ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
ТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В БУДІВНИЦТВІ
Основні положення
ДБН А.2.3-1-99


! * До тексту внесені зміни
N 3 (згідно наказу Держбуду України від 8 жовтня 2002 року № 55)
N 4 (згідно наказу Держбуду України від 29 листопада 2002 року № 82)

Держбуд України
Київ 1999
РОЗРОБЛЕНІ Технічним комітетом із стандартизації "Будівельні
матеріали" (Левчій В.Г. - керівник теми, Крищук А.Б.,
Красовський Л.Т.)
за участю
Донецького ПромбудНДІпроекту (Простотін М.В.,
Сердюк О.П., Симонович B.C.)
Київського Промбудпроекту (Лимаренко В.О.,
Тваровський В.М.)
Львівського Промбудпроекту (Білів І.Ф., Данилейко Б.Й.,
Агафонов В.А.)
Харківського ПромбудНДІпроекту (Пушкаренко В. В.,
Федак Г.Ф.)
Харківського Промтранспроекту (Грицай В.О., Демченко 1.Т.)
УкрНДІводоканалпроекту (Шаповал О.Є., Прушанський М.Й.,
Кривенко О.Д.)
Харківського Водоканалпроекту (Чмельов Ю.О.)
УкрНДІінжпроекту (Власюк А.В.)
УкрНДИНТВ (Стрижельчик Г.Г., Чуніхін В.Г.)
Донбасцивільпроекту (Травкін М.О., Решетов B.I.)


ВНЕСЕНІ Управлінням промислової забудови, інженерної інфраструктури
ТА ПІДГОТОВЛЕНІ та захисту територій Держбуду України
ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ


ЗАТВЕРДЖЕНІ Наказом Держбуду України від 30 вересня 1999 р. № 236 і введені в дію з 1 січня 2000 p.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Територіальна діяльність в будівництві. ДБН А.2.3-1-99
Основні положення Вводяться на заміну ДБН 361-92
Дані норми поширюються на територіальну діяльність у промисловому будівництві, промисловому транспорті, водопостачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах, газопостачанні, комунальному теплопостачанні, в інженерних вишукуваннях для будівництва, при забудові підроблюваних територій і визначають призначення, засоби здійснення, види робіт і джерела фінансування цієї діяльності, а також права та відповідальність територіальних організацій Держбуду (далі - територіальних організацій).
Вимоги цих норм є обов'язковими для застосування центральними та місцевими органами виконавчої влади, державного нагляду і експертизи, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, громадянами та об'єднаннями громадян, які здійснюють проектування і будівництво.
Основні терміни і визначення наведені в додатку 1.
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Метою територіальної діяльності, як складової частини державного регулювання у сфері містобудування, будівництва та комунального господарства, а також у проведенні економічної, науково-технічної, екологічної і соціальної політики при новому будівництві, розширенні, реконструкції, перепрофілюванні і технічному переоснащенні та реструктуризації підприємств, будинків і споруд різного призначення (далі - будівництво об'єктів), є створення умов для взаємоузгоджених дій суб'єктів містобудівної діяльності, поєднання державних і місцевих інтересів та інтересів громадян у вирішенні питань комплексного розвитку територій та інженерної і транспортної інфраструктури, забезпечення надійності та безпеки об'єктів, формування повноцінного життєвого середовища, економії природних, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів.
1.2 Територіальна діяльність здійснюється шляхом проведення комплексу прогнозних, аналітично-експертних, інженерно-вишукувальних і проектних робіт та довідково-інформаційних, консультативних і посередницьких послуг і передбачає:
- сприяння здійсненню Держбудом єдиної технічної політики у сфері містобудування, будівництва та комунального господарства;
- участь у створенні та функціонуванні територіальних підсистем єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
- співпрацю з відповідними управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань, що виходять з даних норм;
- прогнозування розвитку територій міських та сільських поселень на основі комплексного аналізу їх техніко-економічних, соціальних, містобудівних та екологічних характеристик;
- прогнозування впливу на навколишнє середовище наслідків прийняття проектних рішень;
- обгрунтування розміщення нових, розширення, реконструкції, перепрофілювання і технічного переоснащення та реструктуризації об'єктів з урахуванням забезпечення поєднання державних і місцевих інтересів та суб'єктів містобудівної діяльності;
- застосування прогресивних проектних рішень, оптимальне використання природних, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, скорочення інвестиційного циклу;
- створення умов для безпечного проживання населення на територіях з розміщеними на них потенційно небезпечними об'єктами та в районах із складними інженерно-геологічними умовами;
- підтримання високого технічного рівня, якості і ефективності інженерно-вишукувальних та проектних робіт;
- створення технічної основи для прийняття органами виконавчої влади та місцевого самоврядування рішень з комплексного розвитку територій;
- збереження та підтримку розвитку інженерної і транспортної інфраструктури територій;
- пошук рішень з питань енерго- та ресурсозбереження в забудові;
- створення передумов для забезпечення надійності та безпеки будівництва і експлуатації об'єктів, а також сприятливих екологічних умов для життєдіяльності;
- сприяння дотриманню містобудівного законодавства, державних будівельних стандартів, норм і правил, затвердженої проектної документації всіма суб'єктами містобудівної діяльності;
- накопичення довідкового матеріалу, створення та ведення банку даних і надання послуг суб'єктам містобудівної діяльності.
1.3 При здійсненні територіальної діяльності необхідно керуватись вимогами Законів України "Про основи містобудування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інвестиційну діяльність", "Про архітектурну діяльність", "Про місцеві державні адміністрації", "Про охорону навколишнього природного середовища", а також земельного, водного, лісового законодавства, законодавства про надра, Положення про Держбуд та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.
1.4 Територіальна діяльність здійснюється організаціями, перелік яких із закріпленими за ними територіями встановлюється Держбудом з числа тих, що мають відповідну ліцензію, за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціями, Київською і Севастопольською міськдержадміністраціями (додаток 2).
Допускається (за погодженням з Держбудом та місцевими органами виконавчої влади) часткове делегування територіальними організаціями окремих повноважень місцевим спеціалізованим організаціям.
1.5 Рішення територіальних організацій з питань, що виходять з даних норм, є обов'язковими для суб'єктів містобудівної діяльності.
1.6 Розбіжності між територіальними організаціями і суб'єктами містобудівної діяльності розглядаються у встановленому законодавством порядку.
1.7 Методичне керівництво і координація діяльності територіальних організацій здійснюється Держбудом .
1.8 Держбудом визначаються провідні територіальні організації за напрямами діяльності, які аналізують досвід територіальної діяльності і готують пропозиції щодо її удосконалення, узагальнюють річні звіти та необхідну інформацію для Держбуду.
1.9. Звіт про територіальну діяльність щорічно передається до Держбуду та, у разі необхідності, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.
2 ВИДИ РОБІТ ТА ПОСЛУГ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАГАЛЬНІ РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ
2.1 Збір, узагальнення та аналіз техніко-економічних, соціальних, містобудівних та екологічних характеристик територій міських та сільських поселень і створення та ведення банку даних.
2.2 Підготовка пропозицій, висновків стосовно економічних, соціальних, містобудівних та екологічних наслідків прийняття конкретних проектних рішень.
2.3 Надання допомоги органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у вирішенні питань комплексної оцінки та розвитку територій, а також інвесторам (забудовникам) з питань умов проектування і будівництва об'єктів.
2.4 Сприяння організації зв'язків інвесторів (забудовників), виконавців з відповідними службами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
2.5 Погодження завдань на проектування, визначення умов та рекомендацій стосовно проектування та будівництва об'єктів і благоустрою територій в структурі забудови міських та сільських поселень.
Наявність позитивних висновків територіальних організацій щодо розміщення об'єктів будівництва є обов'язковим при підготовці архітектурно-планувальних завдань.
2.6 Участь в розробленні передпроектної документації (техніко-економічні обгрунтування, техніко-економічні розрахунки інвестицій, ескізні проекти), яка визначає порядок забудови і розвитку територій.
2.7 Участь в роботі комісій з вибору земельних ділянок (трас) під будівництво, їх погодження з підготовкою умов розміщення об'єктів.
2.8 Підготовка пропозицій та обгрунтувань стосовно формування груп підприємств з кооперуванням допоміжних і основних виробництв, об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури з їх взаємною ув'язкою і кооперацією та розроблення необхідної проектної документації.
2.9 Участь в розробленні містобудівної і методичної документації, державних кадастрів, схем територіально-господарського устрою, проведенні інвентаризації, грошової оцінки земель.
2.10 Участь в роботі архітектурно-містобудівних, науково-технічних, екологічних та інших відомчих і міжвідомчих рад.
2.11 Вибірковий контроль за відповідністю розробленої проектної документації на будівництво об'єктів завданням на проектування, рішенням затверджених схем формувань груп підприємств та іншій містобудівній документації, а також за якістю проектних та інженерно-вишукувальних робіт.
2.12 Участь в роботі комісій з надзвичайних ситуацій, підготовка експертних висновків в аварійних ситуаціях, виконання робіт з обстеження об'єктів, підготовка пропозицій і технічних рішень щодо ліквідації наслідків аварій з питань, що належать до компетенції територіальних організацій.
2.13 Розробка та узгодження технічних паспортів інвентаризації земельних ділянок об'єктів, що входять до складу формувань груп підприємств.
2.14 Узгодження договорів оренди щодо використання території та об'єктів, що входять до складу формувань груп підприємств.
2.15 Аналіз відведень і забудови промислових, науково-виробничих, комунально-складських і транспортних зон міських та сільських поселень з метою підготовки пропозицій щодо вилучення невикористаних земель для потреб забудови.
2.16 Участь у вивченні, обстеженні та аналізі ресурсного потенціалу в зонах діяльності територіальних організацій.
2.17 Участь в розробленні стратегії взаємодії міст з приміськими територіями на принципах взаємоузгодженості рішень і дій, економічної та екологічної вигоди.
2.18 Виконання досліджень з метою виявлення факторів інвестиційної привабливості територій для залучення інвестицій на їх розвиток.
ОКРЕМІ (СПЕЦІАЛІЗОВАНІ) РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
У промисловому будівництві
2.19 Розроблення схем генеральних планів промислових вузлів, схем формувань груп підприємств в промислових зонах міських і сільських поселень, схем упорядкування промислової забудови, територіального розвитку промислових і комунально-складських зон, проектів планування і благоустрою промислових територій та контроль за виконанням рішень, прийнятих в цих схемах і проектах.
2.20 Прогнозування розвитку промислових зон міських та сільських поселень на основі ком-плексного аналізу їх техніко-економічних, соціальних, містобудівних та екологічних характеристик.
2.21 Прогнозування впливу на навколишнє середовище наслідків прийняття проектних рішень щодо забудови промислових територій.
2.22 Підготовка матеріалів з обгрунтування розміщення нових, розширення, реконструкції, перепрофілювання, технічного переоснащення та реструктуризації промислових об'єктів з урахуванням забезпечення балансу інтересів держави, суб'єктів містобудівної діяльності, характеристик територій.
2.23 Виявлення та вивчення резервних територій для промислового будівництва і створення на основі одержаного довідкового матеріалу банку даних.
2.24 Розроблення пропозицій щодо визначення принципових напрямів реструктуризації існуючих промислових формувань та організації промислових зон.
2.25 Виконання функцій генерального проектувальника загальновузлових об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури формувань груп підприємств територіальною організацією, що є їх розробником.
2.26 Інвентаризація територій існуючих промислових вузлів та їх інфраструктури для ведення чергових генеральних планів.
2.27 Обгрунтування розмірів та розроблення проектів санітарно-захисних і водоохоронних зон та їх використання при зміні потужності, перепрофілюванні, реструктуризації промислових підприємств.
2.28 Пошук придатних територій і розроблення пропозицій з розміщення полігонів і підприємств для знешкодження, утилізації і поховання токсичних промислових відходів I-IV класів шкідливості, а також для збирання та тимчасового зберігання радіоактивних відходів.
2.29 Вивчення та аналіз соціально-економічного стану і промислового потенціалу в зонах діяльності територіальних організацій. Виявлення диспропорцій і негативних проблем, розроблення пропозицій з пріоритетних напрямів, на які повинні бути направлені державні та інші інвестиції.
2.30 Участь у роботі з реалізації державних програм структурної перебудови окремих галузей промисловості з питань, що належать до компетенції територіальної організації.
2.31 Підготовка висновків стосовно розміщення звалищ, відвалів, хвостосховищ, накопичувачів відходів тощо та пропозицій щодо їх використання.
У промисловому транспорті
2.32 Визначення умов стосовно проектування об'єктів промислового транспорту (залізничного, в тому числі станцій примикання загального користування, автомобільного, гідравлічного, канатного, підвісного, конвеєрного).
2.33 Підготовка висновків, рекомендацій, пропозицій з питань проектування, будівництва та експлуатації промислових транспортних комунікацій та об'єктів .
2.34 Розроблення розділів "Транспорт" у схемах генеральних планів промислових вузлів, формувань груп підприємств у промислових зонах міських та сільських поселень, територіального розвитку промислових і комунально-складських зон, у проектах планування та благоустрою промислових зон тощо та контроль за виконанням рішень, прийнятих у зазначених схемах і проектах.
2.35 Прогнозування і обгрунтування розвитку, будівництва та ліквідації транспортних комунікацій і об'єктів промислових зон.
2.36 Обстеження об'єктів промислового транспорту з метою визначення їх надійності та безпечної експлуатації з розробленням пропозицій щодо можливості їх подальшого використання.
У водопостачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах
2.37 Збір, вивчення, узагальнення та аналіз стану і технічного рівня об'єктів водопостачання, каналізації і промислових гідротехнічних споруд, створення та ведення банку даних.
2.38 Прогнозування можливості розвитку територій міських і сільських поселень на основі комплексного аналізу їх стану, джерел водопостачання, мереж та споруд каналізації і умов їх розвитку.
2.39 Прогнозування впливу на територію та водні джерела наслідків будівництва об'єктів з метою забезпечення безпеки територій та джерел водопостачання.
2.40 Вивчення та аналіз аварійних ситуацій у системах водного господарства з метою виконання заходів для запобігання забрудненню природного середовища.
2.41 Аналіз стану і оцінка безпеки діючих промислових гідротехнічних споруд з метою усунення негативних факторів, що впливають на їх безаварійне функціонування.
2.42 Підготовка пропозицій щодо кооперування об'єктів водопостачання, каналізації і промислових гідротехнічних споруд.
2.43 Розроблення проектної документації на загальновузлові об'єкти водопостачання і каналізації промислових формувань та контроль за її реалізацією.
Розроблення розділів водопостачання та каналізації генеральних планів міських та сільських поселень, схем районних планувань, схем використання і охорони природних ресурсів та захисту територій.
2.44 Участь у розробленні національних програм екологічного оздоровлення басейнів Дніпра, Дунаю, інших річок і водоймищ, а також басейнів Чорного і Азовського морів.
У газопостачанні та комунальному теплопостачанні
2.45 Збір, узагальнення та аналіз систем газопостачання та комунального теплопостачання (схем газопостачання областей, районів, міських і сільських поселень, схем комунального теплопостачання міських і сільських поселень) і створення та ведення банку даних.
2.46 Вивчення та аналіз технічного стану систем газопостачання та комунального теплопостачання з метою врахування та усунення негативних факторів (корозія, складні інженерно-геологічні умови тощо), що впливають на їх надійність та безаварійне функціонування.
2.47 Прогнозування розвитку систем газопостачання областей, районів, міських і сільських поселень та систем комунального теплопостачання міських і сільських поселень на основі комплексного аналізу їх стану.
2.48 Розроблення схем газопостачання областей, районів, міських і сільських поселень та схем комунального теплопостачання міських і сільських поселень та контроль за їх реалізацією.
2.49 Впровадження високоефективного енергозберігаючого обладнання та оптимального використання паливно-енергетичних ресурсів.
В інженерних вишукуваннях для будівництва
2.50 Збір інформації, узгодження її складу та якості, створення банку даних інженерно-геодезичної, інженерно-геологічної, інженерно-гідрогеологічної, геотехнічної, інженерно-гідрологічної та інженерно-екологічної інформації на базі матеріалів вишукувань, які виконуються різними організаціями.
2.51 Здійснення моніторингу, розробка прогнозів, регулярне та оперативне інформування зацікавлених організацій щодо несприятливих змін навколишнього середовища.
2.52 Перевірка дотримання метрологічних норм і правил в інженерних вишукуваннях для будівництва згідно з чинним законодавством.
2.53 Ведення оперативних інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрогеологічних карт, загальне і спеціалізоване районування територій.
2.54 Виконання оцінки впливу на навколишнє середовище об'єктів господарської діяльності та розроблення відповідних рекомендацій.
2.55 Розроблення умов та визначення ризику експлуатації ділянок із складними інженерно-геологічними умовами.
2.56 Оцінка патогенності навколишнього середовища.
При забудові підроблюваних територій
2.57 Підготовка висновків і пропозицій щодо забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення та раціонального використання підроблюваних територій з урахуванням строків їх забудови та виїмки корисних копалин.
2.58 Здійснення передумов для забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель і споруд, що розміщуються на підроблюваних територіях за рахунок ефективних проектних рішень та вибіркового контролю якості відповідної проектної документації.
2.59 Підготовка пропозицій щодо ефективного використання територій, розміщення об'єктів будівництва відповідно до проектів і планів розвитку гірничих робіт.
2.60 Розроблення та ведення каталогу відпрацьованих гірничих виробок та природних порожнин, придатних для розміщення в них об'єктів народного господарства.
2.61 Розроблення спеціальних схем підземних промислових вузлів і схем розміщення підприємств у відпрацьованих гірничих виробках.
2.62 Участь у розробленні, погодженні та перевірці в натурних (експериментальних) умовах ефективних конструкцій для забудови підроблюваних територій.
2.63 Вибірковий контроль за дотриманням суб'єктами містобудівної діяльності вимог Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення.
3 ПРАВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Територіальній організації надається право:
3.1 Одержувати у встановленому законодавством порядку необхідні для здійснення територіальної діяльності матеріали в окремих міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, науково-дослідних, проектних, проектно-вишукувальних організаціях, підприємствах, установах і організаціях, незалежно від виду їх господарської діяльності, форм власності і підпорядкування.
3.2 Приймати участь у розгляді міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування державних інвестиційних програм, схем розвитку і розміщення галузей народного господарства, структурної перебудови окремих галузей промисловості, створення спеціальних (вільних) економічних зон, питань розміщення окремих об'єктів та їх інженерної і транспортної інфраструктури.
3.3 Входити до різних асоціацій (спілок), об'єднань, творчих організацій і структур з метою більш оперативного та ефективного здійснення територіальної діяльності.
3.4 Направляти органам виконавчої влади та Держархбудконтролю відомості щодо всіх виявлених випадках самовільного, без наявності відповідного дозволу, будівництва об'єктів, в тому числі і за непогодженою і незатвердженою у встановленому порядку проектною документацією, а також щодо порушень чинного законодавства, вимог державних будівельних норм з підготовкою пропозицій стосовно призупинення реалізації містобудівної документації.
3.5 Представляти Держбуд, за його дорученням, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях з питань, що належать до компетенції територіальних організацій.
3.6 Звертатися до Держбуду, зацікавлених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державного нагляду з метою вжиття заходів до забудовників і проектних організацій у зв'язку з відсутністю позитивного висновку територіальної організації на розміщення, проектування та будівництво об'єктів.
4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Територіальні організації несуть відповідальність:
4.1 Перед Держбудом:
- за дотримання договірних зобов'язань при виконанні окремих видів робіт за завданнями Держбуду, які фінансуються за кошти державного бюджету;
- за повноту, якість і достовірність відомостей, які подаються в річних звітах з виконання функцій територіальної організації;
- за оперативність і якість виконання робіт за окремими завданнями і дорученнями Держбуду та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;
- за виконання функцій, покладених на них цим документом.
4.2 У всіх інших випадках:
- за дотримання договірних зобов'язань перед органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами при здійсненні робіт, пов'язаних з виконанням функцій територіальної організації;
- за повноту, якість і обгрунтування прийнятих ними рішень.
5 ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
5.1 Територіальна організація самостійно планує свою діяльність та чисельність необхідних для цього фахівців.
5.2 Територіальна діяльність фінансується за рахунок таких джерел:
- державного бюджету (аналітична робота, розроблення пропозицій з оновлення нормативної документації, виконання завдань Держбуду);
- місцевого бюджету (збір матеріалів і ведення банку даних, участь в роботі комісій, підготовка інформації заінтересованим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування на основі щорічних програм з вирішення поставлених ними задач);
- коштів юридичних та фізичних осіб (виконання конкретних замовлень на інженерно-вишукувальні, проектні, експертні, консультативні, довідково-інформаційні роботи і послуги тощо).
5.3 Пропозиції щодо обсягів фінансування робіт з державного бюджету в наступному році з необхідним обгрунтуванням територіальні організації подають Держбуду у встановлені терміни.

Додаток 1
(обов'язковий)
Основні терміни та визначення
Терміни
Визначення

Територіальна діяльність
Складова частина державного регулювання у сфері містобудування, будівництва та комунального господарства з метою реалізації економічної, науково-технічної, екологічної і соціальної політики при будівництві та створення умов для погодження дій і інтересів суб'єктів містобудівної діяльності, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та населення

Територіальна організація
Визначена Держбудом за погодженням з місцевими органами виконавчої влади проектна, проектно-вишукувальна чи інженерно-вишукувальна організація, що має досвід, банк даних, технічну базу та фахівців відповідної кваліфікації, яка здійснює передбачену цим нормативним документом територіальну діяльність на закріплених за нею територіях

Банк даних
Довідковий матеріал, що характеризує стан території стосовно її забудови, інженерної та транспортної інфраструктури, містить відомості про наявність резервних територій, матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, інженерно-геологічну та екологічну ситуацію


Додаток 2
(довідковий)
ПЕРЕЛІК
проектних та інженерно-вишукувальних організацій, на які покладається здійснення територіальної діяльності
Територіальні організації за напрямами діяльності
Території, на яких здійснюють свої функції територіальні організації

У промисловому будівництві1. Донецький ПромбудНДІпроект, м. Донецьк
Донецька, Луганська області

2. Запорізький Промбудпроект, м. Запоріжжя
Автономна Республіка Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області, м. Севастополь

3. Київський Промбудпроект, м. Київ
Вінницька, Житомирська, Київська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, м. Київ

4. Львівський Промбудпроект, м. Львів
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська області

5. Придніпровський Промбудпроект, м. Дніпропетровськ
Дніпропетровська, Кіровоградська області

6. Харківський ПромбудНДІ
проект, м.Харків

Полтавська, Харківська області

7. ВАТ „Сумський Промпроект”, м.Суми
Сумська область

У промисловому транспорті1. Донецький ПромтрансНДІпроект, м. Донецьк
Донецька, Луганська області

2. Київський Промтранспроект, м. Київ
Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, м. Київ

3. Харківський Промтранспроект, м. Харків
Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська області, м. Севастополь

У водопостачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах1. УкрНДІводоканалпроект,
м. Київ
Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області, міста Київ та Севастополь

2. Харківський Водоканалпроект, м. Харків
Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області

3. Донецький ПромбудНДІпроект, м. Донецьк
Донецька область

3 газопостачання та комунального теплопостачанняУкрНДІінжпроект, м. Київ
Автономна Республіка Крим, всі області України, міста Київ та Севастополь


Закінчення додатка 2
Територіальні організації за напрямами діяльності
Території, на яких здійснюють свої функції територіальні організації

З інженерних вишукувань для будівництва


1. Укрбудрозвідування, м.Київ2. УкрНДІІНТВ, м. Харків3. Геотехнічний інститут, м. Львів

4. КримДІІНТР, м. Сімферополь

5. Севастопольський інститут ГІНТР, м. Севастополь
Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Київська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська області

Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська,

Тернопільська, Чернівецька області

Автономна Республіка Крим
Місто Севастополь

При забудові підроблюваних територій


1. Донбасцивільпроект, м. Донецьк (об'єкти житлово-цивільного призначення)

2. Донецький ПромбудНДІпроект, м. Донецьк (промислові об'єкти)
Волинська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Львівська області.


Волинська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Львівська області


ЗМІСТ
1 Загальні положення


2 Види робіт та послуг при здійсненні територіальної діяльності


Загальні роботи та послуги


Окремі (спеціалізовані) роботи та послуги за напрямами діяльності


У промисловому будівництві


У промисловому транспорті


У водопостачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах


У газопостачанні та комунальному теплопостачанні


В інженерних вишукуваннях для будівництва


При забудові підроблюваних територій


3 Права територіальної організації


4 Відповідальність територіальної організації


5 Планування та фінансування територіальної діяльності


Додаток 1 (обов'язковий)
Основні терміни та визначення


Додаток 2 (довідковий)
Перелік проектних та інженерно-вишукувальних організацій, на які покладається здійснення територіальної діяльностіЗаголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6HYPER15Основной шрифт абзацаОсновной текстОсновной текст с отступомОсновной текст с отступом 2Fedkov%C:\WINDOWS\TEMP\Автокопия D002045.asdFedkovD:\ZODCHIY\IN\A2_3_1.docFedkovD:\ZODCHIY\IN\A2_3_1.docFedkovD:\ZODCHIY\IN\A2_3_1.doc


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 656


Похожие документы

Генерация: 0.248 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.002 сек.