ДСТУ Б А.2.4-34:2008. СПДБ. Правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних спорудНАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Система проектної документації для будівництва


ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ
РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИХ ЛІНІЙНИХ СПОРУД

ДСТУ Б А.2.4-34:2008
Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

Київ
Міністерство регіонального розвитку
та будівництва України
2009 ДСТУ Б А.2.4-34:2008


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:
Відкрите акціонерне товариство „Харківський Водоканалпроект”
РОЗРОБНИКИ: В.Єременко (науковий керівник), Ю.Чмельов
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 27 червня 2008 р. № 289
3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.616-88)


Право власності на цей документ належить державі.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

© Мінрегіонбуд України, 2009


Офіційний видавець нормативних документів
У галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України
Державне підприємство «Укрархбудінформ»


II

ДСТУ Б А.2.4-34:2008


ЗМІСТ
С.
Сфера застосування ........................................................................................ 1
Нормативні посилання ................................................................................... 1
Загальні положення ......................................................................................... 2
Загальні дані по робочих кресленнях............................................................. 3
Креслення гідромеліоративних мереж............................................................3


III
ДСТУ Б А.2.4-34:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИСистема проектної документації для будівництва
Правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних споруд

Система проектной документации для строительства
Правила выполнения рабочей документации гидромелиоративних линейных сооружений

System of project documents for building
Worcing documents for hydro-landreclamation linear
structures. rules of execution

Чинний від 2010-01-011 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює склад і правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних інженерних споруд (далі – лінійних споруд).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ.Умовні позначення трубопроводів
ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної і робочої документації
ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів
ДСТУ Б А.2.4-11:2009 СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії)

1 ДСТУ Б А.2.4-34:2008

3 Загальні положення
3.1 При виконанні креслень лінійних споруд слід керуватись вимогами відповідних стандартів СПДБ та ЄСКД.
3.2 До складу робочої документації лінійних споруд включають:
- робочі креслення лінійних споруд (основний комплект робочих креслень);
- ескізні креслення загальних видів нетипових виробів згідно з ДСТУ Б А.2.4-11;
- специфікації обладнання, виробів і матеріалів згідно з ДСТУ Б А.2.4-10.
3.3 До складу основного комплекту робочих креслень включають:
- загальні дані по робочих кресленнях;
- плани гідромеліоративних мереж;
- поздовжні профілі;
- поперечні профілі.
3.4 Креслення лінійних споруд виконують у масштабах, наведених у таблиці 1.
Таблиця 1

Найменування креслень
Масштаб

ситуаційний план
1:10000; 1:5000

план лінійних споруд
1:5000; 1:2000; 1:1000

поздовжні профілі:
по горизонталі
по вертикальлі

1:5000; 1:2000; 1:1000
1:200; 1:100;

поперечні профілі
1:200; 1:100; 1:50


3.5 При розробленні креслень лінійних споруд використовують як підоснову топографічні плани і креслення генеральних планів.
3.6 Зображення на кресленнях гідромеліоративних мереж виконують лініями згідно з ГОСТ 2.303:


2 ДСТУ Б А.2.4-34:2008
- відкриті канали - суцільною лінією;
- підземні (закриті) канали - штриховою лінією;
- магістральні канали і головні колектори, а також їх елементи - дуже товстою лінією;
- розподільні й скидні відвідні канали і їх елементи - товстою лінією;
- регулюючі мережі: осушувальні й зрошувальні канали і їх елементи - тонкою лінією.
3.7 Розмір уклону указують у проміле без позначення виміру.
Крутість укосів указують у вигляді співвідношення одиниці висоти укосу до горизонтального положення, наприклад, 1:1,5; 1:2.
3.8 Масштаб зображення вказують в основному напису після найменуван-ня зображення (крім масштабу для поздовжнього і поперечного профілів);
Масштаб зображення поздовжнього і поперечного профілів указують ліворуч від профілю (над боковиком).
3.9 Для колекторів гідромеліоративних мереж приймають графічні умовні позначення і спрощені зображення згідно з ДСТУ Б А.2.4-1.
4 Загальні дані по робочих кресленнях

4.1 До складу загальних даних по робочих кресленнях, крім відомостей, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, включають:
- ситуаційний план гідромеліоративних мереж (за необхідності);
- основні показники по системах зрошення і осушення за формою 1.
Форма 1

3
ДСТУ Б А.2.4-34:2008
4.2 У загальних вказівках, що входять до складу загальних даних по кресленнях лінійних споруд, крім відомостей, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, наводять:
- інженерно-геологічну характеристику;
- особливі вимоги до систем.

5 Креслення гідромеліоративних мереж
5.1 П л а н и м е р е ж
5.1.1 На планах північна сторона зображуваної території повинна, як правило, розташовуватися у верхній частині аркуша. Допускається відхилення від північної орієнтації в межах 90°. Напрямок на північ вказують стрілкою з літерою „П” біля вістря (у лівому верхньому куті аркуша).
5.1.2 На плані гідромеліоративних мереж, як правило, указують:
- ситуацію місцевості;
- рельєф місцевості;
- межі гідромеліоративної мережі;
- межі природних утворень (наприклад, водотоки, водойми);
- існуючі гідромеліоративні та інші інженерні мережі зі спорудами на них;
- пікетаж по трасах гідромеліоративних мереж;
- геодезичні знаки (наприклад, репери, пункти геодезичних мереж місце-вого значення);
- розвідувальні геологічні виробки (свердловини, шурфи);
- проектовані гідромеліоративні мережі зі спорудами на них;
- місця поперечних профілів;
- координати гідромеліоративних мереж, які проектуються.
5.1.3 Пікетаж на плані і на поздовжньому профілі вказують у метрах.
За нульовий пікет для каналу зрошувальної мережі приймають перетинан-ня осі каналу з віссю каналу вищого порядку.
За нульовий пікет для каналу осушувальної мережі приймають

4
ДСТУ Б А.2.4-34:2008
перетинання осі каналу або колектора нижчого порядку з віссю каналу або колектора вищого порядку, що є водоприймачем.
5.1.4 Гідромеліоративні мережі повинні мати літерно-цифрові або цифрові позначення.
У межах однієї системи (дрен, канал, зрошувальна система) нумерацію відгалужень варто робити за правилами десяткової нумерації.
5.1.5 Приклад оформлення плану на рисунку 1.
План

Рисунок 1
5.2 П о з д о в ж н і п р о ф і л і.
5.2.1 Поздовжній профіль гідромеліоративної мережі зображують у вигляді її розгорнення по осі каналу або колектора.
5.2.2. Поздовжні профілі гідромеліоративних мереж повинні виконуватися зі зростанням пікетажу зліва направо.

5
ДСТУ Б А.2.4-34:2008
5.2.3 На поздовжньому профілі наносять і вказують:
- лінії натурної (фактичної) поверхні землі по осі каналу (колектора), лінії ординат від точок перелому цих ліній;
- проектну лінію дна каналу (лотка колектора), лінії ординат від точок перелому цих ліній;
- розвідувальні геологічні виробки (свердловини, шурфи);
- найменування шарів ґрунту (умовною позначкою) і номери їх груп (наприклад, суглинки 33а, пісок 27б) відповідно до класифікації ґрунтів щодо труднощів розробки;
- відмітки рівня ґрунтових вод з датою виміру;
- розташування лінійних споруд, їх умовні графічні зображення й порядко-вий номер, параметри, глибину закладання;
- інженерні мережі і їх найменування;
- робочі відмітки каналів (колекторів).
5.2.4.Під поздовжнім профілем гідромеліоративних мереж поміщають таблицю основних даних за формою 2.
Форма 2


6
ДСТУ Б А.2.4-34:2008
Допускається доповнити таблицю іншими даними (наприклад, план траси), а також характеристикою ґрунтів.
5.2.5 Приклад оформлення поздовжнього профілю каналу гідромеліоратив-них мереж, з таблицею за формою 2, наведений на рисунку 2.
K2

Рисунок 2
5.3 П о п е р е ч н і п р о ф і л і
5.3.1 На поперечному профілі гідромеліоративних мереж наносять і вказу-ють:
- лінії натурної (фактичної) поверхні землі, лінії ординат від точок перело-му цих ліній;

7
ДСТУ Б А.2.4-34:2008
- контур проектованого каналу (колектора), лінії ординат від точок перелому зазначеного контуру;
- вісь проектованої мережі;
- крутість укосів;
- найменування шарів ґрунту (умовна позначка) і номер їх груп (наприклад, суглинок 33а, пісок 27б) відповідно до класифікації ґрунтів щодо труднощів розробки;
- відмітки рівня ґрунтових вод із датою виміру;
- інженерні мережі і їх найменування;
- номер поперечного профілю і його прив'язку до пікету.
5.3.2.Поперечні профілі виконують так , щоб вид у профілі збігався з напрямком течії потоку води.
При зображенні поперечного профілю з видом проти течії потоку води на кресленні вказують «Вид проти течії потоку води» з позначенням правого і лівого берегів.
5.3.3.Під поперечним профілем поміщають таблицю за формою 3.
Форма 3

5.3.4.Приклад оформлення поперечного профілю, каналу гідромеліоратив-них мереж, з таблицею за формою 3, наведений на рисунку 3.

8
ДСТУ Б А.2.4-34:2008


Рисунок 3


9
ДСТУ Б А.2.4-34:2008
Код УКНД 01.100.30, 93.160
Ключові слова: національний стандарт, мережі, лінійні споруди.
10

Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 488


Похожие документы

Генерация: 0.147 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.013 сек.