Положення про замовника у будівництві, дирекцію підприємства (об'єкта), що будується, та технічний нагляд


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАМОВНИКА У БУДІВНИЦТВІ, ДИРЕКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА (ОБ'ЄКТА), ЩО БУДУЄТЬСЯ, ТА ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1. Положення про замовника у будівництві, дирекцію підприємства (об'єкта), що будується, та технічний нагляд (надалі "Положення") регламентує основні завдання, функції та порядок управління службою замовника, який здійснює будівництво нових об'єктів виробничого та невиробничого призначенця, лінійних споруд та інженерних мереж, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, капітальний ремонт діючих підприємств, будівель (споруд), ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування тощо (надалі "будівництво").
2. Положенні терміни вживаються в такому значенні:
Інвестор - юридична (фізична) особа, яка приймає рішення про будівництво, вкладає власні, позичкові або залучені кошти у формі капітальних вкладень у об'єкти будівництва.
Замовник у будівництві - юридична (фізична) особа, яка видає замовлення на виконання проектно-вишукувальних робіт і на будівництво нових об'єктів будь-якого призначення (будівель, споруд, інженерних мереж тощо), реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, капітальний ремонт діючих під-приємств (споруд), ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування, організує проведення торгів (тендерів), укладає контракти, контролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, приймає закінчені роботи, здає об'єкти в експлуатацію.
Головний регіональний замовник - юридична особа (структурний підрозділ місцевого органу виконавчої влади або госпрозрахункова організація у сфері управління цього органу влади), що виконує функції замовника будівництва об'єктів, які споруджуються на території області (міста) за рішенням місцевих органів виконавчої влади за рахунок бюджетних та залучених коштів.
Районний (міжрайонний) регіональний замовник - структурний підрозділ головного регіонального замовника, який виконує функції замовника, делеговані йому головним регіональним замовником.
Головний відомчий замовник - юридична особа, яка виконує функції замовника будівництва нових об'єктів виробничого і невиробничого призначення, інженерних мереж, лінійних споруд тощо, реконструкцію, розширення, технічне нереозброєння, капітальний ремонт діючих підприємств (споруд), ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування тощо, є структурним підрозділом відповідного міністерства або функціонує як госпрозрахункова організація у сфері його управління.
Дирекція підприємства, що будується, (надалі "дирекція будівництва") - юридична особа, яка створюється для виконання функцій замовника з будівництва нового підприємства, інженерних споруд або окремого об'єкта, що будується за індивідуальним проектом.
Дирекція автомобільних доріг, що будуються (надалі "дирекція доріг") - юридична особа, яка створюється для виконання функцій замовника з будівництва, реконструкції, ремонту, утримання автомобільних доріг загального користування, та будівництва об'єктів виробничої і соціальної інфраструктури.
Служба з капітального будівництва (реконструкції, розширення, технічного переозброєння та ремонту) підприємства, організації, фірми (надалі "служба будівництва підприємства") - підрозділ, що створюється на підприємстві для забезпечення будівництва нових об'єктів, реконструкції, розширення, технічного переозброєння, ремонту і нагляду за технічним станом будівель, споруд та інженерних мереж, що експлуатуються.
Капітальні вкладеная - інвестиції, спрямовані на створен-ня або відновлення основних фондів.
Змішані капітальні вкладення - інвестиції, спрямовані на створення або відновлення основних фондів, у загальному обсязі яких є частка державних коштів.
Черга будівництва - частина будови, визначена проектом (робочим проектом), що забезпечує випуск продукції або надання послуг. Може складатися з одного або декількох пускових комплексів.
Пусковий комплекс - сукупність об'єктів (або їх частин) основного, підсобного та обслуговуючого призначення, енергетичного, транспортного і складського господарства, заявку, інженерних комунікацій охорони навколишнього природного середовища, благоустрою, що забезпечують випуск продукції або надання послуг, передбачених проектом (робочим проектом для даного пускового комплексу, та санітарно-побутові умови праці з чинними нормами.
Об'єкт будівництва - окрема будівля або споруда (з усім устаткуванням, яке до неї відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво, реконструкцію або розширення якої повинен бути складений окремий проект і кошторис. Якщо на будівельному майданчику за проектом (робочим проектом) споруджується тільки один об'єкт основного призначення, без будівництва підсобних і допоміжних об'єктів, то поняття "об'єкт будівництва" збігається з поняттям "будова".
Автомобільна дорога загального користування (далі -автомобільна дорога) - лінійна споруда з інженерними та допоміжними спорудами і службами, що розміщена на землях державної власності, призначена для зручного та безпечного проїзду всіх транспортних засобів з допустимими габаритами та навантаженням, і є державною власністю;
інженерні споруди - споруди, що будуються безпосередньо на автомобільних дорогах (мости, шляхопроводи, тунелі, естакади, труби, водовідвідні споруди, галереї, підпірні стінки);
допоміжні споруди - споруди на землях дорожнього господарства (майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, підприємства та об'єкти служби дорожнього сервісу, снігозахисні споруди і насадження; протилавинні та протисельові споруди, в'їзди, придорожні лісосмуги для захисту доріг), призначені для обслуговування рухомого складу на дорогах, а також водіїв і пасажирів.
До об'єктів виробничого призначення відносяться об'єкти, які після завершення будівництва будуть функціонувати у сфері матеріального виробництва: у промисловості, сільському господарстві й заготівлях, водному й лісовому господарствах, на транспорті та в зв'язку, у будівництві, торгівлі та громадському харчуванні, матеріально-технічному забезпеченні й збуті тощо. До об'єктів невиробничого призначення відносяться об'єкти, які після завершення будівництва будуть функціонувати у соціально-побутовій сфері: житло, клуби, санаторії, профілакторії, бази відпочинку, лікарняно-профілактичні комплекси тощо. До нового будівництва відносяться будівництво комплексу об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будівель (у тому числі автомо-більних доріг та об'єктів виробничої та соціальної інфраструктури), споруд, а також філій і окремих виробництв, які після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі, яке здійснюється на нових площах із метою створення нової виробничої потужності.
Якщо будівництво підприємства, будівлі або споруди намічено здійснювати чергами, то до нового будівництва відносяться перша і наступні черги до введення в дію усіх запроектованих потужностей на повний розвиток підприємства (будівлі, споруди).
До нового будівництва відносяться також будівництво на новій площі підприємства такої ж або більшої потужності (продуктивності, пропускної спроможності, місткості будівлі або споруди) замість підприємства, що ліквідується, подальшу експлуатацію якого за технічними та економічними умовами визнано недоцільною, а також у зв'язку з необхідністю, викликаною виробничо-технологічними або санітарно-технічними вимогами
До розширення діючих підприємств відносяться будівництво додаткових виробництв на діючому підприємстві (будівлі, споруди), а також будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів та об'єктів основного, підсобного й обслуговуючого призначення на території діючих підприємств або на площах, що до них прилягають, з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей.
До розширення діючих підприємств відносяться також будівництво філій та виробництв, що входять до їх складу, які після введення в експлуатацію не будуть знаходитись на самостійному балансі.
До реконструкції діючих підприемств відноситься переобладнаняя діючих цехів та об'єктів основного, підсобного й обслуговуючого призначення, як правило, без розширення існуючих будівель і споруд основного призначення, пов'язане з удосконаленням виробництва та підвищення його техніко-економічного рівня на основі, досягнень науково-технічного прогресу, та здійснюване в цілому з метою збільшення виробничих потуж-ностей, поліпшення якості та для зміни номенклатури продукції, головним чином без збільшення чисельності працівнинків при одночасному поліпшенні умов їх праці та охорони навколишнього природного середовища.
До технічного переозброєння діючих підприємств відносяться комплекс заходій щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації й автоматизації виробництва, модернізації та зміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також щодо удосконалення загально-заводського господарства та допо-міжних служб.
Капітальний ремонт - комплекс будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або покращенням експлуатаційих показників, із зміною або відновленням несучих конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко-економічних показників.
Торги (тендери), конкурентні переговори - форма розміщення замовлення на виконання робіт (послуг), що передбачає вибір підрядника-переможця шляхом оцінки його тендерної пропозиції.
Тендерна документація - комплект документів, які містять інформацію иро предмет торгів, або конкурентних переговорів і процедуру їх проведення.
3. Організаційні форми замовників:
а) головні регіональні замовники - головні управління, управління, відділи капітального будівництва (УКБ, ВКБ, надалі "служби"), які є структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, та госпрозрахункові державні комунальні організації (підприємства), які функціонують у сфері управління місцевих органів виконавчої влади;
б) головні відомчі замовники - головні управління, управління, відділи капітального будівництва (надалі "служби"), дирекції підприємств (об'єктів), що будуються, міністерств, інших органів центральної виконавчої влади тощо (надалі - "міністерств") та дирекції автомобільних доріг для дорожньої галузі;
в) замовники окремих об'єктів- та служби будівництва підприємств.
4. Замовник є юридичною особою, виконує функції та обов'язки, які покладеш на замовника, та користується відповідними правами, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, розпоряджається коштами, призначеними для фінансування будівництва та одержаними від інших видів діяльності, що передбачені його положенням (статутом), має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
5. У своїй діяльності замовники керуються: Конституцією України; законами України; указами Президента України; Постановами кабінету міністрів України; рішеннями Держбуду України; рішеннями органів місцевої виконавчої влади; нормативно-правовими актами України, зокрема Положенням про підрядні контракти у будівництві України; Положенням про фінансування та державне Кредитування будівництва, що здійснюється на території України тощо; рішеннями органу, якому замов-ник підпорядкований, а також цим Типовим положенням.
6. На підставі цього Положення розробляється положення (статут) для конкретної служби з урахуванням властивих їй особливостей, яке затверджується за встановленим порядком.

РОЗДІЛ І. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАМОВНИКА У БУДІВНИЦТВІ ТА ДИРЕКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА (ОБ'ЄКТА), ЩО БУДУЄТЬСЯ

1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАМОВНИКА

1.1. Основними завданнями замовника є:
забезпечення разом з іншими учасниками інвестиційного процесу введення об'єкту в експлуатацію у термін, передбачений проектною документацією і контрактом, відповідно до затвердженого проекту та у межах коштів, призначених для будівництва; забезпечення ремонту, утримання автомобільних доріг загального користування тощо;
забезпечення під час проектування об'єкта застосування ефективних проектних рішень, прогресивної технології, матеріалів, конструкцій та устаткування, передових методів організації виробництва, що відповідають новітнім досягненіям науки і техніки, а також сучасним вимогам до якісного рівня архітектури та містобудування;
забезпечення високого технічного рівня і якості будівництва об'єктів на основі використання результатів науково-технічного прогресу та передового досвіду.
1.2. Замовник може здійснювати інші види діяльності, пов'язані з наданням різних послуг юридичним та фізичним особам, якщо це передбачено його положенням (статутом).

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ БУДІВНИЦТВА

Замовник забезпечує дотримання договірної, планової, фінансової й платіжної дисципліни та виконує основні функції, зазначені у пунктах 2.1-2.8 цього положення відповідно до контракту, укладеного з інвестором або повноважень, наданих інвестором.
2.1. Планування будівництва:
а) бере участь у підготовці планів будівництва;
б) готує за встановленим порядком титульні та внутрішньо-будівельні титульні списки будов та подає їх на затвердження згідно з чинним порядком.
2.1.1. Функції замовника будівництва об'єктів житла, соціальної сфери, комунального господарства тощо, які споруджуються за рахунок бюджетних коштів, докладаються виключно на головного регіонального замовника.
Головний регіональний замовник, крім функцій, зазначених у пункті 2.1 а, б, за дорученням місцевого органу виконавчої влади у межах своєї компетенції:
- сприяє органам місцевої виконавчої влади у вирішенні питань соціально-економічного розвитку регіону;
- розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади поточні й перспективні програми капітального будівництва та реалізує державну політику у галузі будівництва;
- забезпечує виконання завдань з будівинцтва та реконструкції житлових будників, об'ектів соціально-побутового призначення, культури, зв'язку, транспорту, торгівлі, комунального господарства;
- підготовляє пропозиції щодо розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів та створення будівельно-монтажних і спеціалізованих оргацізацій, необхідних для будівництва об'єктів, що плануються;
- здійснює інші функції.
2.1.2. Головний відомчий замовник крім функцій, зазначених у пункті 2.1 а, б, за дорученням міністерства в межах своєї компетенції:
- забезпечує підготовку планів будівництва, а для дорож-ної галузі крім того, планів виконання ремонту, утримання автомобільних доріг загального користування та будівництва об'єктів виробничої та соціальної інфраструктури;
- приймає участь у підготовці пропозицій щодо програм виробничого розвитку галузі та соціального розвитку колективів підприємств, організацій, що фуцкціонують у сфері управління міністерства;
- здійснює інші функції.
2.1.3. Дирекція будівництва (дирекція доріг), крім функ-цій, зазначених у пункті 2.1 а, б, приймає участь у розподіленні об'єктів будівництва нових підприємств на черги та пускові комплекси (обсягів робіт щодо ремонту, утримання автомобільних доріг загального користування та будівництво об'єктів виробничої та соціальної інфраструктури).
2.1.4. Служба будівництва підприємства забезпечує здійс-нення будівництва, реконструкції, розширення, технічного переозброєння, ремонту та нагляду за технічним станом будівель, споруд та інженерних мереж, що знаходяться на його балансі.
2.2. Проектування об'єктів:
а) укладає з відповідними організаціями контракти на виконання проектно-вишукувальних, конструкторських та, при необхідності, науково-дослідних робіт, а також на здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;
б) видає проектним організаціям вихідні дані для розроблення проектно-кошторисної документації та забезпечує своєчасність, повноту та якість їх видачі;
в) готує разом із проектно-вишукувальними організаціями завдання на розроблення проектно-кошторисної документації та інші необхідні проектантам документи, погоджує їх у встановленому порядку та передає відповідним проектно-вишукувальним організаціям;
г) узгоджує з проектними організаціями календарний план підготовки і видачі проектно-кошторисної документації, здійснює контроль за його дотриманням;
д) організовує відповідно до встановленого порядку проведення узгодження, затвердження та перезатвердження проектно-кошторисної документації, а також внесення до неї змін і виправлень з урахуванням зауважень та висновків підрядних організацій та органів експертизи;
е) організовує відповідно до встановленого порядку експертизу проектно-кошторисної документації об'єктів, що будуються.
2.3. Залучення підрядників та укладання контракту на будівництво:
а) готує пропозиції щодо залучення підрядних організацій та інших учасників будівництва об'ектів;
б) здійснює конкурсний відбір генерального підрядника (підрядника), згідно з Положенням про проведення торгів (тендерів) у будівництві;
в) розробляє (самостійно або із залучєнням сторонніх організацій) тендерну документацію;
г) укладає контракт на будівництво об'єкта з підрядною організацією-переможцем підрядних торгів (конкурентних переговорів)
д) укладає контракти на виконання шефмонтажних та пусконалагоджувальних робіт, проведення комплексного випробування устаткування тощо;
е) вирішує питання щодо страхування ризиків у будівництві.
2.4. Фінансування, облік та звітність:
а) забезпечує установах банків своєчасно відкриття рахунків та безперервне фінансування проектно-вишукувальних робіт та будівництва об'єктів;
б) перевіряє документи, які подано для оплати проектно-вишукувальними, підрядними, постачальницькими та іншими організаціями за виконані роботи, поставлену продукцію та надані послуги;
в) здійснює за встановленим порядком оплату виконаних робіт (продукції, послуг);
г) здійснює бухгалтерський, оперативний та статистичний облік, складає та подає до відповідних органів звітність з усіх видів діяльності згідно за затвердженими формами та термінами. Відповідає за достовірність поданої інформації;
д) забезпечує аналіз і контроль витрат на будівництво;
е) пред'являє за необхідності претензії підрядникам, постачальникам та іншим організаціям щодо стягнення неустойок (штрафів, пені) за невиконані роботи та не дотримання умов, контрактів.
2.5. Відведення та освоєння будівельного майданчика:
а) бере участь у роботі комісій щодо вибору майданчика для будівництва. Здійснює за встановленим порядком оформ-лення та передачу генеральному підряднику в узгоджені термі-ни документів і рішень відповідного органу місцевої виконавчої влади про відведення земельної ділянки під забудову та про дозвіл відповідних експлуатаційних служб на:
- виконаиня будівельно-монтажних робіт;
- проведеная робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць та автомобільних доріг загального користування, а також розриття дорожніх покриттів;
- проведення робіт у місцях, де проходять підземні комуні-кації, з передачею будівельній організації схем усіх таких кому-нікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних та інших), розміщених на території будівельного майданчика;
- користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;
- вирубування лісу і пересадження дерев;
- перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, інженерних мереж та споруд, що перешкоджають будівництву, в терміни, що передба-чені особливими умовами до контракту;
б) забезпечує разом з місцевими органами виконавчої влади переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції;
в) відшкодовує згідно з чинним законодавством громадянам вартість житлових будинків, господарських споруд, що перебувають у їх власності у разі їх знесення, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів;
г) перевіряє розрахунки залишкової балансової вартості будівель і споруд, що підлягають знесенню, а також правомірність включення її у кошторисну вартість будівництва. Забезпечує реалізацію матеріалів, що залишаються від розбирання будівель і споруд;
д) створює геодезичну основу для будівництва.
2.6. Матеріально-технічне забезпечення будівництва:
а) забезпечує своєчасне придбання матеріалів, апаратури та устаткування, передбачених проектом, поставку яких згідно з контрактом покладено на замовника;
б) проводить маркетинг (вивчення) ринку виробників і постачальників матеріально-техінічних ресурсів для капітального будівництва з метою укладання оптимальних договорів на їх поставку;
в) укладає контракти з підприємствами та іншими організаціями на виготовлення устаткування, поставку якого покладено на замовника, контролює їх виконання;
г) здійснює приймання, облік та належне зберігання матеріалів, апаратури та устаткування, що знаходяться на складах замовника. Реалізує за установленим Порядком непотрібні та невикористані матеріали, вироби та устаткування;
д) подає претензії постачальникам у випадках несвоєчасной некомплектної поставки, або дефектів устаткування та апаратури.
е) проводить передмонтажну ревізію та усування дефектів устаткування, що виникли внаслідок тривалого збсрігання або які виявлено в процесі монтажу;
є) передає підрядним організаціям устаткування, матеріали та апаратуру своєї поставки, забезпечує їх доставления до приоб'єктного складу у строки, що передбачені контрактом.
2.7. Нагдяд за будівництвом:
а) забезпечує реєстрацію в органах Державної архітектурно-будівельної інспекції відповідальних фахівців організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво об'єктів, авторський і технічний нагляд;
б) здійснює технічний нагляд за будівництвом згідно з розділом II цього Положення;
в) здійснює контроль за відповідністю обсягів та якості ви-конаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам, забезпечує здійснення проектними організаціями авторського нагля-ду за будівництвом;
г) погоджує з відповідними організаціями питання, що пов'язані з установленням вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, які працюють під тиском, забезпечує випробовування зазначених технічних засобів;
д) здійснює передбачені проектом поетапні вимірювання деформації підвалин будов, виконує контрольні геодезичні зйомки та за їх результатами забезпечує внесення змін у проектну документацію.
2.8. Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів:
а) забезпечує (контролює) виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'сктів до експлуатації;
б) бере участь у створенні й роботі робочої комісії з попе-
редньої перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх державній приймальній комісії;
в) пред'являє разом з підрядними організаціями державній приймальній комісії завершені будівництвом і підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує комісію необхідними для роботи документами, бере участь у її роботі;
г) передае підприємству (організації), на яке покладено подальшу експлуатацію введеного об'єкта;
- завершений будівництвом об'єкт;
- всю проектну, технічну та іншу документацію, що було розроблено під час будівництва об'єкта;
- акт державної комісії з приймання об'єкта в експлуатацію з усіма додатками;
д) проводить заключні розрахунки з усіма організаціями, що брали участь у здійсненні будівництва;
е) приймає від підрядника за актом законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходів для їх збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва.
2.9. Замовник може здійснювати інші види, діяльності, якщо це передбачено його статутом (положенням):
а) надавати на договірних засадах послуги юридичним і фізичним особам у можах своєї компетенції;
б) здійснювати інвестиційну, комерційну, підприємницьку та інші види діяльності згідно з чинними законами; в) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством щодо матеріально-технічного забезпечення будівництва, науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт.

3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, СТАТУС ТА СТРУКТУРА СЛУЖБИ ЗАМОВНИКА

3.1. Порядок створення різних організаційних форм служб замовники.
3.1.1. Служба головного регіонального замовника створюється за рішеннями відповідного місцевого органу виконавчої влади з метою здійснення функцій замовника будівництва об'єктів різного призначення у даному регіоні.
Служба головного регіонального замовника може функціонувати як структурний підрозділ місцевого органу виконавчої влади, або як госпрозрахункова організація (підприємство, фірма тощо), яка належить до сфери його управління.
Головний регіональний замовник може створювати своїм наказом за погодженням з місцевим органом виконавчої влади підрозділи (районні, міжрайонні відділи, бюро тощо), з правом (без прав) юридичної особи, які під його керівництвом виконують функції замовника в окремому (окремих) районах даного регіону.
3.1.2. Служба головного відомчого замовника створюється за наказом міністерства, до сфери управління якого належать підприємства (організації, які планують будувати нові об'єкти, здебільшого виробничого призначення. Головний відомчий замовник може також виконувати функції замовника щодо реконструкції, розширення, технічного переозброєння, капітального ремонту діючих підприємств (споруд), ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування тощо, що належать до сфери управління даного міністерства.
Служба головного відомчого замовника може функціонувати або як структурний підрозділ (УКБ, ВКБ) даного міністерства, або як госпрозрахункова організація.
3.1.3. Дирекція будівництва створюється за наказом міністерства для здійснення будівництва нових об'єктів виробничого призначення, інженерних, споруд та окремих об'єктів, що будуються за індивідуальним проектом. Міністерство делегує дирекцїї будівництва повноваження, обов'язки та права замовни-ка будівництва відповідних об'єктів.
Дирекція будівництва є юридичною особою, створюється після того як прийнято рішення щодо будівництва об'єкта, вести який їй доручено. Ліквідується дирекція за наказом міністерства, після введення до експлуатації відіповідного об'єкта.
Якщо будівництво підприємства поділено на черги, дирекція може ліквідовуватися після введення до експлуатації першої черги, а надалі функції замовника виконуватимуться дирекцією основної діяльності підприємства.
3.1.4. Дирекція доріг створюється за наказом міністерства для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту, утримання автомобільних доріг загального користування тощо та будівництва об'єктів виробничої та соціальної інфраструктури. Дирекція ліквідується за наказом міністерства за встановленим порядком.
3.1.5. Служба будівництва підприємства створюється адміністрацією підприємства,
3.2. Порядок формування програми робіт служб замовника.
3.2.1.Головний регіональний замовник формує програму будівництва на підставі завдань, встановлених місцевим органом виконавчої влади та контрактів, укладених з інвесторами окремих об'єктів.
3.2.2. Головний відомчий замовник формує програму будівництва на підставі планів, затверджених міністерством. Крім цих планових об'єктів, половини відомчий замовник на підставі контрактів, укладених з інвесторами, може за погодженням з міністерством включати до своєї програми будівництво інших об'єктів, які належать до сфери управління даного міністерства.
3.2.3. Дирекція будівництва крім виконання функцій замовника щодо будівництва нового підприємства (об'єкта), заради чого вона створена, може за погодженням з міністерством виконувати функції замовника щодо будівництва інших об'єктів, конструкції, розширення, технічного переозброєння, капітального ремонту діючих підприємств, що належать до сфери управління міністерства, на підставі контрактів з інвесторами.
3.2.4. Дирекція доріг, крім функцій щодо будівництва нових об'єктів (лінійних споруд), виконує функції замовника щодо реконструкції, розширення, технічного переозброєння, капітального ремонту діючих підприємств (споруд), ремонту та утриманння автомобільних доріг загального користування тощо та будівництва об'єктів виробничої та соціальної інфраструктури.
3.3. Порядок затвердження положення про конкретну службу замовника.
3.3.1. Головний регіональний замовник діє згідно з положенням, яке складається на підставі Положення та затверджується відповідним місцевим органом виконавчої влади. Положення про структурні підрозділи головного регіонольного замовника складається за таким же порядком та затверджується головням редмональним замовником.
3.3.2. Головний відомчий замовник, дирекція будівництва та дирекція автомобільних доріг діють на підставі положення, яке складається виходячи з цього Положення та затверджується міністерством.
3.3.3. Положення про службу будівництва підприємства затверджується керівником підприємства.
3.4. Порядок цризначення керівництва служби замовника.
3.4.1. Керівник служби головного регіонального замовника (начальник, директор) призначається та звільняється з посади головою відповідного органу місцевої виконавчої влади.
Керівник служби районного (міжрайонного) замовника призначається та звільняється з посади керівником служби відповідного головного регіонального замовники за погодженням з державною адміністрацією району, який обслуговує цей замовник.
Заступники керівника служби головного регіонального замовника, яка функціонує як структурний підрозділ місцевого органу виконавчої влади, призначаються та звільняються з поса-ди керівником служби замовника за погодженням з місцевим органом виконавчої влади. Якщо служба головного регіонально-го замовника функціонує як госпрозрахункова організація, керівник її призначає та звільняє з посади заступників за своїм наказом.
3.4.2. Керівник служби головного відомчого замовника дирекції будівництва та дирекції автомобільних доріг (начальник, директор), призначається та звільняється з посади за наказом міністерства. Заступники керівника головного відомчого замовника і дирекції будівництва призначаються ти звільняються з посади керівником службн замовника (дирекції будівництва) за погодженням з міністерством.
3.4.3. Керівник служби будівництва підприємства призначається та звільняється з посади керівником підприємства.
3.4.4. Призначення керівних працівників служби замовника здійснюється з урахуванням кваліфікаційних вимог, що передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників будівництва (ДКХП - випуск 64), затвердженого наказом Держбуду України від 13 жовтня 1999 р. № 249.
3.5. Порядок визначення структури, чисельності персоналу служби замовника та видатків на її утримання.
3.5.1. Гранична чисельність персоналу, фонд оплати праці та кошторис видатків на утримання служби головного регіональ-ного замовника, яка функціонує як структурний підрозділ місцевого органу виконавчої влади, затверджуються керівником місцевого органу виконавчої влади.
Наведені вище показники і документи для служби головного регіонального замовника, яка функціонує як госпрозрахункова організація, затверджує керівник цієї служби. Чисельність персоналу, фонд оплати праці та кошторис видатків на утримання структурного підрозділу головного регіонального замовники (якщо його створено) затверджує керівник служби головного регіонального замовника.
3.5.2. Гранична чисельність персоналу, фонд оплати праці та кошторис видатків на утримання служби головного відомчого замовника, яка функціонує як структурний підрозділ міністерства, затверджуються цим міністерством. У такому ж порядку затверджуються ці показники дирекції будівництва.
Наведені вище показники і документи для служба головного відомчого замовника, яка функціонує як госпрозрахункова організація, затверджує керівник цієї служби.
3.5.3. Структура, чисельність та умови оплати праці персоналу служби будівництва підприємства визначаються адміністрацією підприємства.
3.5.4. Призначення працівників служб замовника здійснюється з урахуванням вимог, наведених у пункті 3.4.4.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов'язаний виконувати функції, зазначені у розділі 2 цього Положення та обов'язки делеговані йому відповідним органом до сфери управління якого він належить.
4.2. Головний регіональний замовник несе відновідальність за раціонально використання бюджетних коштів, виділених на будівництво.
4.3. У своїй діяльності головний регіональний, головний відомчий замовник, дирекція будівництва, дирекція автомобільних доріг, служба будівництва підприємства підзвітні та підконтрольні органам, до сфери управління яких вони належать, взаємодіють з їх підрозділами у межах своєї компетенції.
4.4. Замовники мають право:
залучати спеціалістів органу, до сфери управління яких він належить, а також інших підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
одержувати за встановленим порядком від структурних підрозділів відповідного органу, до сфери управління яких він належить, підприємств, установ та організацій інформацію, до-кументи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
вносити та приймати раціоналізаторські пропозиції щодо зниження вартості будівництва окремих об'єктів та направляти зекономлені кошти на виробничі потреби і стимулювання раціоналізаторів і працівників служби замовника.
4.5. Крім прав, зазначених у пункті 4.4:
а) замовник, який функціонує як госпрозрахункова організа-ція, має право:
- здійснювати підприємницьку, комерційну, зовнішьоекономічну та іншу діяльність, згідно у чинним законодавством України, якщо це передбачено його статутом (положенням);
- реалізувати свою продукцію (послуги) та залишки від виробництва за договірними цінами.
б) головний регіональний замовник (головний відомчий за-мовннк) має право акумулювати кошти для будівництва, реконструкції, розширення, технічного переозброєння та капітального ремонту об'єктів різного призначення, що будуються у даному регіоні (міністерстві);
4.6. Керівник служби замовника:
а) здійснює керівництво діяльністю служби замовника, несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу завдань, призначає та звільняє з посади працівників згідно з установленим порядком;
б) діє від особи замовника та представляє його в усіх органах виконавчої влади, установах, організаціях і підприємствах;
в) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
г) забезпечує залучення підрядників для будівництва об'єктів на підставі проведення торгів (тендерів) згідно з чинним порядком;
д) забезпечує виконання контрактів: із інвесторами окремих об'єктів на передачу йому функцій замовника; з проектними організаціями - на проектні роботи; з підрядними організаціями - на здійснення будівництва; з постачальниками – на виготовлення і поставку матеріалів, виробів, устаткування, які згідно з контрактом постачає на будівництво замовник; з різними організаціямм - відповідно до напрямків своєї діяльності, передбачених статутом;
е) розпоряджається: коштами призначеними на утримання служби замовника в межах затвердженого кошторису видатків та коштами, одержаними від іншої діяльності, яка передбачена положенням (статутом);
є) відкриває та закриває в установах банків розрахункові рахунки,
4.7. Керівник служби головного регіонального замовника має право створювати за погодженням з місцевим органом виконавчої влади свої структурні підрозділи, з правами (без прав) юридичної особи, здійснює керівництво ними, затверджує положення, кошторис на утримання, приймає та звільняє з посади керівника підрозділу.

5. КОШТИ НА УТРИМАННЯ ЗАМОВНИКА ТА ЇX ДЖЕРЕЛА

5.1. Служба замовника утримується за рахунок коштів, передбачених у главі 10 зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва об'єктів. Розмір коштів, що передбачаються на утримання замовника у главі 10, розраховується відповідно до "Порядку визначення вартості будівництва, що здійснюється на території України" за нормативами, встановленими Держбудом України.
Розмір річних коштів на утримання замовника визна-чається виходячи з обсягів капіталовкладень, передбачених на будівництво об'єктів, або відповідно до умов контракту, укладеного з інвестором.
5.2. На утримання служби замовника крім коштів, зазначених у пункті 5.1. цього Положення, можуть бути використані наступні джерела:
а) у службах замовника, які функціонують як госпрозрахункові організації, - кошти, одержані від інших видів діяльності, які передбачено їх статутом;
б) кошти, одержані від раціоналізаторських пропозицій щодо зниження вартості будівництва;
в) місцеві органи виконавчої влади можуть приймати участь в утриманні служби головного регіонального замовника, якщо він виконує їх доручення.

РОЗДІЛ II. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗАМОВНИКА ЗА БУДІВНИЦТВОМ

1. Технічний нагляд замовник здійснює протягом усього періоду будівництва об'єктів усіх форм власності.
Основними завданнями технічного нагляду замовника за будівництвом є забезпечення контролю за дотриманням підрядними організаціями проектних рішень та вимог нормативних документів стосовно якості будівельно-монтажних робіт і відповідності їх обсягів та вартості, передбаченим у затвердженій проектно-кошторисній документації та контракті.
2. Відповідно до основних завдань технічного нагляду, на працівників, які його здійснюють, покладаються наступні функції:
а) контроль відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування, що застосовуються, вимогам будівельних норм і правил, стандартів, технічних умов тощо;
б) прийняття своєчасіних заходів і контроль за виправленням дефектів у проектно-кошторисній документації, її перегляд (на випадок необхідності) та недопущення безпідставного збільшення вартості будівництва;
в) перевірка наявності документів, які підтверджують якість матеріалів, конструкцій, виробів, що застосовуються у будівництва (технічних паспортів, сертифікатів, лабораторних випробувань тощо);
г) контроль за виконанням геодезичних робіт під час будівництва;
д) освідчення та оцінка разом із працівниками підрядної будівельної організації виконаних робіт в конструктивних елементах, які сховуються під час виконання наступних робіт; підписання разом з підрядником акту схованих робіт; заборона виконання подальших робіт, доки не буде складено акт схованих робіт;
е) здійснення за участю представників генпідрядної та субпідрядних організацій, а також проектних організацій, посміжного приймання відповідальних конструкцій будівель і споруд;
є) контроль за відповідністю проектно-кошторисній документації обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, що подаються до оплати;
ж) контроль за наявністю та правильністю ведення первинної виконавчої документації (виконавчих схем, інструментальної з'йомки конструкій, що змонтовано, часток будівель та інженерних комунікацій, запальних і спеціальних журналів робіт;
з) контроль викопання будівелно-мотажними організаціями вказівок і пропозицій авторського нагляду та органів державної архітектурно-будівельної інспекції, а також попередніх вимог стосовно якості виконаних робіт, застосованих матеріалів, виробів, конструкцій та об'єкта в цілому;
і) участь у проведенні робочими комісіями (приймальними комісіями) перевірок якості окремих конструкцій та вузлів, видів будівельно-монтажних робіт, устаткування та механізмів під час їх приймання;
и) участь в обстеженнях об'єктів, які підлягають консервації, та в оформленні документації щодо їх консервації, а також в оцінюванні технічного етапу законсервованих об'єктів під час передачі їх будівельно-монтажним організаціям для продовження робіт;
к) участь у перевірках технічного стану будівництва, які проводять органи державної архітектурно-будівельної інспекції, а також відомчі комісії інвестора;
л) повідомлення органів державної архітектурно-будівельної інспекції про всі випадки аварійного стану на об'єктах будівництва, а також про обсяги робіт, що виконано під час ліквідації аварій.
3. Замовник для виконання функцій, пов'язаних з технічним наглядом за будівництвом, що наведені у пункті 2 цього розділу, створює групу технічного нагляду, до якої залучаються спеціалісти, добре обізнані з технологією будівництва, специфікою об'єктів, що будуються, а також з діючими будівельними нормами та правилами. Призначення цих працівників здійснюється з урахуванням Кваліфікаційних вимог, що визначені п. 3.4.4 цього Положення.
Група технічного нагляду входить до складу служби замовника. Чисельний склад працівників групи технічного нагляду визначається керівником служби замовника і залежить від обсягу будівельно-монтажних робіт та складності об'єкта.
Утримується група технічного нагляду за рахунок загальних коштів, призначених на утримання даної служби замовника.
В разі недоцільності створення групи технічного нагляду замовник, що здійснює будівництво житла та об'єктів соціальної сфери, з метою забезпечення кваліфікованого технічного нагляду залучає відповідні підрозділи служб головного регіонального замовника.
Група технічного нагляду за будівництвом у своїй оперативній діяльності контактує з місцевими органами державної архітектурно-будівельної інспекції та з групою авторського наг-ляду відповідної проектної організації. У разі необхідності група технічного нагляду діє разом з групою авторського нагляду та подає свої висновки і вказівки підрядній організації щодо якості будівельно-монтажних робіт, додержання проектних рішень під час виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті тощо.

СОДЕРЖАНИЕ

HYPER13 HYPERLINK \l "_Toc26946719" HYPER14Загальні засади HYPER13 PAGEREF _Toc26946719 \h HYPER141HYPER15
РОЗДІЛ І. Положення про замовника у будівництві та дирекцію підприємства (об'єкта), що будується HYPER13 PAGEREF _Toc26946720 \h HYPER144HYPER15
1. Основні завдання та напрями діяльності замовника HYPER13 PAGEREF _Toc26946721 \h HYPER144HYPER15
2. Основні функції замовника під час підготовки та здійснення будівництва HYPER13 PAGEREF _Toc26946722 \h HYPER144HYPER15
3. Порядок створення, статус та структура служби замовника HYPER13 PAGEREF _Toc26946723 \h HYPER147HYPER15
4. Права та обов'язки замовника HYPER13 PAGEREF _Toc26946724 \h HYPER149HYPER15
5. Кошти на утримання замовника та їx джерела HYPER13 PAGEREF _Toc26946725 \h HYPER1410HYPER15
РОЗДІЛ II. Положення про технічний нагляд замовника за будівництвом HYPER13 PAGEREF _Toc26946726 \h HYPER1410HYPER15
HYPER15
(Письмо Госстроя Украины от 11.01.00 № 8/4-9)


1
T Заголовок 1


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 1385


Похожие документы

    Генерация: 0.313 сек. и 6 запросов к базе данных за 0.001 сек.