ДСТУ Б В.2.7-139:2007 (ЕN 1304:1998, МОD). Будівельні матеріали. Черепиця полімерпіщана. Технічні умови


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Будівельні матеріали


ЧЕРЕПИЦЯ ПОЛІМЕРПІЩАНА
Технічні умови


ДСТУ Б В.2.7-139:2007 (ЕN 1304:1998, МОD)
Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )
Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України 2008ПЕРЕДМОВА 

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" 
РОЗРОБНИКИ: Н.П’ятигорська (керівник розробки), В.Сай, канд.техн.наук, Л. Супрун, О.Шляковська 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінрегіонбуду України від 21 січня 2008 р. № 20 з 2008-07-01. 

3 Національний стандарт відповідає ЕN 1304:1998 "Clay roofing tiles and fittings – Product definitions and specifications" (Черепиця покрівельна з глини для мурування внапусток – Терміни та визначення понять і технічні умови на продукцію) у частині призначення продукції Ступінь відповідності – модифікований (МОD) 

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2008 
Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України Державне підприємство "Укрархбудінформ"
НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей стандарт прийнятий зі змінами на території України ЕN 1304:1998 (Черепиця покрівельна з глини для мурування внапусток – Терміни та визначення понять і технічні умови на продукцію). 
Базова організація з науково-технічної діяльності у сфері будівництва, промисловості будiвельних матеріалів, архітектури і містобудування – Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів" – відповідальна за цей стандарт. 

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України. 
У переліку чинних нормативних документів Європейського союзу відсутній нормативний документ, що регламентував би вимоги до полімерпіщаної черепиці. Нормативний документ Європейського союзу на подібну продукцію за винятком сировинного складу – це ЕN 1304:1998 (Черепиця покрівельна з глини для мурування внапусток – Терміни та визначення понять і технічні умови на продукцію). 

Національний стандарт містить значні зміни відносно ЕN 1304:1998, обумовлені конкретними потребами промисловості України. Стандарт Європейського союзу поширюється на керамічну черепицю, а за побудовою, викладенням та оформленням не відповідає вимогам Національної стандартизації України і не може бути прийнятий як ідентичний, тотожний чи прийнятий перекладом. 

У зв’язку з численними і значними змінами та з метою створення умов для зручності в користуванні розробники вважають недоцільним за текстом національного стандарту долучати написи "Національний відхил" або "Національне пояснення". Перелік змін з обґрунтуванням наведено в національному додатку Б. 

Стандарт розроблено у зв’язку з тим, що в Україні не існує будь-якого нормативного документа національного рівня на полімерпіщану черепицю, – матеріал, який сьогодні широко використовується у будівництві. Тим часом існує численна кількість технічних умов, за якими підприємства та приватні підприємці виготовляють полімерпіщану черепицю. Технічні умови в кожному окремому випадку є власністю розробника (виробника) і недоступні широкому колу проектних організацій, будівельних організацій чи забудовників для ознайомлення з технічними та експлуатаційними характеристиками продукції, яка на сьогоднішній день на ринку України має великий попит у споживачів, у тому числі індивідуальних забудовників. 

Основною перевагою виробництва полімерпіщаної черепиці є можливість використання вторинної полімерної сировини відповідно до  ДСТУ 2731-94. Використання вторинних сировинних матеріалів, запаси яких є практично необмеженими в усіх регіонах України, дозволяє також вирішувати питання великої соціальної значущості – утилізування вторинних полімерних матеріалів. 

Однією з переваг виробництва є простота і ергономічність технологічного процесу, в якому з трьох-чотирьох компонентів, основними з яких є пісок, полімерна сировинна маса та барвники, виготовляють черепицю. Полімерна маса може бути кольоровою або забарвлення здійснюють за рахунок фарбування формовочної композиції. Технологічний цикл формування триває не більше трьох-п’яти хвилин в одномісній або багатомісній формі за агрегатною технологією, що обумовлює незначні виробничі площі для установки, високу продуктивність, простоту керування установкою. Дуже важливим є те, що цей спосіб дозволяє створювати широку гаму архітектурного оздоблення покрівель з використання різних за кольором елементів. 

Стандарт передбачає можливість використання поряд з вітчизняними сировинними матеріалами їх імпортних аналогів. Крім того, видання національного стандарту гарантує доступність його для ознайомлення проектними організаціями, будівельниками і потенційними замовниками для прийняття ефективного рішення при визначенні виду матеріалу для влаштування покрівель будинків і споруд. 

Стандарт передбачається розробити модифікованим до EN 1304:1998 (Черепиця покрівельна з глини для мурування внапусток – Терміни та визначення понять і технічні умови на продукцію), виходячи з того, що використання всіх видів черепиці – керамічної, бетонної, полімерпіщаної – аналогічне незалежно від складу. 

Фізико-технічні показники полімерпіщаної черепиці, передбачені цим стандартом, знаходяться на рівні відповідних показників призначення керамічної та бетонної черепиці і перевищують вимоги EN 1304:1998, зокрема, за руйнівним навантаженням. Досвід вітчизняних виробників підтверджує можливість включення до стандарту вимог до руйнівного навантаження на рівні не менше 1,5 кН. 
Що стосується широкої номенклатури форм та типорозмірів керамічної та бетонної черепиці, яка присутня у вітчизняних нормативних документах, то, оскільки полімерпіщану черепицю виготовляють сьогодні практично однієї стандартної форми та дуже близьких за значеннями розмірів, розробники вважають за доцільне не конкретизувати у стандарті розміри полімерпіщаної черепиці. Виробники виготовляють черепицю, номінальні розміри якої визначаються розмірами прес-форм. Ці параметри погоджуються між виробником і замовником, а гранично-допустимі відхилення від номінальних розмірів наведені в стандарті. 

ЗМІСТ
   
С. 

1    Сфера застосування     1 
2    Нормативні посилання     1 
3    Терміни та визначення понять    5 
4    Класифікація     5 
5    Технічні вимоги   5 
5.1 Основні параметри і розміри     5 
5.2 Фізико-технічні характеристики черепиці     7 
5.3 Вимоги до сировинних матеріалів     7 
5.4 Комплектність     7 
6     Вимоги безпеки     8 
7    Вимоги охорони довкілля, утилізування     9 
8    Маркування     9 
9    Пакування     9 
10    Правила транспортування та зберігання     10 
11    Методи контролювання     10 
12    Правила приймання     11 
13    Правила влаштування, експлуатування, ремонту     12 
14    Гарантії виробника     12 

Додаток А     Загальний вигляд черепиці     13 

Національний додаток Б     Обґрунтування відмінності структури і вимог стандарту відносно EN 1304:1998    14 


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
ЧЕРЕПИЦЯ ПОЛІМЕРПІЩАНА Технічні умови
Строительные материалы
ЧЕРЕПИЦА ПОЛИМЕРПЕСЧАНАЯ Технические условия
Building materials
POLYMER-SAND TILES AND FITTINGS Specifications


Чинний від 2008-07-01 

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт поширюється на черепицю полімерпіщану, яку виготовляють із полімерної композиції з наповнювачами та барвниками методом термопластичного пресування. 

1.2 Черепицю полімерпіщану (далі – черепицю) призначено для влаштування скатних покрівель згідно з ДБН В.2.6-14 при будівництві, ремонті або реконструкції житлових, громадських та промислових будівель і споруд. 

1.3 Вид кліматичного виконання черепиці відповідно до ГОСТ 15150 – У1. 

1.4 Черепицю використовують у будівлях ступенів вогнестійкості ІІІ,  ІІІа, ІІІб, IV, IVa, V відповідно до ДБН В.1.1-7. 

1.5 Стандарт придатний для підтвердження відповідності черепиці. Підтвердження відповідності здійснюють шляхом сертифікації. 

1.6 Обов’язкові вимоги до якості черепиці, що забезпечують її нешкідливість для життя, здоров’я і майна населення та охорону довкілля, викладені в розділах 7, 8. 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДСТУ 1438-94 Пігменти для фарб. Загальні технічні умови 
ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування 
ДСТУ 2731-94 Сировина полімерна вторинна. Порядок збирання, зберігання і перероблення відходів 
ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги 
ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Загальні технічні вимоги 
ДСТУ Б А.1.1-16-94 ССНБ. Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення 
ДСТУ Б В.2.7-6-94 Будівельні матеріали. Черепиця бетонна. Технічні умови 
ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість 
ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови 
ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови 
ДСТУ Б В.2.7-42-97 Будівельні матеріали. Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів 
ДСТУ Б В.2.7-76-98 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови 
ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва 
ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні 
ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об`єктів будівництва 
ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення 
ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд 
ДБН Г.1-4-95 Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві 
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки) 
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги) 
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони) 
ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення) 
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки) 
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки) 
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки) 
ГОСТ 12.3.030-83 ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности (ССБП. Перероблення пластичних мас. Вимоги безпеки) 
ГОСТ 12.3.040-86 ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности (ССБП. Будівництво. Роботи покрівельні і гідроізоляційні. Вимоги безпеки) 
ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови) 
ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови) 
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги) 
ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови) 
ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП. Протигази промислові фільтрувальні. Технічні умови) 
ГОСТ 12.4.162-85 ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Взуття спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від механічних дій. Загальні технічні вимоги і методи випробувань) 
ГОСТ 17.2. 1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом) 
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) 
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю) 
ГОСТ 2912-79 Хрома окись техническая. Технические условия (Хрому оксид технічний. Технічні умови) 
ГОСТ 4579-79 Красители органические. Пигмент зеленый. Технические условия (Барвники органічні. Пігмент зелений. Технічні умови) 
ГОСТ 5691-77 Красители органические. Пигмент желтый светопрочный. Технические условия (Барвники органічні. Пігмент жовтий світлостійкий. Технічні умови) 
ГОСТ 5975-80 Красители органические. Хризофенин. Технические условия (Барвники органічні. Хризофенин. Технічні умови) 
ГОСТ 6220-76 Красители органические. Пигмент голубой фталоцианиновый. Технические условия (Барвники органічні. Пігмент блакитний фталоціаніновий. Технічні умови) 
ГОСТ 6392-74 Красители органические. Индиго. Технические условия (Барвники органічні. Індиго. Технічні умови) 
ГОСТ 7195-75 Красители органические. Пигмент красный Ж. Технические условия (Барвники органічні. Пігмент червоний Ж. Технічні умови) 
ГОСТ 7536-80 Красители органические. Тиоиндиго черный П. Технические условия (Барвники органічні. Тіоіндіго чорний П. Технічні умови) 
ГОСТ 7885-86 Углерод технический для производства резины. Технические условия (Вуглець технічний для виробництва гуми. Технічні умови) 
ГОСТ 8135-74 Сурик железный. Технические условия (Сурик залізний. Технічні умови) 
ГОСТ 8567-73 Красители органические. Пигмент алый. Технические условия (Барвники органічні. Пігмент червоний. Технічні умови) 
ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони плоскі. Загальні технічні умови) 
ГОСТ 9570-84 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия (Піддони ящикові і стоякові. Загальні технічні умови) 
ГОСТ 11364-80 Красители органические. Хромовый черный О. Технические условия (Барвники органічні. Хромовий чорний О. Технічні умови) 
ГОСТ 11583-74 Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты (Матеріали полімерні будівельні оздоблювальні. Методи визначення кольоростійкості під дією світла, рівномірності забарвлення і світлоти) 
ГОСТ 11826-77 Краски масляные и пентамасляные художественные. Технические условия (Фарби масляні і пентамасляні художні. Технічні умови) 
ГОСТ 11827-77 Диазоль алый К и диазоль розовый О. Технические условия (Діазоль яскраво червоний К і діазоль рожевий О. Технічні умови) 
ГОСТ 13553-78 Красители органические. Прямой желтый светопрочный О. Технические условия (Барвники органічні. Прямий жовтий світлостійкий О. Технічні умови) 
ГОСТ 14039-78 Е Поливинилхлорид эмульсионный. Технические условия (Полівінілхлорид емульсійний. Технічні умови) 
ГОСТ 14091-78 Красители органические. Хромовый ярко-красный 2С и хромовый темно-синий. Технические условия (Барвники органічні. Хромовий яскраво-червоний 2С і хромовий темно-синій. Технічні умови) 
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів) 
ГОСТ 14332-78 Поливинилхлорид суспензионный. Технические условия (Полівінілхлорид суспензійний. Технічні умови) 
ГОСТ 14842-78 Красители органические. Пигмент бордо. Технические условия (Барвники органічні. Пігмент бордо. Технічні умови) 
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища) 
ГОСТ 16336-77 Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Технические условия (Композиції поліетилену для кабельної промисловості. Технічні умови) 
ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия (Поліетилен високого тиску. Технічні умови) 
ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия (Поліетилен низького тиску. Технічні умови) 
ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови) 
ГОСТ 20259-80 Контейнеры универсальные. Общие технические условия (Контейнери універсальні. Загальні технічні умови) 
ГОСТ 20282-86 Полистирол общего назначения. Технические условия (Полістирол загального призначення. Технічні умови) 
ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги) 
ГОСТ 22648-77 Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей (Пластмаси. Методи визначення гігієнічних показників) 
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення) 
ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри і розміри) 
ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления (Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Елементи заводського виготовлення) 
ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия (Поліпропілен і сополімери пропілену. Технічні умови) 
ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних дій. Технічні умови) 
ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних дій. Технічні умови) 
ГОСТ 29231-91 Шнуры. Технические условия (Шнури. Технічні умови) 
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кондиціювання) 
СНиП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві) 
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок 
НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні 
НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Визначення категорій будівель і споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою) 
ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку 
ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації 
ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень 
ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами 
ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення 
СанПиН 12-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве (Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті) 
СанПиН 6027 А-91 Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве. Гигиенические требования (Санітарні правила і норми щодо застосування полімерних матеріалів в будівництві. Гігієнічні вимоги) 
СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання) 

3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 
Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять 

3.1 черепиця 
Покрівельний штучний керамічний, бетонний або полімерпіщаний матеріал, виготовлений із випаленої глини, цементно-піщаного розчину або з полімерно-піщаної суміші. 
Примітка. Визначення запозичене з ДСТУ Б А.1.1-16 та доповнене визначенням полімерпіщаної черепиці. 

3.2 рядова черепиця 
Виріб, призначений для покриття схилів даху будівель і споруд (ДСТУ Б А.1.1-16) 

3.3 гребенева черепиця 
Виріб, призначений для покриття гребенів і ребер даху (ДСТУ Б А.1.1-16) 

3.4 добірний елемент 
Виріб, призначений для улаштування покрівлі на краях даху або на фрагментах складної форми 

3.5 лицьова поверхня 
Поверхня, якою черепиця укладається догори під час улаштування покрівлі (ДСТУ Б А.1.1-16) 

3.6 покривна поверхня 
Поверхня виробу, яку видно при укладанні його в покрівлю (ДСТУ Б А.1.1-16) 

3.7 поверхня черепиці, що перекриває 
Поверхня виробу, яка укладається на сусідній виріб під час установлення в покрівлю (ДСТУ Б А.1.1-16) 


3.8 поверхня черепиці, що перекривається 
Поверхня виробу, на яку укладається сусідній виріб під час установлення у покрівлю (ДСТУ Б А.1.1-16) 

3.9 покривні розміри 
Довжина і ширина лицьової поверхні черепиці в укладеній покрівлі (ДСТУ Б А.1.1-16). 

4  КЛАСИФІКАЦІЯ 

4.1 Черепицю залежно від форми і призначення при влаштуванні покрівлі поділяють на групи: 
– ЧР – черепиця рядова; 
– ЧГ – черепиця гребенева; 
– ЧД – добірні елементи. 

4.2 Рядова та гребенева черепиця повинна мати відповідну до групи форму та геометричні розміри, що відповідають робочим кресленням виробника. Загальний вигляд рядової і гребеневої черепиці наведено в додатку А. Добірні елементи за формою і розмірами повинні відповідати каталогу виробника та робочим кресленням, затвердженим в установленому порядку. 

4.3 Умовна познака черепиці під час замовлення та в іншій документації повинна складатись із назви продукції (черепиця полімерпіщана), торгової марки виробника, зареєстрованої в установленому порядку (за наявності), познаки групи, габаритних розмірів рядової або гребеневої черепиці за довжиною та шириною в міліметрах, розділених знаком "х", назви виду добірних елементів відповідно до каталогу виробника, назви кольору черепиці відповідно до каталогу кольорів виробника та познаки цього стандарту. 
Приклад умовної познаки рядової черепиці завдовжки 400 мм, завширшки 310 мм червоного кольору: 
"Черепиця полімерпіщана "(торгова марка)" ЧР (400х310) червона ДСТУ Б В.2.7-139:2007". 

5  ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

5.1 Основні параметри і розміри 

5.1.1 Черепиця являє собою формовані вироби відповідної зразкам-еталонам та робочим кресленням виробника форми. 

5.1.2 Черепиця може виготовлятись будь-якого кольору. 
Колір черепиці характеризують основним кольором з урахуванням найсвітлішого і найтемнішого відтінків у межах визначеного кольору. 
Зовнішній вигляд, колір, інтенсивність та рівномірність забарвлення черепиці повинні відповідати зразкам-еталонам виробника відповідно до кольору, обумовленого угодою на поставку продукції. 
Зразки-еталони повинні бути затверджені у встановленому порядку та зберігатись разом з каталогом кольорів на підприємстві-виробнику. 
Добірні елементи за формою і розмірами повинні відповідати робочим кресленням виробника. 

5.1.3 Поверхня черепиці повинна бути рівною, гладенькою, без напливів, жолоблення, тріщин, відлущення чи інших дефектів, видимих неозброєним оком. 

5.1.4 Черепиця повинна мати на зломі однорідну структуру без сторонніх включень. 

5.1.5 На одній черепиці дефекти зовнішнього вигляду не повинні перевищувати величин, наведених в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Назва показника
Граничне значення

Викривлення поверхні черепиці або ребер, мм, не більше 
3

Відбитості або зім’яття одного з кутів чи ребер завдовжки, мм, не більше 
5

Відбитості або зім’яття шипа, не більше 
1/4 висоти

Глибина пошкодження кутів і ребер, мм, не більше 
2

5.1.6 Рядову та гребеневу черепицю виготовляють з отворами для кріплення цвяхами до риштування при влаштуванні покрівлі. Кількість отворів у рядовій черепиці – не менше 2 шт., у гребеневій – 1 шт. 
Наявність та кількість отворів у добірних елементах визначаються виробником та зазначаються в робочих кресленнях. 

5.1.7 Геометричні параметри черепиці 

5.1.7.1 Номінальні розміри черепиці повинні бути визначені виробником у робочих кресленнях, але не повинні перевищувати за довжиною 500 мм, за шириною 400 мм, за висотою 15 мм. Відхили від номінальних розмірів не повинні перевищувати гранично-допустимих відхилів, наведених в таблиці 2. 

Таблиця 2     
У міліметрах 
Група
Граничні відхили від номінальних розмірів


габаритних
покривних
діаметра отворів для кріплення (d)


довжина (L)
ширина (B/В1)
висота (Н)
довжина (Lп)
ширина (B1)


ЧР
±3
±2/–
±1
±5
±3
±0,5

ЧГ
±2
±2/±2
±1
±5

±0,5

Примітка 1. Граничні відхили від номінальних розмірів добірних елементів повинні бути наведені в робочих кресленнях виробника. 


5.1.7.2 Глибина пазів черепиці повинна бути не менше 4 мм. 

5.1.7.3 Висота країв виступів (шипів) повинна бути не менше 13 мм. 

5.1.7.4 Висота поперечного гребеня повинна відповідати висоті шипів, а форма шипів – формі поперечного профілю черепиці. 

5.1.7.5 Відхилення від площинності лицьової поверхні черепиці не повинне бути більше 2 мм. 

5.1.7.6 Краї черепиці повинні бути рівними. Відхилення від прямолінійності ребер не повинно бути більш ніж 2 мм. 

5.2 Фізико-технічні характеристики черепиці 

5.2.1 Фізико-технічні показники черепиці повинні відповідати вимогам, наведеним в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Назва показника
Норма для групи
Метод контролювання


ЧР
ЧГ
ЧД


Руйнівне навантаження при згині, кН (кгс), не менше 
1,5 (150)
ДСТУ Б В.2.7-6

Водопоглинання, % за масою, не більше 
2,0
ДСТУ Б В.2.7-42

Водонепроникність, год, не менше 
24
ДСТУ Б В.2.7-6

Морозостійкість, циклів, не менше 
50
ДСТУ Б В.2.7-42

Кольоростійкість, порогів, не більше 
4
ГОСТ 11583

Маса однієї черепиці в сухому стані, кг, не більше 
2,2
1,55
ДСТУ Б В.2.7-6

Маса черепиці на 1 м2 покриття, кг, не більше 
22,0

ДСТУ Б В.2.7-6

Маса в насиченому водою стані, кг, не більше: 
– однієї черепиці 
– 1 м2 покриття 
– 1 пог. м черепиці 

2,24
22,4


1,58

6,3

1,58


ДСТУ Б В.2.7-6

Примітка 1. Кількість рядової черепиці на 1 м2 покрівлі – (9 – 10) шт.  
Примітка 2. Кількість гребеневої черепиці на 1 пог. м покрівлі – (3 – 4) шт. 


5.3 Вимоги до сировинних матеріалів 

5.3.1 Для виготовлення черепиці слід використовувати сировинні матеріали, що дозволені до використання за призначенням органом державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України та відповідають вимогам чинних в Україні нормативних документів: 
– сировина полімерна вторинна згідно з ДСТУ 2731; 
– гранульовані матеріали з поліетилену відповідно до ГОСТ 16336, ГОСТ 16337, ГОСТ 16338; 
– гранульовані матеріали з поліпропілену відповідно до ГОСТ 26996; 
– гранульовані матеріали з полістиролу відповідно до ГОСТ 20282; 
– гранульовані матеріали з полівінілхлориду відповідно до ГОСТ 14039, ГОСТ 14332; 
– пісок природний з модулем крупності від 1,0 до 3,0 згідно з   ДСТУ Б В.2.7-32, ДСТУ Б В.2.7-33, ДСТУ Б В.2.7-76; 
– барвники і пігменти неорганічні або органічні, що відповідають ДСТУ 1438, ГОСТ 2912, ГОСТ 4579, ГОСТ 5691, ГОСТ 5975, ГОСТ 6220, ГОСТ 6392, ГОСТ 7195, ГОСТ 7536, ГОСТ 7885, ГОСТ 8135, ГОСТ 8567, ГОСТ 11364, ГОСТ 11826, ГОСТ 11827, ГОСТ 13553, ГОСТ 14091, ГОСТ 14842. 

5.3.2 Допускається використовувати інші сировинні матеріали, що відповідають вимогам чинних в Україні нормативних документів, не погіршують якості черепиці, супроводжуються документом про якість підприємства-виробника та дозволені до використання органом державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України. 

5.4 Комплектність 

5.4.1 Черепиця повинна поставлятись комплектно відповідно до замовлення споживача. 

5.4.2 До комплекту поставки черепиці повинні входити: 
– черепиця відповідної до замовлення групи, кольору в кількості, вказаній у замовленні; 
– засоби спожиткового і транспортного пакування; 
– документ про якість черепиці; 
– специфікація замовлення (за наявності); 
– вказівки з улаштування покрівлі, розроблені виробником черепиці; 
– копія сертифіката відповідності (за умови сертифікації черепиці). 

6  ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 

6.1 Сировинні матеріали та черепиця повинні зберігатись у спеціально відведених для цього приміщеннях згідно з вимогами супровідних документів на відповідні матеріали та відповідно до ГОСТ 12.3.002. 

6.2 Черепиця повинна відповідати вимогам СанПиН 6027 А. Кожен виробник повинен мати висновок органу державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України на використання черепиці за призначенням (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи). 

6.3 Кожен виробник повинен визначати групу горючості черепиці згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, токсичність продуктів горіння відповідно до ГОСТ 12.1.044. Випробування необхідно проводити при постановці продукції на виробництво та при зміні сировинного складу. 

6.4 Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони при виготовленні черепиці не повинен перевищувати норм гранично-допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин згідно з ГОСТ 12.1.005 і ГОСТ 12.3.030. 

6.5 Контроль вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється уповноваженими органами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України. 
У процесі виробництва в повітря робочої зони можуть виділятись залежно від полімерної сировини хімічні речовини відповідно до ГОСТ 12.1.005 і ГОСТ 12.3.030. Гранично-допустимі концентрації, клас небезпеки та методи визначення в повітрі робочої зони хімічних речовин зазначені в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Назва шкідливої речовини
ГДК р.з., мг/м3
Клас небезпеки
Методичні вказівки на методи визначення*

Пісок
6,0
4
МУ 4436

Полівінілхлорид
6,0
3
МУ 4436

Поліпропілен
10,0
3
МУ 4436

Поліетилен
10,0
4
МУ 4436

Формальдегід
0,5
2
МУ 4591

Ацетальдегід
5,0
3
ГОСТ 22648

Кислота оцтова
5,0
3
МУ 4592

Вуглецю оксид
20,0
4
МУ 1640

Вініл хлористий
1,0
1
МУ 4174

Водень хлористий
5,0
2
МУ 1645

Ефіри фталевої кислоти
0,5
2
МУ 2222

Стирол
10,0

МУ 4167

* Допускається застосовувати інші методики, затверджені МОЗ України. 


6.6 При виробництві, навантажуванні, розвантажуванні, зберіганні черепиці необхідно дотримуватись вимог безпеки згідно з ДСТУ 3273,   ГОСТ 12.1.004 та ГОСТ 12.3.009. 

6.7 Загальні вимоги до виробничих процесів і технологічного обладнання повинні відповідати ГОСТ 12.3.030, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.2.003,   СП 1042, ДСН 3.3.6.039. 

6.8 Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042. 

6.9 Виробничі та санітарно-побутові приміщення повинні бути оснащені питною водою відповідно до ГОСТ 2874. 

6.10 Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати гранично-допустимих значень згідно з ДСН 3.3.6.037, ГОСТ 12.1.003. 

6.11 Освітленість робочих місць при виготовленні черепиці повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-28. 

6.12 Для індивідуального захисту робітники, зайняті на виробництві черепиці та на вантажно-розвантажувальних роботах, повинні бути забезпечені: 
– спецодягом – згідно з ГОСТ 27574, ГОСТ 27575; 
– спецвзуттям – згідно з ГОСТ 12.4.162; 
– засобами індивідуального захисту органів дихання – згідно з ДСТУ ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.028; 
– рукавицями – згідно з ГОСТ 12.4.010; 
– окулярами – згідно з ГОСТ 12.4.013; 
– протигазами марки А, БКФ або М згідно з ГОСТ 12.4.121 – для використання в аварійних ситуаціях. 

6.13 Виробничі приміщення повинні бути обладнані опаленням та системами припливно-витяжної вентиляції згідно з вимогами ГОСТ 12.4.021, СНиП 2.04.05. 

6.14 Рівень ефективної сумарної питомої активності природних радіонуклідів в сировинних матеріалах природного походження згідно з ДБН В.1.4-1.01 не повинен перевищувати 370 Бк/кг. Контроль здійснюють виробники природних сировинних матеріалів згідно з ДБН В.1.4-2.01 та підтверджують результати контролю відповідним документом про якість. 

6.15 За пожежною безпекою виробничі дільниці повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004 та НАПБ А.01.001. 
Категорія виробничих приміщень за пожежною небезпекою В згідно з НАПБ Б 07.005, зона класу – П–ІІа згідно з НПАОП 40.1-1.32. 

6.16 У разі виникнення пожежі на виробництві для гасіння слід застосовувати воду, вогнегасні порошки, пісок, а також первинні засоби пожежогасіння. 

7  ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗУВАННЯ 

7.1 Концентрація шкідливих хімічних речовин в атмосферному повітрі за межами нормативної санітарно-захисної зони не повинна перевищувати норм гранично-допустимих концентрацій, встановлених ДСП 201. 

7.2 Вміст шкідливих речовин у ґрунтах на території виробництва не повинен перевищувати норм відповідно до вимог СанПиН 12-128-4433. 

7.3 Встановлення допустимих викидів шкідливих речовин у довкілля і класифікацію викидів за складом здійснюють відповідно до вимог ГОСТ 17.2.1.01 і ГОСТ 17.2.3.02 

7.4 При виготовленні черепиці відходи сировини, що придатні для повторної переробки, повертають на переробку в технологічному циклі. 

7.5 Непридатні для повторного використання відходи складають в спеціально організованих місцях та утилізують відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029. 

8  МАРКУВАННЯ 

8.1 На лицьовій поверхні черепиці, що перекривається, або на зворотній поверхні черепиці тавром або фарбою, що не змивається, повинне бути нанесене маркування – товарний знак підприємства-виробника. 

8.2 На кожну пачку, кожний піддон та контейнер прикріплюють етикетку з маркуванням, що відповідає вимогам ГОСТ 14192 та містить: 
– найменування, товарний знак і адресу підприємства-виробника; 
– найменування та умовну познаку черепиці; 
– кількість продукції в упаковці (шт./м2 рядової; шт./пог.м гребеневої, шт. добірних елементів); 
– номер партії і дату виготовлення; 
– гарантійний термін зберігання; 
– для сертифікованої черепиці – знак відповідності згідно з ДСТУ 2296. 

8.3 Маркування здійснюють українською мовою. При відвантаженні черепиці за межі України маркування додатково виконують мовою, передбаченою контрактом, і наносять напис "Виготовлено в Україні". 

9  ПАКУВАННЯ 

9.1 Черепицю запаковують у пачки та перев’язують шпагатом згідно з ГОСТ 17308, шнуром – згідно з ГОСТ 29231 або спеціальною синтетичною стрічкою, що забезпечує міцність пакування. 
Способи укладання черепиці в пачки та перев’язування при пакуванні, а також кількість черепиці в одній пачці повинні відповідати наведеним в технологічних регламентах виробників. 

9.2 Маса однієї пачки не повинна перевищувати 20 кг. 

9.3 Допускається складання пачок із черепицею не більше ніж у п’ять рядів за висотою. 

9.4 Рядову черепицю при пакуванні пачками складають у вертикальному положенні на піддони згідно з ГОСТ 9078, ГОСТ 9570 або в контейнери відповідно до ГОСТ 20259. Черепиця повинна бути укладена щільно одна до одної з метою запобігання вільному переміщенню її при транспортуванні. 

9.5 На одному піддоні чи в одному контейнері повинна бути черепиця однієї групи, одних розмірів та одного кольору. За вимогою споживача допускається комплектувати на одному піддоні чи в контейнері черепицю різних груп відповідно до комплектності постачання. 

9.6 Транспортні пакети формують згідно з ГОСТ 21650 та ГОСТ 24597. 
Маса брутто транспортного пакета повинна бути не більше 1000 кг. 

9.7 За узгодженням із споживачем допускається відвантажувати черепицю в пачках або застосовувати інші засоби пакування за відповідними нормативними документами, які забезпечують збереження якості черепиці при транспортуванні та зберіганні. 

10  ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

10.1 Транспортування черепиці в запакованому стані здійснюють усіма видами транспорту із дотриманням правил перевезення вантажів, що діють на відповідному виді транспорту, та умов, які забезпечують механічне навантаження і розвантаження продукції. 

10.2 Допускається навантаження і розвантаження черепиці виконувати вручну. При цьому навантаження черепиці навалом і вивантаження скиданням забороняється. 

10.3 За узгодженням зі споживачем допускається відвантаження черепиці автотранспортом без контейнерів та піддонів. При цьому черепицю укладають за довжиною вздовж кузова із запобіганням вільному переміщенню пачок у транспортному засобі.  

10.4 Транспортування та зберігання черепиці здійснюють згідно з  ДБН Г.1-4. При транспортуванні і вантажно-розвантажувальних роботах необхідно дотримуватись заходів, що забезпечують збереження черепиці від механічних пошкоджень та забруднення. 

10.5 Черепицю зберігають на рівній основі в складських приміщеннях або під навісами окремо за групами та кольором у контейнерах, на піддонах або на підкладках. 

10.6 При зберіганні черепиці на підкладках кількість рядів пачок з черепицею за висотою не повинна перевищувати п’яти. 

10.7 При зберіганні піддони чи контейнери з черепицею можуть встановлюватись не більше ніж у два ряди за висотою, при цьому маса верхнього піддона чи контейнера повинна бути рівномірно розподілена по всій поверхні черепиці нижнього ряду за допомогою дерев’яних щитів. 

10.8 Умови зберігання черепиці – згідно з ГОСТ 15150 – 4 Ж2. 

11  МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 

11.1 Якість сировинних матеріалів повинна бути засвідчена документами про якість відповідних матеріалів та контролюватися при вхідному контролі згідно з ГОСТ 24297. 

11.2 Зовнішній вигляд черепиці, колір, якість поверхні, структуру, руйнівне навантаження, водонепроникність, масу однієї черепиці, масу одного квадратного метра рядової черепиці та масу одного погонного метра гребеневої черепиці визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-6. 

11.3 Правильність геометричної форми, геометричні параметри черепиці контролюють згідно з ДСТУ Б В.2.7-6 та ГОСТ 26433.1. 

11.4 Водопоглинання черепиці визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-42 у воді з температурою (20±5) оС. 

11.5 Морозостійкість черепиці визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-42. Випробування проводять при об’ємному заморожуванні зразків. Оцінку здійснюють за зовнішнім виглядом. При огляданні зразків після випробувань на поверхні не повинно бути ознак пошкоджень (розшарування, лущення, тріщин, відколів, викришування). 

11.6 Кольоростійкість черепиці під дією світла визначають згідно з ГОСТ 11583. 

11.7 Комплектність поставки, якість пакування та маркування перевіряють зовнішнім оглядом запакованої та підготовленої до відвантаження продукції. 12  ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 

12.1 Вхідний контроль сировинних матеріалів виробник черепиці здійснює відповідно до ГОСТ 24297 згідно з переліком матеріалів, що підлягають вхідному контролю, затвердженим у встановленому порядку, який діє на підприємстві-виробнику. 

12.2 Черепицю виробник приймає партіями. 
Партією вважається виробіток черепиці однієї групи та одного кольору, виготовленої при безперервному випуску за обумовлений проміжок часу, але не більше семи діб, з сировинних матеріалів одного складу і однієї якості за однією технологією. Кількість черепиці в партії не повинна перевищувати 10000 шт. 

12.3 Для перевірки відповідності черепиці вимогам цього стандарту виробник повинен здійснювати приймально-здавальні та періодичні випробування. 

12.4 Для приймально-здавальних випробувань від кожної партії виготовленої черепиці з різних місць методом випадкового відбору відбирають 1 %, але не менше 25 шт. 

12.5 Приймально-здавальні випробування черепиці виробник проводить за показниками: 
– зовнішній вигляд, форма, якість поверхні, геометричні параметри черепиці, наявність та величина дефектів зовнішнього вигляду, колір – на всіх зразках, відібраних для контролю; 
– однорідність структури, руйнівне навантаження при згині – на трьох зразках із відібраних для контролю; 
– якість пакування та маркування підготовленої для відвантаження черепиці – не менше ніж на трьох випадково відібраних упаковках. 

12.6 Періодичні випробування виробник повинен здійснювати на черепиці, що пройшла приймально-здавальні випробування, за показниками: 
– водопоглинання, водонепроникність, морозостійкість, маса однієї черепиці, маса одного квадратного метра рядової черепиці, маса одного погонного метра гребеневої черепиці – не рідше одного разу на 6 місяців; 
– кольоростійкість черепиці під дією світла – при постановці черепиці на виробництво і при зміні барвників. 
Для періодичних випробувань відбирають зразки в кількості, передбаченій нормативними документами на методи контролювання. 

12.7 При отриманні незадовільних результатів будь-яких випробувань хоча б за одним із показників проводять повторну перевірку цього показника на подвійній кількості черепиці, відібраної від тієї ж партії. 

12.8 При отриманні незадовільних результатів контролю черепиці за формою, геометричними параметрами, кольором, якістю пакування і маркування партія прийманню не підлягає. Допускається проводити поштучне приймання черепиці в партії або виробником проводиться розбракування і партія подається на приймання повторно. 

12.9 При отриманні незадовільних результатів повторних приймально-здавальних випробувань за фізико-технічними показниками партія черепиці прийманню не підлягає. 

12.10 При отриманні незадовільних результатів повторних періодичних випробувань хоча б за одним із фізико-технічних показників партія черепиці прийманню не підлягає, виробництво черепиці призупиняють, проводять аналіз та усувають причини випуску неякісної продукції. Виготовлення черепиці відновлюють після усунення причин невідповідності. 
Контроль за показником, що не відповідав вимогам цього стандарту, переводять до приймально-здавальних випробувань до одержання позитивних результатів не менше ніж п’яти поспіль виготовлених партій черепиці, після чого цей вид випробувань знову переводять до періодичних. 

12.11 У разі невідповідності черепиці вимогам цього стандарту виробник приймає рішення щодо утилізації черепиці відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029.  

12.12 Споживач має право проводити перевірку відповідності якості черепиці вимогам цього стандарту, дотримуючись при цьому методів контролювання, передбачених цим стандартом. 

12.13 Кожну партію черепиці або її частину при відвантаженні одному споживачу виробник зобов’язаний супроводжувати документом про якість встановленої форми, в якому вказують: 
– найменування, товарний знак і адресу підприємства-виробника; 
– назву та умовну познаку черепиці; 
– номер партії і дату виготовлення; 
– кількість продукції в партії (шт./м2 рядової або шт./пог.м гребеневої черепиці, шт. добірних елементів); 
– результати випробувань; 
– штамп підприємства-виробника та підпис відповідальної особи; 
– знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 – для сертифікованої черепиці. 
До партії додають вказівки щодо застосування черепиці та за вимогою споживача – копію сертифіката, якщо продукція сертифікована. 

12.14 Сертифікаційні випробування у разі сертифікації черепиці здійснюють відповідно до встановленого порядку проведення сертифікації. 

12.15 Вимоги безпеки контролюють у процесі підготовки та організації виробництва і за вимогою відповідних органів Держнагляду. 

13  ПРАВИЛА ВЛАШТУВАННЯ, ЕКСПЛУАТУВАННЯ, РЕМОНТУ 

13.1 Черепицю використовують для влаштування скатних покрівель згідно з вимогами ДБН В.2.6-14 та ДБН В.1.1-7. 

13.2 Улаштування покрівлі з черепиці здійснюють відповідно до ДБН В.2.6-14 і за дотримання вимог безпеки, наведених в ГОСТ 12.3.040 і СНиП ІІІ-4. 

13.3 Роботи з улаштування покрівель виконують за індивідуальним проектом при будівництві об’єктів та згідно з вказівками щодо застосування черепиці, розробленими та затвердженими виробником. 

13.4 Вказівки щодо застосування черепиці повинні додаватись виробником до кожної партії черепиці. 

13.5 У разі пошкодження окремих виробів покрівлі ремонт здійснюють заміною черепиці відповідного виду. 

14  ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

14.1 Виробник гарантує відповідність черепиці вимогам цього стандарту за дотримання споживачем умов транспортування та зберігання. 

14.2 Гарантійний термін зберігання черепиці – 24 місяці з дати виготовлення. Після закінчення гарантійного терміну зберігання черепиця повинна бути перевірена на відповідність її всім вимогам цього стандарту. 

14.3 Після підтвердження відповідності черепиці вимогам цього стандарту вона може використовуватись за призначенням. 

14.4 Гарантійний термін експлуатування черепиці – п’ять років з дня влаштування покрівлі за дотримання правил улаштування черепиці. 
Додаток А (довідкови


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 511


Похожие документы

Генерация: 0.336 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.006 сек.