Зведений Перелік міждержавних і державних (національних) нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, що діють на території України (за станом на 1 січня 2005 року)


ДЕРЖБУД УКРАЇНИЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК

міждержавних і державних (національних)
нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів,
що діють на території України

(за станом на 1 січня 2005 року)

Київ - 2005

УДК 69(083.74)
ББК 65.9(4 Укр)31-372

3-430 Зведений перелік міждержавних і державних (національних)
нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, що діють на території України (за станом на 1 січня 2005 року). - Укрархбудінформ, Київ, 2005. – 288 с.

ISВN 966-8539-12-5

Розробник: технічний комітет із стандартизації "Будівельні матеріали"
(Бобунов О.Є., Гейман В.В., Желудков Г.В., Лехніцька Т.О.)
Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

ISВN 966-8539-12-5 УДК 69(083.74)
ББК 65.9(4 Укр)31-372***
Відповідальний за випуск – В.М. Чеснок
Технічний редактор – І.М. Меламед
Редактор – А.О. Луковська
Комп'ютерна верстка – В.О. Захаренко

Підписано до друку 05.04.2005 р.
Формат 60x84 1/8. Папір офсетний. Гарнітура Тайме.
Друк офсетний
Державне підприємство "Укрархбудінформ". Бульв. Лесі Українки, 26, Київ-133, а/с 85, 01133, Україна. Тел. 286-49-55
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців ДК № 690 від 27.11.2001 р.
Віддруковано ПП "ГРАНМНА"
Повітрофлотський проспект, 94-А, Київ-151, 01151. Тел. 246-29-72

***

Державне підприємство "Укрархбудінформ"–
офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України

© Державне підприємство
"Укрархбудінформ", 2005
ПЕРЕДМОВА

«Зведений перелік міждержавних і державних (національних) нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів», що діють на території України розроблено на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 56 «Про делегування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів», спільного наказу Держспоживстандарту України та Держбуду України від 24 лютого 2003 р. №27/12 «Про затвердження Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів», що зареєстрований в Мін'юсті України 6 березня 2003 р. за №185/7506, і наказу Держбуду України від 8 грудня 2003 р. № 207 «Про затвердження офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України».
Зведений перелік містить чинні на 01.01.2005 р. в Україні державні (національні) стандарти, будівельні норми, кошторисні нормативи та інші документи, що затверджені Держбудом України і Держспоживстандартом України.
Крім того, він містить міжнародні, регіональні та міждержавні нормативні документи (стандарти та будівельні норми), до дії яких приєдналась Україна в 1992-2004 роках, а також стандарти (ГОСТ, СТ СЭВ) і будівельні норми (СНиП, СН) затверджені Держбудом та Держстандартом колишнього СРСР, дія яких в Україні за станом на 01.01.2005 р. не скасована.
3 Зведений перелік складається з трьох частин:
Перелік нормативних документів, поданий за класифікацією Держбуду України. Перелік стандартів, поданий за Міжнародною класифікацією стандартів ІСS. Перелік будівельних норм, поданий за реєстраційними номерами.
4 Перелік стандартів, що діють на території України у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, за Міжнародною класифікацією стандартів ІСS розроблено вперше.
5 У Зведеному переліку використовуються такі умовні позначення: стандарт ІSО – міжнародний стандарт, що діє в Україні; стандарт ЕN – європейський стандарт, що діє в Україні;
МСН – межгосударственные строительные нормы (міждержавний НД, до дії якого приєдналась Україна);
ГОСТ – государственный стандарт (міждержавний НД, затверджений після 1991 року, до дії якого приєдналась Україна, та стандарт колишнього СРСР, затверджений до 1992 року, дію якого в Україні не скасовано);
ДБН – державні (національні) будівельні норми України;
ДСТУ – державний (національний) стандарт України;
ВБН – відомчі будівельні норми України;
РСТ – республіканський стандарт (колишньої УРСР, дію якого не скасовано);
РСН – республіканські будівельні норми (колишньої УРСР, дію яких не скасовано);
СНиП – строительные нормы и правила (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано);
РНиП – реставрационные нормы и правила (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано);
СН – строительные нормы (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано);
ВСН – ведомственные строительные нормы (відомств колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано);
СТ СЭВ – стандарт Совета Экономической Взаимопомощи (колишнього СЕВ, дію якого в Україні не скасовано);
ДНАОП - державний нормативний акт з охорони праці України.
(н – міждержавний стандарт, до дії якого приєдналась Україна, але який офіційно ще не прийнято.* * *
Пропозиції щодо структури і наповнення Зведеного переліку просимо направляти за адресою: 01133, м. Київ-133, а/с 85, бульв. Лесі Українки, 26,
ДП "Укрархбудінформ", або за телефонами: (044) 286-49-55, (044) 286-10-00.ПЕРЕЛІК

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ
ДЕРЖБУДУ УКРАЇНИ

Класифікація Держбуду України нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Шифр
Найменування класів, підкласів та комплексів документів

А.
А1.
А1.1.
А1.2.
А1.3.
А2.
А2.1.
А2.2.
А2.3.
А2.4.
А3.
А3.1.
А3.2.
А3.3.
Організаційно-методичні нормативні документи
Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія
Система стандартизації та нормування у будівництві
Система сертифікації продукції в будівництві
Система метрологічного забезпечення в будівництві
Вишукування, проектування і територіальна діяльність
Вишукування
Проектування
Територіальна діяльність в будівництві
Система проектної документації для будівництва
Виробництво продукції в будівництві
Управління, організація і технологія
Система стандартів безпеки праці
Система технологічної документації в будівництві

Б.
Б1.
Б1.1.
Б2.
Б2.1. Б2.2. Б2.3.
Містобудівні нормативні документи
Містобудівна документація та інформаційне забезпечення
Система містобудівної документації
Планування та забудова територій і населених пунктів
Регіональне планування і розміщення об'єктів містобудування
Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій
Планування і забудова сільських поселень

В.
В1.
В1.1.
В1.2.
В1.3.
В1.4.
В2.
В2.1.
В2.2.
В2.3.
В2.4.
В2.5.
В2.6.
В2.7
В2.8.
В3.
В3.1.
В3.2.
Технічні нормативні документи
Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення
Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі
Система надійності та безпеки в будівництві
Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві
Система радіаційної безпеки в будівництві
Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення
Основи та фундаменти споруд
Споруди
Споруди транспорту
Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки
Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж
Конструкції будинків і споруд
Будівельні матеріали
Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент
Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція
Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд, зовнішніх мереж
Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва

Г.
Г1.
Рекомендовані нормативні документи, посібники
Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи

Д.
Д1.
Д1.1.
Д1.2.
Д2.
Д2.1.
Д2.2.
Д2.3.
Д2.4.
Д2.5.
Д2.6.
Кошторисні норми та правила
Організація робіт з кошторисного нормування
Кошторисна документація
Вартість будівництва об'єктів і робіт
Кошторисні норми
Кошторисні норми на проектно-вишукувальні роботи
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи
Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування
Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи
Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи
Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи


А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

А1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія

А1.1. Система стандартизації та нормування у будівництві (ССНБ)

ГОСТ 1.0-92
Межгосударственная система стандартизации. Основные положения

ГОСТ 1.2-97
Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены.

ДСТУ ГОСТ 1.5:2004
Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. За-нальні вимоги до побудови, викладення, оформлення, змісту та позначень


Положение о Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС)

МСН 1.01-01-96
Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положення

ДСТУ 1.0:2003
Національна стандартизація. Основні положення

ДСТУ 1.1:2001
Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 1.2:2003
Національна стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів

ДСТУ 1.3:2004
Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов

ДСТУ 1.5:2003
Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 1.6:2004
Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів

ДСТУ 1.7:2001
Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів

ДСТУ 1.11:2004
Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів

ДСТУ 1.12:2004
Національна стандартизація. Правила ведення справ нормативних документів

ДСТУ 1.13: 2001
Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України

ДСТУ ІSО/ІЕС
Guide 59:2000
Кодекс усталених правил стандартизації

ДСТУ 2083-92
Захист деревини. Терміни та визначення

ДСТУ 2147-93
Деревина клеєна шарувата. Терміни та визначення

ДСТУ 2148-93
Пилопродукція. Терміни та визначення

ДСТУ 2149-93
Матеріали з подрібненої деревини. Терміни та визначення

ДСТУ 2152-93
Вади деревини та дефекти обробки. Терміни та визначення

ДСТУ 2156-93
Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення

ДСТУ 2186-93
Деталі і вироби дерев'яні. Терміни та визначення

ДСТУ 2226-93
Автоматизовані системи. Терміни та визначення

ДСТУ 2264-93
Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Терміни та визначення

ДСТУ 2267-93
Вироби електротехнічні. Терміни та визначення

ДСТУ 2272-93
Система стандартів безпеки праці (ССБП). Пожежна безпека. Терміни та визначення

ДСТУ 2293-99
Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2313-93
Електроприводи. Терміни та визначення

ДСТУ 2325-93
Шум. Терміни та визначення

ДСТУ 2369-94
Котли опалювальні водогрійні. Терміни та визначення

ДСТУ 2372-94
Джерела вторинного електроживлення. Терміни та визначення

ДСТУ 2388-94
Системи вентиляційні. Терміни та визначення

ДСТУ 2389-94
Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

ДСТУ 2391-94
Система технологічної документації. Терміни та визначення

ДСТУ 2393-94
Геодезія. Терміни та визначення

ДСТУ 2402-94
Прилади геодезичні. Терміни та визначення

ДСТУ 2411-94
Дробарки. Терміни та визначення

ДСТУ 2420-94
Енергозбереження. Терміни та визначення

ДСТУ 2425-94
Пігменти та наповнювачі неорганічні. Терміни та визначення

ДСТУ 2437-94
Вироби із пластмас. Дефекти. Терміни та визначення

ДСТУ 2460-94
Устаткування для виготовлення об'ємних залізобетонних блоків. Терміни та визначення

ДСТУ 2462-94
Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2469-94
Котки дорожні. Терміни та визначення

ДСТУ 2482-94
Системи оброблення інформації. Комп'ютерні технології навчання. Терміни та визначення

ДСТУ 2485-94
Компоненти трубопроводів. Діаметр номінальний. Визначення

ДСТУ 2491-94
Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Терміни та визначення

ДСТУ 2492-94
Навантажувачі. Терміни та визначення

ДСТУ 2510-94
Покриття лакофарбові. Терміни та визначення

ДСТУ 2556-94
Екскаватори одноковшові універсальні гідравлічні. Терміни та визначення

ДСТУ 2569-94
Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення

ДСТУ 2581-94
Екскаватори безперервної дії. Терміни та визначення

ДСТУ 2582-94
Теплообмінники. Терміни та визначення

ДСТУ 2611-94
Арматура трубопровідна загальнопромислового призначення. Терміни та визначення

ДСТУ 2643-94
Труби сталеві та чавунні. Терміни та визначення

ДСТУ 2648-94
Ізолятори електротехнічні. Терміни та визначення

ДСТУ 2681-94
Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2733-94
Корозія та тимчасовий протикорозійний захист металевих виробів. Терміни та визначення

ДСТУ 2763-94
Конвеєри гвинтові. Терміни та визначення

ДСТУ 2804-94
Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення

ДСТУ 2843-94
Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2860-94
Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2865-94
Контроль неруйнівний. Терміни та визначення

ДСТУ 2874-94
Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни та визначення

ДСТУ 2887-94
Пакування та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 2888-94
Пакування та консервація. Терміни та визначення

ДСТУ 2890-94
Тара і транспортування. Терміни та визначення

ДСТУ 2924-94
Прокат чорних металів. Терміни та визначення

ДСТУ 2936-94
Реле електричні. Терміни та визначення

ДСТУ 2939-94
Системи оброблення інформації. Комп'ютерна графіка. Терміни та визначення

ДСТУ 2940-94
Системи оброблення інформації. Керування процесами оброблення даних. Терміни та визначення

ДСТУ 2946-94
Підіймальні пристрої. Крани самохідні. Терміни та визначення

ДСТУ 2955-94
Клеї. Терміни та визначення

ДСТУ 2974-95
Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення

ДСТУ 2976-95
Трансформатори струму та напруги. Терміни та визначення

ДСТУ 2986-95
Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3021-95
Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3061-95
Машини для улаштування бетонних покриттів. Терміни та визначення

ДСТУ 3091-95
Установки асфальтозмішувальні. Терміни та визначення

ДСТУ 3097-95
Обладнання для заготовлювання арматурних сталі та сіток. Терміни та визначення

ДСТУ 3098-95
Обладнання камер для теплового оброблення залізобетонних виробів. Терміни та визначення

ДСТУ 3241-95
Лінії формувальні для виготовлення залізобетонних виробів. Терміни та визначення

ДСТУ 3270-95
Трансформатори силові. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95
Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3306-96
Устаткування каменевидобувне та каменеобробне. Терміни та визначення

ДСТУ 3311-96
Бульдозери. Терміни та визначення

ДСТУ 3312-96
Трубоукладачі. Терміни та визначення

ДСТУ 3313-96
Автогрейдери. Терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003
Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3459-96
Устаткування зварювальне механічне. Терміни та визначення

ДСТУ 3465-96
Системи електропостачальні загального призначення. Терміни та визначення

ДСТУ 3543-97
Арматура та з'єднання трубопроводів. Тиск номінальний. Визначення понять

ДСТУ 3552-97
Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення

ДСТУ 3591-97
Конвеєри стрічкові. Терміни та визначення

ДСТУ 3623-97
Лампи електричні. Терміни та визначення

ДСТУ 3761.1-98
Зварювання та споріднені процеси. Частина 1. Зварність. Визначення

ДСТУ 3761.2-98
Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та

ДСТУ 3761.3-98
Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з'єднання та шви, технологія, визначення матеріали та устаткування. Терміни та визначення

ДСТУ 3761.4-98
Зварювання та споріднені процеси. Частина 4. Паяння та лудіння. Терміни та визначення

ДСТУ 3761.5-98
Зварювання та споріднені процеси. Частина 5. Газотермічне напилення. Терміни та визначення

ДСТУ 3786-98
Запобіжники топкі. Терміни та визначення

ДСТУ 3809-98
Компресори. Терміни та визначення

ДСТУ 3818-98
Енергозбереження. Вторинні енергетичні ресурси. Терміни та визначення

ДСТУ 3855-99
Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення

ДСТУ 3857-99
Арматура лінійна. Терміни та визначення

ДСТУ 3997-2000
Автонавантажувачі та електронавантажувачі. Терміни та визначення основних понять

ДБН А.1.1-1-93
Система стандартизації та нормування в будівництві (ССНБ). Основні положення

ДБН А.1.1-2-93
ССНБ. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів

ДБН А.1.1-3-93
ССНБ. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів

ДСТУ Б А.1.1-5-94
ССНБ. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-6-94
ССНБ. Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-7-94
ССНБ. Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-8-94
ССНБ. Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-9-94
ССНБ. Метод електронної мікроскопії матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-10-94
ССНБ. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-11-94
ССНБ. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-12-94
ССНБ. Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-13-94
ССНБ. Матеріали будівельні дрібноштучні стінові. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-14-94
ССНБ. Вироби керамічні личкувальні. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-15-94
ССНБ. Матеріали будівельні рулонні покрівельні і гідроізоляційні. Терміни і визначення.

ДСТУ Б А.1.1-16-94
ССНБ. Черепиця керамічна та бетонна. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-17-94
ССНБ. Вироби керамічні кислототривкі каналізаційні та дренажні. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-18-94
ССНБ. Лінолеум. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-19-94
ССНБ. Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-20-94
ССНБ. Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-21-94
ССНБ. Скло та вироби зі скла будівельного призначення. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-22-94
ССНБ. Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. Технологія виготовлення. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-23-94
ССНБ. Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-24-94
ССНБ. Місцеві будівельні матеріали. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-25-94
ССНБ. Грунти. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-26-94
ССНБ. Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-27-94
ССНБ. Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-28-94
ССНБ. Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни

ДСТУ Б А.1.1-29-94
ССНБ. Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні та приклеювальні. Терміни і визначення і визначення

ДСТУ Б А.1.1-30-94
ССНБ. Вермикуліт. Матеріали та вироби на його основі. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-31-94
ССНБ. Сировина глиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-32-94
ССНБ. Вироби будівельного призначення із природного каменю. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-33-94
ССНБ. Вироби гіпсові звукопоглинаючі та звукоізоляційні. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-34-94
ССНБ. Вироби санітарно-технічні керамічні. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-35-94
ССНБ. Бетон легкий на пористих заповнювачах. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-36-94
ССНБ. Гіпс та інші місцеві в'яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-37-94
ССНБ. Каолін збагачений для керамічних виробів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-38-94
ССНБ. Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-39-94
ССНБ. Методи контролю якості сировини і будівельних матеріалів. Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-40-94
ССНБ. Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних матеріалів і конструкцій. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-41-94
ССНБ. Сировина природна для виробництва силікатних виробів. Вироби вапняно-кремнеземисті. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-42-94
ССНБ. Сировина природна неглиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-43-94
ССНБ. Ресурсозбереження. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-44-94
ССНБ. Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-45-94
ССНБ. Покриття лакофарбові будівельні. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-46-94
ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-47-94
ССНБ. Хімічні добавки для бетонів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-48-94
ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних властивостей. Терміни і визначення

ДСТУ БА.1.1-49-94
ССНБ. Матеріали будівельні. Методи фі-зико-хімічних досліджень. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-50-94
ССНБ. Добавки активні мінеральні. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-51-94
ССНБ. Реологічні властивості цементних паст і розчинів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-52-94
ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в'яжучих речовин. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-53-94
ССНБ. Методи визначення пористості. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-54-94
ССНБ. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-55-94
ССНБ. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-56-94
ССНБ. Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-57-95
ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Складування, зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-58-95
ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. В'яжучі системи. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-59-95
ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-60-95
ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Арматурні вироби і закладні елементи. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-61-95
ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Формування виробів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-62-95
СНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-63-95
СНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Розпалублення, доведення, складування та зберігання виробів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-64-95
ССНБ. Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-65-95
ССНБ. Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-66-95
ССНБ. Капітальні вкладення, основні фонди. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-68-95
ССНБ. Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-69-99
ССНБ. Заповнювачі пористі. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-70-2000
ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-71-2000
ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-72-2000
ССНБ. Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення

ДБН А.1.1-73-2003
Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві

ДСТУ Б А.1.1-74-2004
ССНБ. Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять

ГОСТ 14350-80
Профили проката гнутые. Термины и определения

ГОСТ 14612-69
Копры и копровое оборудование для свайных работ. Термины и определения

ГОСТ 17520-72
Снаряды землесосные общего назначения. Термины и определения

ГОСТ 19185-73
Гидротехника. Основне понятия. Термины и определения

ГОСТ 22582-77
Установки мостостроительные. Термины и определения

ГОСТ 22583-77
Мосты механизированные. Термины и определения

ГОСТ 23009-78
Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

ГОСТ 24369-86
Объекты стандартизации в строительстве. Общие положення

ГОСТ 25957-83
Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения

ГОСТ 26966-86
Сооружения водозаборные, водосборные и затворы. Термины и определения

ГОСТ 27536-87
(ИСО 7133-85)
Машины землеройные. Самоходные скреперы. Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой документации

ГОСТ 27552-87
(ИСО 4306-2-85)
Краны стреловые самоходные. Термины и определения

ГОСТ 28246-89
(ИСО 4618-1-3-84)
Краски и лаки. Термины и определения

ГОСТ 28764-90
(ИСО 6165-87)
Машины землеройные. Основные типы. Термины и определения

СТ СЭВ 383-87
Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения

СТ СЭВ 1565-79
Нормативно-техническая документация в строительстве. Буквенные обозначения

СТ СЭВ 4419-83
Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения

СТ СЭВ 4926-84
Изделия асбестоцементные. Термины и определения

СТ СЭВ 5063-85
Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения

А1.2. Система сертифікації продукції в будівництві (ССПБ)

ДСТУ 2296-93
Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3410-96
Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення

ДСТУ 3411-96
Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимог до органів із сертифікації продукції

ДСТУ 3412-96
Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій

ДСТУ 3413-96
Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3414-96
Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок проведення

ДСТУ 3419-96
Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення

-
ПРАВИЛА обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

-
Розділ 31. Будівельні матеріали, вироби та конструкції ПЕРЕЛІКА продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

А1.3. Система метрологічного забезпечення в будівництві (СМЗБ)

ДСТУ 3651.0-97
Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97
Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 3651.2-97
Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення

ДСТУ 4179-2003
Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ 4212:2003
Вимірювачі рівня звуку. Загальні технічні вимоги

ДСТУ ГОСТ 7328:2003
Гирі. Загальні технічні умови

ГОСТ 8.290-78
ГСИ. Вискозиметры типа ВУ. Методы и средства поверки

ГОСТ 8.321-78
ГСИ. Уровнемеры промышленного применения и поплавковые. Методы и средства поверки

ГОСТ 8.368-79
ГСИ. Плотномеры радиоизотопные жидких сред и пульп. Методы и средства поверки

ГОСТ 8.442-81
ГСИ. Влагомеры нейтронные. Методы и средства поверки

ГОСТ 8.469-82
ГСИ. Дозаторы весовые непрерывного действия. Методы и средства поверки

ГОСТ 162-90
Штангенглубиномеры. Технические условия

ГОСТ 164-90
Штангенрейсмусы. Технические условия

ГОСТ 166-89
(ИСО 3599-76)

ГОСТ 427-75
Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 577-68
Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 868-82
Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 1532-81
Вискозиметры для определения условной вязкости. Технические условия

ГОСТ 2405-88
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 3749-77
Угольники поверочные 90°. Технические условия

ГОСТ 5378-88
Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 5584-75
Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 6859-72
Приборы для отмеривания и отбора жидкостей. Технические условия

ГОСТ 8026-92
Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 8291-83
Манометры избыточного давления грузо-поршневые. Общие технические требования

ГОСТ 9070-75
Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов. Технические условия

ГОСТ 9392-89
Уровни рамные и брусковые. Технические условия

ГОСТ 9500-84
Динамометры образцовые переносные. Общие технические требования

ГОСТ 9847-79
Приборы оптические для измерения параметров шероховатости поверхности. Типы и основные параметры

ГОСТ 10528-90
Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 10529-96н
Теодолиты. Общие технические условия

ГОСТ 10905-86
Плиты поверочные и разметочные. Технические условия

ГОСТ 11897-94
Штативы для геодезических приборов. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 13494-80
Транспортиры геодезические. Технические условия

ГОСТ 13837-79
Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 23543-88
Приборы геодезические. Общие технические условия

ГОСТ 29027-91
Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29226-91
Вискозиметры жидкостей. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29329-92
Весы для статического взвешивания. Общие технические требования

ГОСТ 30414-96н
Весы для взвешивания транспортных средств в движении. Общие технические требования

СНиП 3.01.03-84
Геодезические работы в строительстве

СН 528-80
Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве

А2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність

А2.1. Вишукування

СНиП 1.02.07-87
Инженерные изыскания для строительства

СН 484-76
Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках, предназначаемых для размещения объектов народного хозяйства

РСН 324-82/
Госстрой УССР
Инструкция по проектированию и производству ликвидационного тампонажа наблюдательных, разведочных, гидрогеологических, инженерно-геологических, эксплуатационных водозаборных скважин и горных выработок, проходимых при проведении геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических съемок, инженерно-геологических изысканий, разведочных работ на воду, а также целей водоснабжения, выполнивших свое назначение на территории УССР

А2.2. Проектування

-
Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу

ДБН А.2.2-1-2003
Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-2-96
Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва

ДБН А.2.2-3-2004
Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН А.2.2-4-2003
Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд

СНиП 1.06.04-85
Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта

СНиП 2.01.29-85
Основные положения по составу проекта полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов

СН 213-73
Инструкция о порядке проведения экспертизы и смет на строительство (реконструкцию) предприятий зданий й сооружений

РСН 330-88/Госстрой УССР
Порядок представления, рассмотрения и согласования проектной документации по водоснабжению и канализации объектов, строящихся на территории Украинской СССР

ВБН А.2.2-341.002.003.001-98/
Міненерго, Держбуд України
Порядок розроблення, погодження, затвердження і склад проектної документації для об'єкта «Укриття»

-
Положение об эскизном архитектурном проекте.

-
Порядок проведення архітектурних і містобудівних конкурсів

А2.3. Територіальна діяльність у будівництві

ДБН А.2.3-1-99
Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення

А2.4. Система проектної документації для будівництва (СПДБ)

ДСТУ Б А.2.4-1-95
(ГОСТ 21.206-93)
СПДБ. Умовні позначення трубопроводів

ДСТУ Б А.2.4-2-95
(ГОСТ 21.204-93)
СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту

ДСТУ Б А.2.4-3-95
(ГОСТ 21.408-93)
СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів

ДСТУ Б А.2.4-4-99
(ГОСТ 21.101-97)
СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-5-95
(ГОСТ 21.001-93)
СПДБ. Загальні положення

ДСТУ Б А.2.4-6-95
(ГОСТ 21.508-93)
СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів

ДСТУ Б А.2.4-7-95
(ГОСТ 21.501-93)
СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних креслень

ДСТУ Б А.2.4-8-95
(ГОСТ 21.205-93)
СПДБ. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем

ДСТУ Б А.2.4-9-95
(ГОСТ 21.405-93)
СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів

ДСТУ Б А.2.4-10-95
(ГОСТ 21.110-95)
СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б А.2.4-11-95
(ГОСТ 21.114-95)
СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

ДСТУ Б А.2.4-12-95
(ГОСТ 21.606-95)
СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень

ДСТУ Б А.2.4-13-97
(ГОСТ 21.302-96)
СПДБ. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань

ГОСТ 2.001-93н
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения

ГОСТ 2.004-88
ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ

ГОСТ 2.102-68
ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 2.103-68
ЕСКД. Стадии разработки

ГОСТ 2.104-68
ЕСКД. Основные надписи

ГОСТ 2.105-95
ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.106-96
ЕСКД. Текстовые документы

ГОСТ 2.109-73
ЕСКД. Основные требования к чертежам

ГОСТ 2.301-68
ЕСКД. Форматы

ГОСТ 2.302-68
ЕСКД. Масштабы

ГОСТ 2.303-68
ЕСКД. Линии

ГОСТ 2.304-81
ЕСКД. Шрифты чертежные

ГОСТ 2.305-68
ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения

ГОСТ 2.306-68
ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах

ГОСТ 2.307-68
ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений

ГОСТ 2.308-79
ЕСКД. Указание на чертежах допусков форм и расположения поверхностей

ГОСТ 2.310-68
ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки

ГОСТ 2.311-68
ЕСКД. Изображения резьбы

ГОСТ 2.312-72
ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений

ГОСТ 2.313-82
ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений

ГОСТ 2.321-84
ЕСКД. Обозначения буквенные

ГОСТ 2.414-75
ЕСКД. Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов

ГОСТ 2.721-74
ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения

ГОСТ 2.727-68
ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предохранители

ГОСТ 2.784-96
ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов

ГОСТ 2.785-70
ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная

ГОСТ 3.1001-81
Единая система технологической документации (ЕСТД). Общие положения

ГОСТ 3.1102-81
ЕСТД. Стадии разработки и виды документов

ГОСТ 3.1103-82
ЕСТД. Основные надписи

ГОСТ 3.1105-84
ЕСТД. Форма и правила оформления документов общего назначения

ГОСТ 3.1107-81
ЕСТД. Опоры, зажимы и установочные устройства. Графические обозначения

ГОСТ 3.1127-93н
ЕСТД. Общие правила выполнения текстовых технологических документов

ГОСТ 3.1128-93н
ЕСТД. Общие правила выполнения графических технологических документов

ГОСТ 3.1201-85
ЕСТД. Система обозначения технологической документации

ГОСТ 3.1407-86
ЕСТД. Формы и требования к заполнению и оформлению документов на технологические процессы (операции), специализированные по методам сборки

ГОСТ 3.1408-85
ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы получения покрытий

ГОСТ 3.1409-86
ЕСТД. Формы и требования к заполнению и оформлению документов на технологические процессы (операции) изготовления изделий из пластмасс и резины

ГОСТ 3.1502-85
ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технический контроль

ГОСТ 3.1507-84
ЕСТД. Правила оформления документов на испытания

ГОСТ 3.1603-91
ЕСТД. Правила оформления документов на технологические процессы (операции) сбора и сдачи технологических отходов

ГОСТ 3.1901-74
ЕСТД. Нормативно-техническая информация общего назначения, включаемая в формы технологических документов

ГОСТ 14.206-73
Технологический контроль конструкторской документации

ГОСТ 21.002-81
Система проектной документации для строительства (СПДС). Нормоконтроль проектно-сметной документации

ГОСТ 21.112-87
СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения

ГОСТ 21.113-88
СПДС. Обозначения характеристик точности

ГОСТ 21.203-78
СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации

ГОСТ 21.401-88
СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам

ГОСТ 21.402-83
СПДС. Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.403-80
СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое

ГОСТ 21.404-85
СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах

ГОСТ 21.406-88
СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

ГОСТ 21.507-81
СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.510-83
(СТ СЭВ 4407-83)
СПДС. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.511-83
(СТ СЭВ 4408-83)
СПДС. Автомобильные дороги. Земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.513-83
СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.601-79
СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.602-79
(СТ СЭВ 3216-81)
СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.604-82
СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.605-82
(СТ СЭВ 5676-86)
СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

ГОСТ 21.607-82
СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.608-84
СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.609-83
СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.610-85
(СТ СЭВ 5047-85)
СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.611-85
СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации

ГОСТ 21.613-88
СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.614-88
(СТ СЭВ 3217-81)
СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

ГОСТ 21.615-88
(СТ СЭВ 6071-87)
СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений

ГОСТ 21.616-88
(СТ СЭВ 6072-87)
СПДС. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений

СТ СЭВ 1633-79
Единая система конструкторской документации (ЕСКД) СЭВ. Чертежи зданий и сооружений. Изображение вертикальных конструкций

СТ СЭВ 2825-80
ЕСКД СЭВ. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Каналы дымовые и вентиляционные

СТ СЭВ 2826-80
ЕСКД СЭВ. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Отверстия, ниши, пазы, борозды

СТ СЭВ 3506-81
ЕСКД СЭВ. Чертежи строительные. Обозначения условные графические. Элементы водопровода

СТ СЭВ 3507-81
ЕСКД СЭВ. Чертежи строительные. Обозначения условные графические. Элементы систем канализации

СТ СЭВ 4409-83
ЕСКД СЭВ. Чертежи строительные. Правила выполнения чертежей деревянных конструкций

СТ СЭВ 4722-84
ЕСКД СЭВ. Чертежи строительные. Условные изображения крепёжных деталей и отверстий на чертежах металлических конструкций

СТ СЭВ 4937-84
ЕСКД СЭВ. Чертежи строительные. Каменные конструкции

СН 460-74
Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений

АЗ. Виробництво продукції в будівництві

А3.1. Управління, організація і технологія

-
Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт

-
Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури

-
Положення про експериментальне будівництво

ДСТУ ІSО 2859-0-2001
Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 0. Вступ до системи вибіркового контролю за альтернативною ознакою

ДСТУ ІSО 2859-1-2001
Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій

ДСТУ ІSО 2859-2-2001
Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 2. Плани вибіркового контролю, визначені граничною якістю для перевірки ізольованих партій

ДСТУ ІSО 2859-3-2001
Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 3. Вибіркові процедури з пропусками

ДСТУ ІSО 9000-2001
Системи управління якістю. Основні положення та словник

ДСТУ ІSО 9000-1-95
Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. Частина 1. Настанови щодо вибору та застосування

ДСТУ ІSО 9000-2-96
Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. Частина 2. Настанови щодо застосування ДСТУ ІSО 9001-95, ДСТУ ІSО 9002-95 та ДСТУ ІSО 9003-95

ДСТУ ІSО 9000-3-98
Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. Частина 3. Настанови щодо застосування ДСТУ ІSО 9001 під час розроблення, постачання та супроводження програмного забезпечення

ДСТУ ІSО 9000-4-98
Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. Частина 4. Настанови щодо управління програмою надійності

ДСТУ ІSО 9001-2001
Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ІSО 9004-2001
Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності

ДСТУ ІSО 9004-2-96
Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг

ДСТУ ІSО 9004-3-98
Управління якістю та елементи системи якості. Частина 3. Настанови щодо перероблюваних матеріалів

ДСТУ ІSО 9004-4-98
Управління якістю та елементи системи якості. Частина 4. Настанови щодо поліпшення якості

ДСТУ ІSО 10011-1-97
Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 1. Перевірка

ДСТУ ІSО 10011-2-97
Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з систем якості

ДСТУ ІSО 10011-3-97
Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 3. Управління програмами перевірок

ДСТУ 2155-93
Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню

ДСТУ 2339-94
Енергозбереження. Основні положення

ДСТУ 2926-94
Системи якості. Комплекси керування якістю системні технологічні. Основні положення

ДСТУ 3008-95
Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3973-2000
Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково- дослідних робіт. Загальні положення

ДСТУ 3974-2000
Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення

ГОСТ 2.116-84
Карта технического уровня и качества продукции

ГОСТ 17.0.0.04-90
Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения

ГОСТ 17.2.1.01-76
Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

ГОСТ 17.2.3.01-86
Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

ГОСТ 17.2.3.02-78
Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 17.9.0.1-99
Охрана природы. Обращение с отходами. Выявление отходов и представление информационных данных об отходах. Общие требования

ГОСТ 17.9.0.2-99
Охрана природы. Обращение с отходами. Технический паспорт отхода. Состав, содержание, изложение и правила внесения изменений

ГОСТ 16493-70
Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке

ГОСТ 18242-72
Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18321-73
Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 20736-75
Статистический приемочный контроль по количественному признаку. Планы контроля

ГОСТ 24297-87
Входной контроль продукции. Основные положения

ДБН А.3.1-3-94
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення

ДБН А.3.1-5-96
Організація будівельного виробництва

ДСТУ Б А.3.1-6-96
Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановка на виробництво

ДБН А.3.1-7-96
Виробництво бетонних і залізобетонних виробів

ДБН А.3.1-8-96
Проектування підприємств по виробництву залізобетонних виробів

ДБН А.3.1-9-2000
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання

РСН 192-86/Госстрой УССР
Контроль качества герметизации наружных стыков панельных жилых зданий

РСН 335-91/Госстрой УССР
Технология и организация производства отделочных работ в жилищно-гражданском строительстве

РСН 337-91/Госстрой УССР
Правила применения радиоизотопных и зондировочных устройств для контроля качества уплотнения грунтов

РСН 350-88/Госстрой УССР
Технология облицовки фасадов и внутренних поверхностей зданий плитами из известняка и туфа в зимних условиях

ГОСТ 15.311-90
Система разработки и постановки продукции на производство. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм

А3.2. Система стандартів безпеки праці

ДСТУ ЕN 136:2003
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробування, маркування

ДСТУ ЕN 166-2001
Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови

ДСТУ ЕN 169-2001
Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри при виконанні зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання

ДСТУ ЕN 175-2001
Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час зварювальних та споріднених процесів

ДСТУ ЕN 340-2001
Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги

ДСТУ ЕNV 343-2001
Одяг спеціальний для захисту від негоди

ДСТУ ЕN 344-1-2003
Взуття безпечне, захисне та робоче виробничого призначення. Частина 1. Вимоги та методи випробування

ДСТУ ЕN 346-1-2002
Взуття захисне виробничого призначення. Частина 1. Технічні умови

ДСТУ ЕN 347-1-2002
Взуття робоче виробничого призначення. Частина 1. Технічні умови

ДСТУ ЕN 352-1-2002
Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги безпеки і випробування. Частина 1. Шумозахисні навушники

ДСТУ ЕN 352-2-2002
Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги безпеки і випробування. Частина 2. Шумозахисні вкладки

ДСТУ ЕN 352-3-2002
Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги безпеки і випробування. Частина 3. Шумозахисні навушники, приєднані до промислової захисної каски

ДСТУ ЕN 354-2001
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Сполучні стропи

ДСТУ ЕN 355-2001
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Поглиначі енергії

ДСТУ ЕN 358-2001
Індивідуальне спорядження для функції утримання та для запобігання падінню з висоти. Системи утримання

ДСТУ ЕN 361-2001
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Ремені безпеки

ДСТУ ЕN 362-2001
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З'єднувачі

ДСТУ ЕN 364-2001
Індивідуа1льне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробування

ДСТУ ЕN 365-2001
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкції із застосуванням і маркування

ДСТУ ЕN 397-2001
Каски захисні промислові

ДСТУ ЕN 420-2001
Загальні вимоги до рукавиць

ДСТУ ЕN 470-1-2003
Одяг захисний, використовуваний при зварюванні та інших високотемпературних процесах. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ ЕN ІSО 8662-4-2001
Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 4. Інструменти шліфувальні

ДСТУ ЕN ІSО 8662-6-2001
Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 6. Інструменти ударносвердлильні

ДСТУ ЕN ІSО 8662-8-2001
Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 8. Інструменти полірувальні та інструменти шліфувальні обертальні, орбітальні та довільно-орбітальні

ДСТУ ЕN ІSО 8662-9-2001
Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 9. Обладнання для трамбування

ДСТУ ЕN ІSО 8662-12-2001
Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 12. Пили та терпуги зворотнопоступальної дії і пили коливальної і обертальної дії

ДСТУ ІSО 8782-1-2002
Взуття безпечне захисне робоче виробничого призначення. Частина 1. Вимоги і методи випробування

ДСТУ ІSО 8782-2-2002
Взуття безпечне захисне робоче виробничого призначення. Частина 2. Технічні умови на безпечне взуття

ДСТУ ІSО 8782-3-2002
Взуття безпечне захисне робоче виробничого призначення. Частина 3. Технічні умови на захисне взуття

ДСТУ ІSО 8782-4-2002
Взуття безпечне захисне робоче виробничого призначення. Частина 4. Технічні умови на робоче взуття

ДСТУ ЕN ІSО 10819-2001
Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання та оцінювання коефіцієнта передавання вібрації рукавицями на долоню руки

ДСТУ prЕN 12937-2002
Безпечність машин. Технічні правила та вимоги до підіймально-транспортних засобів

ДСТУ ІSО 13688-2001
Одяг захисний. Загальні вимоги

ДСТУ ЕNV 28041-2001
Чутливість людини на вібрації. Вимірювальні прилади

ДСТУ 2448-94
Кисневе різання. Вимоги безпеки

ДСТУ 2456-94
Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки

ДСТУ 2489-94
Контактне зварювання. Вимоги безпеки

ДСТУ 2514-94
Станції компресорні пересувні. Вимоги безпеки

ДСТУ 2545-94
Устаткування для газотермічного напилювання. Загальні вимоги безпеки

ДСТУ 2591-94
Роботи фарбувальні. Методи і засоби вимірювання рівнів небезпечних та шкідливих виробничих факторів

ДСТУ 2689-94
Устаткування для переробки полімерних матеріалів. Загальні вимоги безпеки

ДСТУ 2867-94
Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3009-95
Установки лазерні для розкрою матеріалів. Вимоги безпеки під час експлуатації

ДСТУ 3010-95
Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Методи визначення шумових характеристик кондиціонерів

ДСТУ 3106-95
Компресори і насоси вакуумні рідинно кільцеві. Вимоги безпеки

ДСТУ 3109-95
Компресори повітряні поршневі стаціонарні загального призначення. Норми і методи визначення шумових характеристик

ДСТУ 3160-95
Компресорне обладнання. Визначення вібраційних характеристик. Загальні вимоги

ДСТУ 3163-95
Компресорне обладнання. Вібраційні характеристики і захист від вібрації. Правила викладення та оформлення

ДСТУ 3191-95
Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпеки

ДСТУ 3273-95
Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3835-98
(ГОСТ 28507-99)
Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови

ДСТУ 3900-99
Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення

ДСТУ 3920-99
Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Пробовідбірники автоматичні природних та стічних вод. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 3940-99
Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Аналізатори складу та властивостей води. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)
Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4062-2001 (ГОСТ 12.4.222-2002)
Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від вібрації. Технічні умови

РСТ УРСР 1828-78
Рукавички для виробничо-технічних потреб. Технічні умови

РСТ УРСР 1987-88
Ремонт міських доріг та тротуарів. Вимоги безпеки

РСТ УРСР 1988-88
Ремонт міських мостів, шляхопроводів та тоннелів. Вимоги безпеки

РСТ УРСР 1997-90
Роботи по приготуванню асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки

РСТ УРСР 1998-90
Роботи по приготуванню дорожніх емульсій та паст. Вимоги безпеки

РСТ УРСР 2004-90
Роботи по приготуванню цементобетонних сумішей. Вимоги безпеки

РСТ УРСР 2005-90
Роботи по приготуванню органічних в'яжучих матеріалів з додатками. Вимоги безпеки

РСТ УРСР 2007-90
Роботи по виготовленню залізобетонних та бетонних збірних виробів для ремонту міських доріг, тротуарів та майданів. Вимоги безпеки

ГОСТ 3.1120-83
ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации

ГОСТ 12.0.001-82
Система стандартов безопасности труда. (ССБТ). Основные положения

ГОСТ 12.0.003-74
ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

ГОСТ 12.1.005-88
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76
ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.012-90
ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.013-87
Строительство. Электробезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.016-79
ССБТ. Воздух рабочей зоны, требования к методикам измерения концентраций вредных веществ

ГОСТ 12.1.019-79
ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.030-81
ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.1.035-81
ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений

ГОСТ 12.1.036-81
ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

ГОСТ 12.1.046-85
ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

ГОСТ 12.1.050-86
ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах

ГОСТ 12.2.003-91
ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.004-75
ССБТ. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.1-75
ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.2-75
ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.4-96
ССБТ. Шкафы негерметизированных комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.8-75
ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.13-2000 ССБТ.
Лампы электрические. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.14-75
ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.010-75
ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.011-75
ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.013.0-91
(МЭК 745-1-82)
ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ 12.2.013.1-91
(МЭК 745-2-1-90)
ССБТ. Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний сверлильных машин

ГОСТ 12.2.013.3-95
(МЭК 745-2-3-84)
Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний шлифовальных, дисковых шлифовальных и полировальных машин с вращательным движением рабочего инструмента

ГОСТ 12.2.013.4-95 (МЭК 745-2-4-83)
Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний плоскошлифовальных и ленточношлифовальных машин

ГОСТ 12.2.013.5-91 (МЭК 745-2-5-85)
ССБТ. Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пил и ножей дисковых

ГОСТ 12.2.013.6-91 (МЭК 745-2-6-89)
ССБТ. Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний молотков и перфораторов

ГОСТ 12.2.013.8-91 (МЭК 745-2-8-82)
ССБТ. Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний ножниц.

ГОСТ 12.2.013.14-90 (МЭК 745-2-14-84)
ССБТ. Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний рубанков

ГОСТ 12.2.016-81
ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.022-80
ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.052-81
ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.054-81
ССБТ. Установки ацетиленовые. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.058-81
ССБТ. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации

ГОСТ 12.2.061-81
ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.2.062-81
ССБТ.Оборудование производственное. Ограждения защитные

ГОСТ 12.2.063-81
ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.071-90
ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.085-82
ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.086-83
ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации

ГОСТ 12.2.096-83
ССБТ. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.100-97н
ССБТ. Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.110-95
ССБТ. Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Нормы и методы определения шумовых характеристик

ГОСТ 12.2.117-88
ССБТ. Прессы гидравлические. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.118-88
ССБТ. Ножницы. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.137-96
Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75
ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.003-86
ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.005-75
ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.006-75
ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.008-75
ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76
ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.010-82
ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплутации

ГОСТ 12.3.014-90
ССБТ. Производство древесно-стружечных плит. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.016-87
ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.018-79
ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний

ГОСТ 12.3.019-80
ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.020-80
ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.032-84
ССБТ. Работы элктромонтажные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.033-84
ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации

ГОСТ 12.3.034-84
ССБТ. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.035-84
ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.038-85
ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.040-86
ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.042-88
ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.047-94
ССБТ. Контактная сварка. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.002-97
ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 12.4.004-74
Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия

ГОСТ 12.4.010-75
ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.011-89
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.013-85
ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.016-83
ССБТ. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества

ГОСТ 12.4.020-82
ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества

ГОСТ 12.4.021-75
ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.024-76
ССБТ. Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.028-76
ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия

ГОСТ 12.4.034-85
ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.4.035-78
ССБТ. Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия

ГОСТ 12.4.041-89
ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.059-89
ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.087-84
ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия

ГОСТ 12.4.089-86
ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.099-80
Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия

ГОСТ 12.4.100-80
Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия

ГОСТ 12.4.107-82
ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.121-83
ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

ГОСТ 12.4.124-83
ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.125-83
ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействий механических факторов. Классификация

ГОСТ 12.4.155-85
ССБТ. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.177-89
ССБТ. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств

ГОСТ 13385-78
Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов. Технические условия

ГОСТ 14192-96
Маркировка грузов

ГОСТ 17269-71
Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУ-60 и РУ-60 му. Технические условия

ГОСТ 17770-86
Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам

ГОСТ 19433-88
Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 20010-93
Перчатки резиновые технические. Технические условия

ГОСТ 25980-83
Вибрация. Средства защиты. Номенклатура параметров

ГОСТ 26568-85
Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация

ГОСТ 27242-87
Вибрация. Виброизоляторы. Общие требования к испытаниям

ГОСТ 27574-87
Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

ГОСТ 27575-87
Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

ГОСТ 29057-91
Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия

ГОСТ 29058-91
Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия

СНиП IIІ-4-80
Техника безопасности в строительстве

ДНАОП 0.00-1.02-99
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

А3.3. Система технологічної документації в будівництві (СТДБ)

ВСН 90-86/ Минобороны СССР
Инструкция по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для объектов Министерства обороны

ВСН 193-81/ММСС СССР
Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций

ВСН 237-80/ММСС СССР
Инструкция по разработке проектов производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических устройств

ВСН 478-86/ММСС СССР
Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов

Б. МІСТОБУДІВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Б1. Містобудівна документація та інформаційне забезпечення((

Б1.1 Система містобудівної документації (СМБД)

ДБН Б.1-1-93
СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населенних пунктів

ДБН Б.1-2-95
СМБД. Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України

ДБН Б.1-3-97
СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

ДБН Б.1.1-4-2002
СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування

Б2. Планування та забудова територій і населенних пунктів

Б2.1. Регіональне планування і розміщення об'єктів містобудування

СНиП II-89-80
Генеральные планы промышленных предприятий

РСН 167-83/Госстрой УССР
Инструкция по составлению проектов районной планировки сельских административных районов Украинской ССР

РСН 310-79/Госстрой УССР
Инструкция о порядке проектирования и сооружения (создания) произведений мон


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 928


Похожие документы

Генерация: 0.556 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.002 сек.