Збірник нормативів для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд (Див.- СОУ Д.1.2-02495431-001:2008)


Державний комітет України з будівництва та архітектури
(Держбуд України)

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
(НДІБК)ЗБІРНИК НОРМАТИВІВ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ З ОЦІНКИ
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )


Київ 2003
ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО
Службою контролю якості продукції Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій

ВИКОНАВЦІ
Л.О. Варченко, Н.П. Івлєва, Ю.І. Немчинов, Ю.С. Слюсаренко, В.Г. Тарасюк, Г.В. Шарапов

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом НДІБК від 11.02.2003 р № 08

УЗГОДЖЕНО Держбудом України, лист від 24.02.2003 р № 7/6-153

НАДАНО ЧИННОСТІ з 1 березня 2003 року

НА ЗАМІНУ СТП 001.09.02-01 "Визначення вартості робіт при виконанні обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації будівельних конструкцій будівель і споруд"

Зміст

HYPER13 HYPERLINK \l "_Toc173059060" HYPER141 Галузь застосування HYPER13 PAGEREF _Toc173059060 \h HYPER144HYPER15
2 Нормативні посилання HYPER13 PAGEREF _Toc173059061 \h HYPER144HYPER15
3 Визначення HYPER13 PAGEREF _Toc173059062 \h HYPER145HYPER15
4 Загальні положення HYPER13 PAGEREF _Toc173059063 \h HYPER145HYPER15
5 Нормативи візуальних обстежень будівель, споруд або їх частин HYPER13 PAGEREF _Toc173059064 \h HYPER1410HYPER15
6 Нормативи обмірних робіт HYPER13 PAGEREF _Toc173059065 \h HYPER1414HYPER15
7 Нормативи інструментальних обстежень будівель, споруд або їх частин HYPER13 PAGEREF _Toc173059066 \h HYPER1417HYPER15
8 Нормативи на виконання перевірочних розрахунків несучої спроможності будівельних конструкцій HYPER13 PAGEREF _Toc173059067 \h HYPER1420HYPER15
9 Нормативи на розроблення конструктивних рішень з підсилення або часткової заміни будівельних конструкцій HYPER13 PAGEREF _Toc173059068 \h HYPER1421HYPER15
10 Нормативи на окремі види робіт, що виконуються не у складі обстеження конструкцій будівель та споруд HYPER13 PAGEREF _Toc173059069 \h HYPER1423HYPER15
Додаток А. Склад робіт при оцінці технічного стану та експлуатаційної придатності будівель і споруд HYPER13 PAGEREF _Toc173059071 \h HYPER1425HYPER15
Додаток В. Приклад визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності будівель на підставі розрахункових витрат труда HYPER13 PAGEREF _Toc173059073 \h HYPER1431HYPER15
Додаток С. Приклад визначення вартості виконання робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності будівель і споруд на підставі показника кошторисної вартості в розрахунку на один людино-день HYPER13 PAGEREF _Toc173059075 \h HYPER1435HYPER15
HYPER15

1 Галузь застосування
Цей Збірник застосовується для визначення вартості робіт при оцінці технічного стану та експлуатаційної придатності будівельних конструкцій будівель і споруд. Збірник містить норми витрат труда (далі – нормативи) на візуальне та інструментальне обстеження конструкцій будівель та споруд, на обмірні роботи та паспортизацію, виконання перевірочних розрахунків несучої спроможності та розробку конструктивних рішень з підсилення або часткової заміни будівельних конструкцій.
Ці нормативи є обов'язковими при визначенні вартості зазначених робіт, які виконуються з використанням бюджетних коштів або коштів підприємств і організацій державної власності.
Для виконання робіт, які здійснюються з використанням інших видів фінансування, ці нормативи носять рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється договором або контрактом.
2 Нормативні посилання
У цьому збірнику використано посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт
ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва
ДБН Д.1.1-7-2000 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України
ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93) Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури
ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний
ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе
ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение
ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
ГОСТ 26433 0-85 Правила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3978-83) Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций
3 Визначення
3.1 Технічний стан будівлі (споруди) – сукупність якісних і кількісних показників, які характеризують експлуатаційну придатність будівлі (споруди) та її частин у порівнянні їх з гранично припустимими значеннями.
3.2 Обстеження будівель (споруд) – процес отримання якісних і кількісних показників експлуатаційної придатності будівлі (споруди) або її частин та конструкцій.
3.3 Обстеження візуальне – метод визначення на підставі загального огляду якісних показників експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд.
3.4 Обстеження інструментальне – метод визначення експлуатаційної придатності, при якому використовуються неруйнівні методи випробувань конструкцій і матеріалів будівель та споруд.
3.5 Програма обстежень – організаційно-методичний документ, яким визначаються об'єкт і мета обстеження, послідовність, види і обсяги робіт, що мають бути виконані, умови і терміни виконання робіт, звітність за ними, а також порядок із забезпечення і проведення випробувань.
3.6 Методика випробувань – виконавська вказівка, яка включає метод випробувань, засоби і умови випробувань, алгоритми виконання операцій з визначення характеристик властивостей об'єкта, форми надання даних і вимоги техніки безпеки.
4 Загальні положення
4.1 Вартість робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності будівельних конструкцій розраховується виходячи з нормативних витрат труда та показника кошторисної вартості цих робіт в розрахунку на один людино-день, що погоджуються Держбудом України на поточний час.
4.2 Розрахункові витрати труда к-го виконавця робіт визначаються за формулою
(1)
де  – обсяг і-того виду робіт (шт., кв.м, куб.м та ін.), що виконується к-тим виконавцем;
 – розрахункові витрати труда виконання і-того виду робіт, люд.-дн.

4.3 Розрахункові витрати труда на виконання одиниці і-того виду робіт визначається за формулою
(2)
де  – норматив витрат труда на виконання одиниці і-того виду робіт, люд.-дн.;
 – коефіцієнти, якими враховуються різні фактори, що ускладнюють або спрощують умови виконання робіт.

4.4 Для обґрунтування витрат на виконання робіт по господарським договорам, збірник передбачає розрахунок витрат труда та кошторисної вартості, визначеної за формою та прикладом, які приведені в додатку В.
4.5 Вартість виконання робіт на підставі розрахункових витрат труда визначається як сума прямих витрат, загальновиробничих та адміністративних витрат за формулою
(3)
де Cк – заробітна плата виробничого персоналу, встановлена за штатним розкладом посадового окладу к-го виконавця робіт, грн./люд.-міс.;
Тр.к – розрахункові витрати труда к-го виконавця робіт при оцінки технічного стану конструкцій, люд.-дн. (люд.-міс.);
Сд – додаткова заробітна плата (відпустка), грн.;
Вс – відрахування на соціальні заходи, грн.;
М – матеріальні витрати (матеріали, обладнання) під час безпосереднього виконання робіт, грн.;
Н – загальновиробничі витрати, грн.;
Зк – витрати на відрядження виробничого персоналу, грн.;
П – прибуток, грн.;
А – адміністративні витрати, грн.;
О – податки, збори, обов'язкові платежі, грн.

4.6 Додаткова заробітна плата Сд містить оплату основних і додаткових відпусток, передбачені Законом України "Про відпустки" № 505/96-ВР від 15 листопада 1996 р., і визначається в розмірі 10% від основної заробітної плати.
4.7 До складу відрахувань на соціальні заходи Вс входять відрахування до пенсійного фонду (32%), фонду соціального страхування на випадок безробіття (1,9%), тимчасової втрати працездатності (2,9%) і фонд страхування від нещасного випадку на виробництві (1,0%). Зазначені відрахування здійснюються від основної і додаткової заробітної плати.
4.8 Витрати на придбання матеріалів, та спецустаткування, які є необхідними компонентами для виконання робіт, визначаються прямими розрахунками, виходячи з обґрунтованих потреб.
4.9 У складі загальновиробничих та адміністративних витрат ураховується заробітна плата керівного та обслуговуючого персоналу, витрати на утримання і обслуговування будівель, споруд та обладнання, амортизаційні відрахування, транспортні витрати, нормативні матеріальні витрати на камеральні роботи, витрати на науково-технічну інформацію, та інші господарчі витрати.
ЦІ витрати вираховуються у відсотковому відношенні до витрат на оплату праці основних виконавців робіт.
4.10 Розмір прибутку П приймається в межах кошторисного прибутку з урахуванням виду і складності робіт та кон'юнктури ринку.
4.11 Розмір загальновиробничих і адміністративних витрат та розмір кошторисного прибутку приймаються на рівні, що склався в організації на поточний період.
4.12 Коригування відсоткового відношення додаткової заробітної плати Сд та відрахувань на соціальні заходи Вс здійснюється внесенням змін і доповнень до цього збірника згідно з відповідними законами Верховної Ради або постановами Уряду.
4.13 По роботам, що виконуються за рахунок державних капітальних вкладень, показник кошторисної вартості в розрахунку на один людино-день, як правило, не повинен перевищувати показника, що погоджується Держбудом. Зазначеній показник враховує всі витрати, пов'язані з виконанням робіт при оцінки технічного стану будівель, крім витрат на відрядження виробничого персоналу та податку на додану вартість (ПДВ).
4.14 Вартість виконання робіт з технічного стану будівельних конструкцій на підставі розрахункової вартості окремих видів робіт визначається за формулою
(4)
де  – об'єм і-того виду робіт (шт., кв. м, куб. м та ін.), що виконуються при оцінки технічного стану;
 – показник кошторисної вартості в розрахунку на один людино-день, грн./люд.-дн.;
 – додаткова вартість, що враховує інфляційні процеси та підвищення мінімальної заробітної плати, грн.

4.15 Показник кошторисної вартості робіт в розрахунку на один людино-день, надається Держбудом України на поточний час. Зазначений показник враховує всі витрати, пов'язані з виконанням робіт по оцінки технічного стану будівлі, крім витрат на відрядження виробничного персоналу та податку на додану вартість (ПДВ).
4.16 Приклад визначення вартості виконання робіт на підставі показника вартості в розрахунку на один людино-день приведено в додатку С.
4.17 Фактори, що ускладнюють або спрощують умови виконання робіт при оцінки технічного стану, розподіляються на три групи:
а) категорії складності об'єкта;
б) будівельний об'єм об'єкта;
в) умови виконання робіт.
4.18 Значення коефіцієнтів Кj наведені в таблицях 1-3.
4.19 Додаткова вартість, яка враховує інфляційні процеси і підвищення мінімальної заробітної плати, встановлюється планово-фінансовими службами на підставі законодавчих актів Уряду.
4.20 У формулах (3) і (5), крім коефіцієнтів Кj, якими враховується складність об'єкта (табл. 1) та його будівельний об'єм (табл. 2), можуть, залежно від умов виконання робіт, застосовуватись одночасно від одного до п'яти коефіцієнтів Кj, якими враховуються умови виконання робіт за табл. 3.
4.21 ПДВ установлюється згідно з Законом України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 3 квітня 1997 р.
4.22 На момент розроблення нормативів витрат труда та показника кошторисної вартості робіт на один людино-день, мінімальна заробітна плата складала 185 грн. на місяць, тривалість робочого тижня складає 40 годин при 8-ми годинному робочому тижню.

Таблиця 1 – Значення коефіцієнтів Кj, якими враховується категорія складності об'єкта

Характеристика об'єктів промислового призначення
Категорія складності
Коефіцієнт Кj

Одноповерхові одно- та двопрогонні безкранові будівлі або споруди висотою до 5 м та багатоповерхові (до 3 поверхів) прямокутні в плані будівлі з однотипними приміщеннями у межах поверху
І
0,0

Одноповерхові будівлі каркасної конструкції з крановим обладнанням до 10 т або багатоповерхові будівлі (до 3 поверхів), які складаються в плані з 2-3 прямокутників, з однотипними приміщеннями у межах поверху
II
0,15

Одноповерхові будівлі каркасної конструкції з двоярусним розташуванням мостових або консольних кранів, або багатоповерхові будівлі, які складаються в плані з 2-3 прямокутників з різнотипними приміщеннями у межах поверху
III
0,30

Будівлі зі складною конфігурацією при окремих виступних частинах і галереях, одно- та багатоповерхові, багатопрогонні (до 3 прогонів), з крановими механізмами до 50 т
IV
0,50

Будівлі складної конфігурації з галереями, що сполучені з ними естакадами, одно- та багатоповерхові, багатопрогонні, з крановими механізмами більше 50 т
V
0,65


Примітка. Категорія складності об'єктів житлово-цивільного призначення визначається за додатком 6 ДБН Д.1.1-7-2000.

Таблиця 2 – Значення коефіцієнтів Kj, якими враховується фактор будівельного об'єму будівлі (споруди)

Будівельний об'єм, куб. м
Коефіцієнт Кj

До 500
2,7

Від 501 до 1000
2,0

Від 1001 до 2000
1,2

Від 2001 до 3000
0,7

Від 3001 до 4000
0,4

Від 4001 до 5000
0,3

Від 5001 до 10000
0,2

Більш ніж 10000
0,0


Таблиця 3 – Значення коефіцієнтів Кj, якими враховуються фактори умов виконання робіт

Умови виконання робіт
Коефіцієнт К,

Робота в шкідливих умовах праці:
слабка ступінь агресивного впливу (допустимі рівні шуму, вібрації);
середня ступінь агресивного впливу (температура вища за 40°С, вологість вища за 60%, допустимий рівень радіоактивності);
сильна ступінь агресивного впливу (підвищені рівні шуму, вібрації радіоактивність вище допустимого рівня, шкідливі гарячі цехи, загазованість)

0,2

0,4


0,6

Робота в утруднених умовах серед технологічного або офісного обладнання, при наявності мотлоху, в умовах мокрих приміщень
0,2

Робота в спеціальних костюмах, які уповільнюють виконання робіт
0,2

Робота в зимовий період в приміщеннях без опалення
0,4

Робота з драбин, вишок, колисок, мостових кранів, площадок з використанням монтажних поясів на висоті від рівня підлоги
від 5,0 м до 10,0 м включно;
від 10,0 м до 15,0 м включно;
від 15,0 м до 20,0 м включно;
більш ніж 20,0 м


0,1
0,2
0,3
0,4

Виконання робіт в умовах наявності аварійних конструкцій
0,5


4.22 В будівлях (спорудах), які складаються з декількох об'ємів з різними висотами або конструктивними схемами нормативи з трудомісткості і вартості робіт приймаються для кожного об'єму окремо.
4.23 Наведені у табл. 1-3 коефіцієнти не поширюються на лабораторні випробування матеріалів, відібраних з конструкцій під час обстежень.
Порядок урахування додаткових факторів наведено у відповідних розділах.
5 Нормативи візуальних обстежень будівель, споруд або їх частин
5.1 Залежно від складу робіт і прийнятого способу оцінювання технічного стану будівлі, споруди або їх частин прийнято три групи складності візуальних обстежень у відповідності з табл. 4.
5.2 Склад робіт за кожною з груп складності візуальних обстежень наведено в таблиці А.1 додатка А.

Таблиця 4 – Група складності візуальних обстежень

Мета обстежень
Група складності

Складання паспортів технічного стану або дефектних відомостей на ремонт конструкцій
1

Визначення якісних показників експлуатаційної придатності будівлі, споруди або їх частин
2

Оцінка технічного стану будівлі або споруди
3


5.3 Нормативи на роботи з візуальних обстежень будівель і споруд наведені у таблиці 5.

Таблиця 5 – Нормативи витрат труда з візуальних обстежень будівель та споруд

Група складності робіт
Одиниця нормування
Витрати труда, люд.-дн.Одноповерхові будівлі (споруди)
Багатоповерхові будівлі (споруди)

1
100 куб. м об'єму будівлі (споруди)
0,24
0,46

2

0,54
1,03

3

0,73
1,39


5.4 При виконанні обстежень не в повному обсязі по будівлі (споруді) нормативи на обстеження приймаються за табл. 5 з урахуванням питомої ваги у відсотках окремих конструктивних елементів у роботах з обстеження у відповідності з таблиці 6.

Таблиця 6 – Питома вага (%) окремих конструктивних елементів будівель (споруд) при проведенні візуальних обстежень

Найменування конструктивних елементів
Будівлі, споруди


одноповерхові
багатоповерхові


каркасні
безкаркасні
каркасні
безкаркасні

1
2
3
4
5

Фундаменти
4,34
5,34
3,84
3,84

Стіни
6,40
13,65
8,99
12,55

Перегородки
4,50
9,60
6,34
8,80

Заповнення отворів
5,75
12,25
8,07
11,24

Колони, стояки, стовпи
14,22
-
9,19
-

Сходи
0,50
0,50
2,32
2,32

Підкранові та гальмові конструкції
10,13
4,50
-
-

Перекриття
-
-
34,20
34,20

Несучі конструкції покриття
37,20
37,20
-
-

Огороджувальні конструкції покриття
9,57
9,57
-
-

Суміщені покриття і покрівлі
-
-
17,20
17,20

Покрівля
4,10
4,10
3,40
3,40

Підлоги
3,29
3,29
6,45
6,45

РАЗОМ
100
100
100
100


5.5 При виконанні візуальних обстежень окремих залізобетонних збірних або монолітних конструкцій, а також окремих елементів будівель (споруд), нормативи на обстеження приймаються за табл. 7, 8 та табл. 9.

Таблиця 7 – Нормативи витрат труда з візуальних обстежень окремих збірних залізобетонних конструкцій

Найменування конструкцій
Одиниця нормування
Група складності робіт1
2
3Витрати труда, люд-дн.

Блоки фундаментні
10 шт.
2,12
4,81
6,49

Фундаментні балки:
прогоном 6 м;
прогоном 12 м
10 шт.

1,40
1,68

3,19
3,82

4,31
5,16

Стінові панелі:
прогоном 6 м;
прогоном 12 м
10 шт.

1,01
1,21

2,29
2,74

3,09
3,70

Колони (в межах поверху):
одинарні;
подвійні
10 шт.


1,23
1,62


2,80
3,69


3,78
4,98

Капітелі безбалкових перекриттів
10 шт.
1,01
2,29
3,09

Ригелі:
прогоном 6 м;
прогоном 9 м;
прогоном 12 м
10 шт.
1,40
1,56
1,68
3,19
3,58
3,82
4,31
4,83
5,16

Підкранові балки:
прогоном 9 м;
прогоном 12 м
10 шт.

2,02
2,43

4,60
5,52

6,21
7,45

Кроквяні та підкроквяні балки:
прогоном 9 м;
прогоном 12 м;
прогоном 18 м
10 шт.
1,58
1,68
1,77
3,58
3,82
4,03
4,83
1,11
5,44

Кроквяні та підкроквяні ферми:
прогоном 12 м;
прогоном 18 м;
прогоном 24 м;
прогоном 30 м
10 шт.
2,02
1,92
2,22
2,48
4,58
4,36
5,05
5,63
6,18
5,89
6,82
7,60

Плити перекриття та покриття:
прогоном 6 м;
прогоном 9 м;
прогоном 12 м
10 шт.


1,45
1,62
1,83


3,29
3,69
4,15


4,44
4,98
5,60

Конструкції покриття та перекриття "на прогін" (до 24 м)
10 шт.
4,99
11,34
15,31

Перемички
10 шт.
0,35
0,80
1,08

Плити балконів та лоджій
10 шт.
1,67
3,80
5,13

Сходові площадки і марші в межах поверху
10 шт.
2,07
4,70
6,35

Монтажні вузли
10 шт.
2,75
6,25
8,44


Таблиця 8 – Нормативи витрат труда з візуальних обстежень монолітних конструкцій будівель і споруд

Монолітні конструкції будівель (споруд)
Одиниця нормування
Група складності робіт1
2
3Витрати труда, люд-дн.

Ядра жорсткості, димові труби, діафрагми, стіни (при обстежені з одного боку)
10 кв. м
0,26
0,60
0,81

Перекриття балкові і безбалкові
10 кв. м
0,20
0,46
0,62

Масивні конструкції фундаментів, бики та інші (стоять окремо)

Об'ємом до 5 куб. м
1 куб. м
0,13
0,30
0,40

Об'ємом до 10 куб. м

0,11
0,24
0,32

Об'ємом більш 10 куб. м

0,09
0,20
0,27

Масивні плитні конструкції (товщ. 10 см)
1 куб. м
0,05
0,11
0,15

Ділянки замонолічування
10 п. м шву
0,44
1,01
1,36


Таблиця 9 – Нормативи витрат труда з візуальних обстежень окремих елементів будівель і споруд

Монолітні конструкції будівель (споруд)
Одиниця нормування
Група складності робіт1
2
3Витрати труда, люд-дн.

Заповнення отворів в стінах (вікна, двері, ворота)
100 кв. м
0,84
1,90
2,47

Покрівля:
рулонна;
азбестоцементна;
металева
100 кв. м
0,13
0,23
0,25
0,28
0,53
0,57
0,36
0,69
0,74

Підлога
100 кв. м
0,70
1,60
2,08

Огородження покриття, балконів, лоджій
100 кв. м
0,84
1,90
2,47


5.7 Нормативи для обстеження металевих колон, балок і ферм приймаються згідно з нормативами обстеження відповідних збірних залізобетонних конструкцій за табл. 7 зі збільшенням їх у 1,2 рази.
5.8 Нормативи для обстеження дерев'яних колон, балок перекриттів, прогонів, ферм, крокв, мауерлатів, сходових кліток, елементів накату та дерево-цегляних стін приймаються згідно з нормативами обстеження відповідних збірних залізобетонних конструкцій за табл. 7 зі збільшенням їх у 1,25 рази.
6 Нормативи обмірних робіт
6.1 Залежно від задач обмірів і конструктивних рішень будівель (споруд) або їх частин прийнято три групи складності обмірних робіт згідно з табл. 10.

Таблиця 10 – Групи складності обмірних робіт

Задачі обмірних робіт
Група складності

Обміри будівель, споруд та їх частин в обсязі, що є необхідним для складання паспортів технічного стану
1

Обміри всіх видів будівель (споруд) з однотипними конструктивними елементами з метою складання обмірних креслень
2

Обміри всіх видів будівель (споруд) з різнотипними конструктивними елементами з виявленням їх складу, конструктивних рішень вузлів сполучення, довжини зварних швів, діаметрів болтів та ін. з метою складання обмірних креслень
3


6.2 Склад обмірних робіт, який ураховує правила виконання вимірювань згідно з ГОСТ 26433.0 і їх задачі при обстеженні будівель, споруд та їх частин, наведено в табл. А.2.
6.3 Нормативи на обмірні роботи будівель і споруд наведені в табл. 11.

Таблиця 11 – Нормативи витрат труда з обмірних робіт будівель і споруд

Група складності обмірних робіт
Одиниця нормування
Витрати труда, люд.-дн.Одноповерхові будівлі (споруди)
Багатоповерхові будівлі (споруди)

1
100 куб. м об'єму будівлі (споруди)
0,21
0,37

2

0,28
0,66

3

0,39
0,97


6.4 При виконанні обмірів окремих конструкцій будівель (споруд) або виконанні окремих видів обмірних робіт нормативи на обмірні роботи приймаються за табл. 12.

Таблиця 12 – Нормативи витрат труда з обмірів окремих конструкцій будівель (споруд) і виконання окремих видів обмірних робіт

Найменування конструкцій або видів робіт
Одиниця нормування
Група складності робіт1
2
3Витрати труда, люд-дн.

Стінові панелі, плити перекриття і покриття, балки, ригелі, перемички, колони одинарні, сходові площадки і марші
Один обмір
5 конструкцій
-
2,25
3,04

Ферми, підкранові балки, панелі оболонки, колони подвійні, масивні плити (товщ. 10 см), фундаменти

-
3,37
4,55

Обміри з метою складання планів або розрізів будівель (споруд)
100 кв. м
0,90
-
-


6.5 При виконанні обмірних робіт не в повному обсязі по будівлі (споруді) нормативи на обміри приймаються за табл. 11 з урахуванням питомої ваги у відсотках окремих конструктивних елементів в роботах з обмірів і виду обмірних робіт у відповідністю з табл. 13.

Таблиця 13 – Питома вага (%) окремих конструктивних елементів будівель (споруд) і виду їх обмірів у складі обмірних робіт

Конструктивні елементи і види обмірних робіт
Будівлі, споруди


одноповерхові
багатоповерхові


каркасні
безкаркасні
каркасні
безкаркасні

Фундаменти, фундаментні балки та їх плани
3,55
3,55
2,84
2,84

Плани поверхів будівель
9,50
12,33
14,38
16,38

Плани колон, підкранових і гальмових конструкцій з вузлами сполучення
4,77
-
3,00
-

Плани конструкцій перекриття з розкриттям підлоги або зніманням підвісної стелі
-
-
22,85
22,85

Плани несучих конструкцій покриття зі зв'язками і прогонами з вузлами сполучення
10,34
13,58
9,12
-

Плани огороджувальних конструкцій покриття
8,88
10,37
2,75
2,69

Плани покрівлі з визначенням їх складу
4,16
4,16
3,30
3,30

Поперечні і поздовжні розрізи будівель (споруд) зі зв'язками і вузлами сполучення конструкцій
9,94
13,94
12,22
21,34

Фасади з обмірами заповнень отворів
7,80
9,80
13,13
15,19

Конструкції каркасу з визначенням отворів елементів
31,38
-
13,43
-

Кроквяні та підкроквяні конструкції покриття з визначенням отворів елементів
-
27,52
-
11,59

Підкранові і гальмові конструкції
9,68
4,75
-
-

Конструкції сходових площадок і маршів
-
-
2,98
3,82

РАЗОМ
100
100
100
100


6.6 При виконанні обмірних робіт з використанням наявних креслень, їх звірянням з результатами обмірів та коригуванням до нормативів табл. 11 і табл. 13 вводиться коефіцієнт К=0,75.
7 Нормативи інструментальних обстежень будівель, споруд або їх частин
7.1 Нормативи на неруйнівні методи випробувань при обстеженнях

7.1.1 Неруйнівні методи випробувань містять
а) визначення міцності на стиск важкого і легкого бетонів в конструкціях механічними методами за пружним відскоком, ударним імпульсом, пластичною деформацією, сколюванням ребра, відривом зі сколюванням;
б) визначення міцності на стиск важкого, легкого і щільного силікатного бетонів в конструкціях ультразвуковим імпульсним методом;
в) визначення товщини захисного шару бетону, розташування арматури і її діаметра магнітним методом.
7.1.2 Склад робіт з випробувань неруйнівними методами, прийнятий у відповідності з вимогами ГОСТ 22690, ГОСТ 17624 та ДСТУ Б В 2.6-4, наведено в табл. А.3-А.8.
7.1.3 Нормативи на виконання робіт з визначення при обстеженні характеристик матеріалів конструкцій неруйнівними методами наведені в табл. 14.
7.1.4 При визначенні міцності матеріалів неруйнівними методами контролю вартість робіт визначається за нормативами табл. 14 з урахуванням коефіцієнтів наведених у табл. 15, якими враховуються обсяги випробувань на об'єкті обстеження.

Таблиця 14 – Нормативи на неруйнівні методи випробувань при проведенні обстежень

Види робіт
Одиниця нормування
Витрати труда, люд-дн.

Визначення міцності матеріалів одним з методів (ультразвуковим, пружним відскоком, та пластичною деформацією)
Одна ділянка (10 місць випробувань)
1,50

Визначення міцності матеріалів механічними методами відриву і відриву зі сколюванням
Одна ділянка (1 місце випробувань)
1,70

Визначення міцності матеріалів методом сколювання ребра
Одна ділянка (2 місця випробувань)
0,90

Визначення параметрів армування та захисного шару бетону магнітним методом
Одна конструкція (10 місць випробувань)
1,40

Примітка


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 746


Похожие документы

Генерация: 0.406 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.005 сек.