Рішення колегії від 22 лютого 2008 р. N 1. Про підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у 2007 році та основні завдання на 2008 рікПро підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України у 2007 році та основні завдання на 2008 рік
Рішення колегії від 22 лютого 2008 р. № 1

Заслухавши та обговоривши доповідь Міністра регіонального розвитку та будівництва України В.С. Куйбіди за участю народних депутатів України, представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, керівників будівельних підприємств, а також підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства, колегія Мінрегіонбуду відзначає, що у звітному році робота Міністерства була спрямована на реалізацію державної регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування, зокрема, щодо зменшення міжрегіональних та регіональних диспропорцій розвитку територій, формування ефективної системи територіальної організації влади, реформування місцевого самоврядування та удосконалення адміністративно-територіального устрою, створення умов для активізації інвестиційної діяльності у будівництві, підвищення якості проектування та будівництва, забезпечення стійкості, надійності та експлуатаційної безпеки будівель та споруд, збереження пам’яток архітектури та містобудування. Удосконалення інституційного та нормативно-правового забезпечення регіональної політики, нормативної бази у будівництві та містобудуванні.
З цією метою у звітному періоді Міністерством забезпечувалась координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою Уряду від 21.07.2006 №1001.
Створено систему цільового, ефективного використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток та розвиток інфраструктури регіонів, а також міським бюджетам мм. Алчевська, Артемівська та Білої Церкви на соціально-економічний розвиток на загальну суму 1 млрд. 188 млн. 460 тис. грн., за рахунок яких профінансовано 1116 об’єктів. Це дозволило у повному обсязі (або близько цього) освоїти кошти субвенцій 16 регіонам України (Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областям та м. Севастополь).
З метою забезпечення систематизації та вдосконалення містобудівного законодавства за поданням Міністерства рішенням Уряду від 18.07.2007 р. затверджена Концепція Містобудівного кодексу України, прийняття якого дозволить узгодити містобудівне законодавство із законодавством інших сфер економічної діяльності, що сприятиме більш раціональному використанню територій під забудову населених пунктів та ефективному їх розвитку.
У звітному році також створені законодавчі засади для підвищення ефективності державного контролю у будівельній діяльності, спрямованого на запобігання випадкам незаконного будівництва та підвищення якості проектування та будівництва, шляхом впровадження реформованих систем державної експертизи інвестиційних програм і проектів та державного архітектурно-будівельного контролю, а також вдосконалення порядку ліцензування будівельної діяльності, авторського та технічного нагляду за будівництвом об’єктів.
Зроблені певні кроки у напрямку вдосконалення нормативної бази у будівництві, адаптації національного законодавства у сфері будівництва відповідно до вимог Європейського Союзу шляхом розроблення та прийняття Верховною Радою України Закону України «Про будівельні норми», який, нажаль, поки ще не набув чинності, що стримує його реалізацію.
Здійснювалась робота з розроблення проекту Концепції загальнодержавної соціально-економічної програми забезпечення громадян доступним житлом, виконувались заходи щодо збереження історичної забудови міст, реставрації об’єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених міст.
За підсумками основних показників минулий рік загалом характеризується позитивними тенденціями: обсяги освоєних капітальних вкладень за 9 місяців зросли на 28,5 % і становили 102,1 млрд. грн. За минулий рік було введено 10,2 млн. кв. м житла, що на 18,7 % більше, ніж у 2006 році1 року. Річні обсяги виконаних будівельних робіт зросли на 15,8 % і становили 53,5 млрд. грн.
Водночас, викликає занепокоєння стан справ у регіонах, де обсяги будівництва скоротились, зокрема, у Донецькій області на 3,1 % менше введено житла, а у Кіровоградській, Закарпатській та Запорізькій областях зменшились загальні обсяги будівельних робіт на 11,7 %, 10,1 % та 5,4 % відповідно.
Вкрай незадовільною залишається робота з розроблення та оновлення містобудівної документації на території України, насамперед генеральних планів, місцевих правил забудови населених пунктів, і в першу чергу історичних населених пунктів та історичних центрів міст.
Як наслідок, зволікається робота щодо забезпечення земельними ділянками відповідного рівня будівництва соціального житла та житла, доступного для широких верств населення. Вкрай повільними темпами здійснюється теплова реабілітація та комплексна реконструкція кварталів застарілого житла.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не вживають необхідних заходів щодо створення умов для стимулювання інвестиційної діяльності шляхом спрощення процедур одержання необхідних погоджень та дозволів, впорядкування залучення коштів інвесторів-забудовників у створення та розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів відповідно до вимог, визначених постановою Уряду від 24. 01.2007 № 40.
Все це підтверджує актуальність питань децентралізації та деконцентрації влади, зміщення центру ваги системи управління з центрального на регіональний рівень, необхідність оновлення змісту діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Поки що не створено цілісної дієвої системи реалізації державної регіональної політики, не сформовано ефективного механізму взаємовідносин центру з регіонами та регіонів між собою. Правове поле у сфері регулювання регіонального розвитку є несистемним та розбалансованим.
Не розв’язані проблеми диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів, залишається низьким рівень їх конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційної активності.
Не досягнуто ефективного стимулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємців, пов’язаної з прискоренням розвитку регіонів на основі більш повного використання природного, економічного, трудового, наукового та іншого потенціалу.
Не утворено ефективної системи управління міським розвитком та відповідної економічної підтримки місцевого самоврядування. Незважаючи на приєднання до Європейської Хартії місцевого самоврядування, воно не набуло ознак самодостатності, повноцінності, політичної самостійності у вирішенні питань місцевого рівня.
Низькою залишається якість проектування та будівництва, що потребує прискорення роботи Міністерства та Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо впровадження системи сертифікації працівників у будівництві відповідно до вимог законодавства. Втрата системи підготовки кадрів на виробництві та відсутність стимулів для роботодавців щодо її створення також негативно позначаються на якості проектування та будівництва, рівні безпеки та надійності збудованих об’єктів.
Не повною мірою вирішено проблеми впровадження удосконаленої системи ліцензування державного архітектурно-будівельного контролю та державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, а також запровадження прозорих процедур оцінки відповідності та підтвердження придатності для застосування будівельних виробів, що будуть зрозумілими та прийнятними для інвесторів, виробників та споживачів продукції та відповідатимуть загальновизнаним в країнах Євросоюзу.
Потребує активізації робота по створенню умов для формування потужних будівельних та проектних організацій, модернізації парку будівельних машин, механізмів, технологічного обладнання, розвитку сучасної будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів і виробів будівельного призначення, у тому числі імпортозамінюючих, та розширення їх асортименту.
З метою забезпечення ефективної діяльності Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо формування та реалізації державної регіональної політики та політики у сферах будівництва, архітектури та містобудування
КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:
Керуючись основними положеннями Програми діяльності Кабінету Міністрів України „Український прорив: для людей, а не політиків” та з метою забезпечення першочергових завдань:
Вважати пріоритетними такі напрямки діяльності Міністерства у 2008 році:
розроблення Концепції державної регіональної політики;
оновлення та розроблення проектно-планувальної документації (схем планування територій, генеральних планів населених місць, місцевих правил забудови тощо) для забезпечення гармонійного розвитку територій;
формування територій якісного життя в населених пунктах країни на основі комплексної реконструкції кварталів застарілого житла відповідно до розроблених генеральних планів;
спрощення дозвільних та узгоджувальних процедур при проектуванні та будівництві об’єктів архітектури, забезпечення оновлення нормативної бази у проектуванні, будівництві та промисловості будівельних матеріалів, адаптованої до вимог Європейського Союзу;
збереження архітектурної та містобудівної спадщини;
створення умов для формування, поряд з малими та середніми, потужних будівельних та проектних організацій, розвитку сучасної будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів для забезпечення реалізації крупних інвестиційних проектів.
З метою забезпечення виконання пріоритетних напрямів діяльності Міністерства схвалити Основні завдання та організаційно-технічні заходи Мінрегіонбуду на 2008 рік (Додаток 1).
Затвердити План нормотворчої діяльності Мінрегіонбуду на 2008 рік.
Затвердити Перелік семінарів, конференцій, виставок та інших науково-технічних заходів на 2008 рік.
Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра відповідно до розподілу обов’язків, керівникам структурних підрозділів Міністерства, керівникам відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій забезпечити виконання цього рішення і Основних завдань та організаційно-технічних заходів Мінрегіонбуду на 2008 рік, приділивши особливу увагу визначеним пріоритетним напрямам діяльності Міністерства.
Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів щодо:
визначення центрів економічного та центрів соціального розвитку регіонів, як центрів формування територіальних громад;
Термін – протягом року.
ефективного використання бюджетних коштів і місцевих ресурсів, зміцнювати конкурентоспроможність регіональної економіки;
Термін – протягом року.
узгодження пріоритетів економічного розвитку регіонів з відповідними загальнодержавними пріоритетами, сприяння міжрегіональній інтеграції та співробітництву;
Термін – протягом року.
прискорення запровадження інструментів, передбачених Законом України „Про стимулювання розвитку регіонів”, враховуючи що керівниками Дніпропетровської та Харківської областей підписано протоколи щодо укладання Угод, а з пропозицією ініціювати укладання Угод звернулись Кіровоградська, Житомирська, Чернігівська та Хмельницька обласні ради. Слід активізувати організаційну роботу для практичного запровадження Угод регіонального розвитку в кількох регіонах та розроблення й реалізації Програм подолання депресивності територій;
Термін – протягом року.
забезпечення підвищення якості професійної підготовки кадрів для системи управління регіонального і місцевого рівнів, як важливої передумови підвищення ролі місцевих органів влади у зміцненні потенціалу регіонального та місцевого розвитку;
Термін – протягом року.
формування регіональних стратегій розвитку та запровадження ефективних механізмів управління регіональною економікою, заснованих на об’єднанні централізованого державного та регіональне прогнозування, планування та регулювання соціально-економічних процесів, їх збалансування та взаємоузгодженість;
Термін – протягом року.
здійснення реструктуризації і диверсифікації економіки регіонів, проведення послідовної регіональної інноваційної політики, розбудови та модернізації інфраструктури регіонів, запровадження дієвих механізмів сприяння розвитку середнього та малого підприємництва в регіонах;

Термін – протягом року.
ініціювання пілотних проектів і програм щодо зміцнення та розширення повноважень місцевого самоврядування, удосконалення адміністративно-територіального устрою;
Термін – протягом року.
створення нових технопарків і технополісів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Львівській, Одеській, Харківській та інших областях у різних сферах і секторах економіки;
Термін – протягом року.
розробки та реалізації регіональних програм транснаціонального інноваційного співробітництва з регіонами країн нових членів ЄС;
Термін – протягом року.
аналізу стану будівництва та проблемних питань будівельного комплексу у регіоні та забезпечення розроблення та реалізацію регіональних програм розвитку та будівництва;
Термін – протягом року.
аналізу діяльності підпорядкованих управлінь капітального будівництва з метою підвищення ефективності виконання ними функцій замовника будівництва об’єктів, зокрема, шляхом вдосконалення їх організаційної форми;
Термін – квітень 2008 року.
розроблення та затвердження у встановленому порядку комплексних регіональних програм розвитку житлового будівництва на 2008 рік та надання затверджених комплексних програм розвитку житлового будівництва на 2008 рік Міністерству регіонального розвитку та будівництва України, у тому числі щодо реконструкції кварталів застарілого житла;
Термін – до 15 квітня 2008 року.
надання щоквартально Мінрегіонбуду інформації щодо стану виконання програм розвитку житлового будівництва на 2008 рік за відповідний звітний період;
Термін – щокварталу.
забезпечення своєчасного виконання заходів, передбачених Планом організації виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 р. № 1228 „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, затвердженого Віце-прем’єр-міністром України від 25.12.2007 № 51884/1/1-07, та надання Мінрегіонбуду відповідної інформації для узагальнення;
Термін – протягом року.
забезпечення оновлення та розроблення історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць і науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання історичних ареалів;
Термін – протягом року.
забезпечення розроблення регіональних програм збереження архітектурно-містобудівної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених місць;
Термін – грудень 2008 року.
забезпечення цільового та ефективного використання коштів субвенцій та бюджетних програм, що виділяються відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” Мінрегіонбуду, як головному розпоряднику коштів, для виконання відповідних загальнодержавних цільових програм в регіонах України;
Термін – протягом року.
забезпечення безумовного дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 750 „Деякі питання Міністерства регіонального розвитку та будівництва України”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 року № 1374 „Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій”, посилення вимог щодо фахової освіти і обізнаності про стан справ у відповідній галузі осіб, які направляються до Мінрегіонбуду для погодження на посади керівного складу управлінь містобудування та архітектури, капітального будівництва, та направлення до Міністерства копій документів про призначення або звільнення цих осіб.
Термін – протягом року.
Рекомендувати органам місцевого самоврядування впродовж 2008 року передбачити у місцевих бюджетах кошти на оновлення та розроблення науково-проектної документації, на реставрацію і пристосування пам’яток архітектури та їх зон охорони.
Термін – протягом року.
Урядовому органу державного управління – Державній архітектурно-будівельній інспекції (Бондаренко О.М.) та її територіальним органам забезпечити у повному обсязі виконання передбачених законодавством завдань державного архітектурно-будівельного контролю на засадах єдиної виконавчої вертикалі, у т.ч. безумовного дотримання встановленого порядку видачі дозволів на виконання будівельних робіт та прийняття об’єктів в експлуатацію.
Термін – протягом року.
Керівникам підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Мінрегіонбуду:
9.1 забезпечити виконання показників затверджених фінансових планів на 2008 рік і вжити дієвих заходів щодо недопущення збитковості підприємств;
9.2 взяти до уваги, що керівник підприємства несе персональну відповідальність за виконання фінансових планів підприємства;
9.3 забезпечити більш детальне та об’єктивне планування показників фінансових планів підприємств під час їх складання на наступні роки;
9.4 забезпечити раціональне використання фінансових і матеріальних ресурсів підприємств відповідно до вимог законодавства України;
9.5 в місячний термін провести інвентаризацію ефективності використання нежитлових будівель і приміщень та прозвітувати Міністерству;
9.6 звернути увагу на неухильне дотримання встановленого чинним законодавством порядку представлення до державних нагород та відзнак Мінрегіонбуду кандидатур для нагородження та підвищити вимогливість при їх доборі.
Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра відповідно до розподілу обов’язків, керівникам структурних підрозділів центрального апарату Мінрегіонбуду, Державної архітектурно-будівельної інспекції, підприємств, установ та організацій сфери управління Мінрегіонбуду, в межах своєї компетенції, забезпечити неухильне та своєчасне виконання нормативно-правових актів, законодавства України, наказів та інших розпорядчих документів Міністерства, спрямованих на забезпечення ефективного та цільового використання державних фінансових ресурсів та майна.
Вжити дієвих заходів щодо недопущення фінансових порушень, посилити контроль за збереженням та ефективним використанням державного майна, цільовим використанням бюджетних коштів, забезпечити відповідно до компетенції належну організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання звітності.
Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Першого заступника Міністра, заступників Міністра відповідно до розподілу обов’язків.
Голова колегії
В. Куйбіда
Надруковано:
“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №4, квітень, 2008 р., К.: “Укрархбудінформ”
HYPER13PAGE HYPER15Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 7HYPER15Основной шрифт абзаца


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 438


Похожие документы

Генерация: 0.231 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.004 сек.