СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Вартість будівництва об'єктів і робіт. Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд


СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Вартість будівництва об'єктів і робіт

НОРМАТИВИ ВИТРАТ ТРУДА
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ З ОЦІНКИ
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ
КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
СОУ Д.1.2 - 02495431 - 001: 2008
Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 )

Київ
Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
2008
СОУ Д.1.2-02495431-001: 2008
ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково - дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) Мікрегіонбуду України
РОЗРОБНИКИ: Л. Варченко, канд. екон. наук (науковий керівник); Н. Івлєва, канд. екон. наук; В. Кіцюк; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, док. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; Г. Шарапов, канд. техн. наук
ПОГОДЖЕНО: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України Рішення Науково-технічної ради від 02.06.2008 р. № 62
ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ НДІБК від 10.06.2008 р. № 21-ОД
НА ЗАМІНУ "Збірник нормативів для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд" НДІБК. К:. 2003
ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державно підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП УкрНДНЦ) від 01.07. 2008 р. № 32595752/1780II
СОУ Д.1.2-02495431-001: 2008 ЗМІСТ
с.
Вступ IV
Сфера застосування 1
Нормативні посилання 2
Терміни та визначення понять 2
Загальні положення З
Візуальні обстеження будівель і споруд 11
Візуальні обстеження окремих конструктивних елементів будівель... 13
Інструментальні обстеження будівельних конструкцій 17
Обміри конструкцій, будівель і споруд 23
Перевірочні розрахунки несучої здатності будівельних конструкцій 27
Розроблення конструктивних рішень з підсилення або заміни . будівельних конструкцій 28
11 Окремі види робіт 31
Додаток А Приклад визначення вартості робіт з оцінки технічного стану
та експлуатаційної придатності будівлі 34
Додаток Б Склад робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної
придатності будівель і споруд 38
III
СОУ Д.1.2-02495431-001: 2008
ВСТУП
Мета розроблення цього стандарту - удосконалення нормативної бази для визначення вартості робіт, спрямованих на наукове забезпечення процесів реконструкції, технічного відновлення існуючих будівель і споруд, збереження їх експлуатаційної надійності і довговічності.
Цей стандарт розроблено на заміну "Збірника нормативів для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд", розробленого НДІБК в 2003 році.
Підставою перегляду збірника є нові нормативно-правові акти у будівництві. Крім того, упродовж терміну застосування збірника виявлено ряд положень і нормативів, які потребують уточнення і перегляду.
При уточненні нормативів витрат труда використовувалась нормативна база, яка наведена в таких документах:
Методичні рекомендації для визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд. НДІБВ, Київ, 1999.
Сборник цен на обмерно-обследовательские и проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений. Строительные конструкции. МГО Нефтеком, Проектнефтеком, 1991.
Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений (временный). Росжилкоммунсоюз, Москва, 1990.
Сборник расценок на работы по внедрению научно-технической продукции в области бетона и железобетона. НИИЖБ, Москва, 1989.IV
СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Вартість будівництва об'єктів і робіт
НОРМАТИВИ ВИТРАТ ТРУДА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ З ОЩНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Стоимость строительства объектов и работ
НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
The cost of construction proj ect and works
NORMS ON LABOR EXPENSES FOR DEFINITION OF WORK COST ON TECHNICAL STATE AND OPERATIONAL DURABILITY ESTIMATION FOR BUILDINGS AND STRUCTURES
Чинний від 2008-07-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей стандарт установлює нормативи витрат труда (далі нормативи) на візуальне та інструментальне обстеження, обмірні роботи конструкцій будівель і споруд, їх паспортизацію, на виконання перевірочних розрахунків несучої спроможності та розробку конструктивних рішень з підсилення або часткової заміни будівельних конструкцій, лабораторні випробування зразків матеріалів.
1.2. Цей стандарт призначений для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд, що виконуються на території України, на підставі розрахунку витрат труда.


1 СОУ Д.1.2-0249543-001:2008
1.3 Нормативи рекомендується використовувати для обґрунтування договірної ціни науково-технічних робіт, що зазначені в 1.1, під час укладання господарських договорів між замовником і виконавцем незалежно від форм власності і відомчої належності, який має право виконувати відповідні роботи з оцінки технічного стану будівель і споруд.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДБН Д. 1.1-7-2000 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України.
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.
3.1 технічний стан будівлі (споруди)
Сукупність якісних і кількісних показників, що характеризують експлуатаційну придатність будівлі (споруди) та її частин у порівнянні з їх гранично припустимими значеннями.
3.2 обстеження будівель (споруд)
Процес отримання якісних і кількісних показників, що характеризують технічний стан будівлі (споруди), або її частин та конструкцій шляхом візуального огляду, інструментальних вимірювань та лабораторних випробувань.
2 СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
3.3 обстеження візуальне
Метод визначення якісних показників технічного стану конструкцій будівель і споруд візуально.
3.4 обстеження інструментальне
Метод визначення експлуатаційної придатності будівель і споруд, при якому використовуються руйнівні і неруйнівні інструментальні методи випробувань конструкцій і матеріалів.
3.5 програма обстеження
Організаційно-методичний документ, яким визначаються об'єкт і мета обстеження, послідовність, види і обсяги робіт, що мають бути виконані, умови і терміни виконання робіт, звітність за ними, а також порядок забезпечення і проведення випробувань.
3.6 методика випробувань
Виконавчий документ, який встановлює метод, умови і засоби випробувань, алгоритми виконання операцій з визначення характеристик властивостей об'єкта, форми надання даних і вимоги техніки безпеки.
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Вартість робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд (далі - будівлі) визначається виходячи з витрат труда, які розраховуються за нормативами, відповідно до цього стандарту та показника вартості цих робіт в розрахунку на один людино-день.
2 Показник вартості робіт на один людино-день враховує суму коштів, необхідних для відшкодування прямих та загальновиробничих витрат, що понесені організацією при виконанні зазначених робіт, податків, зборів та обов'язкових платежів, адміністративних витрат, а також економічно обґрунтованого прибутку.

3 СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
У разі визначення вартості робіт, що виконується за рахунок державних коштів, показник кошторисної вартості в розрахунку на один людино-день, як правило, не повинен перевищувати показника, що погоджується центральним органом виконавчої влади в сфері будівництва на поточний період.
Зазначений показник вартості враховує всі витрати, пов'язані з виконанням робіт при оцінки технічного стану будівель, крім витрат на відрядження виробничого персоналу та податку на додану вартість (ПДВ).
4.3 Вартість зазначених видів робіт В у гривнях , що входять до складу оцінки технічного стану будівлі, визначається за формулою:
(1)
де Ті - розрахункові витрати труда на одиницю виміру і-го виду робіт, люд-день
О і - обсяг одиниць виміру і-го виду робіт, що виконується, шт., м2, м3 тощо;
Ц - показник вартості (ціна) в розрахунку на один людино-день, грн.;
Дв -додаткові витраті, що не враховані показником вартості, але можуть бути наявні при виконанні робіт (відрядження виробничого персоналу, ПДВ), грн.
4.4 Розрахункові витрати труда на одиницю виміру і-ro виду робіт визначаються за формулою:
(2)
де Тні - норматив витрат труда на одиницю виміру і-го виду робіт, люд-день;
Куі коефіцієнт, що враховує і-й фактор, який ускладняє виконання робіт при обстеженні будівлі (табл. 1-5);
Ксі - коефіцієнт, що враховує і-й фактор, який спрощує виконання робіт при обстеженні будівлі;
КДі - коефіцієнт, що враховує інші фактори умов виконання робіт при обстеженні будівлі.4
СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
4.5 Фактори, що ускладнюють виконання робіт при оцінці технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі, розподіляються на наступні групи і враховують:
будівельний об'єм будівлі;
категорії складності будівлі;
фактори, що ускладнюють обстеження та розробку робочих креслень (наприклад: складні інженерно-геологічні умови);
умови виконання польових робіт при обстеженні.
4.6 Будівельний об'єм будівлі враховується коефіцієнтами, що, наведено в таблиці 1.
Таблиця 1 - Значення коефіцієнтів, якими враховується фактор будівельного об'єму будівлі

Будівельний об'єм, м3
Коефіцієнт (Куі)

До 500
3,40

Понад 500 » 1000 включно
2,60

» 1000 » 2500 »
1,40

» 2500 » 5000 »
0,75

» 5000 » 10000 »
0,50

» 10000 » 15000 »
0,30

» 15000 » 20000 »
0,15

» 20000
0,00

В будівлях, які складаються з декількох об'ємів з різними висотами або конструктивними схемами, нормативи приймаються для кожного об'єму окремо.
Будівельний об'єм будівлі визначають як суму будівельного об'єму вище позначки "плюс-мінус" (наземна частина) і нижче цієї позначки (підземна частина).5 СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
4.6.3 Будівельний об'єм наземної і підземної частин визначають в межах обмежуючих поверхонь із включенням огороджувальних конструкцій, світлових ліхтарів тощо, починаючи з позначки чистої підлоги кожної з частин будівлі, без урахування проїздів і просторів під будівлею на опорах.
4.7 Категорія складності будівлі визначається окремо для об'єктів житлово-цивільного, адміністративного та виробничого призначення з урахуванням коефіцієнтів, що наведені в таблицях 2 і 3.
Таблиця 2 - Значення коефіцієнтів, якими враховується фактор категорії складності об'єктів житлово-цивільного призначення

Характеристика об'єктів
Категорія складності
Коефіцієнт
(Куі)

1 Архітектурно і технічно нескладні
І
0,00

2 Архітектурно нескладні, але технічно складні або технічно нескладні, але архітектурно складні
II
0,15

3 Архітектурно і технічно складні
III
0,30

4 Архітектурно складні, але технічно особливо складні або технічно складні, але особливо архітектурно складні
IV
0,50

5 Архітектурно і технічно особливо складні
. V
0,65

Примітка. Категорія складності конкретних об'єктів житлово-цивільного призначення визначається за додатком 6 ДБН Д. 1.1 -7-2000.

6 СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
Таблиця 3 - Значення коефіцієнтів, якими враховується фактор категорії складності об'єктів виробничого та складського призначення

Характеристика об'єктів
Категорія складності
Коефіцієнт
(Куі)

1 Одноповерхові одно- та двопрогонні безкранові будівлі або споруди висотою до 5 м та багатоповерхові (до 3 поверхів) прямокутні в плані будівлі з однотипними приміщеннями у межах поверху
І
0,00

2 Одноповерхові будівлі каркасної конструкції з крановим обладнанням до 10 т або багатоповерхові будівлі (до 3 поверхів) , які складаються в плані з (2-3) прямокутників, з однотипними приміщеннями у межах поверху
II
0,15

3 Одноповерхові будівлі каркасної конструкції з двоярусним розташуванням мостових або консольних кранів, або багатоповерхові будівлі, які складаються в плані з 2-3 прямокутників з різнотипними приміщеннями у межах поверху
III
0,30

4 Будівлі зі складною конфігурацією при окремих виступних частинах і галереях, одно - та багатоповерхові, багатопрогонні (до 3 прогонів), з крановими механізмами до 50 т.
IV
0,50

5 Будівлі складної конфігурації з галереями, що сполучені з ними, естакадами, одно- та багатоповерхові, багатопрогонні, з крановими механізмами більше 50 т.
V
0,65
7 СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
4.8 Значення коефіцієнтів, якими враховуються природні ускладнюючі фактори виконання обстежень, інженерних розрахунків, розробки креслень та іншої проектної документації, наведені в таблиці 4.
Таблиця 4 - Значення коефіцієнтів, що враховують природні ускладнюючі фактори

Найменування факторів
Коефіцієнт
(Куі)

1. Вічномерзлі, просідаючі ґрунти, грунти, що набухають: карстові та зсувні явища; розташування об'єкта над гірничими виробками, коліями метро, нижче рівня ґрунтових вод, у районах, що підтоплюються та за наявності обводнення

0,20

2. Сейсмічні впливи інтенсивністю:
- 6 балів
-7 »
-8 »
-9 »

0,10 0,20 0,30 0,40

Значення коефіцієнтів, якими враховуються ускладнюючі фактори, які пов'язані з виконанням робіт в польових умовах (візуальні та інструментальні обстеження, обміри будівель), наведені в таблиці 5. Ці коефіцієнти приймаються з урахуванням питомої ваги етапів робіт з оцінки технічного стану будівлі, що наведено в таблиці 6.
У формулі (2) сумарний коефіцієнт КУі може, залежно від умов обстеження, враховувати декілька коефіцієнтів одночасно. Загально- ускладнюючі фактори враховуються шляхом підсумовування сумарного коефіцієнта до одиниці.

8 СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
Таблиця 5 - Значення коефіцієнтів, якими враховуються ускладнюючі фактори виконання робіт в польових умовах

Умови виконання робіт
Коефіцієнт
(Куі)

1 Робота в шкідливих умовах:
- допустимі рівні шуму, вібрації, температура 25°С - 40°С, вологість 60 - 70 %;
- хімічний агресивний вплив, температура вища за 40°С, вологість вища за 75 %, допустимий рівень радіоактивності;
- підвищені рівні шуму, вібрації, радіоактивність вище допустимого рівня, шкідливі гарячі цехи, загазованість (робота з використанням засобів індивідуальної захисту)
0,20 0,40 0,60

2 Робота серед технологічного або офісного обладнання, що ускладнює доступ до конструкцій
0,20

3 Робота в умовах негативних температур (зовні або в неопалюваних приміщеннях), при наявності мотлоху, в мокрих та затемнених приміщеннях
0,20

4 Виконання робіт в умовах наявності аварійних конструкцій
0,50

5 При відсутності проектно-технічної документації (робочих креслень) на конструкції, що обстежуються
0,20

6 Робота з драбин, вишок або площадок заввишки від рівня підлоги, м :
- від 3,0 до 6,0
» 6,0 » 9,0
» 9,0 » 12,0
» 12,0 » 15,0


0,10 0,20 0,30 0,40

Примітка. При виконанні робіт на висоті від рівня підлоги понад 15 м, з використанням додаткових пристроїв, витрати труда визначаються за фактичними даними.


9 СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
Таблиця б Усереднене відсоткове співвідношення етапів робот з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі

Етапи робіт
Питома вага, %

1 Збирання та аналіз проектної документації, розробка програми обстежень
10

2 Візуальне або інструментальне обстеження технічного стану, виявлення, обмірювання, ескізування та фотографування дефектів і пошкоджень (польові роботи)
50

3 Аналіз та обробка результатів обстежень, визначення фактичних схем навантаження конструктивних елементів, виконання креслень, схем, ескізів тощо
30

4 Складання і оформлення висновків технічного стану та експлуатаційної придатності будівлі
10

Разом
100

Фактори, що спрощують виконання робіт, враховують обсяг і кількість одночасного проведення візуальних та інструментальних обстежень на одному об'єкті.
Порядок урахування інших факторів, що ускладнюють або спрощують виконання робіт наведено у відповідних розділах.
Вартість робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі, яка визначена за нормативами цього стандарту, є базовою ціною.
У складі договірної ціни можуть бути включена додаткова винагорода за скорочений термін виконання робіт, інше, за погодженням замовника.
4.15 Нормативи витрат труда оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі наведено в наступних розділах цього стандарту.
10
СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
Показники витрат труда наведено на одиницю виміру, виходячи з тривалості робочого тижня 40 годин при 8-ми годинному робочому дні.
Приклад розрахунку вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі наведено у додатку А.
5 ВІЗУАЛЬНІ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
5.1 Залежно від технічного завдання на виконання робіт з обстеження та розробку висновку щодо оцінки технічного стану будівлі, споруди або їх частин та їх подальшої експлуатаційної придатності прийнято три групи складності візуальних обстежень у відповідності до складу робіт.
5.2 Склад робіт за групами складності візуальних обстежень наведено в таблиці Б. 1.
Нормативи витрат труда на роботи з візуальних обстежень будівлі за групами складності робіт наведені у таблиці 7.
У разі обстеження будівлі не в повному обсязі, витрати труда розраховуються з урахуванням питомої ваги обстеження конструктивних елементів, відповідно до таблиці 8.
У разі обстеження в цілому будівлі, в якій є металеві або дерев'яні конструкції, нормативи витрат труда збільшуються відповідно у 1,20 та 1,30 рази згідно їх питомої ваги.
5.6 У разі обстеження елементів спеціальних конструкцій, просторових оболонок, бункерів, резервуарів, силосів, градирень і т. д., нормативи витрат труда збільшуються у 1,25 рази.
5.7 У разі повторного обстеженні будівлі або окремих її частин з використанням матеріалів обстежень, виконаних не більше 3-х років тому, до витрат труда вводиться понижуючий коефіцієнт - 0,70.

11
СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
Таблиця 7 - Нормативи з візуальних обстежень будівлі Одиниця виміру - 100м3 будівельного об'єму

Група складності робіт
Мета обстеження будівлі
Будівлі

одноповерхові
багатоповерхові

Витрати труда, люд.-день

1
Загальний огляд для складання технічних паспортів або дефектних відомостей
0,24
0,46

2
Обстеження для визначення технічного стану конструкцій
0,54
1,03

3
Детальне обстеження з оцінкою технічного стану і експлуатаційної придатності будівлі
0,73
1,39

Таблиця 8 - Питома вага трудомісткості виконання візуальних обстежень конструктивних елементів в складі будівлі
у відсотках
Найменування конструктивних елементів
Будівліодноповерхові
багатоповерховікаркасні
безкар-касні
каркасні
безкар-касні

1 Фундаменти
4,6
7,4
4,2
6,2

2 Колони, стовпи, стояки та в'язи
12,6
-
9,5
-

3 Підкранові та гальмівні конструкції
8,3
5,5
-
-

4 Перекриття
-
-
34,2
34,2

5 Несучі конструкції покриття
37,7
38,7
-
-

6 Огороджувальні конструкції покриття
9,6
10,6
17,2
17,2

7 Стіни, перегородки, вікна, двері
19,8
30,4
25,0
32,5

8 Сходи
-
-
2,3
2,3

9 Покрівля
4,1
4,1
3,4
3,4

10 Підлоги
3,3
3,3
4,2
4,2

Разом
100
100
100
10012
СОУ Д.1.2-0249543-001:2008
6 ВІЗУАЛЬНІ ОБСТЕЖЕННЯ ОКРЕМИХ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ
6.1 Нормативи витрат труда на виконання візуальних обстежень залізобетонних збірних або монолітних конструкцій, а також окремих елементів будівлі приймаються за таблицями (9 - 12).
Таблиця 9 - Нормативи з візуальних обстежень бетонних та залізобетонних конструкцій будівлі
Одиниця виміру - 10 конструкцій

Найменування конструкцій
Група складності робіт1
2
3Витрати труда, люд.-день

1
2
3
4

1 Блоки фундаментні
2,63
5,92
7,99

2 Фундаментні балки прогоном: -6м
-12м
1,74 2,10
3,92 4,71
5,29
6,36

3 Колони (в межах поверху): - одинарні
- подвійні
1,53 2,02
3,44 4,54
4,64 6,13

4 Капітелі безбалкових перекриттів
1,25
2,82
3,81

5 Ригелі прогоном: -6м
- 9м
-12м
1,74 1,96 2,09
3,92 4,40 4,70
5,29 5,94 6,35

6 Перемички
0,43
0,96
1,29

7 Плити перекриття та покриття прогоном:
-6м
- 9м
- 12м


1,80 1,98 2,16


4,04 4,45 4,85


5,45 6,01 6,55

8 Стінові панелі прогоном:
-6м
-12м

1,26 1,50

2,83 3,38

3,82 4,5613
СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
Кінець таблиці 9
1
2
3
4

9 Кроквяні та підкроквяні балки
прогоном: -6м
1,76
3,95
5,33

- 9м
1,96
4,40
5,94

- 12м
2,30
5,17
6,99

- 18м
2,56
5,76
7,78

10 Підкранові балки прогоном: -6м
2,52
5,66
7,64

- 12м
3,03
6,80
9,18

11 Кроквяні та підкроквяні ферми
прогоном: - 12 м
2,89
6,49
8,76

- 18м
3,04
6,83
9,22

- 24 м
3,35
7,53
10,16

-30 м
3,74
8,39
11,32

12 Панелі-оболонки розміром (3x18)м і (3 х 24) м
6,21
13,96
18,84

13 Плити балконів та лоджій
1,97
4,42
5,97

14 Сходові площадки і марші в межах одного поверху
2,43
5,46
7,37

15 Монтажні вузли
3,24
7,27
9,81

Примітка. Норматив витрат труда на обстеження стрічкових та стовпчастих фундаментів з шурфів приймається виходячи з показника нормативу - 0,50 люд.-день на одне місце огляду незалежно від складності робіт.

Нормативи витрат труда при обстеженні металевих конструкцій приймаються за нормативами обстеження відповідних залізобетонних конструкцій за таблицею 9 із збільшенням їх у 1,2 рази, а при обстеженні дерев'яних конструкцій нормативи відповідно збільшуються у 1,3 рази.
Витрати труда на обстеження окремих конструкцій визначаються в залежності від їх кількості, що спрощує виконання робіт.

14
СОУ Д.1.2-0249543-001:2008
Таблиця 10 - Коефіцієнти, якими враховується кількість конструкцій, що обстежуються на одному об'єкті

Кількість конструкцій, штук
Коефіцієнт (Ксі)

До 50 включно
1,00

Понад 50 » 75 »
0,95

» 75 » 100 »
0,90

» 100 » 150 »
0,80

» 150 » 200 »
0,70

» 200 і більше
0,60

Таблиця 11 - Нормативи з візуальних обстежень масивних монолітних залізобетонних конструкцій будівлі

Монолітні конструкції будівлі
Одиниця виміру
Група
складності робіт

1
2
3

Витрати
труда, люд.-день

1 Масивні конструкції фундаментів,

бики тощо, що стоять окремо,

об'ємом: до 5 м3

0,16
0,35
0,47

від 5 м3 » 10 м3
м3
0,12
0,27
0,36

» 10 м3

0,10
0,23
0,31

2 Масивні плитні конструкції (товщ. 10 см),
м3
0,06
0,13
0,18

3 Перекриття балкові і безбалкові
10 м2
0,24
0,53
0,72

4 Ядра жорсткості, димові труби,

діафрагми, стіни - при огляду з
10 м2
0,30
0,68
0,92

одного боку

5 Ділянки замонолічування швів
10 пог.м
0,52
1.16
1,57

15
СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
Таблиця 12 - Нормативи з візуальних обстежень окремих елементів
будівлі

Елементи будівель
Одиниця виміру
Група складності робіт

1 | 2
3

Витрати труда, люд.-день

1 Зовнішні і внутрішні кам'яні стіни
100 м2
1,14
2,56
3,32

2 Заповнення отворів в стінах (вікна, двері, ворота)
Те саме
0,84
1,90
2,47

3 Стики зовнішніх стінових панелей
10 пог. м
-
1,80
2,34

4 Покрівля:
- рулонна
- азбестоцементна
- металева
100 м2

0,13 0,23 0,25

0,28 0,53 0,57

0,36 0,69 0,74

5 Підлога
Те саме
0,70
1,60
2,08

6 Огородження: покриття, балконів, лоджій

»

0,84

1,90

2,47

Таблиця 13 - Нормативи з візуальних обстежень квартир Одиниця виміру -10 м2 загальної площі

Найменування робіт
Витрати труда, люд.-день

1 Обстеження у разі простого рішення планування квартир або окремих кімнат площею, м2 :
до 50
від 50 » 100
» 100


0,75 0,60 0,45

2 Обстеження у разі складного рішення планування квартир (архітектурно і технічно складні) площею, м2 :
до 50
від 50 » 100
» 100


0,98 0,78 0,5916
СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
7 ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
7.1. Нормативи витрат труда на неруйнівні випробування при проведенні інструментальних обстежень містять наступні види робіт:
визначення міцності на стиск важкого і легкого бетонів механічними методами за пружним відскоком, ударним імпульсом, пластичною деформацією, сколюванням ребра, відривом зі сколюванням;
визначення міцності на стиск важкого, легкого і щільного силікатного бетонів в конструкціях ультразвуковим імпульсним методом;
- визначення геометричних параметрів конструкцій, структури матеріалів акустичними методами;
- встановлення рівнів вібрації конструкції будівель (споруд).
7.2 Правила та склад робіт з випробувань неруйнівними методами приймаються у відповідності до вимог чинних нормативних документів і наведені в таблицях Б.2 - Б.9.
7.3 Нормативи на виконання робіт з визначення при обстеженні характеристик матеріалів конструкцій неруйнівними методами наведені в таблиці 14.
7.4 У разі визначення міцності матеріалів неруйнівними методами витрати труда визначаються з урахуванням коефіцієнтів, наведених у таблиці 15, якими враховуються обсяги випробувань конструкцій на одному об'єкті обстеження.
7.5 Нормативи на виконання робіт з визначення рівня вібрації (вібродинамічні випробування) конструкцій будівель наведені в таблиці 16.
7.5.1 Склад робіт з вібродинамічних випробувань при обстеженні будівель і споруд, наведено в таблиці Б. 10.
17
СОУ Д.1.2-0249543-001:2008
Таблиця 14 - Нормативи на неруйнівні методи випробувань при проведенні обстежень будівель і споруд

Види робіт
Одиниця виміру
Витрати труда, люд.-день

1 Визначення міцності бетону в бетонних та залізобетонних конструкціях ультразвуковими або механічними приладами
а) лінійні конструкції завдовжки: до 6 м
від 6 м » 9 м
» 9 м »12 м
» 12 м
Одна конструкція0,63 0,80 0,95 1,10

б) ферми прогоном: -12 м
- 18м
-24 м
-30 м


1,11 1,43 1,74 2,07

2 Визначення міцності конструкцій ультразвуковими приладами:
- бетоні та залізобетонні пласкі конструкції
- кам'яна кладка
10 м2 поверхні випробувань


0,43 0,60

3 Визначення міцності бетону механічними методами відриву і відриву зі сколюванням

Одне місце

0,50

4 Визначення міцності матеріалів методом сколювання ребра (ні менше 3-х сколів)

Те саме

0,70

5 Визначення параметрів армування та захисного шару бетону магнітним методом
Одна конструкція

1,40

6 Визначення акустичними методами :
- геометричних параметрів конструкцій (довжина паль, товщина плит і інші)
- структури матеріалів (внутрішні дефекти, глибина тріщин і інші)Те саме


1,4


1,2

18
СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
Таблиця 15 - Коефіцієнти, які враховують обсяги робіт з оцінки міцності матеріалів лінійних конструкцій методами неруйнівного контролю

Вид робіт
Кількість конструкцій, шт.
Коефіцієнт,
КСІ

Оцінка міцності матеріалів конструкцій методами неруйнівного контролю
До 10 включно
Понад 10 » 25 »
» 25 » 50 »
» 50 » 100 »
» 100
1,00 0,80 0,70 0,60 0,50

Таблиця 16 - Нормативи на виконання вібродинамічних випробувань при проведенні обстежень будівлі

Види випробувань
Одиниця виміру
Витрати труда, люд.-день

1 Перекриття:
- з простою конструктивною схемою
- зі складною конструктивною схемою (з головними і частими другорядними балками)


10 м2 поверхні випробувань

0,32 0,43

2 Підкранові балки, прогони завдовжки:
- 6 м
- 9м
- 12м
Одна точка встановлення датчика

0,28 0,30 0,33

3 Колони заввишки: до 4,5 м
від 4,5 м » 6,0 м
» 6,0 м » 9,0 м
» 9,0 м


Те саме
0,18 0,21 0,30 0,52

4 Вібродинамічні випробування поверхні грунту навколо будівлі, яка обстежується
10 м2 поверхні

0,22

19
СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
7.6 Нормативи витрат труда на визначення міцності пласких конструкцій і кам'яної кладки за п. 2 таблиці 14, а також нормативи на вібродинамічні випробування перекриття та ґрунту за п. 1 і 4 таблиці 16 визначаються з урахуванням коефіцієнтів, що наведені в таблиці 17.
Таблиця 17 - Коефіцієнти, які враховують обсяги робіт

Вид робіт
Площа випробувань, м2
Коефіцієнт (КСІ)

Ультразвукові та віброди-
До 500 включ.
1.00

намічні випробування
Понад 500 » 1000 »
0.90

конструкцій будівлі
» 1000 » 2000 »
0.80


» 2000 » 3000 »
0.70


» 3000
0,60

7.7 Нормативи витрат труда на побудову градуювальної залежності для визначення міцності бетону, його захисного шару, розміщення та діаметрів арматури наведено в таблиці 18, а склад робіт у таблиці Б.11.
Таблиця 18-Нормативи на побудову градуювальної залежності
Одиниця виміру одне тарування

Вид робіт
Витрати труда, люд.-день

Побудова градуювальної залежності для:
- визначення міцності бетону при випробуванні неруйнівними та механічними методами (швидкість ультразвуку, діаметр та розмір відбитків, величина відскоку) з урахуванням виготовлення бетонних зразків;
- для визначення товщини захисного шару бетону, розміщення та діаметрів арматури магнітним методом


25,0

6,0

Примітка. Витрати труда побудові градуювальної залежності з використанням зразків від другої градуювальної залежності пріймаються з коефіцієнтом К=0,5

20
СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008
Нормативи витрат труда на лабораторні випробування зразків матеріалів, що відібрані з будівельних конструкцій, наведено в таблиці 19.
Лабораторні випробування зразків матеріалів, що відібрані з конструкцій при обстеженні, містять:

оцінку міцності матеріалів на стиск;
оцінку міцності цегли на згин та стиск;
- оцінку фізико-механічних характеристик арматури при розтягу.
7.10 Склад робіт з випробувань зразків матеріалів прийнятий відповідно до чинних нормативних документів, та наведений у таблицях Б. 12-Б.15.
Таблиця 19 - Нормативи на лабораторні випробування зразків матеріалів, що відібрані з будівельних конструкцій

Види робіт
Одиниця виміру
Витрати труда, люд.-день

1 Визначення міцності на стиск бетонів і каменів штучних та з гірничих порід
Партія
(2 зразки)

0,90

2 Визначення міцності цегли на стиск, згин
Партія
(5 зразків)

1,90

3 Визначення міцності розчинів на стиск
Те саме
1,90

4


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 1192


Похожие документы

    Генерация: 0.268 сек. и 6 запросов к базе данных за 0.001 сек.