28.10.2008. Угода про співробітництво та координацію діяльності з питань формування нормативної бази у будівництві між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Академією будівництва України


УГОДА
про співробітництво та координацію діяльності з питань формування нормативної бази у будівництві
між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Академією будівництва України

м. Київ
«28» жовтня 2008 р.


Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (далі – Мінрегіонбуд) в особі Міністра Куйбіди Василя Степановича, що діє на підставі Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 750, та Академія будівництва України (далі – Академія) в особі Президента Академії Злобіна Геннадія Карповича, що діє на підставі Статуту, з метою визначення основних напрямків державної політики з питань розвитку технічного регулювання у будівництві, у тому числі визначення пріоритетних завдань на середньострокову перспективу; забезпечення будівельного комплексу держави повноцінною ґрунтовною нормативною базою, її удосконалення відповідно до сучасного рівня досягнень науки і технологій; створення повноцінного та безпечного для життєдіяльності людини середовища існування, уклали цю Угоду про наступне:

І. Предмет Угоди

Угода спрямована на координацію дій Мінрегіонбуду та Академії із забезпечення реалізації положень Закону України «Про інформацію», Закону України «Про об'єднання громадян», Указу Президента України від 31.07.2004 р. № 854 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення участі громадськості у формуванні державної політики у сферах економіки.
Метою об’єднання діяльності Сторін є формування сприятливих умов для залучення структур Академії до процесу визначення та формування Мінрегіонбудом основних напрямків державної політики у сфері технічного регулювання у будівництві.
ІІ. Зобов’язання сторін
2.1 Мінрегіонбуд
2.1.1 Готує пропозиції щодо формування єдиної державної політики з розвитку технічного регулювання у будівництві та шляхів її реалізації;
2.1.2 Організовує проведення заходів щодо розроблення проектів нормативно-правових актів і національних нормативних документів з питань технічного регулювання у будівництві;
2.1.3 Організовує громадське обговорення проектів нормативно-правових актів і національних нормативних документів з питань технічного регулювання у будівництві;
2.1.4 Розробляє Державну програму нормування та стандартизації на наступний рік та середньострокову перспективу і аналізує стан її виконання;
2.1.5 Отримує інформацію, необхідну для проведення аналізу ефективності чинної нормативної бази у будівництві;
2.1.6 Інформує Академію про здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань технічного регулювання у будівництві;
2.1.7 Сприяє розміщенню апарату Президії Академії на площах підвідомчих Мінрегіонбуду організацій.
2.2 Академія
2.2.1 Бере участь в обговоренні питань щодо формування та реалізації державної політики з питань технічного регулювання у будівництві;
2.2.2 Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів і національних нормативних документів, що регламентують діяльність будівельного комплексу країни;
2.2.3 Здійснює заходи з проведення експертизи проектів нормативно-правових актів і національних нормативних документів та аналізу стану нормативно-правового забезпечення будівництва;
2.2.4 Вносить пропозиції Мінрегіонбуду з питань формування та подальшого удосконалення нормативної бази у будівництві.
ІІІ. Застереження

Для покращення нормативно-правового забезпечення будівельного комплексу держави Сторони Угоди домовились співпрацювати на основі ділових і конструктивних взаємовідносин, доходити згоди з усіх розбіжностей шляхом переговорів.
ІV. Інше

4.1 Сторони можуть вносити зміни до цієї Угоди, які оформлюються окремими додатками та є невід'ємними частинами Угоди.
4.2 Угода набирає чинності з моменту її підписання та діє протягом 5 (п’яти) років. У разі реорганізації Сторін всі права та обов’язки переходять до їх правонаступників.


За Мінрегіонбуд

Міністр В.С.Куйбіда
За Академію

Президент Г.К.Злобін

Надруковано:
“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №2, лютий, 2009 р., К.: “Укрархбудінформ”


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 569


Похожие документы

Генерация: 0.114 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.002 сек.