Рішення колегії від 26 липня 2002 р. N 1. Про основні напрями діяльності та завдання Держбуду України на 2002 рік


Про основні напрями діяльності та завдання
Держбуду України на 2002 рік

Рішення колегії від 26 липня 2002 р. № 1

Розглянувши основні напрями діяльності Держбуду України, визначені Положенням про Державний комітет України з будівництва та архітектури, колегія відзначає, що у минулому та поточному роках підрозділами будівельного блоку Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України до його реорганізації була проведена відповідна робота, яка сприяла не лише певним позитивним зрушенням у сфері містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, збереження та відтворення історико-архітектурного середовища, але і створенню відповідних підвалин для впровадження подальших практичних заходів у цьому напрямі.
Забезпечено прийняття Законів України: “Про Генеральну схему планування території України”, “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про основи містобудування”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері містобудування”, “Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення”, “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення”.
Введено в дію понад 50 нормативних документів та змін до них, які регулюють діяльність у сфері будівництва та містобудування, збереження історико-архітектурної спадщини.
Здійснювались заходи щодо створення сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату, удосконалення процедури затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва, реформування системи ціноутворення, адаптованої до міжнародних вимог і спрямованої на спрощення механізму визначення вартості будівельної продукції.
Проводилась робота з координації розробки регіональних програм житлового будівництва, реалізація яких сприяла в певній мірі поліпшенню загальних показників діяльності у капітальному будівництві.
Разом з тим через обмежене бюджетне фінансування нормотворча робота здійснюється повільно, що негативно впливає на загальні результати її впровадження і вимагає активного пошуку недержавних джерел фінансування. Вимагає посилення та підняття на якісно новий рівень робота з проведення науково-технічної політики у будівництві, що є однією з головних функцій Держбуду.
У сфері містобудування не розгорнуто в достатній мірі оновлення містобудівної документації, генеральних планів міст і сіл, розроблення місцевих правил забудови, не налагоджено ефективної взаємодії обласних і міських органів містобудування та архітектури. В деяких містах проводиться забудова територій без належних містобудівних обґрунтувань, при цьому не враховуються інтереси мешканців наявних житлових будівель. Особливо це стосується практики останніх років у м. Києві та деяких обласних центрах. Недостатня увага приділяється реконструкції та збереженню історичного середовища.
Не відповідають потребам сьогодення темпи житлового будівництва. Прогнозні показники введення житла, що встановлені Урядом України на 2001 рік, виконано лише на 77,2%. Через недостатню увагу місцевих органів влади із 50 експериментальних об’єктів, передбачених регіональними програмами реконструкції житлових будинків перших масових серій, фактично реконструйовано лише 14.
Незадовільним залишається фінансовий стан підприємств і організацій галузі “Будівництво”, зросла у них дебіторська та кредиторська заборгованість, а кількість збиткових підприємств досягла 49% від загальної їх кількості.
Як наслідок, заборгованість із виплати заробітної плати у будівництві все ще залишається значною: станом на 1 травня 2002 року вона становила 230,5 млн. грн., хоча і зменшилась на 1,7% (на 4,1 млн. грн.) порівняно зі станом на 1 січня 2002р.
У підвідомчих організаціях за підсумками роботи у І кварталі 2002 року зменшився обсяг робіт, скоротилась чисельність працівників, зросла дебіторська заборгованість за виконані роботи, значна кількість організацій отримала збитки.
З метою організації у 2002 році роботи Держбуду, спрямованої на реалізацію стратегічних завдань , які випливають із послань Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році” та “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”, а також положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України, колегія Держбуду України вирішила:

1. Схвалити основні завдання та організаційно-технічні заходи Держбуду на 2002 рік, перелік законодавчих актів і нормативно-методичних документів, які передбачається розробити у 2002 році, перелік семінарів, конференцій, виставок та інших науково-технічних заходів, що проводитимуться Держбудом або за його участю у 2002 році.
2. Управлінням та відділам Комітету разом з підприємствами, організаціями та установами сфери управління Держбуду, відповідними підрозділами місцевих органів виконавчої влади забезпечити реалізацію організаційно-технічних заходів Комітету, зосередивши роботу на вдосконаленні законодавчої та нормативно-технічної бази у будівництві та промисловості будівельних матеріалів, стабілізації виробництва в цих галузях та зниженні енергоємності, інноваційному оновленні та підвищенні науково-технічного рівня виробничого потенціалу, поліпшенні фінансового стану підприємств, впровадженні системи управління якістю.
3. Першому заступникові Голови Комітету Беркуті А., Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.) продовжити роботу з розробки та реалізації заходів, спрямованих на стабілізацію та розвиток будівельного комплексу. При цьому основними завданнями на поточний рік вважати розробку та впровадження нормативних та методичних документів, що регулюють питання:
- забезпечення умов для рівноправного, прозорого і відкритого процесу реалізації інвестицій у капітальному будівництві;
- збільшення обсягів надходження інвестицій в економіку України і, перш за все, у житлове будівництво для різних категорій населення, впровадження іпотечного кредитування;
- вдосконалення контрактних взаємовідносин у будівництві, діяльності служби замовника будівництва, порядку проведення консервації та розконсервації об’єктів будівництва;
- ефективного використання трудового потенціалу та відновлення нормування праці у будівельній галузі;
- підтримки вітчизняних виробників продукції промисловості будівельних матеріалів, конструкцій та виробів з метою забезпечення попиту внутрішнього ринку та розширення їх експортного потенціалу.
4. Першому заступникові голови Комітету Беркуті А., Управлінню цінової політики, експертизи та контролю вартості будівництва (Губень П.) зосередити особливу увагу на питаннях подальшого реформування ціноутворення у будівництві, спрямованого на спрощення механізму визначення вартості будівельної продукції на всіх стадіях інвестування, удосконалення процедури затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва, зокрема:
- сприянні дотриманню на місцях встановленого порядку проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва (принцип "одного віконця");
- забезпеченні впровадження однорівневої системи ціноутворення, можливості визначення вартості будівництва на всіх його стадіях в автоматизованому режимі з урахуванням технічного оснащення учасників будівництва;
- своєчасній підготовці та доведенню до зацікавлених організацій інформаційних матеріалів щодо вартості будівельної продукції загалом та окремих її складових;
- достовірному визначенню вартості будівництва об’єктів, яке передбачається здійснити за рахунок Державного бюджету.
5. Заступникові Голови Комітету Присяжнюку В., Управлінню містобудівної політики (Економов А.):
- прискорити роботу щодо подальшого удосконалення нормативної бази з планування та забудови територій, наближення її до європейських стандартів та приведення у відповідність із законодавством України;
- забезпечити виконання заходів з реалізації Генеральної схеми планування територій України та організації проведення її моніторингу;
- здійснити заходи щодо поліпшення взаємодії з місцевими органами містобудування і архітектури.
6. Заступникові Голови Комітету Присяжнюку В., Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення (Муляр Л.):
- забезпечити розроблення основних нормативно-методичних документів з проектування сучасних житлових будинків і комплексів, об’єктів соціально-культурного обслуговування та соціального захисту населення, реконструкції житлових будинків перших масових серій;
- продовжити розроблення і впровадження у масове будівництво нових архітектурно-будівельних та оздоблювально-утеплюючих систем на основі ефективних технічних та ресурсо- і енергозберігаючих вирішень з використанням прогресивних вітчизняних технологій, матеріалів та виробів;
- забезпечити виконання заходів Галузевої програми енергозбереження у будівельному комплексі на 2001-2005 роки та на перспективу, схваленої рішенням колегії Комітету від 9 жовтня 2001 р. № 96.
- забезпечити виконання заходів щодо реалізації Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.1999р. № 820;
- забезпечити розробку і затвердження Державної програми щодо безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-цивільного призначення на виконання доручення Президента України;
- забезпечити виконання заходів державних цільових програм, спрямованих на підвищення якісного рівня громадських будинків з метою покращання обслуговування населення в галузі фізичного виховання, побутового, медичного обслуговування, навчання, відпочинку тощо.
7. Заступникові голови Комітету Присяжнюку В., Держархбудінспекції (Папка В.) у двомісячний термін внести пропозиції щодо підвищення дієвості та ефективності діяльності інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю та підготувати з цього питання проекти відповідних змін до законодавчих актів.
8. Першому заступникові Голови Комітету Беркуті А., заступникові Голови Комітету Присяжнюку В., Держархбудінспекції (Папка В.), Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.), Фінансово-економічному управлінню (Щавінська Т.) до 1 жовтня 2002 року опрацювати питання та підготувати пропозиції щодо запровадження змін та доповнень до Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, які б передбачали можливість отримання дозволу за умови надання замовником (розпорядником коштів) гарантій про достатній обсяг фінансування капітальних вкладень.
9. Заступникові Голови Комітету Присяжнюку В., Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови (Кучерук М.):
- забезпечити розробку нормативно-методичних документів щодо порядку розроблення, погодження та затвердження спеціальної науково-проектної документації з визначення меж історичних ареалів історичних населених місць України;
- розпочати розробку нормативного документа, спрямованого на створення чіткої та ефективної правової процедури розгляду, прийняття і реалізації рішень з реконструкції історичної забудови, яка б забезпечувала захист традиційного характеру середовища населених місць з адаптацією його до сучасних вимог;
- забезпечити підготовку матеріалів про включення м. Кам’янець-Подільського до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
- забезпечити підготовку та внесення на затвердження Уряду Комплексної програми збереження пам’яток Державного історико- культурного заповідника “Гетьманська столиця” та розвитку сучасної соціальної та інженерної інфраструктури смт. Батурина;
- проводити постійний моніторинг реалізації програм збереження історичної забудови міст Глухова, Збаража, Кам’янець-Подільського, Одеси, Львова.
10. Управлінню науково-технічної політики у будівництві (Григор А.) сформувати програму першочергових заходів з реалізації відповідно до законодавства науково-технічної політики у сфері містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, яка передбачала б:
- визначення перспективних напрямів наукових досліджень у відповідних сферах діяльності для подальшої концентрації матеріальних і інтелектуальних ресурсів з метою досягнення ефективних наукових результатів і впровадження їх у виробництво;
- активізацію наукової діяльності науково-дослідних організацій, що належать до сфери управління Держбуду, спрямування їх роботи на пріоритетних напрямах наукових досліджень та виконання прикладних розробок відповідно до закріпленої тематики, контроль за діяльністю цих організацій;
- підвищення рівня проектної справи, врегулювання правових засад, створення сучасної нормативно-технічної та методологічної бази цієї діяльності, перш за все, шляхом прискорення розробки та затвердження нової редакції ДБН “Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”;

- розширення обсягів робіт із стандартизації та нормування у будівництві, стимулювання залучення на ці цілі альтернативних джерел фінансування, мотивацію розроблення нормативних документів за власні кошти базових організацій із стандартизації та нормування;
- розроблення та реалізацію проекту спільної інформаційної мережі Комітету та підпорядкованих організацій, запровадження електронного документообігу у системі Держбуду.
11. Управлінню промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС забезпечити реалізацію заходів щодо захисту населення, територій і об’єктів від наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, в першу чергу, шляхом:
- удосконалення нормативно-методичної бази підвищення ресурсу конструкцій будівель і споруд та мінімізації виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
- науково-технічного супроводу виконання робіт з підсилення і стабілізації конструкцій основ і фундаментів об’єкта “Укриття” ЧАЕС, а також вирішення нормативних проблем проектування нового безпечного конфайнменту;
- організації проведення експериментально-теоретичних досліджень властивостей нових видів арматурного прокату та розроблення рекомендацій щодо впровадження їх у будівництві.
12. Фінансово-економічному управлінню (Щавінська Т.), керівникам підприємств, організацій та установ сфери управління Держбуду вважати основним завданням забезпечення приросту обсягів робіт, підвищення ефективності виробництва і поліпшення фінансового стану підприємств, організацій та установ Комітету, а також безумовної сплати ними податків, зборів (платежів), недопущення податкової заборгованості Державному бюджету та заробітної плати працівникам, ліквідацію простроченої заборгованості замовників за виконані роботи та надані послуги.
13. Заступникові Голови Комітету Присяжнюку В., Управлінню містобудівної політики (Економов А.) разом з відповідними управліннями організувати підготовку проведення наприкінці вересня поточного року спільного засідання Колегії Держбуду України та Київської міської державної адміністрації із розгляду питань подальшого удосконалення забудови Києва з урахуванням заходів з реалізації Генерального плану м. Києва та відповідних завдань, які випливають з Генеральної схеми планування території України.
14. Рекомендувати Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, будівельним корпораціям:
враховувати організаційно-технічні заходи Держбуду України при розробленні своїх планів та програм роботи на поточний і наступні роки;
розглянути на відповідних засіданнях колегій, радах (правліннях) корпорацій питання щодо стану справ та завдань будівельного комплексу у регіонах та корпораціях.
15. Керівникам структурних підрозділів Держбуду України взяти участь у засіданнях колегій, рад (правлінь), зазначених у п. 15, у терміни, визначені графіком проведення цих засідань, погодженим з Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та будівельними корпораціями.
16. Контроль за виконанням основних завдань та організаційно-технічних та інших заходів Держбуду покласти на заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов’язків.


Голова колегії
В.ЧЕРЕП

* * *


Додаток 1

Схвалено
рішенням колегії Держбуду

від 26 липня 2002 р. № 1


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ
Державного комітету України з будівництва
та архітектури на 2002 рік


Основні завдання Держбуду України та організаційно-технічні заходи, що спрямовані на їх реалізацію, визначені виходячи з положень Послання Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000-2004 роки", Послання Президента України до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України "Про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік", виступу Президента України на Науково-практичній конференції "Проблеми розвитку іпотечного ринку та шляхи їх розв’язання (7 грудня 2001 р.), Указів Президента України "Про основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки" та пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України на 2002 рік, законодавства, відповідних постанов і розпоряджень та окремих доручень Кабінету Міністрів України згідно з стратегічними цілями діяльності Держбуду України та його підвідомчих організацій у 2002 році.

Діяльність Держбуду в 2002 р. буде здійснюватись за такими основними напрямами:

І. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури

ІІ. Стабілізація та розвиток будівельного комплексу

ІІІ. Реформування державної житлової політики

ІУ. Науково-технічна та інноваційна діяльність у будівництві

У. Управління державним майном, організаційно-кадрова робота

І. МІСТОБУДІВНА ТА АРХІТЕКТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основними завданнями у сфері містобудування та архітектури є:
подальше удосконалення нормативно-правової бази планування та забудови населених пунктів для сприяння інвестиційній діяльності, наближення до європейських стандартів правових та організаційних засад планування і забудови територій міст, сіл, селищ;
нормативно-правове забезпечення реалізації Генеральної схеми планування територій України та сприяння організації ведення моніторингу її реалізації на державному, регіональному та місцевому рівнях;
активізація роботи місцевих органів містобудування та архітектури щодо розробки містобудівної документації, регіональних та місцевих правил забудови, в першу чергу, для інвестиційно привабливих територій, моніторингу планування та забудови територій, дотримання законодавства в містобудівній діяльності;
посилення державного контролю за забудовою населених пунктів, поліпшення якості будівництва, забезпечення експлуатаційної надійності будинків і споруд, особливо на територіях із складними інженерно-геологічними умовами, захист прав споживачів будівельної продукції;
удосконалення науково-методичного та нормативно-правового забезпечення заходів у сфері прогнозування запобігання виникненню небезпечних природних і техногенних процесів;
координація розроблення регіональних комплексних схем інженерного захисту територій, здійснення моніторингу найбільш небезпечних природно-техногенних процесів;
забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів на основі розробок ефективних містобудівних, архітектурно-планувальних вирішень об’єктів житлово-цивільного призначення, впровадження в будівництво енергоефективних архітектурно-будівельних систем, конструкцій і матеріалів;
розширення обсягів реконструкції фізично і морально застарілої житлової забудови, модернізація житлових будинків перших масових серій із надбудовою мансардних поверхів на основі застосування прогресивних технологій і матеріалів, спрямованих на покращання умов проживання населення, зменшення тепловитрат на експлуатацію житлового фонду, економію міських територій;
створення сучасної нормативно-правової та науково-методичної бази збереження історико-архітектурного середовища історичних населених місць та реставрації пам'яток містобудування і архітектури;
забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках і комплексах, визначених Указами Президента України та урядовими рішеннями;
забезпечення реалізації відповідних державних програм;
організаційно-методичне забезпечення діяльності місцевих органів містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини, державних заповідників, реставраційних організацій.

Для реалізації цих завдань передбачається:

Зміст заходу
Термін виконання
Відповідальні виконавці та учасникиа) Містобудівна діяльність


1.1
Організувати розробку схем планування територій Автономної Республіки Крим, областей, коригування генеральних планів населених пунктів, схем планування територій, розробку регіональних і місцевих правил забудови

ІІІ-ІV кв.
Міністерство архітектури та будівельної політики АР Крим
Управління містобудування та архітектури облдержадміністрацій, Київської і Севастопольської міськдержадміністрацій


1.2
Провести наради з місцевими органами містобудування і архітектури та проектними організаціями щодо обговорення нових нормативно-правових актів

ІІІ-ІV кв.
Управління містобудівної політики


1.3
Розглянути діяльність управлінь містобудування та архітектури Кіровоградської і Чернівецької облдержадміністрацій з питань додержання вимог містобудівного законодавства.

ІІІ-ІV кв.
Управління містобудівної політики


1.4
Забезпечити завершення проекту містобудівного розвитку прикордонних територій Україна – Польща

ІV кв.
Управління містобудівної політики
Діпромісто


1.5
Підготувати вихідні дані для розробки проектів містобудівного розвитку прикордонних територій Україна – Білорусь

ІV кв.
Управління містобудівної політики
Діпромісто

1.6
Розробити Генеральний план м.Канева

ІУ кв.
Управління містобудівної політики
Діпромісто


1.7
Взяти участь у розробці державної програми „Розвиток соціальної інфраструктури села на період до 2005 р.”

ІУ кв.
Управління містобудівної політики


1.8
Взяти участь у розробці нормативно-правових актів, які випливають із нового Земельного кодексу України.
ІІІ-ІV кв.
Управління містобудівної політики


б) Архітектура будинків і споруд


1.9
Забезпечити завершення розробки нормативно-методичних документів щодо вимог до архітектурно-технічних вирішень із реконструкції житлових будинків перших масових серій (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.99 № 820)
ІV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
НДІпроектреконструкція


1.10
Завершити розробку та підготувати до затвердження нормативні документи з проектування об(єктів соціально-культурної сфери населених пунктів (підприємства побутового обслуговування населення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади)

ІІІ-IV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
КиївЗНДІЕП


1.11
Забезпечити виконання заходів Держбуду щодо реалізації державних і галузевих програм та завдань Кабінету Міністрів України, спрямованих на вирішення нових містобудівних, архітектурних та соціальних аспектів забудови населених пунктів:
ІІІ-ІУ кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
КиївЗНДІЕП
НДІТІАМ
УкрНДІПцивільсільбуд
Укрмедінвестпроект


( "Комплексна програма розв(язання проблем інвалідності";
( "Національна програма професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 рр.";
( Міжгалузева комплексна програма "Здоров(я нації" на 2002-2001 роки
( Національна програма "Діти України";
( Цільова комплексна програма "Фізичне виховання ( здоров(я нації";
( Державна програма "Розвиток соціальної інфраструктури села на період до 2005 року"
( Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо прискорення розвитку сфери побутового обслуговування на 2001-2005 рр.";
( Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999-2002 рр."
1.12
Підготувати до затвердження "Державну програму щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об(єктів житлово-цивільного призначення" (на виконання доручення Президента України)

ІІІ кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
НДІТІАМ


1.13
Надавати організаційно-методичну допомогу місцевим органам містобудування і архітектури з питань впровадження в житлово-цивільне будівництво ефективних архітектурно-будівельних систем

Постійно
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення


1.14.
Забезпечити контроль за дотриманням нормативних вимог та надання методичної допомоги при відновленні житла та об(єктів соціально-культурної сфери для населення Закарпатської області, постраждалого від наслідків стихійного лиха 2001 рр.

ІІІ-IV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
ДАБІ

1.15
Забезпечити контроль та надання нормативно-методичної допомоги у завершенні будівництва та введенні в дію житлових будинків
ІІІ-IV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення


в) Збереження та реставрація пам’яток містобудування і архітектури


1.16
Забезпечити виконання заходів Держбуду щодо реалізації державних програм:

ІІI -IV кв.
Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
Підвідомчі організації


- Комплексної програми збереження історичної забудови м.Львова;
- Комплексної програми збереження історичної забудови м. Одеси;
- Комплексної програми розвитку Національного історико-архітектурного заповідника ''Кам'янець'';
- Комплексної програми збереження історичної забудови м.Глухова;
- Програми відтворення пам'яток історії та культури України;
- Комплексної програми збереження історичної забудови м. Збаража
1.17
Участь у веденні Державного реєстру нерухомих пам'яток України (пам'ятки містобудування і архітектури) та Списку історичних населених місць України, а також паспортизації пам'яток, що вносяться до Державного реєстру
ІІI -IV кв.
Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
Управління містобудування і архітектури облдержадміністрацій
Підвідомчі організації

1.18.
Підготувати видання:

- Довідника ''Історичні міста України'';
ІІI -IV кв.
Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
НДІТІАМ- ''Історії української архітектури'';
IV кв.
Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
УАА- щорічника ''Архітектурна спадщина України''
і додатків до нього;
IV кв.
Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
НДІТІАМ

1.19
Забезпечити підготовку і проведення
інженерно-технічного моніторингу пам'яток містобудування і архітектури національного значення;
ІІІ-IV кв.

Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
Підвідомчі організації


1.20
Забезпечити організаційне, науково-методичне керівництво та координацію робіт щодо:
ІІІ-IV кв.
Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
Управління містобудування і архітектури облдержадміністрацій
Підвідомчі організації


- розроблення історико-архітектурних опорних планів та зон охорони пам'яток історичних населених місць;

- визначення історичних ареалів історичних населених місць;
- розроблення генеральних планів розвитку заповідників у Глухові, Збаражі, Хотині
г) Інженерний захист територій та промислової забудови


1.21
Забезпечити реалізацію заходів щодо захисту населення, територій і об’єктів від наслідків надзвичайних ситуацій природно-техногенного походження в містах і селищах України (передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 № 1313)
ІІІ-IV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС


1.22
Забезпечити реалізацію заходів Державної комплексної програми “Ліквідація наслідків підтоплення земель в містах і селищах України”
ІІІ-IV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
УкркомунНДІпроект


1.23
Взяти участь у адаптації автоматизованих інформаційно-аналітичних систем “Зсуви”, “Морське узбережжя”, “Підтоплення” з урядовою інформаційно-аналітичною системою надзвичайних ситуацій

ІУ кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
ІГН НАНУ
ЦНТП “Інжзахист”
УкрВОДГЕО


1.24
Забезпечити розроблення пропозицій щодо створення системи моніторингу небезпечного підняття рівня ґрунтових вод;
ІІІ-IV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
УкрНДІІНТВ


1.25
Брати участь у розробці методики оцінки ризику забудови територій
ІІІ-IV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
УкрНДІІНТВ, НДІБК


1.26
Організувати розробку рекомендацій щодо інженерного захисту існуючої забудови та територій, відведених для нового будівництва

ІІІ-IV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
НДІБК, НДІПмістобудування


1.27.
Взяти участь у створенні інформаційної бази даних небезпечного техногенного та природного впливу на будинки і споруди

ІІІ-IV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
ДНДІБК, НДІАСБ


1.28.
Забезпечити оперативний контроль за станом виконання робіт щодо:
збереження Лівадійського палацо-паркового комплексу в Криму;
реконструкції та реставрації споруди Одеського театру опери та балету.
ІІІ-IV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
Управління реставрації та реконструкції історичної забудови


1.29.
Забезпечити здійснення моніторингу виконання заходів, передбачених Генеральною програмою робіт із сейсмічного районування територій України
ІІІ-IV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
Управління науково-технічної політики у будівництві
Інститут геофізики НАНУ

1.30.
Сприяти реалізації завдань Програми функціонування і розвитку національної системи спостереження та підвищення безпеки проживання у сейсмонебезпечних регіонах
ІІІ-IV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
КримНДІпроект


1.31.
Провести аналіз планування та забудови територій та взяти участь у проведенні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб
ІУ кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС


1.32.
Розробити рекомендації з впровадження нових видів арматурного прокату у практику будівництва
ІУ кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
ТК “Арматура”, НДІБК


1.33.
Сприяти розробці ТЕО (Концептуальний проект) будівництва нового конфайменту об’єкта “Укриття” ЧАЕС
ІІІ-IV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
НДІБК

д) Архітектурно-будівельний контроль


1.34.
Розробити та затвердити Програму навчання проектувальників та інженерно-технічних працівників, задіяних на будівництві об`єктів на територіях із складними інженерно-геологічними умовами (сейсміка, просідаючі грунти, т.ін.)
ІУ кв.
ДАБІ
КиївЗНДІЕП
НДІБК1.35.
Організувати та провести конкурс на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та виробничого призначення, які збудовані і прийняті в експлуатацію у 2001 році
ІІІ кв.

ДАБІ
НДІБВІІ. СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Основними завданнями щодо стабілізації та розвитку будівельного комплексу є:
визначення стратегічних перспектив розвитку будівельного комплексу;
впровадження заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату та збільшення надходжень інвестицій, перш за все, у житлове будівництво, виходячи з реального стану розвитку економіки України;
створення умов для рівноправного, прозорого і відкритого процесу реалізації інвестицій у капітальному будівництві;
вдосконалення нормативно-методичної бази з питань контрактних взаємовідносин у будівництві;
реформування ціноутворення у будівництві;
врегулювання порядку здійснення консервації та розконсервації об’єктів будівництва;
організаційно-методичне забезпечення діяльності служб замовника у будівництві;
Для реалізації цих завдань передбачається:

Зміст заходу
Термін виконання
Відповідальний виконавець та учасники


а) Стабілізація та розвиток будівельного комплексу

2.1.
Здійснювати систематичний аналіз основних показників діяльності будівельного комплексу з метою підготовки пропозицій щодо визначення стратегії його розвитку
ІІІ-ІV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
Робоча група з питань розвитку будівельного комплексу

2.2.
Впровадити механізм майнової відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів відповідно до вимог Закону України “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів”

ІV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

2.3.
Привести у відповідність з діючими нормативно-правовими актами порядок консервації та розконсервації об’єктів будівництва

ІV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

2.4.
Розробити пропозиції щодо порядку укладання договорів підряду у будівництві з врахуванням досвіду країн Європейського Союзу, інших розвинутих країн світу з метою підвищення ефективності використання державних інвестицій

ІV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу


2.5.
Впровадити методологічне забезпечення формування собівартості будівельно-монтажних робіт в умовах дії національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку

III-IV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
УкрНДЦ “Екобуд”

2.6.
Проаналізувати ефективність дії постанов Кабінету Міністрів України:

- Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів (від 30 грудня 2000р. № 1930)
III-IV кв.
Управління економіки та економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу- Про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об’єктів житла (від 31 січня 2000р. №168)
III-IV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу- Про створення потужностей для відвантаження цементу на експорт (від 23.09.1993 №792)
ІІІ кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу, Концерн “Укрцемент”


2.7.
Забезпечити збір та надання будівельним корпораціям інформації про тендери, які проводяться в зарубіжних країнах

III-IV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу


2.8.
Забезпечити підготовку матеріалів з питань, що належать до компетенції Держбуду, для розгляду на засіданнях Ради експортерів при Кабінеті Міністрів України (за окремим планом)
III-IV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
Управління та відділи комітету


2.9.
Забезпечити своєчасну підготовку та надання інформації Міжурядовим комісіям з питань торгово-економічного співробітництва України з іноземними країнами щодо стану виконання домовленостей та пропозицій щодо розвитку співробітництва у будівельній галузі

III-IV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
Управління та відділи комітету

2.10.
Забезпечити проведення моніторингу діяльності управлінь капітального будівництва обласних державних адміністрацій

III-IV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
2.11.
Забезпечити оперативний розгляд звернень підприємств і організацій та надання їм експертних висновків щодо обґрунтованості проведення торгів (тендерів) за іншими процедурами ніж відкриті торги

III-IV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

2.12.
Надавати методичну та практичну допомогу місцевим органам виконавчої влади, будівельним корпораціям, підприємствам і організаціям з питань організації будівельного виробництва, контрактних взаємовідносин, конкурентного розміщення замовлень на товари, роботи, послуги

III-IV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

2.13.
Здійснити аналіз виконуваних робіт у будівництві за їх видами з метою виявлення та оцінки важких робіт та робіт із шкідливими умовами праці щодо віднесення їх до робіт, зайнятість на яких дає право на оплату праці за підвищеними тарифними ставками

ІV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

2.14.
Забезпечити підготовку узагальнених пропозицій щодо нових професій робітників у будівництві з метою розробки відповідних кваліфікаційних характеристик

ІV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

2.15.
Підготувати пропозиції щодо порядку перегляду єдиних норм затрат часу на виконання будівельно-монтажних робіт у зв’язку з впровадженням нових кваліфікаційних характеристик професій робітників у будівництві

2002-2003
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

2.16.
Забезпечити підготовку матеріалів щодо сприяння експорту будівельних матеріалів в зарубіжні країни ( з країнами СНД в межах Ашгабатської угоди та іншими зарубіжними країнами в межах компетенції Управління)
III-IV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексуб) Реформування ціноутворення, методології експертизи, контролю вартості будівництва та оптимізація витрат на виробництво будівельної продукції та продукції будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів


2.17.
Проаналізувати державні кошторисні норми та підготувати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до них та до розробки нових норм на роботи за новими технологіями
III-IV кв.
Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
ЦМДБ НВО “Созидатель”


2.18.
Здійснювати постійний моніторинг вартісних показників будівельної продукції та забезпечити їх доведення до учасників будівництва

Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
НВФ “Інпроект”


2.19.
Забезпечити проведення перевірок правильності визначення вартості будівництва на всіх стадіях його здійснення та визначення лімітів коштів, необхідних для фінансування робіт за рахунок резервного фонду Державного бюджету
III-IV кв.
Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві


2.20.
Надавати методологічну допомогу учасникам будівництва з питань визначення вартості будівництва за реформованою системою ціноутворення
III-IV кв.
Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві2.21.
Розробити механізм реалізації проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва та взаємодії співвиконавців
IV кв.
Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
ЦС "Укрінвестекспертиза"


2.22.
Забезпечити проведення курсів із навчання використання програмних комплексів для визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестування
Протягом року

Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
Розробники програмних комплексів


2.23.
Забезпечити підготовку механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях інвестування
IV кв.
Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві


2.24.
Продовжити роботу із створення інформаційної підсистеми “Розрахунки витрат ПЕР у виробництві будівельної продукції” в межах інформаційно-аналітичної системи “Енергозбереження”
III-IV кв.
Відділ інноваційної політики, нормування та стандартизації
Управління та відділи Комітету
НДІБВ


ІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основними завданнями щодо реалізації житлової політики є:
( створення умов для реалізації права громадян на житло шляхом розширення житлового будівництва, завершення припинених будівництвом та законсервованих об’єктів житла;
( розширення обсягів реконструкції фізично і морально застарілої забудови, модернізація житлових будинків перших масових серій;
( впровадження нових форм фінансово-кредитних механізмів інвестування житлового будівництва з урахуванням його прискореного розвитку та забезпечення доступності житла для різних верств населення;
( подальше удосконалення правової бази та нормативного забезпечення державної житлової політики у будівництві;
( підвищення архітектурних якостей житлових будинків та громадських споруд для міського і сільського будівництва за рахунок впровадження нових архітектурно-технічних вирішень, будівельних технологій, а також ефективних матеріалів вітчизняного виробництва.Для реалізації цих завдань необхідно:


п.п
Зміст заходу
Термін виконання
Відповідальні
виконавці та учасники


3.1
Підготувати пропозиції щодо розвитку іпотечного кредитування у будівництві
ІV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу


3.2.
Взяти участь у розробці проекту Закону України “Про державне фінансування та довгострокове кредитування будівництва житла”

ІІІ-ІV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

3.3.
Забезпечити щоквартальне проведення моніторингу реалізації Прогнозу розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки (затвердженого постановою КМУ від 27.08.2000р. №1347)

ІІІ-ІV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

3.4.
Здійснювати контроль за виконанням регіональних програм будівництва житла у 2002 році та надавати методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади з питань їх реалізації
ІІІ-ІV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
Управління містобудівної політики


3.5.
Підготувати для розгляду на колегії Держбуду України питання про стан розробки та реалізації регіональних програм будівництва житла на 2002 рік

ІІІ кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

3.6.
Забезпечити розробку та погодження архітектурно-типологічних та санітарно-гігієнічних стандартів з проектування соціального житла
ІУ кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
КиївЗНДІЕП


3.7.
Запровадити систему техніко-економічних показників та оцінки ефективності різних методів реконструкції житлових будинків
2002-2003 рр.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
НДІБВ
НДІпроектреконструкція


3.8.
Сприяти впровадженню в житловому будівництві нових ефективних архітектурно-будівельних систем та енергозберігаючих інженерних вирішень
ІІІ-ІV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
Підвідомчі науково-дослідні інститути
Будівельні корпорації


3.9.
Забезпечити контроль виконання робіт з проведення експериментального будівництва комплексу із шести 34-поверхових житлових будинків із монолітного залізобетону в 2-ому мікрорайоні житлового масиву „Троєщина” у Деснянському районі м.Києва
ІІІ-ІV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
ІУ. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ

Основними завданнями у науково-технічній та інноваційній діяльності у будівництві є:
підвищення науково-технічного потенціалу галузі та підвищення ефективності його використання;
здійснення закупівлі науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт та робіт із стандартизації відповідно до вимог Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”;
організація виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на впровадження у житлово-цивільному будівництві, на підприємствах будіндустрії, у промисловості будматеріалів енерго- та ресурсозберігаючих технологій, архітектурно-технічних та інженерних рішень;
створення умов для широкого та повсюдного використання результатів науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт, які виконуються на замовлення Держбуду;
створення інформаційно-аналітичної бази у будівництві;
технічне регулювання у будівництві та промисловості будматеріалів
Для реалізації цих завдань передбачається:
Зміст заходу
Терміни виконання
Відповідальні виконавці та учасники


4.1
Організувати проведення торгів (тендерів) на закупівлю науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт на 2002 рік згідно з чинним законодавством
ІІІ - ІV кв.
Управління науково-технічної політики у будівництві
Управління та відділи Комітету


4.2
Підготувати за результатами моніторингу державних цільових програм, державним замовником яких визначено Держбуд України, пропозиції щодо їх подальшої реалізації, коригування або припинення

ІV кв.
Управління науково-технічної політики у будівництві
Управління та відділи Комітету

4.3.
Розглянути зведений науково-технічний звіт про результати експериментального будівництва інженерного устаткування 30-квартирного житлового будинку по вул. Липовій, 17 в м. Тернополі та підготувати пропозиції щодо вдосконалення чинних норм з проектування автономних систем опалення житлових будинків

ІV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
ТОВ "Добробуд"
Укрінтерм
УкрНДІінжпроект

4.4
Проаналізувати хід виконання завдань галузевої програми інформатизації та підготувати Генеральному державному замовнику пропозиції щодо її фінансового забезпечення на 2003 рік

ІІІ кв.
Управління науково-технічної політики у будівництві
Управління та відділи Комітету


4.5.
Здійснити заходи щодо гармонізації технічних нормативних документів (стандарти, будівельні норми і правила тощо) з європейськими і міжнародними директивами і стандартами (за окремим планом)

ІІІ - ІV кв.
Управління науково-технічної політики у будівництві
Управління та відділи Комітету


4.6.
Визначити галузеві стандарти і прирівняні до них інші нормативні документи колишнього СРСР, які і надалі будуть використовуватися у будівельній сфері, та скласти відповідні їх переліки
ІІІ - ІV кв.
Управління науково-технічної політики у будівництві
Управління та відділи Комітету
Будівельні корпорації


4.7.
Продовжити ведення Реєстру аварійно-небезпечних будівель та споруд
ІІІ-ІV кв.

Держархбудінспекція
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
НДІБВ


4.8.
Розробити інформаційно-аналітичну систему “Стан якості будівельних робіт. Аварії та обвали”
ІV кв.

Держархбудінспекція
НДІБВ


4.9.
Забезпечити контроль за виконанням рішення НТР Держбуду від 28.02.02 № 11 "Про технічні рішення каркасно-монолітних житлових будинків, які споруджуються корпорацією "Познякижитлобуд"

ІІІ - ІV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
Держархбудінспекція

4.10.
Розробити Галузеву програму сприяння підвищенню якості продукції
ІУ кв.
Держархбудінспекція,
НДІБВ


4.11
Підготувати інформаційно-аналітичний збірник “Будівельний комплекс України у 2001 році”
ІУ кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
НДІБВ


4.12.
Актуалізувати систему головних наукових організацій Держбуду України з метою підвищення їх ролі у проведенні науково-технічної політики у будівництві

ІІІ кв.
Управління науково-технічної політики у будівництві

4.13
Підготувати пропозиції щодо проведення атестації науково-дослідних організацій сфери управління Держбуду України
ІІІ кв.
Управління науково-технічної політики у будівництві


4.14
Підготувати пропозиції щодо розроблення технічного регламенту з підтвердження відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на основі нового підходу ЄС (директива 89/106 ЕЕС, 93/68 ЕЕС)
ІУ кв.
Управління науково-технічної політики у будівництві


V. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ МАЙНОМ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВА РОБОТА

Основними напрямами роботи з управління державним майном та з організаційно-кадрової роботи є:
забезпечення ефективного використання державного майна;
структурна перебудова, реструктуризація і забезпечення адаптації до ринкових умов роботи підприємств, організацій і установ, що належать до сфери управління Комітету.
забезпечення достовірності ведення бухгалтерського обліку;
здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету;
забезпечення контролю за відчуженням державного майна;
формування якісного складу керівників підвідомчих організацій;
створення дійового кадрового резерву на посади керівників і спеціалістів;
організація підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів;
організація роботи з приведення галузевих нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством;
організаційне забезпечення роботи Держбуду у сфері зовнішніх відношень.

Для реалізації цих завдань необхідно:

Зміст заходу
Термін
виконання
Відповідальні виконавці та учасники


а) Управління державним майном


5.1. Забезпечити контроль стану заборгованості перед бюджетами, державними цільовими фондами з виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях і установах, що належать до сфери управління Комітету

Щомісячно
Фінансово-економічне управління

5.2. Здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій і установ, що належать до сфери управління Комітету

ІІІ-ІV кв.
Фінансово-економічне управління
РІОЦ

5.3. Підготувати пропозиції для подання в установленому порядку Фонду державного майна України щодо приватизації підприємств, організацій та окремих об’єктів, що належать до сфери управління Комітету

В терміни, встановлені ФДМУ
Фінансово-економічне управління


5.4. Провести семінари-навчання:
а) з охорони праці з керівним складом працівників підприємств, організацій і установ відомчого підпорядкування Держбуду

ІІІ-ІV кв.
Фінансово-економічне управління
ДАЖКГ

б) посилення контролю за обліком державного майна та його збереження5.5. Провести перевірку достовірності ведення бухгалтерського обліку, розрахунків з Пенсійним і бюджетними фондами, відчуження державного майна в організаціях та інститутах:
Центральній службі Української державної інвестиційної експертизи «Укрінвестекспертиза», ДП «Укрінвестліцензія»,«КримНДІпроект», Міськпроект» (м.Львів), «Західпроектреставрація», «Донбаський ДНДПТІБВ», «Луганськцивільпроект»,

ІІІ-ІУ кв.
Фінансово-економічне управління


5.6. Забезпечити розроблення та затвердження кошторисів по загальному та спеціальному фондах на утримання бюджетних установ Держбуду

ІІІ - ІV кв.
Фінансово-економічне управління


5.7. Провести наради-семінари з головними бухгалтерами організацій, що входять до сфери управління Держбуду
ІІІ-ІV кв.
Фінансово-економічне управління
ДАЖКГ


5.8. Провести засідання методологічної ради з бухобліку
ІІІ-ІV кв.
Фінансово-економічне управління


б) Кадрова робота


5.9. Переукласти з керівниками державних підприємств трудові договори (контракти) з урахуванням кількісних та якісних оцінок ефективності їхньої роботи

ІІІ-ІV кв.
Відділ кадрів та режимно-секретної роботи
Фінансово-економічне управління5.10. Забезпечити організацію і проведення підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів галузі. Здійснювати моніторинг впровадження на підприємствах механізму стимулювання персоналу з метою посилення їх зацікавленості в безперервному удосконаленні своїх знань та навиків

ІІІ-ІV кв.
Відділ кадрів та режимно-секретної роботи
Керівники підвідомчих організацій

5.11. Забезпечити постійний перегляд нормативно-правових актів Держбуду та підготовку відповідних пропозицій

Постійно
Відділ кадрів та режимно-секретної роботи


5.12. Забезпечити організацію участі представників Комітету у міжнародних заходах в Україні і за кордоном

Постійно
Відділ кадрів та режимно-секретної роботи
Управління та відділи КомітетуДодаток 2
Перелік
законодавчих актів, що передбачається розробити у 2002 році

Назва документа
Термін виконання
Відповідальні виконавці та учасники


1. Проекти Законів України
1.1.
Розробити проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність"

ІV кв.
Управління містобудівної політики
Спілка архітекторів України
Українська академія архітектури


2. Проекти постанов Кабінету Міністрів України2.1
“Про механізм реалізації майнової відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт”

ІV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу


2.4.
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної, Київської та Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури районної у місті Києві, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної, районної у місті Севастополі державних адміністрацій"

ІV кв.
Управління містобудівної політики

2.3.
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про Типове положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування і архітектури"

ІV кв.
Управління містобудівної політики
Українська академія архітектури

2.4.
"Про затвердження Примірного положення про організаційну структуру підрозділів створення і ведення містобудівного кадастру"

ІV кв.

Управління містобудівної політики


2.5.
"Про розвиток іпотечного кредитування будівництва житла"

Протягом року (але не пізніше трьох місяців після прийняття Закону України “Про іпотеку”)

Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу


2.6."Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.92 № 449 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об(єктів державного замовлення" та до "Положення про державний архітектурно-будівельний контроль", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.93 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.95 № 253)"


ІV кв.Державна архітектурно-будівельна інспекція


2.7.
Про внесення змін до постановки Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типового положення про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
ІІІ кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу


Додаток 3

Перелік
нормативно-методичних документів,
що передбачається розробити у 2002 році

Назва документа
Термін виконання
Відповідальні виконавці та учасники


1.

Розробити проекти нормативних документів та стандартів:
1.1.
ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження планів червоних ліній"

ІV кв.
Управління містобудівної політики
Діпромісто

1.2.
Другу редакцію ДБН "Планування та забудова територій населених пунктів"
ІV кв.
Управління містобудівної політики
НДПІмістобудування


1.3
ДБН “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при плануванні територій (територіальна ОВНС). Основні положення”

ІV кв.

Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
Діпромісто
УкрНДІІНТВ


1.4.
"Типові місцеві правила забудови населених пунктів"
ІV кв.
Управління містобудівної політики
Ін-т урбаністики


1.5.
Проект ДБН “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Загальні принципи забезпечення надійності і безпеки будинків, споруд, будівельних конструкцій і основ”

ІV кв.

Державна архітектурно-будівельна інспекція
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
УкрНДІПСК


1.6
ДБН “Науково-технічний супровід будівництва технічно складних об’єктів”
ІУ кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
НДІБК


1.7.
ДБН "Заклади соціального захисту населення"
2002-2003
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
КиївЗНДІЕП
КиївНДІТІАМ


1.8.
ДБН "Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків перших масових серій"
ІV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
НДІпроектреконструкція


1.9.
ДБН “Навантаження і впливи. Норми проектування”

ІV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
УкрНДІпроектстальконструкція

1.10.
ДБН “Сталеві конструкції. Норми проектування”

ІV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
УкрНДІпроектстальконструкція


1.11.
ДБН “Будівельна теплотехніка “ (на заміну СНіП 11-3-79*) - І редакція

2002-2003
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
НДІБК


1.12.
ДБН „Житлові будинки і комплекси”
ІV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
укрНДІПцивільсільбуд


1.13.
ДБН “Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря”

2002-2003
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
КНУБА


1.14.
ДБН “Внутрішній водопровід і каналізація будинків та інших споруд”

2002-2003
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
УкрНДІводоканалпроект


1.15.
ДБН “Холодильні будівлі та установки”


ІV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
Укрхолод


1.16.
ДБН “Проектування електропостачання промислових підприємств”
ІV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
Київпромелектропроект


2.
Підготувати до затвердження нормативні документи і стандарти:
2.1.
ДБН "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
ІV кв.
Управління науково-технічної політики у будівництві
Управління та Відділи Комітету, КиївЗНДІЕП


2.2.
ДБН “Проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва”
IV кв.
Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
ЦС Укрінвестекспертиза


2.3.
Зміни до ДБН А.2.3-1-99 “Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення”
ІІІ-ІV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС2.4.
ДБН В.1.1”Захист від пожежі будинків і споруд. Пожежно-технічна класифікація та загальні вимоги”


ІІІ кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
УкрНДІПБ МВС України


2.5.
ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади"
IV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
КиївЗНДІЕП


2.6.
ДБН "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди"
ІV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
КиївЗНДІЕП


2.7.
ДБН “Ремонт та підсилення несучих будівельних конструкцій та основ промислових будівель і споруд, що експлуатуються”

ІІІ кв.

Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
НДІБВ


2.8.
ДБН “Споруди і заходи з інженерного захисту берегів морів і водосховищ”
ІV кв.
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
ЦНТП “Інжзахист”


2.9.
ДБН “Електричні кабельні системи опалення”

ІV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
Київпромелектропроект


2.10.
“Порядок проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об`єктів архітектури”

IV кв.
Відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності
НДІБВ


2.11.
“Положення про архітектурно-будівельну атестаційну комісію та практичне його запровадження”

IV кв.
Відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності
Національна спілка архітекторів України

2.12.
Нову редакцію „Порядку консервації та розконсервації об’єктів будівництва”

IV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу


3.
Розробити методичні документи:
3.1.
Типові умови договору підряду (контракту ) у будівництві
IV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу


3.2.
Доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників у будівництві (випуск 64) кваліфікаційними характеристиками нових професій і пропозицій щодо внесення змін і доповнень до ДКХП (ДК 003-95), випуск 64

ІV квартал
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

3.3.
Методичні рекомендації з перегляду єдиних норм затрат часу на виконання будівельно-монтажних робіт з їх експериментальним опробуванням

IV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

3.4.
Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт в умовах дії національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

ІІІ кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

3.5
Проект «Переліку важких робіт та робіт, виконуваних у будівництві з шкідливими умовами праці, зайнятість на яких дає право на оплату праці за підвищеними тарифними ставками»

ІV кв.
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

3.6.
Рекомендації з оцінки техніко-економічної ефективності реконструкції житлових будинків перших масових серій і термінів окупності їх витрат
ІV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
НДІБВ


4.
Підготувати до затвердження методичні документи:
4.1.
Систему економічних показників ефективності застосування різних методів реконструкції житлових будинків
ІV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
НДІБВ


4.2.
Рекомендації щодо формування мережі навчально-виховних закладів та реконструкції дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл у зв(язку з реформуванням загальної середньої освіти

ІІІ кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
КиївЗНДІЕП


4.3.
Технічні вирішення уніфікованих конструктивних систем мансардних поверхів та утеплення зовнішніх захисних конструкцій житлових будинків (стін, вікон, балконів)
ІV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
НДІпроектреконструкція


4.4.
Конcтруктивно-технологічні вирішення реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем
ІV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
НДІпроектреконструкція


4.5.
Інвестиційні показники проведення енергозберігаючих заходів на огороджувальних конструкціях житлових будинків перших масових серій
ІV кв.
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
НДІпроектреконструкція
Додаток 4

ПЕРЕЛІК
семінарів, конференцій, виставок та інших науково-технічних заходів,
які проводитимуться Держбудом або за його участю у 2002 році

№ п\п
Тема конференції, семінару, виставки
Відповідальні виконавці
Терміни прове-дення
Місце проведення1
Республіканський семінар-на-рада “Основні напрями ефективної взаємодії місцевих органів містобудування та архітектури, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування"

Управління містобудівної політики
Управління містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Спілка архітекторів
Українська академія архітектури

жовтень
м. Івано-Франківськ

2
Семінар-нарада “Особливості нормативної бази щодо захисту від пожежі будинків і споруд”

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
УкрНДІПБ МВС України
КиївЗНДІЕП
УкрНДІПцивільсільбуд

листопад
м. Київ

3
Науково-практична конференція “Інженерний захист морського узбережжя”
Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
ТОВ “Знання”
ЦНТП “Інжзахист”
НДІБК

вересень
м. Ялта

4
Республіканський семінар-нарада “Організаційні засади розроблення та впровадження містобудівної документації у сучасних умовах”

Управління містобудівної політики
Діпромісто

листопад-грудень
м. Київ

5
Виставка кращих будинків і комплексів житлово-цивільного призначення, збудованих та прийнятих в експлуатацію у 2001 році в Україні

Державна архітектурно-будівельна інспекція
НДІБВ
ІІІ кв.
м. Київ

6
Семінар “


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 269


Похожие документы

Генерация: 0.464 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.002 сек.