно нахилені дерева бензомоторними та
електричними пилами забороняється.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
ПІД ЧАС ВИДАЛЕННЯ ДЕРЕВ ЧАСТИНАМИ
МЕХАНІЗОВАНИМ СПОСОБОМ

5.1. Піднімання кошика автовишки для спилювання частини
дерева, її зупинка та опускання повинні проводитися тільки за
сигналом одного із двох робітників, що працюють в кошику.
5.2. Водій повинен постійно контролювати надійність установки
автовишки та роботу робітників, які на ній працюють. Під час
роботи на вишці водію забороняється відлучатися від машини.
5.3. У процесі підготовки до спилювання дерева частинами
необхідно:
- спиляти всі гілки, починаючи зверху, та верхівку;
- перед спилюванням верхівки закріпити на віддалі 3-5 м від
її верхньої частини три троси, нижні кінці яких повинні бути
закріплені на лебідках, установлених на землі, і відрегулювати їх
рівномірне натягнення. Кути між тросами повинні бути рівними 120
град;
- у місці зрізання верхівки зробити пропил ручною ножівкою на
глибину 2/3 діаметра дерева;
- опустити вниз робітника, що перебуває на вишці, і
перемістити автовишку на безпечну відстань при швидкості руху не
більше 10 км/год;
- злам верхівки проводити за сигналом відповідального за
проведення робіт шляхом натягування трьох тросів, при цьому два з
них натягуються в одному напрямку, а третій - в іншому.
5.4. Якщо спилюване дерево має дві або більше верхівок,
необхідно спочатку послідовно спиляти всі верхівки і тільки після
цього приступати до спилювання відрізків стовбура.
5.5. Під час спилювання гілок та верхівок забороняється
перебування людей у небезпечній зоні, яка визначається залежно від
висоти дерева та діаметра крони. Мінімальний радіус небезпечної
зони - не менше 15 м.
5.6. Спилювання дерев частинами моторизованими пилками
допускається за умови:
- стійкого положення автовишки в зоні виконання робіт;
- недопущення розгойдування або переміщення кошика і стійкого
положення робітника з інструментом;
- якщо діаметр стовбура (гілок) спилюваного дерева на
перевищує довжини пропилу, на який розраховано ріжучий робочий
орган інструмента.
5.7. Забороняється застосовувати електричні пилки під час
спилювання дерев частинами за допомогою автовишки.
5.8. Ручні механізовані пилки і ручні ріжучі інструменти на
час проведення робіт із спилювання дерев повинні бути закріплені
тросом або ланцюгом до кошика автовишки.
5.9. На час проведення робіт із спилювання дерев робітник
повинен бути закріплений у кошику автовишки запобіжним поясом за
ГОСТом 12.4.089-86.
5.10. Під час спилювання відрізків стовбура забороняється
опиратися рукою або корпусом тіла на стовбур дерева.
5.11. Спилювані відрізки стовбура слід зв'язувати тросом і
для повільного опускання на землю використовувати вантажопідйомні
механізми і пристосування. Забороняється скидати спиляні відрізки
стовбура на землю.

6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
ПІД ЧАС ВИДАЛЕННЯ ДЕРЕВ ЧАСТИНАМИ ВРУЧНУ

6.1. Під час спилювання дерев частинами вручну необхідно
застосовувати драбини відповідно до РСТ України 1735-82. На
верхньому кінці драбини повинен бути обладнаний майданчик з
поруччям висотою не менше 1,0 м. Справність драбин повинна
перевірятися щодня до початку роботи особою, що відповідає за
проведення робіт.
6.2. Забороняється використовувати приставні драбини, а також
вилазити на дерево.
6.3. Під час роботи з драбин необхідно дотримуватись таких
вимог:
- якщо робітник працює на висоті понад 3 м біля драбини для
страхування повинен перебувати другий робітник;
- забороняється приставляти драбину безпосередньо до
стовбурів та гілок дерева;
- забороняється підкладати під нижні кінці драбини каміння,
обрізки дощок, обрубки дерев тощо;
- не допускається одночасний підйом двох робітників по одній
драбині.
6.4. Підготовка до спилювання дерев вручну повинна
проводитись згідно з пп. 5.3-5.6 цих Правил.
6.5. Ламати верхівку дерева слід тільки після спускання
робітника з драбини і її видалення з небезпечної зони.
6.6. Довжина спилюваних відрізків стовбура не повинна
перевищувати 0,8 м, при цьому необхідно враховувати діаметр і масу
відрізків стовбура.
6.7. Під час спилювання відрізків стовбура різальні
інструменти повинні бути прив'язані до запобіжного пояса.
6.8. Спилювати відрізки стовбура необхідно до тих пір, поки
робочий майданчик не дозволить звалити стовбур так, щоб не нанести
пошкоджень навколишнім спорудам в радіусі 15 м.

7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
ПІД ЧАС ОБРІЗАННЯ ДЕРЕВ, ЧАГАРНИКІВ
ТА КОРЧУВАННЯ ПЕНЬКІВ

7.1. Роботи з обрізання високих дерев та підстригання
чагарників повинні проводитися під керівництвом особи, що
відповідає за проведення робіт.
7.2. Під час роботи з драбин слід керуватися вимогами пп.
6.1-6.3 цих Правил.
7.3. Забороняється обрізати дерева та чагарники з приставних
драбин із застосуванням електрифікованих та механізованих пилок, а

також вилазити з цією метою на дерево.
7.4. Під час обрізання дерев забороняється приставляти
драбину з боку руху транспорту, поблизу проїжджої частини вулиці.
У деяких випадках, у разі необхідності, зона


Информация о документе
Формат: RTF

Скачали: 689


Похожие документы

Генерация: 0.271 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.003 сек.