ДСТУ Б А.2.4-30:2008. СПДБ. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИСистема проектної документації для будівництва


АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
АПАРАТІВ, ГАЗОХОДІВ І ТРУБОПРОВОДІВ.
РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯДСТУ Б А.2.4-30:2008
Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)Київ
Мінрегіонбуд України
2009
ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:
Державне підприємство "Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкції СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ"
РОЗРОБНИКИ: Т. Батрак, А. Сафаров канд .хім. наук (науковий керівник), Т. Сафаров

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 червня 2008 р. № 285

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.402-83)

ЗМІСТ

HYPER13 HYPERLINK \l "_Toc247959675" HYPER141 Сфера застосування HYPER13 PAGEREF _Toc247959675 \h HYPER141HYPER15
2 Нормативні посилання HYPER13 PAGEREF _Toc247959676 \h HYPER141HYPER15
3 Терміни та визначення понять HYPER13 PAGEREF _Toc247959677 \h HYPER141HYPER15
4 Загальні положення HYPER13 PAGEREF _Toc247959678 \h HYPER141HYPER15
5 Загальні дані по робочих кресленнях HYPER13 PAGEREF _Toc247959679 \h HYPER142HYPER15
6 Робочі креслення антикорозійного захисту HYPER13 PAGEREF _Toc247959680 \h HYPER142HYPER15
7 Відомість обсягів антикорозійних робіт по об'єктах захисту HYPER13 PAGEREF _Toc247959681 \h HYPER147HYPER15
8 Відомість виробів, що виготовляються за спеціальним замовленням HYPER13 PAGEREF _Toc247959682 \h HYPER147HYPER15
Додаток А
Приклад заповнення таблиці вказівок з антикорозійного захисту HYPER13 PAGEREF _Toc247959684 \h HYPER149HYPER15
Додаток Б
Приклад заповнення відомості технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів, що підлягають антикорозійному захисту HYPER13 PAGEREF _Toc247959686 \h HYPER1410HYPER15
Додаток В
Склад основного комплекту робочих креслень антикорозійного захисту залежно від видів антикорозійних покриттів HYPER13 PAGEREF _Toc247959688 \h HYPER1411HYPER15
Додаток Г
Приклад заповнення таблиці штуцерів HYPER13 PAGEREF _Toc247959690 \h HYPER1412HYPER15
Додаток Д
Приклад заповнення таблиці умов експлуатації технологічного апарата HYPER13 PAGEREF _Toc247959692 \h HYPER1413HYPER15
Додаток Е
Приклад заповнення таблиці умов експлуатації технологічних газоходів і трубопроводів HYPER13 PAGEREF _Toc247959694 \h HYPER1414HYPER15
Додаток Ж
Приклад заповнення відомості обсягів антикорозійних робіт по об'єктах захисту HYPER13 PAGEREF _Toc247959696 \h HYPER1415HYPER15
Додаток И
Приклад заповнення відомості виробів, що виготовляються за спеціальним замовленням HYPER13 PAGEREF _Toc247959698 \h HYPER1416HYPER15
HYPER15


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва
Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів.
Робочі креслення

Система проектной документации для строительства
Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов.
Рабочие чертежи

System of progect documents for building
Anticorrosive protection of technological apparatus, gas pipes and pipelines.
Working drawings

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Стандарт встановлює склад і правила виконання робочих креслень антикорозійного захисту технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів (основний комплект робочих креслень марки АЗО) всіх галузей промисловості.
1.2 Стандарт не розповсюджується на робочі креслення антикорозійного захисту технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів з антикорозійними покриттями, виконаними на підприємствах-виробниках.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії
ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної і робочої документації
ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії
ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Трубопроводи сталеві підземні систем холодного та гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы (ЄСКД. Масштаби)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче подано терміни, які вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.
3.1 проектна документація
Затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва
3.2 антикорозійний захист
Комплекс заходів щодо захисту металевої поверхні технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів від корозії

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Робочі креслення антикорозійного захисту технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів (далі - робочі креслення антикорозійного захисту) виконують відповідно до вимог цього стандарту, інших стандартів системи проектної документації для будівництва та норм проектування антикорозійного захисту.
Якщо як захисне покриття застосовують лакофарбовий або мастиковий матеріал, то в робочих кресленнях антикорозійного захисту наводять тільки вказівки з антикорозійного захисту, які виконують за формою 1.
Приклад заповнення форми 1 наведено у додатку А.
Форма 1


4.2 До складу основного комплекту робочих креслень марки АЗО включають:
загальні дані по робочих кресленнях;
робочі креслення антикорозійного захисту;
відомість обсягів антикорозійних робіт по об'єктах захисту;
відомість виробів, що виготовляються за спеціальним замовленням.

5 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПО РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ
5.1 До складу загальних даних по робочих кресленнях основного комплекту марки АЗО на додаток до ДСТУ Б А.2.4-4 включають відомість технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів, що підлягають антикорозійному захисту (форма 2) та рекомендації до вибору хімічно стійких матеріалів.

Форма 2


У графах відомості вказують:
- у графі "Найменування об'єкта захисту" - найменування апаратів, газоходів і трубопроводів, що підлягають антикорозійному захисту;
- у графі "Габаритні розміри" - габаритні розміри апаратів, газоходів і трубопроводів.
Приклад заповнення відомості наведений у додатку Б.

6 РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ АНТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ
Склад основного комплекту робочих креслень антикорозійного захисту залежно від видів антикорозійних покриттів наведений у додатку В. Склад основного комплекту робочих креслень може уточнюватися залежно від типів захисних покриттів.
Масштаби зображень приймають згідно з ГОСТ 2.302:
розрізи апаратів - 1:10 - 1:100;
плани і розрізи газоходів та трубопроводів - 1:20 - 1:100;
перетини і вузли антикорозійного захисту апаратів, газоходів та трубопроводів -1:2 - 1:20.
6.3 На кресленні розрізу апарата (рисунок 1) вказують:
габаритні розміри апарата з урахуванням товщини захисних покриттів;
товщину захисних покриттів, металевих стінок та днища апарату;
позначення та діаметри штуцерів з урахуванням товщини захисних покриттів;
посилання на вузли.
Внутрішні пристрої апарата, газоходів та трубопроводів, розробка яких не входить в основний комплект робочих креслень марки АЗО, зображають штрихпунктирною лінією з двома крапками.
6.4 а кресленнях планів і розрізів (видів) газоходів і трубопроводів (рисунок 2) вказують:
відмітки та прив'язки газоходів та трубопроводів до будівельних конструкцій або апарата;
внутрішні діаметри газоходів та трубопроводів з урахуванням товщини захисних покриттів;
товщину захисних покриттів та металевих стінок газоходів та трубопроводів.
Якщо антикорозійний захист газоходів та трубопроводів виконується до монтажу або вимагає термічної обробки (вулканізації або полімеризації покриття), то на кресленнях планів і розрізів проставляють габаритні розміри царг або окремих ділянок газоходів або трубопроводів, що підлягають антикорозійному захисту або термічній обробці до їх монтажу.
Креслення вузлів на характерні елементи антикорозійного захисту (рисунок 1) виконують в обсязі, необхідному для антикорозійних робіт.
На кресленнях розрізу апарата, планах (розрізах, видах) газоходів і трубопроводів також наводять:
перетини (рисунки 1 та 2), що характеризують антикорозійний захист;
таблицю штуцерів;
дані про умови експлуатації;
технічні вимоги.
Таблицю штуцерів складають за формою 3.
Приклад заповнення форми 3 наведений у додатку Г.Рисунок 1Рисунок 1


Рисунок 2
Форма З


Дані про умови експлуатації технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів наводять за формами 4 та 5. Приклад заповнення таблиці умов експлуатації апарата наведений у додатку Д, газоходів і трубопроводів - у додатку Е.

Форма 4

Форма 5


У технічних вимогах наводять посилання, на підставі яких нормативних документів і технологічних інструкцій проводять роботи з антикорозійного захисту, а також дають вказівки щодо виконання антикорозійних робіт, необхідності подальшої термічної обробки покриття, монтажу внутрішнього устаткування, контролю якості покриття, монтажу та зберіганню апаратів із захисними покриттями, виконаними до монтажу, техніці безпеки та протипожежних заходів та інші вказівки, що не увійшли до складу загальних даних.
При футерувальному та комбінованому футерувальному захисних покриттях в технічних вимогах вказують масу антикорозійного захисту.

7 ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ АНТИКОРОЗІЙНИХ РОБІТ ПО ОБ'ЄКТАХ ЗАХИСТУ
7.1 Відомість обсягів антикорозійних робіт по об'єктах захисту виконують за формою 6.

Форма 6

* У графі вказують номер позиції, найменування об'єкта захисту, габаритні розміри, кількість у штуках, кількість граф залежить від числа найменувань об'єктів захисту.

У графах відомості вказують:
- у графі "Найменування" - найменування робіт. Роботи наводять залежно від черговості їх виконання, починаючи з підготовки поверхні під захисні покриття;
- у графі "Об'єми робіт, м2" - номери позицій, найменування, габаритні розміри і число об'єктів захисту.
Число граф залежить від числа найменувань об'єктів захисту.
Приклад заповнення відомості наведений у додатку Ж.

8 ВІДОМІСТЬ ВИРОБІВ, ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
8.1 Відомість виробів, що виготовляються за спеціальним замовленням, виконують за формою 7.
Форма 7


У графах відомості вказують:
у графі "Позиція" - позицію виробу за кресленням розпланування;
у графі "Позначення, підприємство-виготовлювач" - номер виробу за каталогом виробів та назву підприємства-виробника;
у графі "Найменування, марка" - повне найменування виробу та його марку.
Приклад заповнення відомості наведений у додатку И.
ДОДАТОК А
(довідковий)

Приклад заповнення таблиці вказівок з антикорозійного захисту


ДОДАТОК Б
(довідковий)

Приклад заповнення відомості технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів, що підлягають антикорозійному захисту

Найменування об'єкта захисту
Габаритні розміри, мм

Абсорбер моногідрат
Ш 5000, Н 14760

Бак відпрацьованого розчину
3700 х 4200 х 2000

Збірник
Ш 2200, L 4600

Газохід від першої промивної башти до другої
Ш 2200, L 19000

Трубопровід від першої промивної башти до збірника
Ш 1200, L 5500

ДОДАТОК В
(довідковий)

Склад основного комплекту робочих креслень антикорозійного захисту залежно від видів антикорозійних покриттів

Найменування
Вид антикорозійного покриття


Лакофарбове, мастикове
Плівкове, металізаційне і металізаційно-лако-фарбове
Обклеювальне, футерувальне, комбіноване футерувальне покриття стандартними штучними матеріалами або кислототривким бетоном, гомогенне освинцювання або обкладання свинцем і іншими кольоровими металами
Футерувальне, комбіноване покриття нестандартними штучними матеріалами

Загальні дані по робочих кресленнях
+1)
+
+
+

Вказівки з антикорозійного захисту
+
-
-
-

Креслення розрізів апаратів
-
+
+
+

Креслення планів і розрізів (видів) газоходів або трубопроводів
-
+
+
+

Креслення вузлів антикорозійного захисту
-
-
+
+

Креслення деталей, що виготовляються за спеціальними замовленими
-
-
-
+

Відомість об'ємів антикорозійних робіт по об'єктах захисту
+
+
+
+

Відомість деталей, що виготовляються за спеціальними замовленнями
-
-
-
+


1) Знак "+" означає наявність документа в комплекті, знак "-" його відсутність.
ДОДАТОК Г
(довідковий)

Приклад заповнення таблиці штуцерів

У міліметрах

Позначення
Призначення
Кількість, шт.
Dy металу штуцера
Dзов/Dвн вкладиша
Товщина футеровки

А
Вхід газу
1
1800

283

Б
Вхід газу
1
800

5

В
Вихід кислоти
1
219
190/150


Г
Вхід кислоти
2
125
104/80


Д
Вхід кислоти
1
250
240/200


Е1; Е2
Люки
2
800

70

ДОДАТОК Д
(довідковий)

Приклад заповнення таблиці умов експлуатації технологічного апарата

Найменування апарата і його призначення
Башта сушильна для сушіння газу

Хімічний склад середовища, концентрація %; г/л; мг/м3
Газ, що містить SO2, 100 мг/ м3
Зрошування - H2SO4 95 %

Розрідження, мм вод. ст.
55

Температура середовища, °С
H2SO4 - на вході 40 °С; на виході 45 °С;
газ - на вході 350 °С; на виході 40 °С

Коефіцієнт заповнення
0,2

Питома вага середовища, Н/м3
1,83 · 104

Місце розташування
Поза будівлею

Наявність теплоізоляції
Відсутня

Особливі умови експлуатації
Працює безперервно 350 днів на рік

ДОДАТОК Е
(довідковий)

Приклад заповнення таблиці умов експлуатації технологічних газоходів і трубопроводів


ДОДАТОК Ж
(довідковий)

Приклад заповнення відомості обсягів антикорозійних робіт по об'єктах захисту


ДОДАТОК И
(довідковий)

Приклад заповнення відомості виробів, що виготовляються за спеціальним замовленням


Код УКНД 01.100.90, 91.120.93


Ключові слова: проектна документація, антикорозійний захист, технологічні апарати, газоходи, трубопроводи, робочі креслення.

ДСТУ Б А.2.4-30:2008


ДСТУ Б А.2.4-30:2008


II


11


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 447


Похожие документы

Генерация: 0.19 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.002 сек.