ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (Втратив силу з 01.07.04 згідно нак. Держбуду N 8 від 20.01.04)


ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИПроектуванняСКЛАД, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ,
ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ
ДЛЯ БУДIВНИЦТВА

ДБН А.2.2-3-97

Видання офiцiйне
Державний комiтет України у справах
мiстобудування i архiтектури

Київ 1997РОЗРОБЛЕНI: КиївЗНДIЕП (д-р архiт. Штолько В.Г. -
керiвник, iнж. Бєлугiн В.С. - вiдповi-
дальний виконавець, архiт. Лiнков О.А.,
iнж. Брусан А.А., iнж. Гордон 1.Я.)
за участю Харкiвського ПромбудНДIпроекта
(iнж. Коломiйченко Ю.Д., iнж. Пушкаренко
В.В.),
Мiнiстерства охорони навколишнього приро-
дного середовища та ядерної безпеки
України (iнж. Калиновський С.В., iнж.
Ткачов А.О.),
Укрiнвестекспертизи (арх. Кур'ята В.А.).
ВНЕСЕНI ТА ПIДГОТОВЛЕ- Головним управлiнням науково-технiчного
НI ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: забезпечення у будiвництвi Держкоммiсто-
будування України
ЗАТВЕРДЖЕНI: Наказом Держкоммiстобудування України
вiд 15.08.97 143 та введенi в дiю з
1 сiчня 1998 року.
З введенням в дiю цих норм втрачає силу на територiї України
СНIП 1.02.01-85.

Укрархбудiнформ
ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Данi норми встановлюють склад, порядок розроблення, погодження
та затвердження проектної документацiї на нове будiвництво, розши-
рення, реконструкцiю та технiчне переоснащення об'єктiв цивiльного
та промислового призначення (далi - будiвництво) i є обов'язковими
для застосування органами державного управлiння та нагляду, замов-
никами (iнвесторами), проектувальниками, пiдрядниками, iншими юри-
дичними та фiзичними особами - суб'єктами пiдприємницької дiяльнос-
тi у галузi будiвництва незалежно вiд форм власностi.
Додатковi вимоги щодо складу, порядку розроблення, погодження
та затвердження проектної документацiї на об'єкти транспортного,
енергетичного, гiдротехнiчного, мелiоративного та iнших спецiальних
видiв будiвництва, реконструкцiї та реставрацiї пам'ятникiв архiте-
ктури, на об'єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її
бюджетних iнвестицiй, а також при лiквiдацiї наслiдкiв аварiй i ка-
тастроф визначаються в окремих вiдомчих нормативних документах.
Основнi термiни та їх визначення наведенi у додатку 1.

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Право на розроблення проектної документацiї або її окре-
мих роздiлiв надається юридичним та фiзичним особам-суб'єктам
пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi, якi мають
вiдповiдну лiцензiю (далi - проектувальник).
1.2. Iноземцi, особи без громадянства та iноземнi юридичнi
особи здiйснюють проектну (архiтектурну) дiяльнiсть на територiї
України на правах партнерiв фiзичних i юридичних осiб України, якщо
iнше не передбачено мiжнародним договором або умовами мiжнародного
архiтектурного конкурсу.
1.3. При розробленнi проектної документацiї для будiвництва
об'єктiв промислового призначення враховуються затвердженi у вста-
новленому порядку державнi програми розвитку галузi, схеми i проек-
ти районного планування, промислових зон, генеральнi плани населе-
них пунктiв.
1.4. При розробленнi проектної документацiї для будiвництва
об'єктiв цивiльного призначення враховуються рiшення, прийнятi в
затвердженiй у встановленому порядку мiстобудiвнiй документацiї
(схеми i проекти районного планування, генеральнi плани населених
пунктiв, проекти детального планування).
1.5. Проектна документацiя має грунтуватися на положеннях чин-
ного законодавства, пiдзаконних актiв та вiдповiдати вимогам норма-
тивних документiв. Органiзацiйно-технологiчнi схеми проектування
об'єктiв наведенi у додатку 2.
1.6. Рiшення вiдносно використання проектiв масового застосу-
вання (типових проектiв) або проектiв повторного застосування
приймається iнвестором (замовником) на пiдставi рекомендацiй мiсце-
вих органiв мiстобудування та архiтектури i проектувальника з ура-
хуванням чинного законодавства про авторське право.
На повторне використання iндивiдуально розроблених проектiв
необхiдна згода їх авторiв.
1.7. Авторський нагляд за реалiзацiєю проектних рiшень при бу-
дiвництвi об'єкта здiйснюється у встановленому порядку.

2. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ

2.1. Проектування об'єктiв здiйснюється на пiдставi завдання,
затвердженого замовником, архiтектурно-планувального завдання з до-
держанням чинного законодавства України та нормативних документiв.
Вихiднi данi, достатнi для виконання проектних робiт на вiдпо-

ДБН А.2.2-3-97 С. 2

вiднiй стадiї, замовник зобов'язаний надати до початку виконання
проектних робiт.
Вказiвки щодо вибору майданчика для будiвництва викладенi у
додатку 3. Рекомендований перелiк вихiдних даних викладений у дода-
тку 4. Орiєнтовний склад завдання на проектування викладений у до-
датку 5.
2.2. Проектнi або проектно-вишукувальнi роботи виконуються на
пiдставi договорiв (контрактiв), укладених мiж замовниками i проек-
тувальниками.
Договiр - основний органiзацiйно-правовий документ, який
регламентує взаємовiдносини мiж замовником та проектувальником. До-
говiр можна укладати на виконання комплекса проектних робiт, окре-
мих стадiй та роздiлiв проекту. При цьому iнженернi вишукування по-
виннi бути виконанi до початку розроблення проектної документацiї.
2.3. Замовлення на проектування об'єкта проектувальник одержує
через замовника або за пiдсумками конкурсу.
2.4. Для погодження i затвердження розробляється проект (П),
для будiвництва - робоча документацiя (РД).
Для технiчно складних об'єктiв вiдносно мiстобудiвних, архiте-
ктурних, художнiх та екологiчних вимог, технологiї, iнженерного за-
безпечення, впровадження нових будiвельних конструкцiй для експери-
ментального будiвництва, а також обгрунтування iнвестицiй розробля-
ються, як правило, для об'єктiв цивiльного призначення - ескiзний
проект (ЕП), для об'єктiв промислового призначення, транспортного,
енергетичного, гiдротехнiчного, мелiоративного та iнших спецiальних
видiв будiвництва - технiко-економiчне обгрунтування iнвестицiй
(ТЕО iнвестицiй), проект (П) i робоча документацiя (РД).
Для окремих об'єктiв у випадках погодження ескiзного проекту
або ТЕО iнвестицiй розробляється робочий проект, а при їх затвер-
дженнi - робоча документацiя.
Для погодження та затвердження технiчно нескладних об'єктiв,
переважно iз використанням проектiв масового та повторного застосу-
вання, де всi мiстобудiвнi обгрунтування попередньо погодженi, або
об'єктiв, якi увiйшли в затверджену ранiше схему, може встановлюва-
тись одна сумiщена стадiя - робочий проект (РП). Визначення склад-
ностi об'єкту вiдноситься до компетенцiї iнвестора (замовника) та
проектувальника.
2.5. Стадiї проектування встановлюються iнвестором (замовни-
ком) спiльно з проектувальником в залежностi вiд архiтектурної,
технiчної i екологiчної складностi об'єкту, вимог мiсцевих органiв
мiстобудування та архiтектури, вартостi будiвництва об'єкта. При
цьому затвердженню пiдлягає тiльки одна стадiя.
2.6. Замовник має право доручити проектувальнику виконати на
будь-яку дiлянку територiї ескiзнi передпроектнi пророблення без
спецiального дозволу, вихiдних данних та попереднiх погоджень з ор-
ганами мiсцевого самоврядування.
2.7. За дорученням замовника проектувальник може виконувати
додатковi проектнi роботи, якi не передбаченi цим документом, пере-
дпроектнi дослiдження та пророблення, якi пов'язанi iз розглядом
iнвестицiйних намiрiв iнвестора. Склад i обсяг цих робiт
визначається iнвестором (замовником). Роботи виконуються за додат-
кову оплату.
2.8. Проектувальники при розробленнi проектної документацiї
повиннi забезпечувати:
- вiдповiднiсть архiтектурним i мiстобудiвним вимогам та високу
архiтектурно-художню якiсть;
- вiдповiднiсть чинним нормативним документам, а при вiдхиленнi
вiд їхнiх вимог виконувати погодження у встановленому порядку;
- захист навколишнього природного середовища i рацiональне ви-

ДБН А.2.2-3-97 С. 3

користання природних ресурсiв;
- експлуатацiйну надiйнiсть та безпеку;
- високу ефективнiсть iнвестицiй;
- патентоспроможнiсть та патентну чистоту технiчних рiшень та
застосованого обладнання;
- конкурентоспроможнiсть продукцiї.
2.9. Керiвники проектних органiзацiй та iнших юридичних пiдро-
здiлiв, незалежно вiд форм їх власностi, повиннi призначати вiдпо-
вiдними наказами чи угодами авторiв (головних архiтекторiв та го-
ловних iнженерiв проектiв) на розробку всiх стадiй проектування.
2.10. Вiдповiдальною особою за технiчнi, економiчнi, естетичнi
i екологiчнi якостi проекту у цiлому є головний архiтектор проекту
(ГАП) чи головний iнженер проекту (ГIП).
ГАП (ГIП) готує договори, координує дiї виконавцiв, веде пере-
говори з замовниками, субпiдрядниками i пiдрядниками.
ГАП (ГIП) є одночасно i автором проекту, тобто проект
створюється пiд його безпосереднiм керiвництвом i при безпосереднiй
участi. Вiдповiдальною особою за якiсть роздiлу проекту є керiвник
проектного пiдроздiлу та головний спецiалiст.
2.11. Авторське право на проектну документацiю охороняється
згiдно з Законом України "Про авторське право i сумiжнi права" та
iншими законодавчими актами.
В разi використання в проектних рiшеннях винаходiв i патентiв
у вiдповiдних роздiлах проектiв необхiдно на них посилатись.
2.12. Замовники i проектувальники зобов'язанi на пiдставi до-
говорiв (контрактiв) своєчасно, до передавання проектної
документацiї у виробництво, вносити в проектну документацiю змiни,
пов'язанi з введенням в дiю нових нормативних документiв, замiною
обладнання, а також змiною ситуацiї на майданчику будiвництва
об'єкту або вiдносно об'єкту. Проектувальник зобов'язаний своєчасно
сповiщати замовника про змiни чинних норм. Вiдповiднi змiни
проектної документацiї виконуються проектувальниками за додаткову
оплату.
2.13. Проектування та будiвництво можуть виконуватись по чер-
гах, якщо це передбачено завданням на проектування, ескiзним проек-
том або ТЕО iнвестицiй. В цьому разi ескiзний проект i ТЕО iнвести-
цiй розробляються у цiлому на об'єкт, а проект або робочий проект
та робоча документацiя розробляються по чергах будiвництва. У випа-
дках, коли це обумовлено завданням на проектування, повиннi видiля-
тися пусковi комплекси.
2.14. При розробленнi проектної документацiї за дорученням за-
мовника можуть виконуватися науково-дослiднi роботи, у тому числi
iсторичнi та археологiчнi дослiдження за окрему оплату.
2.15. При власному джерелi iнвестицiй за рiшенням замовника
(iнвестора), а при iнших джерелах iнвестицiй за рiшенням iнстанцiї,
яка затверджує проектну документацiю, може розроблятися робоча до-
кументацiя до затвердження попередньої стадiї проектування, якщо
вона погоджена з органами мiстобудування та архiтектури, а для про-
мислових об'єктiв - додатково iз територiальною проектною
органiзацiєю.
При цьому замовник повинен гарантувати оплату додаткових ро-
бiт, пов'язаних з переробленням робочої документацiї, викликаної
рiшеннями затверджуючої iнстанцiї. Будiвництво може розпочатись тi-
льки пiсля затвердження проектної документацiї.
2.16. Ескiзний проект, ТЕО iнвестицiй, проект та робочий про-
ект повиннi мати такi пiдписи:
а) Титульний лист пояснювальної записки:
- керiвника органiзацiї (директора, головного iнженера, голов-
ного архiтектора);
- керiвника майстернi (вiддiлу);
ДБН А.2.2-3-97 С. 4

- головного архiтектора (iнженера) проекту;
- авторiв проекту (якщо такi є окрiм ГАПа, ГIПа).
б) Роздiли пояснювальної записки:
- головних спецiалiстiв;
- авторiв роздiлiв (якщо вони є);
- виконавцiв.
в) Креслення:
- керiвника майстернi (вiддiлу);
- головного архiтектора (iнженера) проекту;
- авторiв проекту, (якщо такi є окрiм ГАПа i ГIПа);
- головних спецiалiстiв;
- виконавцiв.
Склад пiдписiв може уточнюватись залежно вiд складу i структу-
ри проектної органiзацiї. Пiдписи кошторисної документацiї встанов-
ленi чинним порядком визначення вартостi будiвництва, що
здiйснюється на територiї України. В пояснювальнiй записцi мають
бути вiдображенi прiзвища учасникiв проектування по кожному роздiлу
проекта, а в разi наявностi субпiдрядникiв - назви фiрм або фiзич-
них осiб субпiдрядникiв.
При розробленнi проектiв реконструкцiї iснуючих об'єктiв слiд
додатково визначати у пояснювальних записках прiзвища їх попереднiх
авторiв та як урегульованi авторськi вiдносини мiж ними та авторами
реконструкцiї.
2.17. Проектна документацiя, розрахунки, вихiднi данi для про-
ектування та матерiали експертизи пiсля погодження i затвердження
пiдлягають архiвному схову згiдно з чинними положеннями та правила-
ми.

3. ЕСКIЗНИЙ ПРОЕКТ

3.1. Ескiзний проект (ЕП) мiстить принциповi рiшення мiстобу-
дiвних, архiтектурних, художнiх, функцiональних, екологiчних вимог,
пiдтверджує принципову можливiсть створення об'єкту, визначає його
вартiсть.
У складi графiчної частини та пояснювальної записки ескiзного
проекту для обгрунтування прийняття архiтектурних рiшень за завдан-
ням на проектування можуть додатково виконуватися iнженерно-технiч-
нi та конструктивнi розробки, схеми iнженерного забезпечення
об'єкту i обгрунтування ефективностi iнвестицiй.
3.2. При розробленнi ескiзного проекту та визначеннi його
складу належить керуватись "Положением об зскизном архитектурном
проекте".
3.3. Ескiзний проект розробляється з додержанням:
- iснуючої мiстобудiвної документацiї, а також архiтектурно-
планувального завдання;
- iнвестицiйних намiрiв;
- вимог охорони навколишнього природного середовища.
3.4. Ескiзний проект пiсля схвалення органами мiстобудування
та архiтектури або затвердження є основою для подальшого розроблен-
ня проектної документацiї.
3.5. Ескiзний проект може розроблятися на замовлення замовника
або на конкурснiй основi. Конкурсна форма проектування передбачає
проведення вiдкритого або закритого конкурсiв. Конкурсне проектува-
ння проводиться згiдно з вимогами положення про архiтектурнi i мiс-
тобудiвнi конкурси.
Переможцям конкурсу надається право на подальше розроблення
наступних стадiй проектування та їх реалiзацiю.ДБН А.2.2-3-97 С. 5

4. ТЕО IНВЕСТИЦIЙ

4.1. Технiко-економiчне обгрунтування iнвестицiй (ТЕО iнвести-
цiй) обгрунтовує необхiднiсть i доцiльнiсть будiвництва i
реконструкцiї промислових об'єктiв, їх технiчну здiйсненнiсть та
ефективнiсть iнвестицiй.
В ТЕО iнвестицiй повиннi розглядатися рiшення щодо розмiщення,
потужностi об'єкту, оцiнки впливiв проектованої дiяльностi на
навколишнє середовище (ОВНС), вiдповiднiсть архiтектурним вимогам
та iн., згiдно з завданням на проектування.
4.2. ТЕО iнвестицiй пiсля його схвалення або затвердження є
пiдставою для подальшого розроблення проектної документацiї.
4.3. Склад ТЕО iнвестицiй наведено у додатку 6.

5. ПРОЕКТ

5.1. Проект (П) на будiвництво об'єкту цивiльного призначення
розробляється на пiдставi вихiдних даних та завдання на проектуван-
ня, погодженого ескiзного проекту (за його наявностi).
Проект на будiвництво, розширення та реконструкцiю об'єкту
промислового призначення розробляється на пiдставi вихiдних даних
та завдання на проектування, погодженого ТЕО iнвестицiй (за його
наявностi).
5.2. Роздiли проектiв належить розробляти без надмiрної
деталiзацiї у складi та обсязi, достатньому для обгрунтування прое-
ктних рiшень, визначення обсягiв основних будiвельно-монтажних ро-
бiт, потреб в обладнаннi, будiвельних конструкцiях, матерiальних,
паливно-енергетичних, трудових i iнших ресурсах, положень по
органiзацiї будiвництва, а також визначення базисної кошторисної
вартостi будiвництва та капiтальних вкладень (розрахункова коштори-
сна вартiсть будiвництва).
5.3. До складу проекту не входять розрахунки будiвельних кон-
струкцiй, обладнання, пiдрахунки обсягiв будiвельно-монтажних ро-
бiт.потреб у матерiальних, трудових i енергетичних ресурсах, а та-
кож матерiали iнженерних вишукувань. Цi матерiали (крiм технiчних
звiтiв по iнженерних вишукуваннях, один примiрник яких передається
замовнику) зберiгаються у проектувальника згiдно з вимогами норма-
тивних документiв i можуть бути наданi замовниковi у тимчасове ко-
ристування за його вимогою.
5.4. Проектна документацiя, розроблена субпiдрядними проекту-
вальниками, використовується генеральним проектувальником при скла-
даннi пояснювальної записки та iнших роздiлiв проекту, який
подається на експертизу i затвердження, та включаються до складу
матерiалiв, якi передаються замовнику.
5.5. За необхiдностi виконання науково-дослiдних, експеримен-
тальних робiт в процесi проектування i будiвництва у матерiалах
проекту належить наводити їх перелiк з стислою характеристикою i
обгрунтуваннями необхiдностi їх виконання.
5.6. Матерiали проекту у повному обсязi передаються замовнику
генеральним проектувальником у чотирьох примiрниках, а субпiдрядним
проектувальником - генеральному проектувальнику у п'яти примiрни-
ках.
5.7. Генеральний проектувальник несе вiдповiдальнiсть за
якiсть, технiко-економiчний та екологiчний рiвень проекту в цiлому,
субпiдрядний проектувальник - за якiсть, технiко-економiчний та
екологiчний рiвень роздiлiв проекту, якi вiн розробляє.
5.8. Проект на будiвництво об'єктiв цивiльного призначення, як
правило, повинен складатися iз таких роздiлiв:
- Пояснювальна записка з вихiдними даними;

ДБН А.2.2-3-97 С. 6

- Архiтектурно-будiвельне рiшення, генпiан, благоустрiй терито-
рiї, схема транспорту (за необхiдностi);
- Технологiчна частина (за необхiдностi);
- Рiшення по iнженерному обладнанню та зовнiшнiх iнженерних
мережах;
- Оцiнка впливiв на навколишнє середовище (ОВНС) (за необхiдно-
стi, яка визначається за участю державних органiв охорони на-
вколишнього природного середовища);
- Органiзацiя будiвництва;
- Кошторисна документацiя;
- Вiдомостi обсягiв робiт;
- Демонстрацiйнi матерiали, макети (вiдповiдно до завдання на
проектування).

Проект на будiвництво об'єктiв промислового призначення, як
правило, повинен складатися iз таких роздiлiв:
- Пояснювальна записка з вихiдними даними;
- Генеральний план та транспорт;
- Технологiчна частина;
- Рiшення по iнженерному обладнанню та зовнiшнiм iнженерним
мережам;
- Архiтектурно-будiвельнi рiшення;
- Органiзацiя будiвництва;
- Оцiнка впливiв на навколишнє середовище (ОВНС) вiдповiдно
до вимог 1.7 ДБН А.2.2-1-95;
- Кошторисна документацiя;
- Демонстрацiйнi матерiали (вiдповiдно до завдання на проекту-
вання);
- Збiрники специфiкацiй на устаткування, матерiали, конструкцiї
та вироби;
- Вiдомостi обсягiв робiт;
- Технiко-економiчна частина, економiчнi показники.
5.9. Склад та змiст роздiлiв проекту на будiвництво об'єктiв
цивiльного призначення, наведенi у додатку 7, а на будiвництво
об'єктiв промислового призначення, наведенi у додатках 8 та 9,- мо-
жуть уточнюватися i доповнюватися замовником у завданнi на проекту-
вання в залежностi вiд призначення та складностi проектованих
об'єктiв.
5.10. При застосуваннi обладнання iндивiдуального виготовлення
у вiдповiдних роздiлах проекту належить наводити вихiднi вимоги на
розроблення цього обладнання, включаючи нетипове i нестандартизова-
не.

6. РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

6.1. Робочий проект (РП) є сумiщеною стадiєю проектування,
призначений до погодження, затвердження проектної документацiї, а
також для будiвництва об'єкту.
6.2. Робочий проект виконується на пiдставi погодженої
планувальної документацiї, державних програм розвитку галузi або
погоджених передпроектних пророблень, завдання на проектування, ар-
хiтектурно-планувального завдання, вихiдних даних i технiчних умов
на пiдключення до джерел iнженерного забезпечення.
6.3. Робочий проект складається з пояснювальної записки з тех-
нiко-економiчними показниками i робочих креслень, кошторисної
документацiї та роздiлу органiзацiї будiвництва. Пояснювальна запи-
ска може викладатися на листах загальних даних вiдповiдних роздiлiв
робочого проекту.
6.4. Всi матерiали робочого проекту видаються замовнику в 4-х
примiрниках.
ДБН А.2.2-3-97 С. 7

7. РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦIЯ

7.1. До складу робочої документацiї (РД) для будiвництва пови-
ннi входити:
- робочi креслення, якi розробляються згiдно з вимогами держа-
вних стандартiв;
- паспорт оздоблювальних робiт.

Примiтка. До складу "Загальних даних по робочих кресленнях"
включаються перелiки видів робiт, для яких необхiдно складання актiв
на захованi роботи.

- кошторисна документацiя;
- вiдомiсть обсягiв будiвельних та монтажних робiт;
- збiрники специфiкацiй обладнання, виробiв i матерiалiв за
ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95);
- опитувальнi листи та габаритнi креслення на вiдповiднi види
обладнання та виробiв;
- вихiднi вимоги на розроблення конструкторської документацiї
на обладнання iндивiдуального виготовлення (включаючи нети-
пове та нестандартизоване обладнання), по якому вихiднi ви-
моги в проектi не розроблялися.
7.2. Обсяг та деталiзацiя робочих креслень повиннi вiдповiдати
вимогам стандартiв "Системи проектної документацiї для будiвництва"
(СПДБ) i бути доведенi до мiнiмально необхiдних розмiрiв.
7.3. Пiсля затвердження проекту (ескiзного проекту, ТЕО iнвес-
тицiй) за рiшенням замовника робочi креслення можуть розроблятись
пiдрядником, або iншим проектувальником (за наявностi лiцензiї) iз
залученням авторiв, або при їх письмовiй згодi на виконання ро-
бочих креслень iншими виконавцями з дотриманням авторських рiшень
затвердженого проекту та додержанням авторських прав.
7.4. Робоча документацiя розробляється пiсля затвердження
попередньої стадiї проектування, крiм випадкiв, про якi йдеться в
2.15.
7.5. По окремих особливо складних об'єктах проектувальник при
виконаннi робочої документацiї може здiйснювати додатковi проробле-
ння, якi не передбаченi нормативними документами i уточнюють мате-
рiали проекту. Необхiднiсть зазначених пророблень визначається за-
мовником, який їх оплачує.
7.6. При проектуваннi об'єктiв з особливо складними конструк-
цiями i методами проведення робiт у складi робочої документацiї
треба розробляти робочi креслення на спецiальнi допомiжнi споруди,
прибудови та установки за завданням замовника, який їх оплачує.
7.7. Вихiднi данi по iмпортному обладнанню проектувальнику ви-
даються замовником. Розроблення конструкторської (проектної)
документацiї на обладнання i конструкцiї iндивiдуального виготовле-
ння, включаючи нетипове та нестандартизоване, виконує завод-вигото-
влювач.
Проектувальник може брати на себе розроблення конструкторської
(проектної) документацiї на зазначене обладнання за окрему оплату.
Для об'єктiв промислового призначення до складу вихiдних даних
повиннi входити також вiдомостi про потреби в енергоресурсах, об-
слуговуючих майданчиках та охорону обладнання.
7.8. Деталювальнi креслення металевих конструкцiй (КМД) та те-
хнологiчних трубопроводiв повиннi розробляти заводи-виготовлювачi,
а деталювальнi креслення повiтроводiв - монтажнi органiзацiї.
В окремих випадках проектувальник може брати на себе розробле-
ння деталювальних креслень металевих конструкцiй (КМД ) та техноло-
гiчних трубопроводiв за окрему оплату.

ДБН А.2.2-3-97 С. 8

7.9. Робочi креслення, кошторисна документацiя, збiрники спе-
цифiкацiй обладнання, креслення металевих конструкцiй (КМ), техно-
логiчних трубопроводiв, повiтроводiв, а також проектна документацiя
на будiвництво об'єктiв, якi входять до складу пускового комплексу,
передаються замовниковi у чотирьох примiрниках.
Робочi креслення проекту масового або повторного застосування,
за яким на одному майданчику повинно здiйснюватись будiвництво де-
кiлькох однакових будинкiв або споруд, передаються у 4-х примiрни-
ках лише для одного з цих будинкiв, а для iнших - по два примiрни-
ка. Документацiя, що змiнюється (частина будинку нижче "О"),
передається замовниковi у повному обсязi на кожний об'єкт.
Субпiдрядний проектувальник повинен передавати генеральному
проектувальнику робочу документацiю на один примiрник бiльше вста-
новленого вище числа примiрникiв.
На прохання замовника або пiдрядника проектувальник передає
додаткову кiлькiсть примiрникiв робочої документацiї, понад
встановленої цими нормами, за окрему оплату.
За наявностi технiчної можливостi проектувальники можуть пере-
давати замовникам проектну документацiю на магнiтних носiях та
копiї документацiї на кальках (за окрему оплату).
7.10. Державнi стандарти, креслення типових конструкцiй, виро-
бiв та вузлiв, на якi є посилання у робочих кресленнях, а також
проекти масового застосування тимчасових будiвель та споруд до
складу робочої документацiї не входять i проектувальником замовни-
ковi не передаються.
7.1 1. Робочi креслення, як правило, пiдписують:
а) Листи загальних даних всiх роздiлiв:
- керiвник майстернi (вiддiлу);
- головний архiтектор (iнженер) проекту;
- головний спецiалiст вiдповiдного роздiлу;
- виконавець;
- особа, яка здiйснює контроль.
б) Креслення:
- керiвник майстернi (вiддiлу);
- головний архiтектор (iнженер) проекту, або
головний спецiалiст вiдповiдного роздiлу;
- виконавець;
- особа, яка здiйснює контроль.

Склад пiдписiв може уточнюватись залежно вiд складу i структу-
ри проектної органiзацiї. При цьому мають бути пiдписи вiдповiдаль-
них за технiчнi рiшення. Пiдписи кошторисної документацiї встанов-
ленi чинним порядком визначення вартостi будiвництва, що
здiйснюється на територiї України.

8. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТI ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДIВНИЦТВА

8.1. Вартiсть проектних, вишукувальних робiт i послуг
визначається згiдно з порядком визначення вартостi проектно-вишуку-
вальних робiт. Порядок встановлює правила визначення вартостi прое-
ктно-вишукувальних робiт для нового будiвництва, реконструкцiї i те-
хнiчного переоснащення пiдприємств. будинкiв i споруд усiх галузей
народного господарства України.
8.2. Вартiсть будiвництва визначається згiдно з порядком виз-
начення вартостi будiвництва, ще здiйснюється на територiї
України.
ДБН А.2.2-3-97 С. 9

9. ПОГОДЖЕННЯ, ЕКСПЕРТИЗА
ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ

9.1. Розроблена проектна документацiя пiдлягає погодженню:

а) ТЕО iнвестицiй, ЕП:
- з мiсцевими органами мiстобудування та архiтектури - вiднос-
но розмiщення, рацiонального використання намiченої для вiд-
ведення територiї, вiдповiдностi передбачених проектом рiшень
вимогам архiтектурно-планувального завдання, чиннiй мiстобу-
дiвнiй документацiї;
- з органами мiсцевого самоврядування - вiдносно розмiщення,
можливостi використання наявних джерел постачання, iнженер-
них комунiкацiй, умов їх розвитку (як етап пiдготовки отри-
мання офiцiйних технiчних умов при пiдготовцi комплексу ви-
хiдних даних для розроблення П та РД);
- з уповноваженими установами органiв мiсцевого самоврядуван-
ня - вiдносно використання трудових ресурсiв (при створеннi
нових робочих мiсць на виробничих об'єктах).
б) Проекти, робочi проекти:
- з мiсцевими органами мiстобудування та архiтектури - з пи-
тань, зазначених у пiдпунктi "а" при розробленнi проекту чи
робочого проекту без попереднього розроблення ЕП та ТЕО
iнвестицiй, або за умови додаткового погодження, визначеного
при погодженнi попередньої розробки у вiдповiдному документi;
- з органами мiсцевого самоврядування, що видавали технiчнi
умови на пiдключення до джерел постачання чи iнженерних ко-
мунiкацiй.

9.2. За наявностi особливих умов розташування об'єкту (iстори-
чнi зони мiст, зсувонебезпечнi територiї, та iн.) необхiдно за вка-
зiвкою органiв мiстобудування та архiтектури погодити проектну до-
кументацiю з вiдповiдними органiзацiями.
9.3. Проектна документацiя, розроблена згiдно з державними но-
рмативними документами, засвiдчена вiдповiдним записом головного
архiтектора (iнженера) проекту, не пiдлягає погодженню з органами
державного нагляду, за винятком випадкiв, передбачених законодав-
ством України.
При вiдсутностi норм та правил на проектування прийнятi проек-
тнi рiшення необхiдно погоджувати з вiдповiдними органами державно-
го нагляду.
Документацiя, яку виконано з обгрунтованими вiдхиленнями вiд
чинних державних нормативних документiв, пiдлягає погодженню в час-
тинi цих вiдхилень з вiдповiдними органами державного нагляду,
9.4. Проектувальник несе вiдповiдальнiсть за якiсть проектних
рiшень та додержання чинних нормативних документiв i законодав-
чих актiв.
9.5. За передачу у виробництво проектної документацiї, що не
вiдповiдає обов'язковим вимогам нормативних документiв, замовник
несе вiдповiдальнiсть згiдно чинному законодавству.
9.6. У випадках, коли у проектнiй документацiї на реконструк-
цiю не передбачаються змiнi мiстобудiвних умов, фасадiв будинку,
умов транспортних зв'язкiв, iнженерного забезпечення, вимог щодо
охорони навколишнього природного середовища, а також не порушуються
вимоги чинних нормативних документiв по проектуванню, погодження
проектної документацiї не проводиться, а експертиза проводиться
згiдно з чинними нормативними актами. З органами мiстобудування та
архiтектури необхiдне погодження у разi:
- змiни колiрного рiшення фасадiв будинкiв;

ДБН А.2.2-3-97 С.10

- змiни архiтектурних рiшень, якi впливають на характер навко-
лишньої забудови, який складався ранiше;
- змiни конструктивних рiшень, якi можуть викликати небезпечнi
ситуацiї в майбутньому при змiнi умов експлуатацiї.
9.7. ТЕО iнвестицiй, iнша проектна документацiя на проектуван-
ня нових промислових пiдприємств (будинкiв, споруд) незалежно вiд
пiдпорядкування i форм власностi при виборi майданчика для будiвни-
цтва пiдлягає погодженню з територiальною проектною органiзацiєю.
9.8. Забудова площ залягання корисних копалин загальнодержав-
ного значення, а також будiвництво на дiлянках їх залягання, не
пов'язане з видобутком корисних копалин, допускається за погоджен-
ням з вiдповiдними територiальними геологiчними пiдприємствами та
органами державного гiрничого контролю.
9.9. Ескiзний проект, ТЕО iнвестицiй, проект або робочий про-
ект не пiдлягають погодженню з пiдрядником, якщо це не передбачено
завданням на проектування.
9.10. Робоча документацiя, виконана у вiдповiдностi з затвер-
дженою стадiєю, погодженню не пiдлягає, крiм iнженерних мереж, якi
погоджуються з вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування.
9.11. Погодження проектних рiшень органами державного нагляду
i iнженерними службами здiйснюються в однiй iнстанцiї зазначеного
органу у термiн до 10 днiв, в органах мiстобудування та архiтектури
- у термiн до 15 днiв, якщо законодавчими та iншими нормативними
актами не передбаченi iншi строки.
9.12. Проектна документацiя (ЕП, ТЕО iнвестицiй, П, РП) до її
затвердження пiдлягає обов'язковiй державнiй експертизi згiдно з
чинним законодавством.
Проектна документацiя, яка не пiдлягає затвердженню, може бути
передана на експертизу тiльки за рiшенням замовника.
9.13. При експертизi iнвестицiйних проектiв служби Укрiнвесте-
кспертизи залучають органи охорони навколишнього природного середо-
вища та ядерної безпеки, органи по контролю за охороною працi, iншi
органи державного нагляду, спецiалiзованi служби органiв мiсцевого
самоврядування, представникiв громадських об'єднань i враховують їх
висновки.
9.14. Iнвестори, якi здiйснюють будiвництво за рахунок власних
коштiв, самостiйно визначають порядок проходження експертизи вiдпо-
вiдних iнвестицiйних проектiв. При цьому обов'язковiй державнiй ек-
спертизi пiдлягає рiвень додержання вимог щодо безпеки для життя i
здоров'я населення, охорони навколишнього середовища та енергозбе-
реження.
9.15. Необхiдно додержуватись наступного порядку внесення змiн
в ескiзнi проекти, ТЕО iнвестицiй, проекти та робочi проекти:
а) вiдповiдно до рiшень мiстобудiвної Ради або органiв мiсто
будування та архiтектури обов'язкове змiнення архiтектурних
рiшень повинно вiдбуватись тiльки в разi порушення нормати-
вних актiв та вимог архiтектурно-планувального завдання на
проектування. Зауваження до архiтектурно-планувальних рi-
шень, що не обумовленi попереднiми вимогами, мають рекомен-
дацiйний характер.
б) вiдповiдно до зауважень експертизи повиннi вноситись змiни,
пов'язанi з порушенням нормативних вимог та тi, по яких за-
мовник та автори проекту не мають обгрунтованих заперечень.
Остаточне рiшення приймає затверджуюча iнстанцiя.

9.16. Подання проектної документацiї на погодження, експертизу
та затвердження є обов'язком замовника i виконується за його раху-
нок. Проектувальник зобов'язаний захищати проектнi рiшення.
9.17. Проектна документацiя (ЕП, ТЕО iнвестицiй, П, РП)
набирає чинностi пiсля її затвердження iнвестором (замовником).
ДБН А.2.2-3-97 С.11

Затвердження фiксується у офiцiйному документi у формi наказу
(розпорядження або рiшення). В документi про затвердження наводять-
ся основнi данi та технiко-економiчнi показники, що наведенi у до-
датку 10 - для житлових будинкiв, 11 - для громадських будинкiв,
12 - для об'єктiв промислового призначення.
У документи про затвердження та протоколи погодження з органа-
ми мiстобудування та архiтектури необхiдно вносити прiзвища ГАПа
або ГIПа, а також авторiв проекту.
9.18. Органiзацiї (служби, пiдроздiли), що виконували експер-
тизу i видавали рекомендацiї, несуть вiдповiдальнiсть за висновки,
на пiдставi яких iнвестор (замовник) приймає своє рiшення про зат-
вердження проектної документацiї.
9.19. Затвердження проектної документацiї iнвестором (замовни-
ком) є фактом прийняття пiд його повну вiдповiдальнiсть рiшень, пере-
дбачених у документацiї, при цьому:
- для всiх iнвесторiв, незалежно вiд форм власностi та харак-
теру джерела iнвестування - перед державою за дотримання
обов'язкових вимог нормативних документiв, порядку погоджен-
ня та експертизи проектної документацiї;
- для iнвесторiв, що використовують державнi бюджетнi та поза-
бюджетнi кошти - перед державою за дотримання вимог держав-
ної iнвестицiйної полiтики з питань рацiонального викорис-
тання фiнансових, матерiально-технiчних та трудових ресур-
сiв. Iнвестори, що використовують власнi кошти, вiдповiдаль-
нiсть за назване несуть перед власниками коштiв, якi викори-
стовують для iнвестицiй.


ДБН А.2.2-3-97 С. 12

Додаток 1
(обов'язковий)

ОСНОВНI ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

--------------------------------------------------------------------
: Термiни : Визначення :
:------------------------------------------------------------------:
:Проектнi роботи :Роботи, якi пов'язанi iз створенням проект- :
: :ної документацiї для будiвництва :
:------------------------------------------------------------------:
:Проектна документацiя:Затверджена в установленому порядку сукуп- :
: :нiсть необхiдних документальних матерiалiв :
: :для будiвництва, що вмiщують креслення, ро- :
: :зрахунки, макети, схеми, обгрунтування при- :
: :йнятих рiшень та iнш. :
:------------------------------------------------------------------:
:Лiцензiя :Спецiальний дозвiл на право здiйснення ок- :
: :ремих видiв дiяльностi :
:------------------------------------------------------------------:
:Інвестор :Юридична (фiзична) особа, яка приймає рiше- :
: :ння про вкладення власних, запозичених або :
: :залучених коштiв у формi капiтальних вкла- :
: :день в об'єкти будiвництва. :
:------------------------------------------------------------------:
:Замовник :Iнвестор або його довiрена особа, що укла- :
: :дає договiр (контракт) на проектування та :
: :будiвництво об'єкта, контролює його викона- :
: :ння та здiйснює iншi функцiї на пiдставi :
: :встановлених чинним законодавством :
: :повноважень :
:------------------------------------------------------------------:
:Iнвестицiї :Всi види майнових та iнтелектуальних цiнно- :
: :стей, якi вкладаються в об'єкт пiдприємни- :
: :цької чи iнших видiв дiяльностi :
:------------------------------------------------------------------:
:Недержавнi капiтальнi:Iнвестицiї, що фiнансуються за рахунок кош- :
:вкладення :тiв iнвесторiв з недержавними формами влас- :
: :ностi :
:------------------------------------------------------------------:
:Черга будiвництва :Частина будови, визначена проектом або ро- :
: :бочим проектом, що забезпечує випуск проду- :
: :кцiї або надання послуг :
:------------------------------------------------------------------:
:Тендер :Форма розмiщення замовлення на виконання :
: :будiвництва об'єкта, що передбачає вiдбiр :
: :пiдрядника шляхом оцiнки його пропозицiй i :
: :умов, на яких вiн згоден виконати замовлення:
:----------------------------------------------------------------- :
:Конкурс :Форма розмiщення замовлення на проектуван- :
: :ня з метою вiдбору оптимального проектного :
: :рiшення та проектувальника для даних умов :
--------------------------------------------------------------------ДБН А.2.2-3-97 С. 13

Додаток 2
(рекомендований)

ОРГАНIЗАЦiЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ПРОЕКТУВАННЯ
ОБ'ЄКТIВ ЦИВIЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Таблиця 2.1
--------------------------------------------------------------------
: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :
: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :
:------------------------------------------------------------------:
: Инвестор (замовник) : Замовник. : : Органи :
: : : :містобуду-:
: : : :вання та :
: Проектувальник : Проекту- : Проектувальник :архітекту-:
: : вальник : :ри. :
: : : : Погоджу- :
: : : :вальні ор-:
: : : :ганізациії:
: : : : Замовник :
:------------------------------------------------------------------:
: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :
:------------------------------------------------------------------:
:Інвести-:Конкурс на вико-:Укладання :Ескізний :Погодження:
:ційні :нання проектних:договору на:проект :ескізного :
:наміри. :робіт або відбір:розроблення: :проекту :
:Перед- :проектувальника :ескізного : :в частині :
:проектні: :проекту : :містобуді-:
:пророб- :Вихідні дані та : : :вного рі- :
:лення :завдання на : : :шення, :
: :розроблення ес- : : :трас :
: :кізного проекту : : :інженерних:
: : : : :мереж :
: :Умови проведення: :Склад ескізного : :
: :конкурсу викла- : :проекту в "Поло- : :
: :дені у відповід-: :жении об ескизном: :
: :ному положенні : :проекте" : :
: :---------------------------------------------------------:
: : При відсутності ескізного проекту :
--------------------------------------------------------------------
ДБН А.2.2-3-97 С. 14

Продовження таблиці 2.1
--------------------------------------------------------------------
: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :
: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :
:------------------------------------------------------------------:
:Органі- :Замовник :Замовник. Органи: Замовник :Проекту-:
:зації, : :місцевого : :вальник :
:які ма- : :самоврядування. : : :
:ють пра-: :Проектувальник : : :
:во про- : : : : :
:ведення : : : : :
:експер- : : : : :
:тизи : : : : :
:------------------------------------------------------------------:
: 6 : 7 : 8 : 9 : 10 :
:------------------------------------------------------------------:
:Експер- :Погодження, за-:Додаткові :Відбір проекту-:Проект. :
:тиза ес-:твердження ес- :вихідні дані :вальника :Склад :
:кізного :кізного проекту:для розроблення : :проекту :
:проекту,: :проекту : :викладе-:
:який :Показники , які:(додаток 4) : :но у до-:
:підлягає:включаються у : : :датку 7 :
:затверд-:документ про : : : :
:женню :затверждення, : : : :
: :наведені у до- : : : :
: :датках 10 та 11: : : :
:------------------------------------------------------------------:
: :Вихідні дані :Конкурс на про-: :
:При відсутності :та завдання на :ектні роботи : :
:ескізного проекту :проектування :або відбір про-: :
: :(додатки 4 та 5):ектувальника : :
--------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці 2.1
--------------------------------------------------------------------
: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :
: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :
:------------------------------------------------------------------:
:Організації містобудува- :Організа- : Замовник :Органи :
:ння та архітектури. :ції, які- : :місцевого:
:Погоджувальні організації:мають : :самовря- :
: :право на : :дування :
: :проведе- : : :
: :ння екс- : : :
: :пертизи : : :
:------------------------------------------------------------------:
: 11 : 12 : 13 : 14 : 15 :
:------------------------------------------------------------------:
:Погодження містобудівного:Експерти- :Затверджен-:Клопо- :Рішення :
:рішення (при відхиленні :за проекту:ня проекту.:тання :про ви- :
:проектних рішень від : :Показники, :про ви-:лучення :
:ескізного проекту) : :які включа-:лучення:(викуп) :
: : :ються у до-:та :земельної:
:Погодження трас інженер- : :кументи про:надання:ділянки :
:них мереж : :затверджен-:земель-:та умови :
:(за необхідності погоже- : :ня наведені:ної :її :
:ння з відповідними : :у додатках :ділянки:надання :
:організаціями) : :10 та 11 : : :
--------------------------------------------------------------------

ДБН А.2.2-3-97 С. 15

Закінчення таблиці 2.1
--------------------------------------------------------------------
: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :
: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :
:------------------------------------------------------------------:
:Замовник. :Проектувальник :Органи міс- :Замовник :Органи :
:Тендерний : :цевого само-: :місцевого :
:комітет : :врядування. : :самовряду-:
: : :Проекту- : :вання :
: : :вальник. : : :
: : :Замовник : : :
:------------------------------------------------------------------:
: 16 : 17 : 18 : 19 : 20 :
:------------------------------------------------------------------:
:Тендер (тор-:Робоча :Погодження :Клопотання :Дозвіл :
:ги) підряду :документація :інженерних :про дозвіл :на :
:на будівни- : :мереж :на :проведення:
:цтво :Порядок розробле-: :проведення :будівель- :
:об'єкту або :ння робочої доку-: :будівельно-:но- :
:відбір :ментації викладе-: :монтажних :монтажних :
:підрядника :но у розділі 7 : :робіт :робіт :
--------------------------------------------------------------------

ОРГАНIЗАЦiЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ПРОЕКТУВАННЯ
ОБ'ЄКТIВ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Таблиця 2.2
--------------------------------------------------------------------
: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :
: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :
:------------------------------------------------------------------:
: Инвестор (замовник) : Замовник. : :Органи мі-:
: : : :стобудува-:
: : : :ння та ар-:
: Проектувальник : Проекту- : Проекту-:хітектури.:
: : вальник : вальник: Погоджу- :
: : : :вальні ор-:
: : : :ганізациії:
: : : :Територіа-:
: : : :льна прое-:
: : : :ктна орга-:
: : : :нізація. :
: : : : Замовник :
:------------------------------------------------------------------:
: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :
:------------------------------------------------------------------:
:Інвести-:Конкурс на виконання :Укладання :ТЕО :Погодження:
:ційні :проектних робіт або :договору на:інвестицій :ТЕО інвес-:
:наміри. :відбір проектувальника:розроблення:(додаток 6):тицій в ча:
:Перед- : :ТЕО : :стині роз-:
:проектні:Вихідні дані та завда-:інвестицій : :міщення та:
:пророб- :ння на розроблення : : :розмірів :
:лення :ТЕО інвестицій : : :майданчика:
: : : : :будівницт-:
: :Умови проведення кон- : : :ва, трас :
: :курсу викладені у від-: : :інженерних:
: :повідному положенні : : :мереж :
: :---------------------------------------------------------:
: : При відсутності ТЕО інвестицій :
--------------------------------------------------------------------
ДБН А.2.2-3-97 С. 16
Продовження таблиці 2.2
--------------------------------------------------------------------
: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :
: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :
:------------------------------------------------------------------:
:Організа:Замовник :Замовник. Органи: Замовник :Проекту-:
:ції, які: :місцевого : :вальник :
:мають : :самоврядування. : : :
:право : :Проектувальник : : :
:проведе-: : : : :
:ння екс-: : : : :
:пертизи : : : : :
:------------------------------------------------------------------:
: 6 : 7 : 8 : 9 : 10 :
:------------------------------------------------------------------:
:Експер- :Погодження, за-:Додаткові :Відбір проекту-:Проект. :
:тиза :твердження ТЕО :вихідні дані :вальника :Склад :
:ТЕО ін- :інвестицій :для розроблення : :проекту :
:вестицій:Показники, які :проекту : :викладе-:
:які включаються у : :(додаток 4) : :но у до-:
:підлдокумент про яга-: : : :датках :
:ють затверждення, : : : :8 та 9 :
:затвнаведені у ерд-: : : : :
:женндодатку 12 ю : : : : :
:------------------------------------------------------------------:
: :Вихідні дані :Конкурс на про-: :
:При відсутності :та завдання на :ектні роботи : :
:ТЕО інвестицій :проектування :або відбір про-: :
: :(додатки 4 та 5):ектувальника : :
--------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці 2.2
--------------------------------------------------------------------
: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :
: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :
:------------------------------------------------------------------:
:Організації містобудува- :Організа- : Замовник :Органи :
:ння та архітектури. :ції, які- : :місцевого:
:Органи охорони навколиш- :мають : :самовря- :
:нього природного :право на : :дування :
:середовища. :проведе- : : :
:Територіальна проектна :ння екс- : : :
:організація. :пертизи : : :
:Погоджувальні організації:
:------------------------------------------------------------------:
: 11 : 12 : 13 : 14 : 15 :
:------------------------------------------------------------------:
:Погодження трас інженер- :Експерти- :Затверджен-:Клопо- :Рішення :
:них мереж. Додержання :за проекту:ня проекту.:тання :про ви- :
:екологічних вимог. : : :про ви-:лучення :
: : : :лучення:(викуп) :
:Вибіркове погодження про-: : :та :земельної:
:ектів територіальною про-: :Показники, :надання:ділянки :
:ектною організацією. : :які включа-:земель-:та умови :
: : :ються у до-:ної :її :
:Погодження проекту в час-: :кументи про:ділянки:надання :
:тині розміщення та роз- : :затверджен-: : :
:мірів майданчику будівни-: :ня наведені: : :
:цтва (за необхідності по-: :у додатку : : :
:годження з відповідними : :12 : : :
:організаціями) : : : : :
--------------------------------------------------------------------
ДБН А.2.2-3-97 С. 17
Закінчення таблиці 2.2
--------------------------------------------------------------------
: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :
: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :
:------------------------------------------------------------------:
:Замовник. :Проектувальник :Органи міс- :Замовник :Органи :
:Тендерний : :цевого само-: :місцевого :
:комітет : :врядування. : :самовряду-:
: : :Проекту- : :вання :
: : :вальник. : : :
: : :Замовник : : :
:------------------------------------------------------------------:
: 16 : 17 : 18 : 19 : 20 :
:------------------------------------------------------------------:
:Тендер (тор-:Робоча :Погодження :Клопотання :Дозвіл :
:ги) підряду :документація :інженерних :про дозвіл :на :
:на будівни- : :мереж :на :проведення:
:цтво :Порядок розробле-: :проведення :будівель- :
:об'єкту або :ння робочої доку-: :будівельно-:но- :
:відбір :ментації викладе-: :монтажних :монтажних :
:підрядника :но у розділі 7 : :робіт :робіт :
--------------------------------------------------------------------


Додаток 3
(рекомендований)

ВКАЗIВКИ ЩОДО ВИБОРУ МАЙДАНЧИКА (ТРАСИ)
ДЛЯ БУДIВНИЦТВА

Майданчик для будiвництва визначається органами мiстобудування
та архiтектури на пiдставi планувальних мiстобудiвних матерiалiв та
в залежностi вiд рiшення органiв мiсцевого самоврядування про право
iнвестора на проведення проектних робiт, або документа про його пра-
во на власнiсть чи оренду земельної дiлянки згiдно з чинним законо-
давством. При вiдсутностi перелiчених матерiалiв замовником
створюється комiсiя для вибору майданчика будiвництва об'єкту.

До складу комiсiї входять вiдповiдальнi представники:
- замовника проекту;
- проектувальника (генерального проектувальника);
- органiв мiсцевого самоврядування та визначених ними предста-
вникiв зацiкавлених органiзацiй;
- органiв мiстобудування та архiтектури;
- органiв охорони навколишнього природного середовища;
- органiв державного санiтарного нагляду;
- iнших органiв державного нагляду в залежностi вiд специфiки
об'єкту.

Для об'єктiв промислового призначення - також представники
територiальної проектної органiзацiї. За необхiдностi до складу
комiсiї можуть включатися представники iнших зацiкавлених органiза-
цiй. Майданчик для будiвництва обирається згiдно з земельним, вод-
ним, лiсовим та iншим законодавством, матерiалами iнженерних вишуку-
вань, а також з урахуванням впливу екологiчного середовища на проек-
тований об'єкт i впливiв вiд експлуатацiї цього об'єкту на
навколишнє природне середовище.
Замовник проекту за участю генерального проектувальника, а у
необхiдних випадках i спецiалiзованих проектних та вишукувальних ор-
ганiзацiй, здiйснює:

ДБН А.2.2-3-97 С. 18

- одержання у вiдповiдних виконавчих органах мiсцевого самов-
рядування технiчних умов на пiдключення проектованого об'єкту
до джерел постачання, iнженерних мереж та комунiкацiй, термiн
дiї яких повинен бути не менше нормативної тривалостi проек-
тування та будiвництва.
Зазначенi матерiали та розрахунки, якi обгрунтовують вибiр май-
данчика, замовник направляє зацiкавленим органiзацiям i органам дер-
жавного нагляду для висновкiв, якi повиннi бути поданi у 15-денний
термiн.
У випадку суперечностей мiж замовником, зацiкавленими органiза-
цiями та органами державного нагляду рiшення щодо суперечностей
приймається у встановленому порядку.
Замовник проекту за участю генерального проектувальника
погоджує з вiдповiдними органами та органiзацiями з урахуванням оде-
ржаних висновкiв рiшення, якi приймаються щодо:
- мiсця розташування i розмiрiв майданчика для будiвництва;
- можливостей застосування основних мiсцевих будiвельних мате-
рiалiв та конструкцiй:
- прокладання трас нових позамайданчикових iнженерних мереж та
комунiкацiй;
- мiсць приєднання об'єкту до iснуючих iнженерних мереж та ко-
мунiкацiй, джерел енергопостачання, теплопостачання i мiсць
скидання стiчних вод;
- заходiв по охоронi навколишнього природного середовища;
- заходiв пожежної безпеки i охорони працi.

За необхiдностi здiйснюються також погодження:
- заходiв, якi забезпечують збереження пам'яток архiтектури,
iсторiї, культури, археологiї;
- примикання майданчика будiвництва до берегової смуги;
- умов здiйснення будiвництва на дiлянках залягання корисних
копалин з урахуванням вiдповiдних Положень про забудову площ
залягання корисних копалин, а в районах iз складними iнжене-
рно-геологiчними умовами - у вiдповiдностi з вимогами цього
документу;
- умов, шо виникають у зв'язку з пiдтопленням i затопленням
дiлянки:
- умов, якi забезпечують безпеку польотiв повiтряних суден;
- граничної висоти будинкiв при розмiщеннi майданчикiв будiв-
ництва в районi спецiальних споруд, лiнiй зв'язку, ЛЕП
та iн.;

Додатково для об'єктiв промислового призначення: умов та пунктiв
примикання залiзничних колiй проектованого пiдприємства (будинку,
споруди) до магiстральних залiзниць, обслуговування об'єкiв рiчкови-
ми та морськими спорудами.
Вiдповiдальнiсть за вибiр майданчика для будiвництва, пiдготовку
необхiдних матерiалiв та повноту погоджень рiшень, якi при цьому на-
мiчаються, несе замовник.
Комiсiя складає акт про вибiр майданчика для будiвництва, який
пiдписується усiма її членами. Строк дiї погоджень, що
встановлюється в зазначеному актi, повинен бути не менше нормативної
тривалосі проектування та будiвництва.
Акт пiдписує замовник з урахуванням виконання вимог земельного
кодексу України. Акт про вибiр майданчика для будiвництва є пiдста-
вою для прийняття рiшення про право проведення проектних та вишукува-
льних робiт, а також про передачу дiлянки iнвестору у власнiсть або
оренду.


ДБН А.2.2-3-97 С. 19

Додаток 4
(рекомендований)

ПЕРЕЛIК ВИХIДНИХ ДАНИХ,
ЯКI НАДАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ

- Завдання на проектування.
- Iнвестицiйнi намiри iнвестора (замовника).
- Рiшення органу мiсцевого самоврядування про проведення прое-
ктних та вишукувальних робiт чи рiшення про вiдведення земе-
льної дiлянки, або документ про право власностi чи аренди на
землю, отриманий згiдно з земельним кодексом.
- Архiтектурно-планувальне завдання на проектування.
- Наявнi мiстобудiвнi планувальнi матерiали (проекти детально-
го планування i забудови, генеральнi плани i т.п.) з нанесен-
ням вiдведення дiлянки або акт вибору майданчика.
- Технiчнi умови на приєднання проектованого об'єкту до iнжене-
рних мереж i комунiкацiй з термiнами їх дiї не менше нормати-
вної тривалостi проектування та будiвництва, а також технiчнi
умови на перiод будiвництва.
- Особливi умови зацiкавлених органiзацiй.
- Данi про види будiвельних конструкцiй, виробiв, iмпортного
обладнання, що застосовуються.
- Наявнi топографiчнi плани.
- Наявнi висновки щодо iнженерно-геологiчних, гiдрологiчних та
екологiчних умов (особливостей) територiї.
- Наявнi матерiали щодо iснуючої забудови (обмiрювальнi кресле-
ння.технiчнi данi) та зелених насаджень.
- Вiдомостi про пiдземнi споруди, пiдземнi та наземнi комунiка-
цiї та їх технiчний стан.
- Матерiали iнвентаризацiї, оцiночнi акти, рiшення органiв мi-
сцевого самоврядування про знесення i характер компенсацiї за
будинки та споруди, якi пiдлягають знесенню.
- Данi для розроблення рiшень по органiзацiї будiвництва (за
необхiдностi) i складання кошторисної документацiї.
- Данi про види палива, яке застосовується, та дозвiл на його
використання.
- Для виконання проектних робiт з реконструкцiї - висновки про
результати обстеження будiвельних конструкцiй, обмiрювальнi
креслення, вiдомостi про послiдовнiсть перенесення дiючих
iнженерних мереж та комунiкацiй.
- Висновки про екологiчну придатнiсть дiлянки для будiвництва
об'єкту.

Для об'єктiв промислового призначення додатково подаються такi
матерiали:
- Данi технiчних проектiв на машини та обладнання з тривалим
циклом розроблення, конструювання i виготовлення, по родови-
щах сировини i напiвзаводським її випробуванням.
- Номенклатура продукцiї, виробнича та розрахункова програми.
- Креслення i технiчнi характеристики продукцiї пiдприємства.
- Вiдомостi про iмпортне обладнання.
- Необхiднi данi по виконаних науково-дослiдних роботах, якi
пов'язанi iз утворенням нових технологiчних процесiв i
обладнання.
- Данi по iнвентаризацiї iснуючих на пiдприємствах (будинках,
спорудах) джерелах забруднення атмосфери з їх характеристи-
ками.
- Матерiали, одержанi вiд органiзацiй державного нагляду про

ДБН А.2.2-3-97 С. 20

стан водойм, атмосферного повiтря, грунту, геологiчних умов,
флори, фауни.

При забудовi площ залягання корисних копалин - дозвiл на забу-
дову, виданий органами мiсцевого самоврядування, згiдно з чинним По-
ложенням.
При проектуваннi розширення i реконструкцiї дiючих об'єктiв:
- Висновки та матерiали, виконанi за результатами обстеження
дiючих виробництв, конструкцiй будинкiв та споруд.
- Технологiчнi планування дiючих виробництв (цехiв), дiлянок з
специфiкацiєю обладнання i вiдомостями про його стан.
- Умови на розмiщення iнвентарних тимчасових будинкiв i споруд,
пiдйомно-транспортних машин та механiзмiв, мiсць складування
будiвельних матерiалiв та iн.
- Перелiки iснуючих будинкiв (примiщень) i споруд, пiдйомно-
транспортних засобiв пiдприємства (будинку, споруди), якi
можуть бути використанi в процесi виконання будiвельно-мон-
тажних робiт.
- Iншi необхiднi данi.

Примiтка. Конкретний перелiк вихiдних даних, якi надаються замо-
вником, визначається при пiдписаннi договору (контракту на виконання
вiлповiдних стадiй проектування.


Додаток 5
(рекомендований)

СКЛАД ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

- Назва та мiсцезнаходження об'єкту.
- Пiдстава для проектування.
- Вид будiвництва.
- Данi про замовника.
- Данi про проектувальника (генерального проектувальника).
- Данi про пiдрядника (генерального пiдрядника - за наявностi
такого).
- Стадiйнiсть проектування.
- Iнженернi вишукування (за їх наявностi).
- Вихiднi данi про особливi умови будiвництва (сейсмiчнiсть,
група осiдання


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 1093

Категория: Проектирование


Похожие документы

Генерация: 0.557 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.002 сек.