ДБН Б 2.2-1:2008. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектуванняДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій
КЛАДОВИЩА, КРЕМАТОРІЇ ТА КОЛУМБАРІЇ НОРМИ ПРОЕКТУВАННЯ
ДБН Б 2.2-1:2008
Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ
Мінрегіонбуд України 2008
ДБН Б 2.2-1:2008
ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО:
ЗАТ "Український науково-дослідний інститут прогресивних технологій у комунальному господарстві" (УкркомунНДІпрогрес)
РОЗРОБНИКИ:
С. Абрамович; І. Бондар; Л. Карбаньова; І. Мартинова; Ю. Марченко, канд. техн. наук
(керівник розробки); А. Тітов
2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26 січня 2008 р. № 44
3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.
© Мінрегіонбуд України, 2008
Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України
ДП "Укрархбудінформ"
II
ДБН Б 2.2-1:2008
ЗМІСТ
с.
Сфера застосування 1
Нормативні посилання 1
Терміни та визначення 2
Проектування кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв З

Загальні положення З
Планувальне рішення території кладовища З
Адміністративно-побутовий будинок 5
Будинок трауру 6
Крематорій 7
Колумбарій 9
5 Інженерне обладнання 9
Водопостачання і водовідведення 9
Опалювання та вентилювання 10
Електротехнічні пристрої 11
Зв'язок і сигналізація 11
Газопостачання 11
6 Протипожежні вимоги 12
Додаток А.
Розрахункові температури повітря і норми повітрообміну 13
Додаток Б
Бібліографія 14
III
ДБН Б 2.2-1:2008
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування
Кладбища, крематории и колумбарии. Нормы проектирования
Cemeteries, Crematoriums and Columbariums. Designed Standards
Чинні від 2008-07-01
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ці Норми поширюються на проектування кладовищ, крематоріїв і колумбаріїв з метою їх нового будівництва, розширення і реконструкції, а також у випадку, коли це допускається зако- нодавством, - зміни призначення або ліквідації, включаючи випадки переносу цих об'єктів на нове місце.
Ці Норми застосовують для меморіальних споруд, якщо в їх складі передбачені поховання останків, урн із прахом, інші види поховань.
Ці норми встановлюють основні положення і вимоги до складу і площ приміщень кладовищ, крематоріїв і колумбаріїв, об'ємно-планувальних рішень і інженерного устаткування.
Ці Норми є обов'язковими для застосування органами державного управління, контролю і нагляду, замовниками (інвесторами), проектними організаціями, підрядниками, іншими юридичними і фізичними особами - суб'єктами господарської діяльності у галузі будівництва.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цих нормах є посилання на таки нормативні документи:
Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ
Закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.03 №1102 - IV
Закон України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" від 24.03.99
№ 550-XIV
ДСТУ 4499-1:2005 Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи
випробувань (ІЕС 61084-1:1991, NEO)
ДСТУ 4549-1:2006 Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи
випробувань (ІЕС 61386-1:1996, МОЇ)
ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень
ДБН А 2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження
проектної документації для будівництва
ДБН Б.2.4-1-94 Містобудування. Планування і забудова сільських поселень
ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення
ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів
ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд
ДБН В.2.5-15:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Автостоянки і гаражі для легкових
автомобілів
ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання
ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення
ДСП № 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
ДСанПіН № 383-96 Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання
ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених
пунктах України
СНиП II-12-77 Защита от шума (Захист від шуму)
СНиП II-35-76 Котельные установки (Котельні установки)

1 ДБН Б 2.2-1:2008
СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)
СНиП 2.03.13-88 Полы (Підлоги)
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)
СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди)
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (Каналізація. Зовнішні мережі і споруди)
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря)
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)
СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети (Теплові мережі)
СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Теплова ізоляція обладнання та трубопроводів)
СНиП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі будинки)
СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будинки)
СНиП 2.11.01-85* Складские здания (Складські будівлі)
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)
СНиП III-10-75 Благоустройство территорий (Благоустрій територій)
НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні
НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Визначення категорій приміщень та будинків за вибухопожежною та пожежною небезпекою)
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
У цих Нормах використано терміни, установлені Законом України "Про поховання та похоронну справу": урна з прахом, кладовище, колумбарій, колумбарні ніші, крематорій.
Нижче подано терміни, додатково використані у цих нормах, та визначення позначених ними понять.
3.1 автомобільний катафалк (автокатафалк)
Спеціальний транспортний засіб, засвідчений технічним паспортом, для ритуальних процесій.
3.2 будівлі, призначені для проведення громадянських панахид
Споруди для проведення обрядів прощання - Будинки трауру, ритуальні майданчики тощо.
3.3 катафалк-візок
Транспортний засіб, використовуваний для установлення на ньому труни з тілом у залі прощання чи використовуваний для перевезення труни з тілом на кладовищі до місця поховання.
3.4 кремаційна піч
Особлива піч з супутнім устаткуванням для спалювання трун з тілом померлих.
3.5 кремація
Спалювання трун із тілом померлих.
3.6 кремуляторна
Приміщення, де розміщений кремулятор (кульовий млин) для здрібнювання останків після кремації.
3.7 меморіальні споруди
Архітектурні, скульптурні споруди, які не мають поховання та служать для увічнення пам'яті якої-небудь особи або визначної події.

2 ДБН Б 2.2-1:2008
3.8 постамент
Стаціонарне узвишшя в залі прощання для установлення на ньому труни під час обряду прощання.
3.9 прах
Кремовані останки (попіл).
3.10 сектор
Частина території кладовища, обмежена дорогами, для розміщення ділянок поховань, яка може бути виділена зоною зелених насаджень.
4 ПРОЕКТУВАННЯ КЛАДОВИЩ, КРЕМАТОРІЇВ ТА КОЛУМБАРІЇВ
4.1 Загальні положення
4.1.1 Проект кладовища, крематорію, колумбарію згідно з ДБН А 2.2-3 треба складати з таких розділів:
вихідні дані для проектування;
загальна пояснювальна записка;
-технологічний розділ: розрахунок площі [1], генеральний план з урахуванням черговості будівництва, режим експлуатації, розрахунок потреби в експлуатаційному персоналі, машинах і механізмах;
генеральний план земельної ділянки: вертикальне планування, упорядкування, дороги;
архітектурно-будівельний розділ;
санітарно-технічний розділ;
електротехнічний розділ;
основні техніко-економічні показники;
зведений кошторисний рахунок вартості будівництва;
оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС);
санітарно-захисна зона;
4.1.2 Архітектурно-ландшафтне рішення кладовищ, крематоріїв і колумбаріїв треба виконувати відповідно до генеральних планів забудови населених пунктів і іншої містобудівної документації з дотриманням обов'язкових містобудівних, екологічних вимог і вимог санітарного законодавства.
4.1.3 Вибір земельної ділянки для розміщення кладовища, крематорію та колумбарію треба проводити згідно зі ст. 151 Земельного кодексу України, чинного екологічного і санітарного зако- нодавства, законодавства у сфері охорони культурної спадщини та ДБН 360.
4.2 Планувальне рішення території кладовища
Для проектування кладовища потрібно мати план всієї земельної ділянки та план ділянки господарської зони в масштабі 1:500. Ситуаційний план складають у масштабі 1:5000 для кладовищ традиційного поховання; 1:25000 - для колумбаріїв та кладовищ змішаного типу з розміщеними на їх території крематоріями
Проектом будівництва треба передбачати функціональні зони:

санітарно-захисну;
вхідну;
адміністративну;
господарську;
поховань.

Адміністративну та господарську зони розташовують суміжно з вхідною зоною.
Колумбарії та крематорії, що розташовані на території кладовища, треба розміщувати на спеціально виділених ділянках зони поховань.
Колумбарні стіни, розташовані по периметру кладовища, можуть слугувати огорожею тери- торії кладовища.
4.2.6 Площа зони поховання повинна складати від 65 % до 70 % загальної площі кладовища, загальна площа доріг, алей, споруд та будівель повинна бути не меншою ніж 15 % загальної площі кладовища, загальна площа захисної зеленої зони по периметру кладовища та зелених насаджень повинна складати від 15 % до 20 % загальної площі кладовища.

3 ДБН Б 2.2-1:2008
Перед входом на кладовище треба влаштувати стоянки автомобільного транспорту та зупинки міського пасажирського транспорту. Автостоянки та зупинки громадського транспорту треба розташовувати на відстані не більше ніж 150 м та не менше ніж 30 м від входу на кладовище. Проектування майданчика для стоянки автомобільного транспорту й зупинки міського пасажирсь- кого транспорту треба виконувати згідно з ДБН В.2.3-5 та ДБН В.2.5-15.
Територія кладовища має бути огородженою. Розміри і конструктивне рішення огорожі території кладовища треба передбачати проектом будівництва кладовища з урахуванням:

огородження території кладовища треба виконувати зі збірного залізобетону, керамічних блоків, металевих чи інших конструкцій заввишки не менше ніж 1,6 м по всьому периметру кладовища;
огородження території кладовища в сільських населених пунктах допускається влаштовувати у вигляді зеленої огорожі з деревних і чагарникових порід і ровом завглибшки від 60 см до 80 см, за можливості, зі земляним валом.
4.2.9 Дорожню мережу кладовищ треба проектувати згідно з ДБН 360 та ДБН В.2.3-5. Тип пок- риття і конструкції дорожніх мереж треба приймати, виходячи з транспортно-експлуатаційних вимог і категорій доріг з урахуванням інтенсивності руху транспортних засобів, кліматичних і грунтово- гідрологічнихумов.
4.2.10 Дорожню мережу по всій території кладовища підрозділяють на категорії:
центральна дорога;
дороги між секторами зони поховань та до ритуальних будинків;
дороги всередині секторів;
- пішохідні доріжки всередині секторів.
4.2.11 У вхідній зоні треба передбачати окремі центральний проїзд для автотранспорту та вхід- вихід для відвідувачів, площадку для зупинки автокатафалків і формування похоронних процесій, будинок охорони. В'їзд на територію кладовища з магістральних доріг з безперервним рухом забо- ронено.
4.2.12 Центральний проїзд повинен забезпечувати двосторонній рух. Уздовж центрального проїзду по обидва боки треба влаштовувати тротуари завширшки не менше ніж 1,5 м.
На кладовищі треба передбачати окремий господарський в'їзд за межами вхідної зони та додатковий прохід і проїзд на протилежному боці від центрального.
Для безперешкодного проїзду траурних процесій ширина воріт на центральному проїзді кладовища повинна бути не меншою ніж 6,0 м. Ширина додаткового та господарського проїздів повинна бути від 3 м до 5 м. Ширина хвіртки у світлі повинна бути не меншою ніж 1,2 м.
Центральна дорога призначена для транспортного обслуговування господарської зони, зони поховань, а також для під'їзду пожежних автомобілів чи техніки та має найбільше навантажен- ня й інтенсивність руху. Місця для роз'їзду автотранспорту повинні мати радіус повороту, їх треба розташовувати на перехресті доріг. Для міських поселень проїзна частина центральної дороги (алеї) повинна бути завширшки 6,5 м , а на кладовищах великих міст - до 9 м. Для сільських поселень розмір проїзної частини визначають згідно з ДБН Б.2.4-1.
Дороги між секторами повинні мати ширину не більше ніж 3,5 м (з розрахунку одно- стороннього руху). Місця для роз'їзду автотранспорту повинні бути розташовані на перехресті доріг і мати радіус повороту. Тротуари повинні мати ширину не меншу ніж 0,75 м.
4.2.17 На ділянках доріг, призначених для руху осіб з обмеженою здатністю до пересування, ухили, горизонтальні ділянки, розмітку, рельєфні елементи треба приймати згідно з ДБН В.2.2-17.
Пішохідні доріжки, тротуари і пандуси, якими користуються інваліди на кріслах-колясках, повинні мати тверде шорстке покриття, яке в разі намокання не стає слизьким. Ширину пішохідних доріжок треба приймати не меншою ніж 1,8 м. Поздовжній їх уклон не повинен перевищувати 5 %, а поперечний - 1 %. У місцях перепаду рівнів між горизонтальними ділянками пішохідних шляхів треба передбачати влаштування пандусів і сходів. Ухил кожного маршу пандуса не повинен перевищувати 3 %, а його довжина повинна бути не більшою ніж 10 м. Ширина пандуса повинна бути: для одностороннього руху - не меншою ніж 1,0 м; для двостороннього руху - не меншою ніж 1,8 м. Якщо поздовжній уклон перевищує зазначені межі для осіб з обмеженою здатністю до пересування, які користуються кріслами-колясками, треба передбачати спеціальні доріжки або пандуси.

4 ДБН Б 2.2-1:2008
4.2.18 В адміністративній зоні розміщують:
будівлі, призначені для проведення громадянських панахид (Будинки трауру, ритуальні май- данчики тощо);
адміністративно-побутовий будинок.
4.2.19 У господарській зоні в залежності від площі кладовища дозволено розміщувати:
- на кладовищах площею до 15 га: укриття для палива і матеріалів, опалювані приміщення майстерень і гаражів;
- на кладовищах площею понад 15 га: неопалювані складські приміщення для похоронних приладів, предметів ритуальної належності та матеріально-технічних засобів, а також опалювані приміщення майстерень і гаражів, трансформаторну підстанцію, котельню (у разі значного відда- лення від джерела теплопостачання).
Складські приміщення, майстерні та гаражі проектують згідно з ДБН В.2.5-15, ДБН 360, СНиП 2.09.02, СНиП 2.11.01.
Територія адміністративної та господарської зон повинна мати тверде покриття.
В адміністративній та господарській зонах, а також в усіх секторах у зонах поховань треба передбачати майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів з підходами та під'їздами до них завдовжки не менше ніж 4,5 м. Майданчики повинні бути обгороджені й мати тверде покриття (асфальт, бетон). Розмір майданчиків повинен бути не більшим ніж 6 м2.
Зону поховань треба поділяти на сектори розміром від 40 м до 60 м.

Сектори військових поховань на кладовищі треба проектувати згідно із Законом України "Про статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України".
Сектори кладовищ за релігійною ознакою треба проектувати з урахуванням вимог і тра- дицій релігійних організацій і конфесій.
Благоустрій та озеленення територій об'єктів похоронного обслуговування треба проект- тувати згідно із СНиП III-10 та [2].
У складі проекту озеленення треба передбачати створення захисних посадок по периметру кладовища та між зонами і декоративних насаджень на основних алеях і місцях поховання з ура- хуванням забезпечення достатнього провітрювання й інсоляції. Види насаджень, їх розміщення вибирають з урахуванням існуючої рослинності і грунтово-кліматичних умов за дотримання садово- паркових вимог.

У разі виділення під кладовища територій, зайнятих лісом, треба планувати вибіркові вирубки дерев для того, щоб використовувати природні лісові угіддя як санітарно-захисну зону, зону зелених насаджень й озеленення території кладовищ.
Озеленення нових кладовищ треба включати в загальний комплекс будівельних робіт та закінчувати до часу введення об'єкта в експлуатацію або після закінчення певного етапу будівництва.
Захисну зону зелених насаджень треба передбачати:

навколо кладовища, крематорію - завширшки не менше ніж 20 м;
навколо колумбарію та по периметру секторів кладовищ за релігійною ознакою - завширшки 10 м;
у разі збереження та реконструкції закритих кладовищ та кладовищ з похованням після крема- ції в сельбищній зоні - завширшки від 10 м до 20 м.

Для огородження територій кладовищ і колумбаріїв, розташованих в існуючих, досить щільних насадженнях, дозволено використовувати огорожу з чагарників.
У захисних зонах зелених насаджень дозволено влаштовувати місця відпочинку, малі архі- тектурні форми благоустрою, а також меморіальні споруди, що не мають у своєму складі поховань.
4.3 Адміністративно-побутовий будинок
Адміністративно-побутовий будинок треба проектувати згідно з ДБН В.2.2-9 (для кладовищ, де відсутні крематорії) та СНиП 2.09.04 (для крематоріїв, що будуються на території кладовища або окремо).
До складу адміністративно-побутового будинку входять групи приміщень:
- вестибюль з гардеробом, санітарний вузол (туалет);

5 ДБН Б 2.2-1:2008
службові кімнати для адміністрації та обслуговуючого персоналу;
побутове приміщення (кімната для сушіння одягу і зберігання інвентарю, гардеробні приби- ральників території, підсобні приміщення, душові, туалети).
4.3.3 Рекомендована площа приміщень адміністративно-побутового будинку складає:
вхідна група приміщень - від 24 м2 до 30 м2;
кабінет завідуючого кладовищем - від 12 м2 до 14 м2;
кабінет секретаря, бухгалтера - 8 м2;
кімната доглядача кладовища та архів - від 14 м2 до 16 м2;
кімната реєстратора та комірника - від 10 м2 до 12 м2;
кімната землекопів - згідно зі СНиП 2.09.04;
приміщення для сушіння одягу і зберігання інвентарю - згідно зі СНиП 2.09.04;
гардеробні прибиральників території - з розрахунку від 6 м2 до 8 м2 на чотирьох прибиральників;
підсобні приміщення - від 8 м2 до 10 м2;
душові, туалети - від 4 м2 до 6 м2.
4.4 Будинок трауру
Будинок трауру треба проектувати згідно з вимогами ДБН В.2.2-9.
До складу Будинку трауру входять такі групи приміщень:

вхідна (вестибюль, кімната очікування для родичів померлого, туалети);
ритуальна (ритуальний зал, кімната надання медичної допомоги, кімната відпочинку ведучого ритуал, приміщення для підготовки померлих до ритуального обряду, радіовузол).
Будинки трауру дозволено проектувати з одним чи декількома ритуальними залами.
4.4.3 Рекомендована площа приміщень Будинку трауру складає:
вестибюль з туалетами - від 24 м2 до 30 м2;
кімната очікування для родичів померлого - від 10 м2 до 12 м2;
кімната надання медичної допомоги - від 10 м2 до 12 м2;
кімната відпочинку ведучого ритуал - від 10 м2 до 12 м2;
зал вручення урн - від 18 м2 до 22 м2;
кімната зберігання урн (урносховище) - від 14 м2 до 16 м2;
шлюз (передаточна камера між траурним залом та транспортною групою приміщень) - від 8 м2до 10 м2.
4.4.4 Пропускну здатність ритуального залу Будинку трауру визначають із розрахунку від 15 хв до 30 хв на проведення одного ритуалу у разі щоденної однозмінної роботи, крім святкових і санітарних днів з перервою між ритуалами від 10 хв до 15 хв. Для забезпечення одночасного перебування двох та більше процесій за умов їх повної візуальної ізоляції та унеможливлення перетинань будинки трауру дозволено проектувати з декількома ритуальними залами, що мають окремі входи – вести- бюлі та виходи.
Над кожним входом і виходом із Будинку трауру проектують укриття від непогоди. У разі влаштування портика з колонами відстань від колон до входу чи виходу має бути такою, щоб забез- печувати вільне відчинення дверей автотранспорту і будинку.
Для віддавання військових почестей під час поховання померлих (загиблих) військово службовців поруч із входом треба передбачати майданчик з твердим покриттям для шикування військового підрозділу - почесного ескорту.
Архітектурно-планувальні рішення Будинку трауру треба приймати з дотриманням основних вимог:
- ритуальні зали повинні бути ізольовані від інших приміщень і забезпечувати звукоізоляцію від туалетів і вентиляційного устаткування;
усі приміщення для супроводжуючих похоронну процесію рекомендовано розташовувати на одному рівні з підлогою;
технічні приміщення дозволено розташовувати в цокольному поверсі.
4.4.8 Висоту ритуальних залів рекомендовано приймати не меншою ніж 4,2 м.
4.4.9 Ширина дверних прорізів повинна бути не меншою ніж 2,4 м. Заборонено влаштовувати пороги у дверних прорізах на шляху переміщення візків із трунами.

6 ДБН Б 2.2-1:2008
Ширина приміщень і коридорів на шляху пересування людей із труною повинна бути не меншою ніж 2,4 м.
На вході у Будинок трауру та у ритуальних залах заборонено влаштовувати сходи на шляхах руху процесій із труною. За відсутності пандусів рівень підлоги на входах і виходах з будинку не повинен перевищувати рівня дороги більше ніж на висоту однієї сходинки.
Об'ємно-планувальне й архітектурне рішення ритуальних залів за своїми акустичними властивостями повинне забезпечувати оптимальні умови сприйняття мови та музики.
У приміщеннях Будинку трауру треба передбачати звукоізоляцію згідно з вимогами СНиП 11-12.
Підлоги у Будинку трауру треба виконувати з матеріалів згідно з вимогами СНиП 2.03.13.
4.5 Крематорій
На кладовищах із крематоріями треба передбачати склади під покрівлею для зберігання великогабаритних запчастин, вогнетривів, глини, піску, цементу, а також спеціальних місткостей та інвентарю для


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 769


Похожие документы

Генерация: 0.213 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.009 сек.