Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (за станом на 1 січня 2003р.)


ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
_________________________________

НАКАЗ

21 грудня 1998 р. м.Київ N 295


Про введення в дію Переліка чинних в Україні
нормативних документів у галузі будівництва

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію з 1 січня 1999 року "Перелік чинних в Україні
нормативних документів у галузі будівництва", підготовлений техні-
чним комітетом з стандартизації "Будтехнормування" на замовлення
Держбуду України.
2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкоммістобу-
дування України від 7 червня 1996 року N 95 "Про затвердження
Переліка нормативних документів у галузі будівництва, що діють на
території України (за станом на 01.07.96)".
3. Технічному комітету з стандартизації "Будтехнормування"
(Рунова Р.Ф.) забезпечити:
а) видання і розповсюдження зазначеного переліка за замовлен-
ням зацікавлених організацій;
б) постійне інформаційне супроводження переліка, своєчасну
підготовку пропозицій щодо внесення в нього змін та щорічне
перевидання.
4. Управлінню науково-технічного забезпечення (Рода В.В.)
довести до відома організацій-замовників відомчих будівельних норм,
а також суміщених норм технічного та бідівельного проектування, що
до офіційних видань переліків включатимуться тільки нормативні
документи, проекти яких погоджувались Держбудом України в установ-
леному порядку.

Голова Комітету В.М.Гусаков

Перелік чинних в Україні
нормативних документів у галузі будівництва

(Станом на 1 січня 2003 року)

_________________________________________________________________
| Позначення НД | Назва НД, організація- | Додатковi данi |
| | розробник | |
|__________________|____________________________|_________________|
| |
| 1. Нормативні документи (НД) у галузі будівництва |
| (наведені за Класифікацією) |
| |
| А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НД |
| |
| А1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія |
| |
|_________________________________________________________________|
| А.1.1. Система стандартизацiї та нормування в будiвництвi (ССНБ)|
| Cистема стандартизации и нормирования в строительстве |
| (ССНС) |
|_________________________________________________________________|
|ГОСТ 1.0-92 |Правила проведения работ по |Змiна N1-IПС NN1,|
| |межгосударственной, стандар-|2,3,1993р, |
| |тизации.Общие положения. |Змiна N2-IПС N10,|
| |ВНИИстандарт |1993р.; |
| | |Змiна N3-IПС N12,|
| | |1994р.; |
| | |Змiна N4-IПС N6, |
| | |1996р.; |
| | |Змiна N5-IПС N8, |
| | |1999р. |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 1.2-97* |Правила проведения работ по |Поправка-IПС |
|вид.1998р.(зI змi-|межгосударственной стан- |(Додаток 11-99) |
|нами N1,N2) |дартизации. Порядок разра- | |
| |ботки, принятия, применения,| |
| |обновления и отмены докумен-| |
| |тов по межгосударственной | |
| |стандартизации | |
| |ВНИИстандарт | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 1.5-93 |Правила проведения работ по |Изменение N 1, |
| |межгосударственной |принято Межгосу- |
| |стандартизации. |дарственным Сове-|
| |Общие требования к построе- |том по стандарти-|
| |нию, изложению, оформлению и|зации, метрологии|
| |содержанию стандартов |и сертификации |
| | |18.05.94; |
| | |Изменение N 2, |
| | |принято Межгосу- |
| | |дарственным Сове-|
| | |том по стандарти-|
| | |зации, метрологии|
| | |и сертификации |
| | |10.10.95; |
| | |Змiна N3 -IПС N5,|
| | |2000 р.; |
|__________________|____________________________|_________________|
| |Положение о Межгосударствен-|На заміну МДС-1. |
| |ной научно-технической коми-|Офіційні видання |
| - |ссии по стандартизации, тех-|розповсюджує ТК |
| |ническому нормированию и |"Будтехнормуван- |
| |сертификации в строитель- | ня" |
| |стве (МНТКС) | |
| |Cекретариат МНТКС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|МСН 1.01-01-96 |Система межгосударственных |На заміну МДС-2. |
| |нормативных документов в |Офіційні видання |
| |строительстве. Основные |розповсюджує ТК |
| |положения. Рабочая группа |"Будтехнормуван- |
| |МНТКС | ня" |
|__________________|____________________________|_________________|
|МРД 1.01-201-96 |Порядок финансирования работ|На заміну МДС-3. |
| |по межгосударственной стан- |Офіційні видання |
| |дартизации и техническому |розповсюджує ТК |
| |нормированию в строительстве|"Будтехнормуван- |
| |Секретариат МНТКС | ня" |
|__________________|____________________________|_________________|
|ПМГ 03-99 |Порядок регистрации и изда- |Прийнятi Мiждер- |
| |ния межгосударственных нор- |жавною Радою з |
| |мативных документов по стан-|стандартизацiї, |
| |дартизации. |метрологiї та |
| |Технический секретариат Меж-|сертифiкацiї |
| |государственного Совета по |(протокол N15 вiд|
| |стандартизации, метрологии |27.05.99) |
| |и сертификации | |
| | | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ 1.0-93 |Державна система стандарти- |Офіційні видання |
| |зації України. Основні по- |розповсюджує |
| |ложення. ДНДІ "Система" |ДНДІ "Система", |
| |Государственная система |УкрНДІССІ |
| |стандартизации Украины. |Поправка-IПС N1, |
| |Основные положения |1995р.; |
| | |Змiна N1-IПС N3, |
| | |2000р.та БiС N4, |
| | |2000р. |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ 1.1-2001 |Державна система стандарти- | |
| |зації. Стандартизація та су-| |
| |міжні види діяльності. Тер- | |
| |міни та визначення основних | |
| |понять. УкрНДІССІ | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ 1.2-93 |Державна система стандарти- |Офіційні видання |
| |зації України. Порядок роз- |розповсюджує |
| |роблення державних стандар- |ДНДІ "Система", |
| |тів. ДНДІ "Система" |УкрНДІССІ |
| |Государственная система |Зміна(без номера)|
| |стандартизации Украины. |- ІПС N 8, 2001р.|
| |Порядок разработки государ- | |
| |ственных стандартов. | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ 1.3-93 |Державна система стандарти- |Офіційні видання |
| |зації України. Порядок роз- |розповсюджує |
| |роблення, побудови, викладу,|ДНДІ "Система", |
| |оформлення, узгодження, за- |УкрНДІССІ |
| |твердження, позначення та |Зміна N1-ІПС N2, |
| |реєстрації технічних умов. |2000р. |
| |ДНДІ "Система". | |
| |Государственная система | |
| |стандартизации Украины. | |
| |Порядок разработки, постро- | |
| |ения, изложения, оформления,| |
| |согласования, утверждения, | |
| |обозначения и регистрации | |
| |технических условий. | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ 1.4-93 |Державна система стандарти- |Офіційні видання |
| |зації України. Стандарт |розповсюджує |
| |підприємства. Основні поло- |ДНДІ "Система", |
| |ження. ДНДІ "Система" |УкрНДІССІ |
| |Государственная система | |
| |стандартизации Украины. | |
| |Стандарт предприятия. | |
| |Основные положения. | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ 1.5-93 |Державна система стандарти- |Офіційні видання |
| |зації України. Загальні |розповсюджує |
| |вимоги до побудови, викладу,|ДНДІ "Система", |
| |оформлення та змісту стан- |УкрНДІССІ |
| |дартів ДНДІ "Система". |Змiна N1-IПС N8, |
| |Государственная система |1999р.; |
| |стандартизации Украины. |Поправки-IПС N2, |
| |Общие требования к построе- |2000р. |
| |нию, изложению, оформлению | |
| |и содержанию стандартов. | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ 1.7-2001 |Державна система стандарти- | |
| |зації. Правила і методи | |
| |прийняття та застосування | |
| |міжнародних і регіональних | |
| |стандартів. УкрНДІССІ | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДБН А.1.1-1-93 |Система стандартизацiї та |Зміни:1/4-00; |
| |нормування в будiвництвi. | БіС-300; |
| |Основнi положения. |2/6-00-"БУ" |
| |Система стандартизации | БіС1-2002 |
| |и нормирования в | |
| |строительстве. | |
| |Основные положения. | |
| |Мiнбудархiтектури України |На заміну |
|_______________________________________________|СНіП 1.01.01-82*;|
|ДБН А.1.1-2-93 |Система стандартизацiї та |СНіП 1.01.02-83, |
| |нормування в будiвництвi. |СНіП 1.01.03-83* |
| |Порядок розробки, вимоги | |
| |до побудови, викладу та | |
| |оформлення нормативних | |
| |документiв | |
| |Система стандартизации и | |
| |нормирования в строительстве| |
| |Порядок разработки, | |
| |требования к построению, | |
| |изложению и оформлению | |
| |нормативных документов | |
| |Мiнбудархiтектури України | |
|_______________________________________________| |
|ДБН А.1.1-3-93 |Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Порядок проведення | |
| |експертизи, узгодження, | |
| |затвердження, реєстрацiї, | |
| |видання та скасування | |
| |нормативних документiв. | |
| |Система стандартизации | |
| |и нормирования в | |
| |строительстве. Порядок | |
| |проведения экспертизы, | |
| |согласования, утверждения, | |
| |регистрации, издания и | |
| |отмены нормативных | |
| |документов НДБВ за участю | |
| |Мiнбудархiтектури України | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДБН А.1.1-4-93 |Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Положення про головну та | |
| |базову органiзацiю по | |
| |стандартизацiї та | |
| |нормуванню. | |
| |Система стандартизации и | |
| |нормирования в | |
| |строительстве. Положение | |
| |о головной и базовой | |
| |организации по | |
| |стандартизации и | |
| |нормированию. | |
| |Мiнбудархiтектури України | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-5-94 |Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Загальнi фiзико-технiчнi | |
| |характеристики та | |
| |експлуатацiйнi властивостi | |
| |будiвельних матерiалiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Общие физико-технические | |
| |характеристики и | |
| |эксплуатационные свойства | |
| |строительных материалов. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-6-94 |ССНБ.Теплофiзичнi випробу- | |
| |вання матерiалiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Теплофизические испытания | |
| |материалов. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-7-94 |ССНБ.Метод термiчного аналi-| |
| |зу матерiалiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Метод термического анализа | |
| |материалов. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-8-94 |ССНБ.Метод рентгеноструктур-| |
| |ного аналiзу матерiалiв. | |
| |Апаратурне оформления. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Метод рентгеноструктурного | |
| |анализа материалов. | |
| |Аппаратурное оформление. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-9-94 |ССНБ.Метод електронної | |
| |мiкроскопiї матерiалiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Метод электронной | |
| |микроскопии материалов. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-10-94|ССНБ. Метод мiкроскопiчного | |
| |кiлькiсного аналiзу | |
| |структури матерiалiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Метод микроскопического | |
| |количественного анализа | |
| |структуры материалов. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-11-94|Система стандартизацiї | |
| |та нормування в будiвництвi.| |
| |Показники якостi i методи | |
| |оцiнки рiвня якостi | |
| |продукцiї. | |
| |Термiни і визначення. | |
| |НДIБMВ | |
| |ССНС.Показатели качества и | |
| |методы оценки уровня качест-| |
| |ва продукции | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-12-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Вироби будiвельного | |
| |призначення з мiнерального | |
| |волокна. Термiни визначення.| |
| |Изделия строительного назна-| |
| |чения из минерального волокна |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-13-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Матерiали будiвельнi | |
| |дрiбноштучнi стiновi. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Материалы строительные | |
| |мелкоштучные стеновые. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-14-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Вироби керамiчнi личкувальнi| |
| |Термiни i визначення. | |
| |Изделия керамические | |
| |облицовочные. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-15-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Матерiали будiвельнi рулоннi| |
| |покрiвельнi i гiдроiзоля- | |
| |цiйнi. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Материалы строительные | |
| |рулонные кровельные и | |
| |гидроизоляционные. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-16-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Черепиця керамiчна та | |
| |бетонна. Термiни i | |
| |визначення. | |
| |Черепица керамическая и | |
| |бетонная. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-17-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Вироби керамiчнi | |
| |кислототривкi каналізаційнi | |
| |та дренажнi. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Изделия строительные | |
| |керамические кислотоупорные | |
| |канализационные и дренажные.| |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-18-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Лiнолеум.Термiни i | |
| |визначення. Линолеум. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-19-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Перлiт. Матерiали та вироби | |
| |перлiтовi.Термiни i | |
| |визначення. | |
| |Перлит. Материалы и изделия | |
| |перлитовые. Термины и | |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-20-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Крейда природна, мука | |
| |вапнякова i доломiтова. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Мел природный, мука | |
| |известковая и доломитовая. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-21-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Скло та вироби зi скла будi-| |
| |вельного призначення. | |
| |Термiни i визначення | |
| |УкрДIС | |
| |ССНС. Стекло и изделия из | |
| |стекла строительного назна- | |
| |чения. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-22-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Скло будiвельне листове | |
| |прокатне i тягнуте. | |
| |Технологiя виготовлення. | |
| |Термiни і визначення. | |
|УкрДIС | |
| |Стекло строительное листовое| |
| |прокатное и тянутое. | |
| |Технология изготовления. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-23-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Засоби пакетування та | |
| |контейнери для будiвельних | |
| |матерiалiв i виробiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Средства пакетирования и | |
| |контейнеры для строительных | |
| |материалов и изделий. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-24-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Мiсцевi будiвельнi | |
| |матерiали. Термiни i | |
| |визначення. | |
| |Местные | |
| |строительные материалы. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-25-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Грунти.Термiни i визначення.| |
| |Грунты.Термины и определения| |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-26-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Вiдходи промисловостi для | |
| |будiвельних виробiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Отходы промышленности для | |
| |строительных изделий. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-27-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Матерiали будiвельнi. | |
| |Дефекти. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |НДIБМВ | |
| |ССНС. Материалы строитель- | |
| ные.Дефекты. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-28-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Вироби полiмернi погонажнi | |
| профiльнi та оздоблювальнi | |
| |стiновi (рулоннi i листовi).| |
| |Термiни i визначення. | |
| |ССНС. Изделия полимерные | |
| |погонажные профильные и от- | |
| |делочные стеновые (рулонные | |
| |и листовые). | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-29-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництві | |
| |Мастики покрiвельнi, гiдро- | |
| i пароiзоляцiйнi i приклею- | |
| ючi.Термiни i визначення. | |
| |Мастики кровельные, гидро- | |
| |и пароизоляционные и прикле-| |
| ивающие. Термины и | |
| определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-30-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Вермикулiт. Матерiали та | |
| |вироби на його основi. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Вермикулит. Материалы и | |
| |изделия на его основе. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-31-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Сировина глиниста для | |
| |виробництва штучних пористих| |
| |заповнювачiв. Термiни i | |
| |визначення. | |
| |Сырье глинистое для | |
| |производства искусственных | |
| |пористых заполнителей. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-32-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Вироби будiвельного | |
| |призначення iз природного | |
| |каменю.Термiни і визначення.| |
| |Изделия строительного назна-| |
| |чения из природного камня. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-33-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Вироби гiпсовi звукопоглина-| |
| |ючi та звукоiзоляцiйнi. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Изделия гипсовые звукопогло-| |
| |щающие и звукоизоляционные. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-34-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Вироби санiтарно-технiчнi | |
| |керамiчнi. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |НДБIМВ | |
| |ССНС.Изделия санитарно- | |
| |технические керамические. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-35-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Бетон легкий на пористих | |
| |заповнювачах. Термiни i | |
| |визначення. | |
| |Бетон легкий на пористых | |
| |заполнителях. Термины и | |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-36-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Гiпс та iншi мiсцевi | |
| |в'яжучi. Гіпс сиромолотий. | |
| |Термiни і визначення | |
| |Гипс и другие местные | |
| |вяжущие. Гипс сыромолотый. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-37-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Каолiн збагачений для | |
| |керамiчних виробiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Каолин обогащенный для | |
| |керамических изделий. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-38-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi.Бу-| |
| |дiвельнi вироби з пористої | |
| |керамiки.Термiни i визначеня| |
| |Строительные изделия из | |
| |пористой керамики. Термины и| |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-39-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Методи контролю якостi | |
| |сировини i будiвельних | |
| |матеріалів | |
| |Дилатометрiя, калориметрiя | |
| |i колориметрiя. Термiни i | |
| |визначення. | |
| |Методы контроля качества | |
| |сырья и строительных | |
| |материалов. | |
| |Дилатометрия, калориметрия | |
| |и колориметрия. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-40-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Поляризацiйно-оптичнi | |
| |вимiрювання напруги | |
| |будiвельних матерiалiв i | |
| |конструкцiй. Термiни i | |
| |визначення. | |
| |Поляризационно-оптические | |
| |измерения напряжения | |
| |строительных материалов и | |
| |конструкций. Термины и | |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-41-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Сировина природна для вироб-| |
| |ництва силiкатних виробiв. | |
| |Вироби вапняно-кремнезе- | |
| |мистi. Термiни i визначення.| |
| |Сырье природное для произво-| |
| |дства силикатных изделий. | |
| |Изделия известково-кремнезе-| |
| |мистые.Термины и определения| |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-42-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Сировина природна неглиниста| |
| |для виробництва штучних | |
| |пористих заповнювачiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Сырье природное неглинистое | |
| |для производства | |
| |искусственных пористых | |
| |заполнителей. Термины и | |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-43-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Ресурсозбереження. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |ССНС. Ресурсосбережения. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-44-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Сировина мiнеральна для | |
| |виробництва в'яжучих речовин| |
| |Термiни i визначення. | |
| |Сырье минеральное для про- | |
| |изводства вяжущих веществ. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-45-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Покриття лакофарбовi будiве-| |
| |льнi.Термiни i визначення. | |
| |Покрытия лакокрасочные | |
| |строительные. Термины и | |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-46-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Методи визначення | |
| |мiнералогiчного складу | |
| |будiвельних матерiалiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Методы определения | |
| |минералогического состава | |
| |строительных материалов. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-47-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Хiмiчнi добавки для бетонiв.| |
| |Термiни i визначення. | |
| |КДТУБIА | |
| |ССНС.Химические добавки для | |
| |бетонов. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-48-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Методи визначення | |
| |теплофiзичних властивостей | |
| |будiвельних матерiалiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Методы определения | |
| |теплофизических свойств | |
| |строительных материалов. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-49-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Методи фiзико-хiмiчних | |
| |випробувань будiвельних | |
| |матерiалiв. Термiни i | |
| |визначення. | |
| |Методы физико-химических | |
| |испытаний строительных | |
| |материалов. Термины и | |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-50-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Активнi мiнеральнi добавки | |
| |в цементи. Термiни i | |
| |визначення. | |
| |Активные минеральные добав- | |
| |ки в цементы. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-51-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Реологiчнi властивостi | |
| |будiвельних матерiалiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Реологические свойства | |
| |строительных материалов. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-52-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Визначення дисперсностi це- | |
| |ментiв. Термiни i визначення| |
| |Определение дисперсности це-| |
| |ментов.Термины и определения| |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-53-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Методи визначення пористості| |
| |Термiни i визначення. | |
| |КДТУБIА | |
| |Методы определения пористос-| |
| |ти.Термины и определния | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-54-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Сировина глиниста для | |
| |виробництва керамiчних | |
| |будiвельних матерiалiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Сырье глинистое для | |
| |производства керамических | |
| |строительных материалов. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-55-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Природнi пiски для виробниц-| |
| |тва будiвельних матерiалiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Природные пески для | |
| |производства строительных | |
| |материалов. Термины и | |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-56-94|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Гiрськi породи для | |
| |виробництва нерудних | |
| |будiвельних матерiалiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Горные породы для производ- | |
| |ства нерудных строительных | |
| |материалов. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-57-95|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Технологiя важких бетонiв | |
| |та залiзобетонних виробiв. | |
| |Складування, зберiгання та | |
| |транспортування матерiалiв | |
| |i напiвфабрикатiв. Термiни | |
| |i визначення. | |
| |Технология тяжелых бетонов | |
| |железобетонных изделий. | |
| |Складирование, хранение и | |
| |транспортирование материалов| |
| |и полуфабрикатов. Термины и | |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-58-95|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Технологiя важких бетонiв i | |
| |залiзобетонних виробiв. | |
| |В'яжучi системи. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Технология тяжелых бетонов и| |
| |железобетонных изделий. | |
| |Вяжущие системы. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-59-95|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Технологiя важких бетонiв | |
| |та залiзобетонних виробiв. | |
| |Бетоннi розчиннi сумiшi та | |
| |бетони.Термiни i визначення.| |
| |Технология тяжелых бетонов, | |
| |и железобетонных изделий. | |
| |Бетонные растворные смеси и | |
| |бетоны. Термины и | |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-60-95|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Технологiя важких бетонiв та| |
| |залiзобетонних виробiв. | |
| |Арматурнi вироби та закладнi| |
| |елементи. Термiни i | |
| |визначення. | |
| |Технология тяжелых бетонов и| |
| |железобетонных изделий. | |
| |Арматурные изделия и | |
| |закладные элементы.Термины и| |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-61-95|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Технологiя важких бетонiв та| |
| |залiзобетонних виробiв. | |
| |Формування виробiв. Термiни | |
| |i визначення. | |
| |Технология тяжелых бетонов | |
| |и железобетонных изделий. | |
| |Формование изделий. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-62-95|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Технологiя важких бетонiв | |
| |та залiзобетонних виробiв. | |
| |Теплова обробка виробiв. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Технология тяжелых бетонов | |
| |и железобетонных изделий. | |
| |Тепловая обработка изделий. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-63-95|Сиcтема стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Технологiя важких бетонiв | |
| |та залiзобетонних виробiв. | |
| |Розпалублення, доводка, | |
| |складування та зберiгання | |
| |виробiв.Термiни i визначення| |
| |Технология тяжелых бетонов | |
| |и железобетонных изделий. | |
| |Распалубка, доводка, склади-| |
| |рование и хранение изделий. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-64-95|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Будiвельнi матерiали, бетони| |
| |та вироби. Контроль якостi | |
| |технологiчних процесiв i | |
| |продукцiї. Термiни i | |
| |визначення. | |
| |НДIБВ | |
| |ССНС. Строительные материа- | |
| |лы,бетоны и изделия. | |
| |Контроль качества технологи-| |
| |ческих процессов и продук- | |
| |ции. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-65-95|Система технiчного | |
| |обслуговування і ремонту | |
| |будiвельних машин. | |
| |Термiни i визначення. | |
| |Система технического | |
| |обслуживания и ремонта | |
| |строительных машин. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-66-95|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Капiтальнi вкладення, | |
| |основнi фонди. Термiни i | |
| |визначення. | |
| |Капитальные вложения, | |
| |основные фонды. Термины и | |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-67-95|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Радiацiйна безпека в | |
| |будiвництвi. Термiни та | |
| |визначення. | |
| |Радиационная безопасность в | |
| |строительстве. Термины и | |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-68-95|Система стандартизацiї та | |
| |нормування в будiвництвi. | |
| |Конкурентоспроможнiсть i | |
| |товаропросування будiвельних| |
| |матерiалiв та виробiв на | |
| |зовнiшнiх ринках.Термiни та | |
| |визначення. | |
| |Конкурентоспособность и | |
| |товародвижение строительных | |
| |материалов и изделий на | |
| |внешних рынках. Термины и | |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-69-99|ССНБ Заповнювачi пористi. | |
| |Термiни та визначення. | |
| |НДIБМВ | |
| |ССНС. Заполнители порстые. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-70- |ССНБ. Технологія важких бе- | |
|2000 |тонів та залізобетонних ви- | |
| |робів. Форми для виготовлен-| |
| |ня бетонних і залізобетонних| |
| |виробів. Терміни та визна- | |
| |чення. НДІБВ | |
| |ССНС. Технология тяжелых бе-| |
| |тонов и железобетонных изде-| |
| |лий. Формы для изготовления | |
| |бетонных и железобетонных | |
| |изделий. Термины и определе-| |
| |ния | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-71- |ССНБ. Технологія важких бе- | |
|2000 |тонів та залізобетонних ви- | |
| |робів. Обладнання для вироб-| |
| |нництва бетонних і залізобе-| |
| |тонних виробів. Терміни та | |
| |визначення. НДІБВ | |
| |ССНС. Технология тяжелых бе-| |
| |тонов и железобетонных изде-| |
| |лий. Оборудование для произ-| |
| |водства бетонных и железобе-| |
| |тонных изделий. Термины и | |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.1.1-72- |ССНБ. Екологічні характери- | |
|2000 |стики будівельних матеріа- | |
| |лів.Терміни та визначення. | |
| |НДІ в’яжучих матеріалів ім. | |
| |Глуховського | |
| |ССНС. Экологические характе-| |
| |ристики строительных матери-| |
| |лов. Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 23009-78* |Конструкции и изделия бетон-|Зміна-ИУС N 4, |
| |ные и железобетонные сбор- |1988р. |
| |ные | |
| |Условные обозначения | |
| |(марки) ЦНИИпромзданий | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 24369-86 |Объекты стандартизации в |На зміну |
| |строительстве.Общие поло- |ГОСТ 24369-80 |
| |жения.ЦНИИпромзданий | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 26047-83 |Конструкции строительные | |
| |стальные. | |
| |Условные обозначения(марки).| |
| |ЦНИИпроектстальконструкция | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 27346-87 |Изделия замочно-скобяные. | |
|(СТ СЭВ 5615-86) |Термины и определения. ЦПКТБ| |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТ СЭВ 383-87* |Пожарная безопасность в | |
| |строительстве. Термины | |
| |и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТ СЭВ 1002-78 |Изделия санитарные | |
| |керамические. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТ СЭВ 1565-79 |Нормативно-техническая доку-| |
| |ментация в строительстве. | |
| |Буквенные обозначения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТ СЭВ 2439-80 |Изделия из стекла для | |
| |строительства. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТ СЭВ 3979-83 |Плитки керамические. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТ СЭВ 4419-83 |Защита от коррозии в | |
| |строительстве. | |
| |Конструкции в строительстве.| |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТСЭВ 4772-84 |Цементы.Термины и | |
| |определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТСЭВ 4926-84 |Изделия асбестоцементные. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТСЭВ 5063-85 |Материалы и изделия | |
| |теплоизоляционные. | |
| |Термины и определения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВБН А.1.1- |Основні положення по розроб-|Діють в частині, |
|00018201.01-94/ |ці відомчих будівельних норм|що не суперечить |
|Держкомнафтогаз |нафтогазового комплексу |вимогам ДБН |
|України |України. Укргазпроект. |А.1.1-1-93 та |
| | |ДБН А.1.1-2-93. |
| | |Офіційні видання |
| | |розповсюджує |
| | |Укргазпроект |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВБН А.1.1- |Порядок проведення експерти-|Діють в частині, |
|00018201.02-94/ |зи відомчих будівельних |що не суперечить |
|Держкомнафтогаз |норм нафтогазового комплексу|вимогам ДБН |
|України |України. |А.1.1-1-93. |
| |Укргазпроект |Офіційні видання |
| | |розповсюджує |
| | |Укргазпроект |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВБН А.1.1- |Порядок видання, перевидан- |Офіційні видання |
|00018201.03-96/ |ня та розповсюдження відом- |розповсюджує |
|Держнафтогазпром |чих нормативних документів |Укргазпроект |
|України |нафтогазового комплексу | |
| |України. | |
| |Укргазпроект | |
|_________________________________________________________________|
| |
| А.1.2. Система сертифікації продукції в будівництві (ССПБ) |
| Система сертификации продукции в строительстве (ССПС) |
| |
|_________________________________________________________________|
| - |Правила обов'язкової серти- |Нормативний акт. |
| |фікації будівельних матері- |Затвтерджений |
| |лів, виробів та конструкцій.|наказом Держстан-|
| |ТК "Будівельні матеріали" |дарту України від|
| | |11.04.97 N 192 |
| | |Зареєстрований |
| | |Мінюстом України |
| | |від 18.06.97 |
| | |N 222/2026. |
| | |Офіційні видання |
| | |розповсюджує ТК |
| | |"Будівельні |
| | Змiни - БiС N4, 2000р. |матеріали" |
|__________________|____________________________|_________________|
| - |Перелік продукції, що під- |Нормативний акт. |
| |лягає обов'язковій сертифі- |Затвтерджений |
| |кації в Україні. |наказом Держстан-|
| |Розділ 32. Будівельні мате- |дарту України від|
| |ріали, вироби та конструк- |27.11.96 N 499 |
| |ції. |Внесено зміни, що|
| |ТК "Будівельні матеріали" |затверджені нака-|
| | |зом Держстандарту|
| | |України від |
| | |17.05.97 N 268. |
| | |Зареєстрований |
| | |Мінюстом України |
| | |від 05.06.97 |
| | |N 209/2013. |
|__________________|____________________________|_________________|
| А.1.3. Система метрологічного забезпечення в будівництві (СМЗБ) |
| Cистема метрологического обеспечения в строительстве |
| (CМОС) |
|__________________|____________________________|_________________|
|СН 528-80 |Перечень единиц физических | |
| |величин, подлежащих примене-| |
| |нию в строительстве. | |
| |ЦНИИпромзданий, ЦНИИСК | |
| |им. Кучеренко, НИИОСП | |
| |им. Герсеванова | |
|_________________________________________________________________|
| |
| А.2 Вишукування, проектування i територiальна дiяльнiсть |
| |
|_________________________________________________________________|
| А.2.1. Вишукування |
| Изыскания |
|_________________________________________________________________|
| СНиП 1.02.07-87 |Инженерные изыскания для | |
| |строительства. ПНИИИС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СН 484-76 |Инструкция по инженерным | |
| |изысканиям в горных | |
| |выработках, предназначаемых | |
| |для размещения объектов | |
| |народного хозяйства. | |
| |ВНИМИ, ПНИИИС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|РСН 324-82 |Инструкция по проектированию| |
|Госстрой УССР |и производству ликвидацион- | |
| |ного тампонажа наблюдатель- | |
| |ных, разведочных, гидрогео- | |
| |логических, инженерно- | |
| |геологических, эксплуатаци- | |
| |онных водозаборных скважин | |
| |и горных выработок, | |
| |проходимых при проведении | |
| |геологических, гидрогеологи-| |
| |ческих, инженерно-геологи- | |
| |ческих съемок, инженерно- | |
| |геологических изысканий, | |
| |разведочных работ на воду, | |
| |а также целей водоснабжения,| |
| |выполнивших свое назначение | |
| |на территории УССР. | |
| |УкрДНТР | |
|_________________________________________________________________|
| А.2.2. Проектування |
| Проектирование |
|_________________________________________________________________|
|ДБН А.2.2-1-95 |Проектування. Склад і зміст | |
| |матеріалів оцінки впливiв | |
| |на навколишнє середовище | |
| |(ОВНС) при проектуванні і | |
| |будівництві підприємств, | |
| |будинків і споруд. Основні | |
| |положення проектування. | |
| |Укрекогеобуд | |
| |Проектирование. Состав и | |
| |содержание материалов оценки| |
| |воздействий на окружающую | |
| |среду (ОВОС) при проектиро- | |
| |вании и строительстве пред- | |
| |приятий,зданий и сооружений.| |
| |Основные положения проекти- | |
| |рования | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДБН А.2.2-2-96 |Проектування. Технічний за- | |
| |хист інформації. Загальні | |
| |вимоги до організації про- | |
| |ектування і проектної доку- | |
| |ментації для будівництва. | |
| |Діпроверф | |
| |Проектировоание. Техническая| |
| |защита информации. | |
| |Общие требования к организа-| |
| |ции проектирования и проект-| |
| |ной документации для строи- | |
| |тельства | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДБН А.2.2-3-97 |Проектування. Склад, поря- |На зміну СНіП |
| |док розроблення, погодження |1.02.01-85. |
| |та затвердження проектної |ДБН А.2.2-3-97 |
| |документації для будівництва|діють в частині, |
| |КиївЗНДІЕП |що не суперечить |
| |Проектирование. Порядок раз-|постанові Кабіне-|
| |работки, согласования и ут- |ту Міністрів |
| |верждения проектной докумен-|України від |
| |тации для строительства |17.08.98 N 1308 |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДБН В.2.2-11-2002 |Будинки і споруди. | |
| |Підприємства побутового об- | |
| |слуговування. Основні поло- | |
| |ження. КиївЗНДІЕП | |
| |Здания и сооружения. Пред- | |
| |приятия бытового обслужива- | |
| |ния. Основные положения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СНиП 1.06.04-85 |Положение о главном инженере| |
| |(главном архитекторе) | |
| |проекта. ЦНИИпроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СНиП 1.06.05-85 |Положение об авторском | Зміна - БСТ N 9 |
| |надзоре проектных организа- | 1987 р. |
| |ций за строительством | |
| |предприятий, зданий и | |
| |сооружений. ЦНИИпроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СНиП 2.01.29-85 |Основные положения по соста-|Діють в частині, |
| |ву проекта полигона по обез-|що не суперечить |
| |вреживанию и захоронению |вимогам ДБН |
| |токсичных промышленных отхо-|А.2.2-3-97 |
| |дов | |
|__________________|____________________________|_________________|
| СН 213-73 |Инструкция о порядке |Внесена зміна, |
| |проведения экспертизы |затверджена пос- |
| |проектов и смет на |тановою Держбуду |
| |строительство |СРСР від 31.12.75|
| |(реконструкцию) предприятий,|а також змiни,що |
| |зданий и сооружений. |опубліковані - |
| |Госстрой СССР, ГКНТ |БСТ N 10, 1979 р.|
| | |вiд З1.12.75 |
| | |БСТ N 4, 1986 р.,|
| | |БСТ N 12, 1987. |
| | |Діє в частині, що|
| | |не суперечить |
| | |постанові Кабіне-|
| | |ту Міністрів |
| | |України від |
| | |17.08.98 N 1308 |
|__________________|____________________________|_________________|
|РСН 330-88/ |Порядок представления, | |
|Госстрой УССР |рассмотрения и согласования | |
| |проектной документации по | |
| |водоснабжению и канализации | |
| |объектов, строящихся на | |
| |территории УССР | |
|__________________|____________________________|_________________|
|РСН 69-88/ |Инструкция по привязке | |
|Госстрой РСФСР |типовых проектов простейших | |
| |зданий и сооружений для | |
| |строительства в сельской | |
| |местности | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВБН А.2.2-341.002.|Проектування. Порядок роз- | |
|003.001-98/Мін- |роблення, погодження, за- | |
|енерго. Держбуд |твердження і склад проектної| |
|України |документації для об'єкта | |
| |"Укриття". НДІБК | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВБН В.2.2-ЦЗН- |Центри зайнятості населення |Офіційне видання |
|2002/ |базового рівня. |розповсюджує ДЦЗ |
|Мінпраці України |КиївЗНДІЕП |Мінпраці України |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВБН-СГіП-46-1.94/ |Склад, порядок розробки, по-|На зміну ВСН |
|Мінсільгосппрод |годження та затвердження |113-87/Госагро- |
|України |проектно-кошторисної доку- |пром СССР. |
| |ментації на будівництво |Діють в частині, |
| |підприємств, будівель і |що не суперечить |
| |споруд. |вимогам ДБН |
| |УкрНДІагропроект |А.2.2-3-97 |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВБН-СГіП-46-2.94/ |Склад, порядок розробки та |Діють в частині, |
|Мінсільгосппрод |затвердження техніко-еконо- |що не суперечить |
|України |мічних обгрунтувань і розра-|вимогам ДБН |
| |хунків. |А.2.2-3-97 |
| |УкрНДІагропроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 10-78/ |Временная инструкция по |Діють в частині, |
|Миннефтегазпром |разработке технико-экономи- |що не суперечить |
|СССР |ческих обоснований (ТЭО), |вимогам ДБН |
| |рабочих чертежей и смет для |А.2.2-3-97 |
| |строительства объектов | |
| |обустройства нефтяных, | |
| |газовых и газоконденсатных | |
| |месторождений. | |
| |Гипровостокнефть, | |
| |Гипротюменнефтегаз | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 24-80/ |Положение о порядке выбора |Діють в частині, |
|Миннефтегазпром |и согласования трасс и |що не суперечить |
|СССР |площадок для строительства |вимогам ДБН |
| |обЪектов нефтяной промыш- |А.2.2-3-97 |
| |ленности | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 39-86 |Инструкция о составе, |Внесено Зміну N1 |
|МНП СССР |порядке разработки, |Діють в частині, |
| |согласования и утверждения |що не суперечить |
| |проектно-сметной документа- |вимогам ДБН |
| |ции на строительство скважин|А.2.2-3-97 |
| |на нефть и газ. ВНИИОЭНГ | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 014-88/ |Ведомственные строительные |Діють в частині, |
|Миннефтегазстрой |нормы. Строительство магист-|що не суперечить |
|СССР |ральных и промысловых трубо-|вимогам ДБН |
| |проводов. Охрана окружающей |А.2.2-1-97 |
| |среды. | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 202-75/Мин- |Временная инструкция по |Діють в частині, |
|трансстрой СССР |разработке проектов и смет |що не суперечить |
| |для железнодорожного строи- |вимогам ДБН |
| |тельства Госстрой СССР |А.2.2-3-97 |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 1.02.01-85/ |Ведомственные строительные |Діють в частині, |
|МГА СССР |нормы по выбору площадок |що не суперечить |
| |для строительства аэропор- |вимогам ДБН |
| |тов и вертолетных ГПИ и |А.2.2-3-97 |
| |НИИГА Аэропроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 17-86/ |Требования к исходным дан- |Діють в частині, |
|Минметаллургии |ным для проектирования и |що не суперечить |
|СССР |строительства горно-обога- |вимогам ДБН |
| |тительных и горно-металлур- |А.2.2-3-97 |
| |гических предприятий | |
| |Гипроцветмет | |
|__________________|____________________________|_________________|
|РД 31.30.14-85/ |Положение и составе, порядке|Діють в частині, |
|Минморфлот СССР |сбора исходных данных для |що не суперечить |
| |разработки проектно-сметной |вимогам ДБН |
| |документации на капитальное |А.2.2-3-97 |
| |строительство обЪектов мор- | |
| |ского транспорта Союзмор- | |
| |НИИпроет | |
|__________________|____________________________|_________________|
| - |Положение об эскизном |Затверджено |
| |архитектурном проекте |спільною постано-|
| | |вою Держбуду та |
| | |Спілки архітекто-|
| | |рів України від |
| | |23.10.91 |
| | |N 51/-839/1. |
| | |Діє в частині, що|
| | |не суперечить |
| | |вимогам ДБН |
| | |А.2.2-3-97 |
|_________________________________________________________________|
| А.2.3. Територiальна дiяльнiсть у будівництвi |
| Териториальная деятельность в строительстве |
|_________________________________________________________________|
|ДБН А.2.3-1-99 |Територiальна дiяльнiсть |На замIну |
| |в будiвництвi. Основнi по- |ДБН 361-92. |
| |ложення. |Зміна N1-БiС N1, |
| |ТК "Будiвельнi матерiали" |2000 р. |
| |Территориальная деятельно- |Зміна N2 – БіС N2,|
| |сть в строительстве. Ос- |2001 р. |
| |новные положения | |
|_________________|____________________________|__________________|
|ДБН В.2.3-6-2002 |Споруди транспорту. Мости та|На заміну СНіП |
| |труби. Обстеження і випробу-|3.06.07-86. |
| |вання. |Офіційне видання |
| |УДВТП «Укрдортехнологія». |розповсюджує |
| |Сооружения транспорта. |УДВТП «Укрдортех- |
| |Мосты и трубы. Обследование |нологія» |
| |и испытание | |
|_________________|____________________________|__________________|
| А.2.4. Система проектної документацiї для будiвництва (СПДБ) |
| Система проектной документации для строительства (СПДС)|
|_________________________________________________________________|
|ДБН А.2.3-1-99 |Територiальна дiяльнiсть |На замIну |
| |в будiвництвi. Основнi по- |ДБН 361-92. |
| |ложення. |ЗамIна N1-БiС N1,|
| |ТК "Будiвельнi матерiали" |2000 р. |
| |Территориальная деятельно- | |
| |сть в строительстве. Ос- | |
| |новные положения | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.2.4-1-95 |Система проектної документа-|На заміну ГОСТ |
|(ГОСТ 21.206-93) |цiї для будiвництва. Умовнi |21.106-78 |
| |позначення трубопроводiв. | |
| |Система проектной документа-| |
| |ции для строительства. | |
| |Условные обозначения | |
| |трубопроводов. | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.2.4-2-95 |Система проектної документа-|На заміну ГОСТ |
|(ГОСТ 21.204-93) |цiї для будiвництва. Умовнi |21.106-78 |
| |графiчнi позначення i зобра-| |
| |ження елементiв генеральних | |
| |планiв та споруд транспорту.| |
| |Система проектной документа-| |
| |ции для строительства. | |
| |Условные графические обозна-| |
| |чения и изображения элемен- | |
| |тов генеральных планов и | |
| |сооружений транспорта | |
| |ГП ЦНС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.2.4-3-95 |Система проектної документа-|Поправка-БУ N5, |
|(ГОСТ 21.408-93) |цiї для будiвництва. Правила|1997 р. |
| |виконання робочої документа-| |
| |цiї автоматизацiї технологi-| |
| |чних процесiв. | |
| |Система проектной документа-| |
| |ции для строительства. | |
| |Правила выполнения рабочей | |
| |документации автоматизации | |
| |технологических процессов | |
| |Проектмонтажавтоматика, | |
| |ГП ЦНС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.2.4-4-99 |СПДБ. Основнi вимоги до про-| |
|(ГОСТ 21.101-97) |ектної та робочої документа-| |
| |цiї. | |
| |СПДС. Основные требования к | |
| |проектной и рабочей докумен-| |
| |тации. | |
| |ГП ЦНС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.2.4-5-95 |Система проектної документа-|На заміну |
|(ГОСТ 21.001-93) |цiї для будiвництва.Загальнi|ГОСТ 21.001-77 |
| |положения. | |
| |Система проектной документа-| |
| |ции для строительства. Общие| |
| |положения ГП ЦНС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.2.4-6-95 |Система проектної документа-|На заміну |
|(ГОСТ 21.508-93) |цiї для будiвництва. Правила|ГОСТ 21.508-85 |
| |виконання робочої документа-| |
| |цiї генеральних планiв пiд- | |
| |приємств, споруд та житлово-| |
| |цивiльних об'єктiв. | |
| |СПДС.Правила выполнения ра- | |
| |бочей документации генераль-| |
| |ных планов предприятий, | |
| |сооружений и жилищно-граж- | |
| |данских объектов. | |
| |ПИ-2, ГП ЦНС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.2.4-7-95 |Система проектної документа-|На заміну |
|(ГОСТ 21.501-93) |цiї для будiвництва. Правила|ГОСТ 21.107-78, |
| |виконання архiтектурно-будi-|ГОСТ 21.501-80, |
| |вельних робочих креслень. |ГОСТ 21.502-78, |
| |Система проектной документа-|ГОСТ 21.503-80 |
| |ции для строительства. |Зміна N 1 ( діє |
| |Правила выполнения архитек- |тільки в Україні)|
| |турно-строительных рабочих |опублікована у |
| |чертежей.ГП ЦНС |збірнику змін |
| | |НД, який видає |
| | |Укрархбудінформ |
| | |Поправка-"БУ" N6-|
| | |2000. |
| | |Поправка -БiС N1,|
| | |2001р. |
| | |Поправка -БiС №4 |
| | |2002 р. |
|__________________|____________________________|_________________|

|ДСТУ Б А.2.4-8-95 |Система проектної документа-| |
|(ГОСТ 21.205-93) |цiї для будiвництва. | |
| |Позначення умовнi елементiв | |
| |санiтарно-технiчних систем. | |
| |Система проектной документа-| |
| |ции для строительства. | |
| |Обозначения условные | |
| |элементов санитарно-техни- | |
| |ческих систем | |
| |СантехНИИпроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.2.4-9-95 |Система проектної документа-| |
|(ГОСТ 21.405-93 |цiї оля будiвництва. Правила| |
| |виконання робочої документа-| |
| |цiї теплової iзоляцiї устат-| |
| |кування i трубопроводiв. | |
| |Система проектной документа-| |
| |ции для строительства. | |
| |Правила выполнения рабочей | |
| |документации тепловой | |
| |изоляции оборудования и | |
| |трубопроводов. | |
| |НИПИтеплопроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.2.4-10-95|Система проектної документа-|На заміну |
|(ГОСТ 21.110-95) |цiї для будiвництва. Правила|ГОСТ 21.109-80, |
| |виконання специфiкацiї |ГОСТ 21.110-82 |
| |обладнання, виробiв i |ГОСТ 21.111 84 |
| |матерiалiв. | |
| |Система проектной документа-| |
| |ции для строительства. | |
| |Правила выполнения специфи- | |
| |кации оборудования, | |
| |изделий и материалов | |
| |ГП ЦНС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.2.4-11-95|Система проектної документа-| |
|(ГОСТ 21.114-95) |цiї для будiвництва. Правила| |
| |виконання ескiзних креслень | |
| |загальних видiв нетипових | |
| |виробiв. | |
| |Система проектной документа-| |
| |ции для строительства. | |
| |Правила выполнения эскизных | |
| |чертежей общих видов | |
| |нетиповых изделий. ГП ЦНС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.2.4-12-95|Система проектної документа-|Поправка-"БУ" N6-|
|(ГОСТ 21.606-95) |цiї для будiвництва. Правила|2000 |
| |виконання робочої документа-|Поправка-БiС N1, |
| |цiї тепломеханiчних рiшень |2001р. |
| |котелень. | |
| |Система проектной документа-| |
| |ции для строительства. | |
| |Правила выполнения рабочей | |
| |документации тепломеханичес-| |
| |ких решений котельных. | |
| |ГП ЦНС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.2.4-13-97|CПДС. Умовні графічні позна-|Поправка-БУ N2, |
| |чення в документації з |1999р. |
| |інженерно-геологічних вишу- | |
| |кувань. | |
| |Условные графические обозна-| |
| |чения в документации по ин- | |
| |женерно-геологическим изы- | |
| |сканиям. | |
| |ГП ЦНС, ПНИИИС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.002-81 |СПДС. Нормоконтроль | |
| |проектно-сметной | |
| |документации. ГП ЦНС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.112-87 |СПДС. Подъемно-транспортное | |
|(СТ СЭВ 5678-86) |оборудование. Условные | |
| |изображения. ГП ЦНС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.113-88 |СПДС. Обозначения характе- | |
|(СТ СЭВ 6073-87) |ристик точности. ЦНИИЭП | |
| |учебных зданий | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.203-78 |СПДС. Правила учета и | |
| |хранения подлинников | |
| |проектной документации. | |
| |ГП ЦНС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.401-88 |СПДС. Технология производ- | |
| |ства. Основные требования к | |
| |рабочим чертежам. | |
| |ВНИИмонтажспецстрой | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.402-83 |СПДС. Антикоррозионная | |
| |защита технологических | |
| |аппаратов, газоходов и | |
| |трубопроводов. Рабочие | |
| |чертежи. Проектхимзащита | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.403-80 |СПДС.Обозначения условные | |
| |графические в схемах. | |
| |Оборудование энергетичес- | |
| |кое. Теплоэлектропроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.404-85 |СПДС. Автоматизация | |
| |технологических процессов. | |
| |Обозначения условные | |
| |приборов и средств | |
| |автоматизации в схемах. | |
| |Проектмонтажавтоматика | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.406-88 |СПДС.Проводные средства |Поправка-ИУС N1, |
| |единой автоматизированной |1990р. |
| |системы связи. Обозначения |Зміна N1-БУ N2, |
| |условные графические на |1997р. |
| |схемах и планах. Гипросвязь | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.507-81 |СПДС. Интерьеры. Рабочие |Зміна N1- ИУС |
|(СТ СЭВ 4410-83) |чертежи. ЦНИИпромзданий |N11, 1986р. |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.510-83 |СПДС. Пути железнодорожные. |Зміна N1- ИУС |
|(СТСЭВ 4407-83) |Рабочие чертежи. |N4, 1985р. |
| |Ленгипротранс | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.511-83 |СПДС. Автомобильные дороги. | |
|(СТ СЭВ 4407-83) |Земляное полотно и дорожная | |
| |одежда. Рабочие чертежи. | |
| |Союздорпроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.513-83 |СПДС. Антикоррозионная | |
| |защита конструкций зданий и | |
| |сооружений. Рабочие чертежи.| |
| |Проектхимзащита | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.601-79 |СПДС. Водопровод и канализа-|Зміна N1- ИУС |
| |ция. Рабочие чертежи. |N1, 1981р. |
| |Сантехпроект |Зміна N2- БСТ |
| | |N3, 1983р. |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.602-79 |СПДС. Отопление, вентиляция |Зміна N1- ИУС |
|(СТСЭВ 3216-81) |и кондиционирование воздуха.|N1, 1981р. |
| |Рабочие чертежи. | |
| |Сантехпроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.603-80 |СПДС. Связь и сигнализация. | |
| |Рабочие чертежи. | |
| |Минпромсвязи | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.604-82 |СПДС. Водоснабжение и | |
| |канализация. Наружные сети. | |
| |Рабочие чертежи. | |
| |Промстройпроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.605-82 |СПДС. Сети тепловые |Поправка-ИУС N8, |
|(СТ СЭВ 5676-86) |(тепломеханическая часть). |1983р.; |
| |Рабочие чертежи. |Зміна N1-ИУС N1, |
| |Промстройпроект |1988р. |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.607-82 |СПДС. Электрическое | |
| |освещение территории | |
| |промышленных предприятий. | |
| |Рабочие чертежи. | |
| |ВНИПИ Тяжпромэлектропроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.608-84 |СПДС. Внутреннее электричес-| |
| |кое освещение. Рабочие | |
| |чертежи. | |
| |ВНИПИ Тяжпромэлектропроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.609-83 |СПДС. Газоснабжение. | |
| |Внутренние устройства. | |
| |Рабочие чертежи. | |
| |МосгазНИИпроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.610-85 |СПДС. Газоснабжение. |Зміна N1-ИУС N12,|
|(СТ СЭВ 5047-85) |Наружные газопроводы. |1987р. |
| |Рабочие чертежи. | |
| |МосгазНИИпроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.611-85 |СПДС. Централизованное | |
| |управление энергоснабжением.| |
| |Условные графические и | |
| |буквенные обозначения вида и| |
| |содержания информации. | |
| |ВНИПИ Тяжпромэлектропроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.613-88 |СПДС. Силовое электрообору- | |
| |дование. Рабочие чертежи. | |
| |ВНИПИ Тяжпромэлектропроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.614-88 |СПДС. Изображения условные |Поправка-ИУС N8, |
|(CТ СЭВ 3217-81) |графические электрооборудо- |1988р. |
| |вания и проводок на планах. | |
| |ВНИПИ Тяжпромэлектропроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.615-88 |СПДС. Правила выполнения | |
|(СТСЭВ 6071-87) |чертежей гидротехнических | |
| |сооружений. Гидропроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ГОСТ 21.616-88 |СПДС. Правила выполнения | |
|(СТ СЭВ 6072-87) |чертежей гидромелиоративных | |
| |линейных сооружений. | |
| |ВО Союзводпроект" | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТ СЭВ 1633-79 |ЕСКД СЭВ. Чертежи зданий и | |
| |сооружений. Изображение | |
| |вертикальных конструкций | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТ СЭВ 2825-80 |ЕСКД СЭВ. Чертежи | |
| |строительные. Условные | |
| |изображения и обозначения. | |
| |Каналы дымовые и вентиля- | |
| |ционные | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТ СЭВ 2826-80 |ЕСКД СЭВ. Чертежи строитель-| |
| |ные. Условные изображения и | |
| |обозначения.Отверстия, ниши,| |
| |пазы, борозды | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТ СЭВ 3506-81 |ЕСКД СЭВ. Чертежи строитель-| |
| |ные. Обозначения условные | |
| |графические. Элементы | |
| |водопровода | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТ СЭВ 3507-81 |ЕСКД СЭВ. Чертежи строитель-| |
| |ные. Обозначения условные | |
| |графические. Элементы систем| |
| |канализации | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТ СЭВ 4409-83 |ЕСКД СЭВ. Чертежи строитель-| |
| |ные. Правила выполнения | |
| |чертежей деревянных | |
| |конструкций | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТ СЭВ 4722-84 |ЕСКД СЭВ. Чертежи строитель-| |
| |ные. Условные изображения | |
| |крепежных деталей и | |
| |отверстий на чертежах | |
| |металлических конструкций | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СТ СЭВ 4937-84 |ЕСКД СЭВ. Чертежи строитель-| |
| |ные. Каменные конструкции | |
|__________________|____________________________|_________________|
|СН 460-74 |Временная инструкция о сос- |Відмінено всі |
| |таве и оформлении строитель-|розділи, за ви- |
| |ных рабочих чертежей зданий |нятком розділу 5 |
| |и сооружений. |"Конструкции ме- |
| |ВНИКТИстальконструкция |таллические. |
| | |Чертежи "КМ" |
|__________________|____________________________|_________________|
|РД 31.30.01-01-89/|Правила оформления чертежей |Діє в частині,що |
|Минморфлот СССР |и текстовых документов |не суперечить ви-|
| |обЪектов строительства мор- |могам стандартів |
| |ского транспорта. |комплексу СПДБ |
| |Раздел 1. Общие положения. |(рос.-СПДС) |
| |ЧерноморНИИпроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|РД 31.30.01.02-88/|Правила оформления чертежей |Діє в частині,що |
|Минморфлот СССР |и текстовых документов |не суперечить ви-|
| |обЪектов строительства мор- |могам ДСТУ |
| |ского транспорта. |Б А.2.4-2-95 |
| |Раздел 2. Генеральный план |(ГОСТ 21.204-93) |
| |и транспорт. | |
| |ЧорноморНИИпроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|РД 31.30.01.05-84/|Правила оформления чертежей |Діє в частині,що |
|Минморфлот СССР |и текстовых документов |не суперечить ви-|
| |обЪектов строительства мор- |могам розділу 5 |
| |ского транспорта. |СН 460-74 |
| |Раздел 5. Конструкции метал-| |
| |лические. ЧерноморНИИпроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|РД 31.30.01.06-85/|Правила оформления чертежей |Діє в частині, що|
|Минморфлот СССР |и текстовых документов |не суперечить ви-|
| |обЪектов строительства мор- |могам ГОСТ |
| |ского транспорта. |21.615-88 |
| |Раздел 6. Гидротехнические |(СТ СЭВ 6071-87) |
| |решения. | |
| |ЧерноморНИИпроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|РД 31.30.01.07-81/|Правила оформления чертежей |Діє в частині, що|
|Минморфлот СССР |и текстовых документов |не суперечить ви-|
| |обЪектов строительства мор- |могам ГОСТ |
| |ского транспорта. |21.401-88 |
| |Раздел 7. Технологиические | |
| |решения промпредприятий. | |
| |ЧерноморНИИпроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|РД 31.30.01.11-80/|Правила оформления чертежей |Діє в частині, що|
|Минморфлот СССР |и текстовых документов |не суперечить ви-|
| |обЪектов строительства мор- |могам ДСТУ |
| |ского транспорта. |Б А.2.4-13-97 |
| |Раздел 2. Инженерно-топогра-|(ГОСТ 21.302-96) |
| |фические изыскания | |
| |ЧерноморНИИпроект | |
|_________________________________________________________________|
| |
| А3. Виробництво продукции в будівництві |
| |
|_________________________________________________________________|
| А3.1. Управління, організація і технологія |
|_________________________________________________________________|
|ДБН А.3.1-3-94 |Управлiння, органiзацiя i |На замiну СНiП |
| |технологiя. Прийняття в |3.01.04-87 |
| |експлуатацiю закiнчених |Змiна N1-БУ N1, |
| |будiвництвом об'єктiв. |1999| |
| |Основнi положення. |Змiна N2-БУ N6, |
| |Спілка цивільних інженерів |1999| |
| |України |Змiна N3-БУ N3, |
| |Управление, организация и |2000| |
| |технология. Приемка в |Змiна N1-БУ N1, |
| |эксплуатацию законченных |1999; |
| |строительством объектов. |Змiна N2-БiС N1, |
| |Основные положения |2000; |
| | |Змiна N3-БiС N3, |
| | |2000; |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДБН А.3.1-5-96 |Управління, організація і |На заміну СНіП |
| |технологія. Організація бу- |3.01.01-85* |
| |дівельного виробництва.НДІБВ| |
| |Управление, организация и | |
| |технология. Организация | |
| |строительного производства | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДСТУ Б А.3.1-6-96 |Управління, організація і |На заміну ГОСТ |
| |технологія. Матеріали і ви- |15.901-91; |
| |роби будівельні. Порядок |Зміна N1-БУ N 1 |
| |розроблення і постановка на |1998р. |
| |виробництво. НДІБК | |
| |Управление, организация и | |
| |технология. Материалы и | |
| |изделия строительные. Поря- | |
| |док разработки и постановка | |
| |на производство | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДБН А.3.1-7-96 |Управління, організація і | |
| |технологія. Виробництво бе- | |
| |тонних і залізобетонних ви- | |
| |робів. НДІБВ | |
| |Управление, организация и | |
| |технология. Производство бе-| |
| |тонных и железобетонных | |
| |изделий. | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДБН А.3.1-8-96 |Управління, організація і |На заміну ОНТП |
| |технологія. Проектування |07-85/Минстрой- |
| |підприємств по виробництву |материалов СССР |
| |залізобетонних виробів. | |
| |НДІБВ | |
| |Управление, организация и | |
| |технология. Проектирование | |
| |предприятий по производству | |
| |железобетонных изделий | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ДБН А.3.1-9-2000 |Управлiння,органiзацiя i | |
| |технологiя. Прийняття в ек- | |
| |сплуатацiю закiнчених будiв-| |
| |ництвом захисних споруд ци- | |
| |вiльної оборони та їх утри- | |
| |мання. | |
| |НДIБВ | |
| |Управление, организаци и | |
| |технология. Приемка в ек- | |
| |сплуатацию законченных | |
| |строительством защитных | |
| |сооружений гражданской обо- | |
| |роны и их содержание | |
|__________________|____________________________|_________________|
|РСН 192-86/ |Контроль качества герметиза-| |
|Госстрой УССР |ции наружных стыков панель- | |
| |ных жилых зданий. НИИСП | |
|__________________|____________________________|_________________|
|РСН 335-91/ |Технология и организация | |
|Госстрой УССР |производства отделочных | |
| |работ в жилищно-гражданском | |
| |строительстве. НИИСП | |
|__________________|____________________________|_________________|
|РСН 337-91/ |Правила применения радиоизо-| |
|Госстрой УССР |топных и зондировочных | |
| |устройств для контроля | |
| |качества уплотнения грунтов.| |
| |ДонбассГНИПТИСП | |
| |(б. Луганский филиал НИИСП) | |
|__________________|____________________________|_________________|
|РСН 350-88/ |Технология облицовки фасадов| |
|Госстрой УССР |и внутренних поверхностей | |
| |зданий плитами из известняка| |
| |и туфа в зимних условиях. | |
| |НИИСП | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 4-80/ |Инструкция по организации | |
|Главкиевгорстрой |системы централизованного | |
| |обеспечения объектов | |
| |строительства | |
| |Главкиевгорстроя товарным | |
| |бетоном и раствором | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 7-59/ |Указания по организации | |
|Главкиевгорстрой |технологии производства | |
| |внутренних отделочных | |
| |работ в жилищном | |
| |строительстве | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 05-82/ |Правила приемки в эксплуата-| |
|Минметаллургии |цию законченных строитель- | |
|СССР |ством объектов горнодобыва- | |
| |ющих предприятий и других | |
| |объектов цветной металлургии| |
| |со специфическими условиями | |
| |производства продукции. | |
| |Гипроцветмет | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 07-81/ |Технические правила | |
|Минобороны СССР |контроля качества и приемки | |
| |монтажных работ на объектах | |
| |Министерства обороны. | |
| |ВИКИ им. А.Ф.Можайского | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 09-81/ |Технические правила | |
|Минобороны СССР |контроля качества и приемки | |
| |строительных работ на объек-| |
| |тах Министерства бороны.ВИКИ| |
| |им. А.Ф.Можайского. | |
| |Приложения к техническим | |
| |правилам контроля качества | |
| |и приемки строительных | |
| |работ на объектах | |
| |Министерства обороны | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 11-75/ |Руководство по применению | |
|Минобороны СССР |неразрушающих методов испыт-| |
| |аний и контроля качества | |
| |строительства и эксплуатаци-| |
| |онной пригодности сооружений| |
| |Министерства обороны. | |
| |ВИКИ им. А.Ф.Можайского | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 66-89-76/ |Инструкция по отделке | |
|Минстрой СССР, |фасадных поверхностей | |
|Минстройматериалов|панелей для наружных стен | |
|СССР | | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 141-80/ |Инструкция по поставке | |
|Минмонтажспецстрой|стальных конструкций | |
|СССР |заводами металлоконструкций.| |
| |ВНИПИпромстальконструкция, | |
| |ВНИКТИстальконструкция | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 219-78/ |Инструкция по разглинизации | |
|ММСС СССР |скважин на воду вибрационным| |
| |способом. ВНИИГС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 261-86/ |Вибрационная укладка бетона | |
|ММСС СССР |под водой или глинистым | |
| |раствором. ВНИИГС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 394-78/ |Инструкция по монтажу комп- |На заміну СНіП |
|ММСС СССР |рессоров и насосов. |ІІІ-Г.10.2-62, |
| |Гипрохиммонтаж |СНіПІІІ-Г.10.3-69|
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 421-81/ |Инструкция по составам, тех-| |
|ММСС СССР |нологии изготовления и | |
| |укладке кислотоупорных тор- | |
| |крет-штукатурок. | |
| |ВНИПИтеплопроект | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 471-86/ |Правила совмещенного | |
|ММСС СССР |производства монтажных и | |
| |строительных работ при | |
| |сооружении птицефабрик СО | |
| |Агросоцлегмонтаж. | |
| |ВНИПКИлегпродмонтаж | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 486-86/ |Обеспечение охраны водной | |
|ММСС СССР |среды при производстве | |
| |работ гидромеханизирован- | |
| |ным способом. ВНИИГС | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 1-75/ |Правила приемки в эксплуата-| |
|Миннефтегазпром |цию законченных строитель- | |
|СССР |ством объектов производ- | |
| |ственного назначения | |
| |нефтяной промышленности. | |
| |Гипровостокнефть, | |
| |Гипротрубопровод | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 51-5-85/Мин- |Подземные хранилища нефти, | |
|нефтегазпром СССР |нефтепродуктов и сжиженных | |
| |газов (приемка работ по | |
| |скважинам) | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 004-88/Мин- |Ведомственные строительные | |
|нефтегазстрой СССР|нормы. Строительство магист-| |
| |ральных трубопроводов. Тех- | |
| |нология и организация. | |
| |ВНИИСТ | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 005-88/Минне- |Ведомственные строительные | |
|фтегазстрой СССР |нормы. Строительство промыс-| |
| |ловых трубопроводов. Техно- | |
| |логия и организация. ВНИИСТ | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 012-88/Минне- |Ведомственные строительные | |
|фтегазстрой СССР |нормы. Строительство магист-| |
| |ральных и промысловых трубо-| |
| |проводов. Контроль качества | |
| |и приемка работ. | |
| |Часть 1, Часть ІІ (формы | |
| |документации и правила ее | |
| |оформления в процессе сдачи-| |
| |приемки). ВНИИСТ | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 2-131-81/Мин- |Инструкция по подготовитель-| |
|нефтегазстрой |ным работам на строительстве| |
|СССР |магистральных трубопроводов.| |
| |ВНИИСТ | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 179-85/Минне- |Инструкция по рекультивации | |
|фтегазстрой СССР |земель при строительстве | |
| |трубопроводов. ВНИИСТ | |
|__________________|____________________________|_________________|
|ВСН 12-82/Мин- |Инструкция по производству | |
|трансстрой СССР |и приемке строительных и | |
| |монтажных работ при электри-| |
| |фикации железных дорог | |
| |(устройства электроснаб6


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 559


Похожие документы

Генерация: 1.194 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.009 сек.