ДБН Б.1-1-93. СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


Нормальный; ИМЦ ИМЦ
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СИСТЕМА МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І ВЕДЕННЯ
МІСТОБУДІВНИХ КАДАСТРІВ
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
ДБН Б.1-1-93

Видання офіційнеМіністерство України у справах будівництва і
архітектури
(Мінбудархітектури України)
КИЇВ 1994

УДК 711.4(083.74) (477)
РОЗРОБЛЕНІ: Київським науково-до слідним інститутом теорії та історії архітектури містобудування Мінбудархітектури України (д.арх.Дьомі н М.М., канд.техн. наук. Криштоп Т.В ., арх. Маркітаненко С.Б ., інж. Іванова І. Б., інж. Сенюкова В.О.) за участю Голо вного Управління архітектури і містобудування Мінбудархітектури Укр аїни
ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ Головним Управл інням архітектури і
ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: містобудування Мінбудархітектури Укра їни

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури України № 183 ві д
27.10.93 та введені в дію з 01.12.93
Видавництво "Укрархбудін форм"

ДБН Б.1- 1-93 С.1

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації. ДБ Н Б.1-1- 93

Порядок створення і ведення містобудівних Вводят ься
кадастрів населених пунктів вперше

Дані норми встановлюють порядок створення і веденн я мостобудівних кадастрів населених пунктів, організаційну структуру та функціональні обов'язки служби містобудівного кадастру, вимоги до пр ограмного забезпечення.
Виконання вимог даних норм обов'язково при створен ні служб і розробці автоматизованих систем містобудівного кадастру на селених пунктів на території України.
Рекомендовані вимоги норм виділені курсивом.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Містобудівні кадастри населених пунктів ст ворюються на основі Закону України "Про основи містобудування", Постанов и Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року № 224 "Про містобудівний кадастр населених пунктів" і рішення ві дповідної місцевої Ради народних депутатів.
1.2. Містобудівний кадастр створюється по кожно му з населених пунктів і містить систему даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначе ння, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженер ного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності.
1.3. Містобудівний кадастр є невід'ємною част иною державної системи кадастрів.
1.4. Система містобудівних кадастрів населен их пунктів має трьохрівневу структуру: базовий рівень, обласний і держа ний.
1.5. Базовий рівень створюється в адміністра тивних районах та містах обласного підпорядкування. На цьому рівні пров одиться збір, контроль, оновлення інформації про населений пункт, веден ня архівів цих даних, обслуговування запитів користувачів, узагальненн я і аналіз даних по району, населеному пункту, місту обласного підпорядк ування.
1.6. На обласному рівні здійснюється узагаль нення і аналіз даних по області, впровадження науково-методичних розроб ок, учбово-виробнича діяльність.
1.7. На державному рівні виконується розробк а нормативно-правової бази створення і ведення містобудівних кадастрі в, узагальнення і аналіз даних по Україні, науково-методична діяльність, експертиза та ліцензування програмно-технічних засобів, призначених д ля розв'язання задач містобудівного кадастру.

ДБН Б.1-1-93 С.2
1.8. Містобудівн ий кадастр призначений для забезпечення державних органів, органів міс цевого та регіонального самоврядування, громадян і юридичних осіб Укра їни, а також юридичних та фізичних осіб іноземних держав необхідною інф ормацією.
Інформація, що місти ться в містобудівному кадастрі, повинна використовуватися при
розв'язанні завдань:
- прогнозування розвитку, планування і забудов и населених пунктів;
- розміщення, проектування, будівництва і рекон струкції об'єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального та
іншого призначення;
- охорони пам'яток архітектури і містобудування , регенерації історичних поселень;
- створення соціальної, інженерної і транспортн ої інфраструктури;
- регулювання земельних відносин на відповідних територіях;
- визначення зон економічної оцінки територій, обгрунтування роз мірів оподаткування і вартості земельних
ділянок, будинків і споруд з урахуванням місцевих умов:
- обліку власників і користувачів будинків і споруд;
- контролю за раціональним використанням територіальних ресурс ів, аналізу реалізації затвердженої
містобудівної документації та інше.
1.10. Містобудівний кадастр населеного пункту ведеться за рахунок к оштів місцевого бюджету.
1.11. Власником даних містобудівного кадастру є місцева Рада народн их депутатів.
1.12. Порядок отримання, використання, розповсюдже ння та зберігання інформації містобудівного кадастру визначається Зак оном України "Про інформацію", даними нормами та рішенням місцевих Рад на родних депутатів.
2. СТРУКТУРА ДАНИХ
2.1. Одиницею обліку та зберігання даних у містобу дівному кадастрі є об'єкт. У містобудівному кадастрі визначені такі об'є кти:
- ділянка землекористування (землеволодіння);
- будинок (споруда);
- ділянка та вузол інженерної мережі;
- ділянка та вузол вулично-дорожньої мережі;
- територіальні зони (функціональні, охоронні, а також ті, що характериз ують інженерно-геологічну та
ДБН Б.1-1-93 С.3
екологічну ситуацію в населеному пункті).
Кожний об'єкт характеризується затвердженим переліком показників. Показники поділяються на
наступні типи:
- правові
- метричні
- технічні
- вартісні
- функціональні
- геодезичні координати.
Сукупність даних по об'єкту містобудівного кадастр у, що занесені у спеціальні форми, складає паспорт об'єкту. Зразки паспорт ів наведені у додатку 1.
2.3. Дані про об'єкти подаються у вигляді чисел, тек стових рядків, кодів та графічних зображень.
Присвоювання кодів об'єктам проводиться з використ анням державних і локальних класифікаторів, які затверджуються Мінбуд архітектури України.
2.4. Паспорт земельної ділянки містить наступні ф орми документів:
- відомості про земельну ділянку;
- план земельної ділянки з відображенням містобудівної ситуації;
- план встановлених меж;
- каталог координат кутів зовнішніх меж земельної ділянки;
- опис документів паспорту земельної ділянки.
2.5. Паспорт будинку (споруди) містить наступні форми документів:
- відомості про будинок (споруду);
- поповерховий план будинку (споруди);
- план земельної ділянки (на якій розташований будинок);
- каталог координат зовнішніх кутів будинку (споруди);
- опис документів паспорту будинку (споруди).
2.6. Паспорти об'єктів інженерно-транспортних мере ж мають однотипний характер і містять наступні форми документів:
ДБН Б.1-1-93 С.4

- відомості про мережу:
- відомості про ділянку мережі;
- відомості про вузол мережі;
схема мережі;
- каталог координат вузлів мережі;
- опис документів паспорту мережі.
2.7. Паспорти об'єктів можуть містити при необхі дності і інші документи, які заносяться в опис.
2.8. Для територіальних зон паспорт не складається. Відомості про об'єкти цього типу подаються на масштабній карті (схемі) на селеного пункту у вигладі меж зон і відповідних характеристик. Наприкла д: функціональне зонування території населеного пункту, зони забруднен ня і відповідні рівні забруднення та ін. Перепік і зміст схем зонування н аведені у додатку 2.
2.9. Визначення належності об'єктів до різних терит оріальних зон населеного пункту і взаємозв'язок інформації про земельн і ділянки, будинки (споруди), інженерні комунікації забезпечується за до помогою координат характерних точок об'єктів.
3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТ РУ
3.1. Створення містобудівного кадастру населених пунктів прово диться у такому порядку
- підготовчий етап;
- збір та обробка даних;
- створення інформаційних систем містобудівного кадастру.
3.2. При створенні містобудівного кадастру необхі дно виконати комплекс робіт по встановленню (відновленню) меж населеног о пункту.
3.3. На підготовчому етапі робіт виконується вивче ння і аналіз існуючих планово-картографічних матеріалів, земельно-обпі кової документації, матеріалів відводу ділянок в межах населеного пунк ту, містобудівної документаціі, проектів внутрішньогосподарського зем леустрою, матеріалів інвентаризації об'єктів минулих років, матеріалів виконавчої зйомки, даних про інженерну геологію та екологію. Також пров одиться створення планувальної мережі на території населеного пункту, яке складається з видалення та кодування її елементів (планувальних рай онів і планувальних одиниць — кварталів, мікрорайонів).
При створенні системи містобудівного кадастру необ хідно максимально використовувати існуючі матеріали різних відомств та служб, що відають питаннями управління, експлуатації, проектування на селеного пункту і його об'єктів.
Результатами етапу є: перепік об'єктів містобудівног о кадастру ; схема планувальної мережі території населеного пун кту з зазначенням кодів її елементів; склад інформації,
ДБН Б.1- 1-93 С.5

якої бракує і яка повинна бути отримана шляхо м відповідних вишукувань, вимірів та ін.
3.4. Збір та обробка даних проводяться у наступній послідовності:
- в заповнення паспортів об'єктів на підставі існуючої технічної, експл уатаційної проектної документації;
виконання натурних досліджень (інвентаризації) у випа дку відсутності потрібних даних по об'єкту:
- проведення суцільної інвентаризації об'єктів ( виконується по мірі виділення необхідних коштів), по результатах якої ут очнюються дані в паспортах об'єктів містобудівного кадастру.
В першу чергу виконується фіксація меж землекористу вань (землеволодінь) і складання кадастрової карти населеного пункту. Т опографогеодезичні роботи повинні проводитись за методиками Укргеоде зкартографії при участі місцевих органів Держкомзему.
3.5. Інформаційна система містобудівного кадастру представляє собо ю узагальнену сукупність паспортів об'єктів населеного пункту, яка вико ристується для вирішення задач, перерахованих у п. 1.9. Первинне за повнення паспортів об'єктів віконується на паперових носіях.
Кадастрова карта є картографічною основою містобуд івного кадастру, дозволяє вести вимірювання лінійних та площадних хара ктеристик ділянок території з точністю, достатньою для прийняття рішен ь, і повинна бути отримана в результаті проведення кадастрової зйомки. Ц ей процес включає фіксацію просторового положення всіх елементів міс ького середовища (межі землекористувань, кордони адміністративних рай онів, наземні, підземні, надземні споруди та інше).
Просторова фіксація елементів містобудівного када стру населеного пункту виконується в місцевій системі координат, що при значається (визначається) по узгодженню з органами Укргеодезкартограф ії.
В результаті збору і обробки даних заповнюються паспорта об'єктів, вкл ючених до складу містобудівного кадастру.
4. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ
4.1 . Збір вихідних даних виконується сл ужбою містобудівного кадастру. Періодичність збирання даних та їх акту алізації (оновлення) залежить від видів об'єктів, характеру інформації і регулюються даними нормами.
4.2 . Інформація про ділянки землекори стувань (землеволодінь) формується за даними земельного кадастру і онов люється при кожній реєстрації об'єктів або зміні даних про об'єкти.
4.3 . Містобудівні дані, що формуються за матеріалами місцевих органів архітектури та містобудування, в тому чис лі служби державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК), реєстр уються службою містобудівного кадастру;
- при наданні дозволу на будівництво (реконструк цію) об'єктів та прийманні об'єктів будівництва;
- при розробці (коригуванні) містобудівної докум ентації — але не рідше 1 разу в 2 роки;
- при коригуванні чергового плану — поквартально.
4.4. Звітні матеріали виконання топографо-геодезичних робіт пр и виконавчій зйомці, інвентаризації об'єктів
ДБН Б.1- 1-93 С.6

після їх завершення в місячний термін передаються слу жбі
містобудівного кадастру для обробки та реєстрації.
4.5. Дані служб і організацій, що займаються ек сплуатацією і обліком будинків, споруд, інженерно-транспортних мереж, фі ксуються в містобудівному кадастрі по мірі виникнення змін в об'єктах, а ле не рідше 1 разу на рік.
4.6. Дані про стан (зміни) навколишнього природног о середовища та екологічну ситуацію в населеному пункті фіксуються в мі стобудівному кадастрі за матеріалами організацій, установ та служб СЕС, Держгідрометеорологіі, Мінприроди та інших відомств при проведенні ни ми обстежень і вишукувань, але не рідше 1 разу на рік.
4.7. Інженерно-геологічна характеристика терито рії оновлюється один раз на п'ять років, гідрологічна — 1 раз на 3 роки.
4.8. Для забезпечення достовірності та своєчасного оновлення інформації про об'єкти містобудівного кадастру рекомендується встано вити такий порядок :
- в затвердження правових актів на володіння ( користування) об'єктами проводити після їх реєстрації в
службі містобудівного кадастру;
- затвердження актів приймання об'єктів будівництва службою ДАБ К проводити після проходження
реєстраціі в службі містобудівного кадастру;
- дозвіл на введення в експлуатацію або реєстрацію інших об'єктів, які з находяться на обліку в
містобудівному кадастрі, видавати після внесення даних про них в міст обудівний кадастр.
Порядок вводиться рішенням місцевих Рад народних депутатів.
4.9. Службою містобудівного кадастру базов ого рівня щоквартально проводиться узагальнення даних по кожному насе леному пункту і району в цілому та їх розсипка інформаційним органам вик онавчої влади.
В обласний та національний центри містобудівного ка дастру узагальнені дані направляються 1 раз на рік.
Форми документів, які містять узагальнені дані, наведені в додатку 4.
4.10 . Дані, які зберігаються в містобудівному к адастрі, відносяться до інформації відкритого типу. Винятком є інформац ія про юридичні особи та громадян, що носить конфіденціальний характер ( адреса, права власності, показники вартості власності та ін.) і не підляга ють вільному розповсюдженню без згоди конкретних суб'єктів.
4.11. Інформація містобудівного кадастру надаєть ся користувачам (споживачам) за їх вимогою (запитом).
Форми документів для отримання відповідей на стан дартні запити наведені в додатку 4. Крім того, можливе отриман ня відповідей на нестандартні запити у формі, визначеній користувачем.
4.12. Порушення режиму доступу до інформації містобудівного кадастр у або надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальні сть відповідно до діючого законодавства.
ДБН Б.1- 1-93 С.7
4.13. Інформація для користувачів, яким дані містобу дівного кадастру населених пунктів необхідні в


Информация о документе
Формат: RTF

Скачали: 881


Похожие документы

Генерация: 0.243 сек. и 6 запросов к базе данных за 0.016 сек.