ДСТУ Б EN 1342:2007 (EN 1342:2001, IDT). Будівельні матеріали. Брущатка із природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги та методи випробування


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ


Брущатка із природного каменю для мостіння вулиць.


Вимоги та методи випробування
(EN 1342:2001, IDT)


Setts of natural stone for external paving – Requirements
and test methods
ДСТУ Б EN 1342:2007
Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ
Міністерство регіонального розвитку
та будівництва України
2008
Передмова

1 ВНЕСЕНО : Корпорація «Укрбудматеріали», Технічний комітет стандартизації „Будівельні матеріали" за сприяння Проекту БІЗПРО, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ: Торгово-Промислова палата України
НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Одрінська, Л. Березняк, В. Васильєва, Г. Желудков, Ю. Коробка, В. Мещеряков, В. Нецький
ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 вересня 2007 р. № 218, від 2 квітня 2008 р. № 148 та від 20 травня 2008 р. № 212 з 200810-01
Національний стандарт відповідає EN 1342 Setts of natural stone for external paving – Requirements and test methods (Брущатка з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги та методи випробування)
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)
Переклад з англійської мови (en)
4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23668-79)
Продукція за ДСТУ Б EN 1342:2007 повинна використовуватися в Україні згідно з вимогами ДБН В.1.41.0197 „Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"


Зміст
С.
Вступ IV
Сфера застосування 1
Нормативні посилання 1
Терміни та визначення 2
Вимоги 4
Розміри 4
Опір заморожуванню (розморожуванню) 6
Міцність при стиску 6
Стійкість до стирання 7
Опір ковзанню 7
Зовнішні параметри 8
Водопоглинання 9
Петрографічний аналіз 9
Хімічна обробка поверхні 9
5 Оцінка відповідності вимогам 9
Загальні положення 9
Початкові типові випробовування 10
Контроль виробництва на підприємстві 10
6 Критерії придатності 11
6.1. Відбір зразків 11
6.2 Критерії відповідності 12
7 Маркування, ярлики і пакування 13
Додаток А (обов'язковий) Вимірювання
розмірів 14
Додаток В (обов'язковий) Вимірювання
стійкості до стирання 19
Додаток С (обов'язковий) Вимірювання показника опору ковзанню на неполірованій
поверхні 29
Додаток D (обов'язковий) Відбір зразків 42
Додаток ZA (довідковий) Розділи цього Європейського стандарту, що стосуються положень Директив ЄС про будівельні матеріали 43
Contents
Рage
Foreword IV
Scope 1
Normative refer.....................14
Annex В (normative) Measurement of abrasion
resistance 19
Annex С (normative) Measurement of unpolished
slip resistance value (USRV) 29

Annex D (normative) Sampling 42
Annex ZA (informative) Clauses of this
European Standard addressing the provisions
of the EU Construction Products Directive 43

Вступ
Цей Європейський стандарт був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 178 "Вироби та бордюри з каменю для мостіння", секретарем якого є Британський інститут стандартизації.
Цей Європейський стандарт замінює стандарт EN 1342:2000.
Цьому Європейському стандарту надається статус національного стандарту після публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше червня 2002 року, а національні стандарти, що йому суперечать, утрачають чинність не пізніше вересня 2003 року.
Цей Європейський стандарт розроблений згідно з мандатом, наданим Європейському комітету зі стандартизації Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі. Він відповідає істотним вимогам директив ЄС.
Відомості про зв'язок з директивами ЄС викладені в додатку ZA, що має довідковий характер і є складовою частиною цього стандарту.
Згідно з Внутрішніми правилами CEN/CENELEC запроваджувати цей Європейський стандарт зобов'язані національні організації зі стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Сполученого Королівства.
Foreword
This European Standarugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДAPT УКРАЇНИ
Будівельні матеріали
Брущатка із природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги та методи випробування
Строительные материалы
Брусчатка из природного камня для мощения улиц. Требования и методы испытаний
Building materials
Setts of natural stone for external paving –Requirements and test methods
Чинний від 2008-10-01
1 Сфера застосування
Цей Європейський стандарт визначає експлуатаційні вимоги та відповідні методи випробування для всіх типів брущатки із природного каменю для мостіння вулиць.
Він установлює порядок маркування продукції та оцінку відповідності продукції цьому Європейському стандарту.
Цей Європейський стандарт охоплює також властивості, важливі для цілей торгівлі. Він не охоплює вплив солей для боротьби зі зледенінням.
2 Нормативні посилання
Цей Європейський стандарт об'єднує в собі шляхом посилання на них положення інших публікацій із вказівкою дати або без неї. Ці нормативні посилання приводяться у відповідних місцях тексту з наведенням після них переліку публікацій. Коли посилання датоване, наступні зміни, доповнення або перегляд цих публікацій є чинними для цього Європейського стандарту лише тоді, коли їх внесено
EUROPEAN STANDARD EN 1342
NORME EUROPENNE ion. For undated references
до нього із змінами, доповненнями або переглядом. Якщо посилання не датоване, чинною є остання редакція публікації, на яку наведено посилання (в тому числі зміни й доповнення до неї).
ДСТУ Б EN 12371 Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості
EN 1926 Методи випробування природного каменю. Визначення міцності при стиску
EN 12407 Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз
EN 10083-2:1996 Сталь загартована і відпущена.
Частина 2: Технічні умови поставки якісної нелегованої сталі
ДСТУ Б EN 13755 Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при
атмосферному тиску.
3 Терміни та визначення
Для цілей цього Європейського стандарту застосовуються наступні терміни та визначення:
3.1 брущатка
Невеликого розміру блок для мостіння із природного каменю робочих розмірів від 50 мм до 300 мм, жодний плановий розмір якого, як правило, не перевищує товщину більше ніж удвічі. Мінімальна номінальна товщина становить 50 мм
3.2 текстурна брущатка
Брущатка зі зміненим зовнішнім виглядом, що є результатом однієї або декількох механічних або температурних обробок поверхні
3.3 робочий розмір
Будь-який розмір брущатки, вказаний для її виробництва, який повинен відповідати фактичному розміру в межах допустимих відхилень
the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).
EN 12371, Natural stone test methods – Determination of frost resistance
EN 1926, Natural stone test methods – Determination of compressive strength
EN фактичний розмір
Будь-який розмір брущатки згідно з вимірами
3.5 загальна довжина
Довша сторона прямокутника з найменшою довжиною, якої достатньо для формування брущатки
3.6 загальна ширина
Коротша сторона прямокутника з найменшою довжиною, якої достатньо для формування брущатки
3.7 товщина
Відстань між верхньою та нижньою поверхнями брущатки
3.8 верхня поверхня
Поверхня брущатки, яка призначена для того, щоб бути видимою в ході експлуатації
3.9 дрібнотекстурна
Обробка поверхні з максимальною різницею між верхівками і заглибленнями 0,5 мм (наприклад, полірована, шліфована або запилена діамантовим диском або полотнищем)
3.10 шліфована
Напівматова або матова поверхня
3.11 груботекстурна
Обробка поверхні з різницею між верхівками та заглибленнями більше ніж 2 мм (наприклад, оброблена молотом для каменю, оброблена механічним способом, із піскоструминною обробкою або текстурована на відкритому полум'ї)
3.12 оброблена молотом для каменю
Поверхня, що складається з верхівок і заглиблень, отриманих при використанні чотирикінечного молота для каменю

3.4 actual dimension
any dimension of a sett as measured
3.5 overall length
the longer side of the rectangle with the smallest length able to enclose the sett
3.6 overall width
the shorter side of the rectangle with the smooled, shot blasted or flame textured)
3.12 dolly pointed
finish consisting of peaks and depressions achieved by using a four pointed dolly bit
3.13 оброблена механічним інструментом
Поверхня, що отримана за допомогою механічної обробки поверхні, на якій помітні відмітини від інструментів
3.14 тесана
Необроблена, ніби колота поверхня
4 Вимоги
4.1 Розміри
4.1.1 Загальні положення
Постачальник повинен указати робочі розміри кожної одиниці брущатки, що проходить випробування, за винятком випадків, коли брущатка постачається в довільних розмірах. Розміри вимірюються відповідно до додатка А.
4.1.2 Допустимі відхилення
4.1.2.1 Планові розміри й товщина
При вимірі згідно з А.2 відхилення від розмірів за робочим планом повинні відповідати наведеним у таблиці 1.
31.

Таблиця 1 – Відхилення від номінальних планових розмірів
Table 1 – Deviations on nominal plan dimensions
Між двома тесаними поверхнями
Between two hewn faces
±15 mm
±15 mm

Між однією текстурною поверхнею та однією тесаною поверхнею
Between one textured face and one hewn face
± 10 mm
± 10 mm

Між двома текстурними поверхнями
Between two textured faces
± 5 mm
± 5 mm


При вимірі відповідно до А.2 відхилення від робочої товщини повинні відповідати наведеним у таблиці 2.
When measured in accordance with A.2, the deviations from the work thickness shall conform to those in Table 2.


Таблиця 2-Відхилення від номінальної товщини
Table 2 – Deviations on nominal thickness
Маркувальна позначка
Marking designation
Клас 1
Class 1
Клас 2
Class 2


T1
T2

Між двома тесаними поверхнями
Between two hewn faces
± 30 mm
± 30 mm
± 15 mm
± 15 mm

Між однією текстурною поверхнею та однією тесаною поверхнею Between one textured face and one hewn face
± 30 mm
± 30 mm
± 10 mm
± 10 mm

Між двома текстурними поверхнями
Between two textured faces
± 30 mm
± 30 mm
± 5 mm
± 5 mmЯкщо брущатка укладається орнаментом у формі віяла, потрібні не лише елементи кубічної форми, а й певна кількість трапецієподібних і продовгуватих елементів. Партія брущатки, призначена для такої укладки, може складатися не більше як з 10 % брущатки, розміри якої перевищують допустимі відхилення до 10 мм. Висота брущатки повинна дотримуватися за будь-яких обставин. У випадку, якщо брущатка не призначена для укладки у формі віяла, це необхідно вказати при розміщенні замовлення.
4.1.2.2 Підрізання тесаних поверхонь
При вимірі згідно з А.3 відхилення від перпендикулярності бокової сторони не повинне перевищувати 15 мм щодо поверхні.
4.1.2.3 Нерівність тесаної і груботекстурної поверхні
При вимірі згідно з А.2 заглиблення й виступи поверхні не повинні перевищувати відхилень, наведених в таблиці 3.
When setts are laid in fan shaped arrangements not only cubic setts are required but also a number of trapezoidal and oblong setts. s
When measured in accordance with A.2, face cavities and protrusions shall not exceed the deviation given in Table 3.

Таблиця 3 – Відхилення за нерівністю поверхні
Table 3 – Deviations on face irregularity
Тесана
Hewn
Текстурна
Textured

5 мм
5 mm
3 мм
3 mm4.2 Морозостійкість
Виробник повинен указати опір каменю заморожуванню (розморожуванню) згідно з таблицею 4 при випробовуванні відповідно до ДСТУ EN 12371. Кількість циклів становить 48. Випробування виконується для визначення впливу циклів заморожування (розморожування) на експлуатаційні характеристики (EN 1926 Міцність при стиску). При певних типах цільового використання доцільним може бути застосування інших циклів випробування. Наприклад, заморожування у воді, заморожування до більш низької температури або випробування зразків, занурених у непористі кремнієві гранули, або інша кількість циклів. У таких випадках можна дотримуватися національних специфікацій, але ці відмінності необхідно чітко зазначити у звіті про випробування.
У випадку відсутності вимог до морозостійкості або коли експлуатаційні характеристики визначені не були, це необхідно вказати.
4.2 Freeze/thaw resistance
The producer shall declare the freeze/thaw resistance of the stone in accordance with Table 4 when tested in accordanctional specification standards may be followed but these variations shall be clearly stated in the test report
If there is no requirement for freeze/thaw resistance or no performance has been determined, then this shall be stated.

Таблиця 4 – Морозостійкість
Table 4 – Freeze/thaw resistance
Клас
Class
Клас 0
Class 0
Клас 1
Class 1

Маркувальна позначка
Marking designation
F0
F1

Вимога
Requirement
Вимоги щодо морозостійкості відсутні
No requirements for freeze/thaw resistance
Стійка (зміна міцності при стиску 20 %)
Resistant ( 20 % change in compressive strength)


4.3 Міцність при стиску
Виробник зобов'язаний указати міцність при стиску (МПа) як мінімальну величину, очікувану для окремих дослідних зразків при випробуванні відповідно до стандарту EN 1926. Якщо експлуатаційні характеристики визначені не були, це необхідно вказати.
4.3 Compressive strength
The producer shall declare a compressive strength (MPa) as the minimum value expected for individual test specimens when tested in accordance with EN 1926. If no performance has been determined this shall be stated.
4.4 Стійкість до стирання (стираність)
Виробник зобов'язаний указати стійкість до стирання (довжину хорди в міліметрах) як максимальну величину, очікувану для окремих дослідних зразків при випробовуванні згідно з додатком В. Якщо експлуатаційні характеристики визначені не були, це необхідно вказати.
4.5 Опір ковзанню
Виробник зобов'язаний указати мінімальну величину опору ковзання на неполірованій поверхні, очікувану для окремих дослідних зразків дрібнотекстурної брущатки при випробуванні згідно з додатком С. Якщо експлуатаційні характеристики визначені не були, це необхідно вказати.
Якщо існує національна вимога щодо опору ковзанню(прослизанню), ця вимога визначається згідно з національним стандартом, який чинний у країні, де діє ця вимога.
ПРИМІТКА 1. Груботекстурна й колота брущатки вважаються такими, що задовольняють опір ковзанню. Надійне випробування їх неможливе.
Потрібно також відзначити, що експлуатаційні характеристики укладеної брущатки можуть мати показник опору ковзанню, відмінний від показника, визначеного для окремих елементів брущатки або дослідних зразків.
ПРИМІТКА 2. Величина опору ковзанню на неполірованій поверхні стосується вироблених елементів брущатки й допомагає забезпечити достатній опір ковзанню (прослизанню) після монтажу.
ПРИМІТКА 3. Як засвідчує досвід, надійним, як правило, може вважатися показник величини опору ковзанню на неполірованій поверхні, виміряний при використанні широкого повзуна та повного коливання маятника типу TRL, що перевищує 35 одиниць.
4.4 Abrasion resistance
The producer shall declare the abrasion resistance (length of chord in mm) as the maximum value expected for individual test specimens whecated that a USRV measurement made using a wide slider / full swing on a TRL type pendulum that is greater than 35 can usually be considered safe.

4.6 Зовнішні параметри
4.6.1 Вигляд
Камінь є природним матеріалом з характерними відмінностями у кольорі, прожилках і текстурі. Тому загальні характеристики вигляду можуть визначатися за одним або більшою кількістю зразків (див. 4.6.2).
4.6.2 Контрольний зразок
Контрольний зразок становить декілька елементів брущатки з природного каменю, розмір яких достатній для того, щоб бути показовим стосовно вигляду готового виробу і приблизного вигляду в частині забарвлення, рисунка прожилок, фізичної структури й типу обробки лицьової поверхні.
Зразок повинен демонструвати загальний відтінок і тип поверхні природного каменю, але він не передбачає повної однорідності забарвлення та прожилок зразка в порівнянні з матеріалом, що постачається.
Контрольний зразок надається й поставляється замовнику як орієнтовний матеріал для демонстрації серед запропонованих матеріалів певних характеристик, таких як отвори у травертині, червоточини в мармурі, скляні прошарування, плями, кристалічні прожилки та іржаві плями.
ПРИМІТКА. Ці характеристики не повинні вважатися дефектами й не можуть бути причиною для визнання матеріалу браком.
На зразку вказується назва й адреса виробника або постачальника, а також ідентифікаційні відомості про матеріал, у тому числі торговельна назва, петрографічна назва, країна походження й місце видобування.
Контрольні зразки також показують запропонований тип обробки зовнішньої поверхні.
4.6 Aspects
4.6.1 Appearance
Stone is a naturally occurring material giving rise to variations in colour, veining and texture, therefore, general characteristics of the appearance may be given by one or more specimens (see 4.6.2).
ence samples shall also show the surface finish proposed.
Для порівняння дослідного і контрольного зразків контрольний прикладають до дослідних і розглядають їх на відстані двох метрів при нормальному освітленні. Будь-які візуально помітні відмінності у вигляді, текстурі або кольорі фіксуються.
4.7 Водопоглинання
При потребі виробник повинен указати водопоглинання (% від маси) як максимальну величину, очікувану при випробовуванні окремих зразків згідно з ДСТУ EN 13755.
4.8 Петрографічний аналіз
Виробник повинен надати петрографічний аналіз типу каменю, у тому числі петрографічну назву згідно зі стандартом EN 12407.
4.9 Хімічна обробка поверхні
Виробник або постачальник повинен указати, чи зазнавала поверхня продукції хімічної обробки та який метод обробки використовувався.
5 Оцінка відповідності вимогам
5.1 Загальні положення
Виробник або постачальник повинен підтвердити відповідність своєї продукції (нової або наявної) вимогам цього стандарту і вказаним величинам властивостей продукції шляхом проведення початкового випробовування та контролю виробництва на підприємстві. Для початкового типового випробовування до уваги можуть братися результати попереднього випробування, якщо воно вже проводилося раніше згідно з вимогами даного стандарту (та сама продукція, та сама характеристика, тим самим методом випробовування і відбором зразків).
Указана виробником або постачальником величина повинна бути показовою для поточної виробничої партії, наприклад, щодо найнижчої очікуваної величини або мінімальної дослідної величини при нормальних умовах виробництва.
Any comparison between test and reference samples shall be carried out by placing the reference sample against the test specimens and viewing them at a distance of two metres under normal lighting conditions and reco Початкові типові випробування
Якщо спочатку вимагається підтвердити відповідність продукції вимогам цього стандарту (наприклад, при розробці нового виду продукції і перед тим, як вона надійде в продаж), необхідно виконати відповідні випробування, щоб підтвердити, що властивості продукції відповідають вимогам даного стандарту й величинам, указаним виробником для цієї продукції. У випадку, якщо відбулися значні зміни в сировині або виробничому процесі, які можуть змінити властивості готової продукції, вважається, що було створено новий вид продукції.
Типові випробування – це контрольні випробовування, вказані в цьому стандарті для властивостей, обраних із наведеного нижче переліку згідно з призначенням продукції:
розміри:
пласкість поверхні;
морозостійкість;
міцність при стиску;
стійкість до стирання;
опір ковзанню;
зовнішні параметри (наприклад, зовнішній вигляд);
водопоглинання;
петрографічний аналіз;
хімічна обробка поверхні.
Результати початкових випробувань записуються.
5.3 Контроль виробництва на підприємстві
Система контролю виробництва на підприємстві повинна бути запроваджена і задокументована до початку виробництва. Система контролю виробництва на підприємстві складається з процедур внутрішнього контролю виробництва, які повинні гарантувати, що розміщена на ринку продукція відповідає цьому стандарту й величинам, заявленим виробником.
Механізми внутрішнього контролю складаються з регулярних перевірок і випробувань, результати яких використовуються для контролю за матеріалами, що отримує підприємство, обладнанням, виробничим процесом і готовою продукцією.
5.2 Initial type tests
When a product shall first demonstrate conformity with this standard, for example when a new product is developed, and before offering it for sale, appropriate tests shall be carri Сировина
Специфікації на всі матеріали, які отримує підприємство, і процедури, спрямовані на забезпечення їх відповідності встановленим вимогам, повинні бути задокументовані.
5.3.2 Виробничий процес
Необхідно визначити відповідні особливості підприємства і виробничого процесу, встановивши частоту проведення інспекційних перевірок і випробовувань, а також необхідні критерії щодо обладнання й ходу виконання робіт. Необхідно вказати заходи, які вживаються при недотриманні контрольних величин або критеріїв. Вимірювальне обладнання та обладнання для зважування калібрується із зазначенням процедури, частоти і критеріїв.
5.3.3 Випробування готової продукції
Необхідно розробити план відбору зразків готової продукції. Результати повинні бути зафіксовані й
готові для перевірки. Коли для процедури випробування замість контрольних застосовуються альтернативні випробування, дані про їх співвідношення повинні бути готові для перевірки. Все дослідне обладнання калібрується із зазначенням процедури, частоти і критеріїв.
5.3.4 Контроль запасів
Необхідно детально визначити порядок контролю запасів готової продукції, а також як поставитися до продукції, яка не відповідає вимогам.
6 Критерії приймання
6.1 Відбір зразків
Процедура відбору зразків із партії продукції для встановлення її відповідності цьому стандарту й заявленому виробником діапазону величин повинна відповідати додатку D.

5.3.1 Raw materials
Specifications of all incoming materials and the procedures to be operated to ensure that they comply shall be documented.
5.cedure from a batch to establish its conformity to this standard and the manufacturer's declared range of values shall be in accordance with annex D.

6.2 Критерії відповідності
6.2.1 Розміри
При випробуванні відповідно до додатка А середня величина вимірів, знятих із будь-якого розміру однієї одиниці брущатки, не повинна відрізнятися від заявленого виробником робочого розміру більше ніж на величину допустимих відхилень, зазначених у 4.1.2.1 для заявленого класу.
6.2.2 Морозостійкість
При випробуванні відповідно до ДСТУ EN 12371 результати за будь-яким дослідним зразком не повинні бути нижчими за вказану величину.
6.2.3 Міцність при стиску
При випробуванні відповідно до стандарту EN 1926 результати за кожним дослідним зразком не повинні бути нижчими за вказану величину.
6.2.4 Стійкість до стирання (стираність)
При випробуванні відповідно до додатка В результати за кожним дослідним зразком не повинні бути вищими за вказану величину.
6.2.5 Опір ковзанню
При випробуванні відповідно до додатка С результати за кожним дослідним зразком не повинні бути нижчими за вказану величину.
6.2.6 Нерівність поверхні
При випробуванні відповідно до додатка А відхилення від площини за будь-яким окремим виміром не може перевищувати величини, вказаної в 4.1.2.3.
6.2 Conformity cresult for each of the test specimens shall be not less than the declared value.
6.2.4 Abrasion resistance
When tested in accordance with annex В the result for each of the test specimens shall be not greater than the declared value.
6.2.5 Slip resistance
When tested in accordance with annex С the result for each of the test specimens shall be not less than the declared value.
6.2.6 Face irregularities
When tested in accordance with annex A, no individual measurement of the deviation from a plane shall exceed the value given in 4.1.2.3.
7 Маркування, ярлики та пакування
Брущатка упаковується так, щоб уникнути пошкодження під час перевезення. Якщо для пакування використовуються металеві стрічки, вони повинні бути стійкими до корозії.
На упаковці або у транспортній накладній необхідно вказати таку інформацію:
петрографічна назва каменю;
торговельна назва каменю;
назва та адреса постачальника;
назва та місцезнаходження кар'єру;
назва, номер і дата цього стандарту;
заявлена величина або маркувальна позначка класу матеріалу (див. розділ 4);
інша інформація, наприклад, хімічна обробка
поверхні.
У випадку, якщо вимоги щодо маркування, наведені в ZA.3, вимагають тієї самої інформації, що й цей розділ, вважається, що таке маркування відповідає вимогам цього розділу.

formation, for example surface chemical treatments.
Where the marking equirements of ZA.3 require the same information as in this clause, such marking shall be considered to meet the requirements of this clause.
Додаток А
(обов'язковий)
Вимірювання розмірів
А.1 Підготування зразків
Видалити всі задирки та інше з елемента брущатки, який вимірюється.
А.2 Плановий розмір
А.2.1 Інструмент
А.2.1.1 Вимірювальне обладнання із точністю 0,5 мм.
А.2.1.2 Штангенциркуль із точністю 0,5 мм.
А.2.1.3 Градуйований кутник із точністю 0,5 мм.
А.2.1.4 Профільний калібр (див. рисунок А.1) або аналогічний інструмент.
А.2.2 Процедура
А.2.2.1 Загальна ширина й висота текстурної брущатки
Виміряти загальну ширину у верхній і нижній частині номінальне паралельних поверхонь із округленням до 1 мм з обох боків елемента брущатки. Виміряти загальну висоту спереду і ззаду з обох кінців елемента брущатки. Записати середню висоту й ширину, а також найбільший та найменший вимір кожного показника у випадку, якщо різниця між ними перевищує З мм (усі виміри з округленням до 1 мм).
А.2.2.2 Нерівність поверхні
Порядок дій:
покласти елемент брущатки, який вимірюється, на рівну поверхню;
установити кріплення голок на обмежувач нівелювальника і притиснути голки вниз до основи;
виміряти за допомогою вимірювального обладнання й записати відстань голок до кріплення голок у міліметрах;
Аnnex А
(normative)
Measurement of dimensions
A.1 Preparation of specimens
Remove all burrs etc. from the setts to be measured.
A.2 Plan dimension
A.2.1 Apparatus
A.2.1. поділити площу елемента брущатки на чотири уявні зони, завести профільний калібр в одну з цих зон, притиснути всі голки до поверхні;
зняти профільний калібр, виміряти й записати найвищу і найнижчу точки від кріплення голок у міліметрах;
щоб розрахувати максимальну та мінімальну величину бокової проекції, потрібно відняти вимір с) від виміру е);
повторити процедуру в трьох зонах, що залишилися, й записати чотири отримані величини.
Divide the sett area into four imaginary areas and with the profile gauge in Рисунок А.1 – Профільний калібр
Figure A.1 – Profile gauge


A.3 Скоси та підрізи
Установити одну лінійку градуйованого кутника на поверхню в одній стороні елемента брущатки, доторкнути іншу лінійку до вертикального боку. Записати отримані розміри з округленням до 1 мм, використовуючи позначки на кутнику та лінійці.
А.3 Chamfers and undercut
Place one blade of the graduated square in contact with the face at one end of the sett and bring the other blade in contact with the vertical side. Record the appropriate dimensions to the nearest 1 mm using the markings on the square and the rule. Repeat at the
Повторити з іншого боку, а потім з іншого краю елемента брущатки.
А.4 Звіт про випробування
До звіту про випробування повинна подаватися така інформація:
назва та адреса дослідної лабораторії та місце проведення випробування, якщо воно відрізняється від адреси дослідної лабораторії;
номер, назва та дата видання цього стандарту;
опис виробів або зразків, що випробовувалися на відповідність певному стандарту;
унікальний ідентифікаційний номер звіту (наприклад, серійний номер) і кожної його сторінки, а також загальна кількість сторінок у звіті;
назва та адреса замовника;
дата отримання дослідних виробів або зразків і дата (або дати) проведення випробовувань;
специфікація випробування або опис методу, або процедури випробування;
опис процедури відбору зразка (у відповідних випадках);
будь-які відхилення, доповнення або винятки зі специфікації випробування, а також будь-яка інша інформація, що стосується певноговипробовування;
визначення всіх використаних нестандартних методів або процедур випробування;
опис зразка, в тому числі:
петрографічна назва каменю;
торговельна назва каменю;
назва та адреса постачальника;
назва та місцезнаходження кар'єру;
напрям шаруватості або анізотропних рис;
l) результати вимірів А.2 і, за наявності, А.3;
m) застереження про похибку вимірів (за наявності);
n) підпис і посада або аналогічні відомості про особу (осіб), яка несе технічну відповідальність за звіт про випробування, та дата складання.
other side and then at the other end of the sett.
A.4 Test report
The test report shall include the following information:
name and address of testing laboratory and location where the test was carried out when different from the address of the teement uncertainty (where relevant);
n) a signature and title or equivalent marking of person (s) accepting technical responsibility for the test report and date of issue;
застереження про те, що результати випробування стосуються виключно випробуваних виробів або зразків;
р) застереження про заборону відтворення звіту без письмового дозволу дослідної лабораторії, крім відтворення в повному обсязі.
o) a statement that the test results relate only to the units or specimens tested;
p) a statement that the report may not be reproduced except in full without the written approval of the testing laboratory.
Додаток В
(обов'язковий)
Вимірювання стійкості до стирання (стираності)
В.1 Принцип проведення випробування на стирання широким колесом
Випробування проводиться шляхом стирання верхньої поверхні плити абразивним матеріалом за нормальних умов.
В.2 Абразивний матеріал
Абразивом, необхідним для проведення цього випробовування, є корунд (білий плавлений глинозем) із розміром зерна 80, указаним у настановах
FEPA 42 F:1984* . Матеріал використовується не більше трьох разів.
В.3 Інструмент
В.3.1 Апарат випробування на зношення (див. рисунок В.1) складається з широкого абразивного колеса, завантажувального бункера з одним або двома контрольними вентилями для регулювання подачі абразивного матеріалу, бункера регулювання подачі, пересувної платформи з фіксацією та противаги.
Під час використання двох вентилів один використовується для регулювання швидкості подачі й може бути постійно зафіксований, а інший використовується для вмикання й вимикання подачі.
Annex В
(normative)
Measurement of abrasion resistance
B.1 Principle of wide wheel abrasion test
The test is carried out by abrading the upper face of a slab with an abrasive material under standard conditions.
B.2 Abraslow and can be permanently set while the other is used to turn the flow on and off.
_________________________________________
* Федерація європейських виробників абразивної продукції
* Federation of European Producers of AbrasiveПозначення
1 Пересувна платформа з фіксацією
Фіксуючий гвинт
Зразок
Контрольний вентиль
Завантажувальний бункер
Бункер регулювання подачі
Широке абразивне колесо
Противага
Проріз
Паз
Струмінь абразивного матеріалу
Колектор абразивного матеріалу
Клин
Key
Clamping trolley
Fixing screw
Specimen
Control valve
Storage hopper
Low guidance hopper
Wide abrasion wheel
Counterweight
Slot
Groove
Abrasive material flow
Abrasive collector
13 Wedge

Рисунок B.1 – Принцип роботи апарата для випробування на стирання
Figure B.1 – Principle of wearing machine

Широке абразивне колесо має виготовлятися зі сталі марки Е360 відповідно до стандарту EN 10083-2:1996. Твердість сталі повинна становити від 203 до 245 одиниць за шкалою Роквела. Діаметр колеса повинен бути (200 ± 1) мм, а ширина (7


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 541


Похожие документы

Генерация: 0.242 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.008 сек.